HOTĂRÂRE nr. 133 din 16 februarie 2011privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - În cazul atribuirii directe a conducerii de programe prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare impune în mod univoc clauzele contractului de finanţare şi nu se aplică prevederile art. 9 şi 10."2. La articolul 14, litera a) se abrogă.3. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Odată cu anunţul public al intenţiei de lansare a competiţiei se solicită şi exprimarea interesului potenţialilor contractori de a participa la aceasta, adresată în scris autorităţii contractante, în termen de cel puţin 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului."4. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Conducerea de către autoritatea contractantă a unui program component al Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare se realizează în coordonarea ştiinţifică a unui consiliu ştiinţific, care are următoarele atribuţii: a) elaborează, cu sprijinul tehnic al conducătorului de program, propuneri de pachete de informaţii pentru program şi pentru subprogramele acestuia; b) stabileşte procedurile de selecţie a experţilor evaluatori care asigură evaluarea şi monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către evaluatori, procedurile de evaluare şi monitorizare ştiinţifică a proiectelor, precum şi procedurile de negociere a contractelor de finanţare, cu respectarea pachetelor de informaţii aprobate; c) supraveghează şi controlează selecţia experţilor evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesele de evaluare şi monitorizare ştiinţifică a proiectelor şi procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese; d) avizează rezultatele evaluării, negocierii şi monitorizării ştiinţifice; e) alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform legii."5. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Pachetul de informaţii al unui program sau al unui subprogram este elaborat de către consiliul ştiinţific coordonator al programului cu sprijinul tehnic al conducătorului de program, în corelare cu prevederile Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare, şi se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."6. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Programele de finanţare pot include unul sau mai multe subprograme, care pot fi denumite şi module, instrumente, obiective sau tipuri de proiecte. (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide deschiderea competiţiei doar pentru o parte din subprogramele din cadrul unui program, caz în care anunţul public prevăzut la art. 41 şi pachetele de informaţii se referă doar la subprogramele pentru care s-a deschis competiţia."7. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) În vederea evaluării proiectelor, conducătorul de program selectează evaluatori pentru fiecare proiect, cu respectarea următoarelor prevederi: a) fiecare propunere de proiect este evaluată de cel puţin 3 evaluatori, specialişti în domeniul proiectului respectiv; b) fiecare evaluator îşi declară în scris imparţialitatea, confidenţialitatea şi competenţa în domeniul căruia îi aparţine propunerea de proiect supusă evaluării şi se angajează ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiţii nu este satisfăcută sau că se găseşte în conflict de interese, să semnaleze de îndată acest fapt conducătorului de program, în scris; c) în cazurile în care conducătorul de program constată sau este sesizat în legătură cu existenţa unui conflict de interese ori a unei alte nerespectări a declaraţiei prevăzute la lit. b), acesta are obligaţia de a lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză şi desfăşurării normale a procesului de evaluare. (2) Consiliul ştiinţific coordonator al programului poate desemna reprezentanţi ai săi în scopul supravegherii şi controlului procesului de evaluare, fără a participa la evaluarea propunerilor de proiecte şi fără a comunică cu evaluatorii sau a influenţa în vreun fel opiniile şi deciziile acestora."8. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Procedurile de selecţie a evaluatorilor şi de alocare a proiectelor către evaluatori se stabilesc de către consiliul ştiinţific care coordonează ştiinţific conducerea programului, cu respectarea pachetelor de informaţii aprobate, şi se publică pe site-ul web al conducătorului de program. (2) Evaluatorii sunt experţi recunoscuţi pe plan internaţional şi trebuie să îndeplinească standardele minimale prevăzute în pachetele de informaţii. (3) Ponderea experţilor din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, este de cel puţin 50% pentru fiecare proiect şi program, cu excepţia proiectelor din domenii ştiinţifice cu specific românesc, a proiectelor care solicită o finanţare mai mică decât echivalentul în lei a 20.000 euro şi a cazurilor în care cel puţin 50% din bugetul proiectului evaluat este cofinanţat în bani de către persoane de drept privat. (4) Domeniile ştiinţifice cu specific românesc, precum şi ponderea minimă a experţilor din străinătate în evaluarea proiectelor din aceste domenii se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."9. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul conţinut:"Art. 48. - Evaluarea propunerilor de proiecte se face conform criteriilor de evaluare stabilite prin pachetul de informaţii."10. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Evaluarea propunerilor de proiecte ia în considerare: a) competenţa şi rezultatele anterioare ale directorului de proiect şi, după caz, ale altor persoane-cheie ale echipei proiectului; b) relevanţa ştiinţifică/tehnică, pe plan internaţional, a proiectului; c) impactul potenţial al proiectului; d) modul de implementare a proiectului; e) adecvarea bugetului şi a modului de repartizare a acestuia; f) alte aspecte ştiinţifice/tehnice, financiare, administrative sau manageriale specificate în pachetul de informaţii."11. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Procedura de evaluare specifică proiectelor derulate în cadrul unui program sau subprogram se stabileşte prin pachetul de informaţii şi are în vedere mai multe faze, incluzând: a) faza evaluării individuale în care, pentru fiecare propunere de proiect, fiecare evaluator din comitetul desemnat pentru evaluarea proiectului acordă pentru fiecare criteriu examinat un punctaj şi consemnează un comentariu ataşat criteriului; b) faza evaluării în comitetul de evaluatori în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizată acestuia, evaluatorii din comitet discută evaluările individuale şi îşi ajustează punctajele şi comentariile pentru a ajunge la consens. Propunerile de proiecte pentru care comitetul de evaluatori nu poate ajunge la consens se evaluează de către un alt comitet. (2) Se consideră că a fost atins consensul dacă diferenţele dintre punctajele proiectelor, acordate de fiecare evaluator, şi media acestor punctaje nu depăşesc un prag stabilit prin pachetul de informaţii."12. Articolul 51 se abrogă.13. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Experţii evaluatori, personalul conducătorului de program, precum şi reprezentanţii consiliului ştiinţific coordonator al programului care supraveghează şi controlează procesul de evaluare au obligaţia de a sesiza conducătorului de program nerespectarea procedurilor stabilite pentru evaluare şi existenţa informaţiilor false în solicitările de finanţare, iar conducătorul de program are obligaţia de a verifica sesizările şi de a le transmite, împreună cu rezultatul verificărilor, consiliului ştiinţific coordonator al programului. (2) În cazul în care consiliul ştiinţific coordonator al programului constată nerespectarea procedurilor stabilite pentru evaluare, în urma unor sesizări primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective se alocă spre evaluare unor noi comitete de evaluatori, cu reluarea fazei evaluării individuale. (3) În cazul în care consiliul ştiinţific coordonator al programului constată existenţa informaţiilor false în solicitările de finanţare, în urma unor sesizări primite sau prin autosesizare, propunerile de proiecte respective sunt declarate respinse, iar conducătorul de program are obligaţia de a sesiza Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru analiza cazurilor şi stabilirea sancţiunilor care urmează a fi aplicate, conform legii."14. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - (1) Pentru programele sau subprogramele de susţinere a performanţei instituţionale sau de premiere a rezultatelor cercetării, în cazul în care, conform pachetului de informaţii aprobat, evaluarea proiectului se face prin evaluarea rezultatelor anterioare ale entităţii care solicită finanţare, folosindu-se exclusiv indicatori cantitativi de evaluare a acestor rezultate, conform unei grile de punctaj, se aplică următoarele prevederi, prin excepţie de la prevederile art. 46, 49 şi 50: a) proiectul se bazează pe autoevaluarea prin completarea grilei de punctaj, conform rezultatelor anterioare ale entităţii care solicită finanţare; b) grilele de punctaj completate prin autoevaluare se publică pe site-ul web al conducătorului de program; c) conducătorul de program verifică grilele de punctaj completate prin autoevaluare; d) în cazul în care, în urma verificării prevăzute la lit. c), se depistează erori în punctajele rezultate din autoevaluare, acestea se corectează de către conducătorul de program; e) în cazul în care, în urma verificării prevăzute la lit. c), se depistează informaţii false în grilele de punctaj completate prin autoevaluare, se aplică prevederile art. 52; f) grilele de punctaj verificate şi corectate se publică pe site-ul web al conducătorului de program; g) punctajul obţinut în urma evaluării este punctajul corespunzător grilelor verificate şi corectate de către conducătorul de program. (2) Pentru programele sau subprogramele prin care se cofinanţează proiecte de cercetare-dezvoltare care sunt finanţate parţial în urma unor competiţii internaţionale şi au fost evaluate anterior în cadrul acestor competiţii, evaluarea proiectelor se poate baza pe rezultatele evaluării anterioare, prin excepţie de la prevederile art. 46, 49 şi 50."15. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Clasamentul propunerilor de proiecte se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în urma evaluării."16. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Pe baza listei elaborate, avizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 53-55 şi în limita fondurilor publice alocate cu această destinaţie programului sau, după caz, subprogramului ori domeniului care face obiectul competiţiei, autoritatea contractantă desfăşoară negocierea contractului de finanţare pentru fiecare proiect, în ordinea din listă, până la concurenţa valorii fondurilor publice alocate cu această destinaţie. (2) Negocierea fiecărui contract de finanţare are în vedere cuantumul şi structura bugetului solicitat, în baza recomandărilor evaluatorilor."17. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Instrumentele de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare se stabilesc prin contractele de finanţare. (2) Instrumentele de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor şi subprogramelor de cercetaredezvoltare şi inovare includ: a) planuri periodice; b) rapoarte punctuale sau periodice înaintate de conducătorul de program autorităţii contractante finanţatoare. (3) Planificarea şi programarea programelor şi subprogramelor se elaborează şi se publică sub forma următoarelor documente: a) planul strategic, elaborat, pentru întreaga durată a programului, de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, cu consultarea Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi a consiliului ştiinţific coordonator al programului; b) planul anual, elaborat de conducătorul programului, cu consultarea consiliului ştiinţific coordonator al programului, şi aprobat de autoritatea contractantă finanţatoare; c) programul de lucru, elaborat de conducătorul programului pentru durata unei etape, pe baza planului anual, şi aprobat de autoritatea contractantă finanţatoare. (4) Evaluarea şi monitorizarea programelor şi subprogramelor se efectuează de către autoritatea contractantă finanţatoare pe baza rapoartelor periodice şi a altor rapoarte necesare înaintate de conducătorul de program, specificate prin contractul de finanţare sau prin cerere punctuală din partea autorităţii contractante finanţatoare. (5) Structurile-cadru ale rapoartelor înaintate de conducătorul de program sunt stabilite de autoritatea contractantă finanţatoare prin contractul de finanţare a programului sau, în cazul cererilor punctuale, prin textul cererii. (6) Toate instrumentele de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor şi subprogramelor de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt informaţii de interes public şi se publică pe site-ul web al autorităţii contractante finanţatoare."18. La anexa nr. 1, "Definiţiile termenilor utilizaţi", punctele 4, 21-25, 31, 32 şi 35 se modifică după cum urmează:"4. comisie de evaluare - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competenţă, obiectivitate şi imparţialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitaţii restrânse sau al unei cereri de ofertă;................................................................................................21. pachet de informaţii al programului sau subprogramuluiprezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, a fondurilor publice alocate cu această destinaţie, a condiţiilor de eligibilitate, a modului de acces la un program, a modelelor-cadru de contracte de finanţare şi de documente de raportare aplicabile proiectelor, a categoriilor de cheltuieli eligibile, a calendarului de evaluare, negociere, contractare, raportare şi decontare, dacă acesta este cunoscut, a criteriilor şi indicatorilor de evaluare şi monitorizare şi a standardelor minimale pe care trebuie să le îndeplinească evaluatorii proiectelor şi/sau directorii de proiect;22. panel de evaluatori - grup compus din cel puţin 9 experţi în domeniul de specialitate sau unul din domeniile de specialitate ale proiectelor evaluate, alcătuit în vederea evaluării mai multor propuneri de proiecte;23. plan anual - instrument de planificare a implementării unui program şi a subprogramelor aferente, elaborat pentru durata unui an bugetar din derularea programului, pe baza planului strategic corespunzător şi a sumelor alocate anual programului. În cazul începerii şi încheierii programului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual;24. plan strategic - principalul instrument de planificare a implementării unui program, elaborat pentru întreaga durată a programului, care stă la baza contractului de finanţare, şi care cuprinde: a) planul operaţional prin care sunt descrise principalele activităţi necesare implementării programului şi subprogramelor aferente, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse şi termenele pentru elaborarea şi prezentarea programelor de lucru; b) planificarea implementării programului şi subprogramelor aferente, conţinând eşalonarea în timp a principalelor activităţi şi termenele prevăzute, inclusiv pentru anunţarea/organizarea de competiţii/licitaţii;25. program de lucru - instrument de programare a implementării unui program şi a subprogramelor aferente, pe baza căruia se fundamentează derularea finanţării, elaborat pentru durata unei etape din derularea programului. Programul de lucru detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;..............................................................................................31. raport de evaluare - document elaborat de către sau prin grija autorităţii contractante, în urma evaluării rezultatelor efective;32. monitor de proiect - persoană stabilită de către şi la nivelul autorităţii contractante, în scopul de a asigura monitorizarea unui proiect finanţat de autoritatea contractantă;................................................................................................35. subcontractor - persoană juridică sau fizică către care contractorul poate subcontracta o parte din activităţi, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare;".19. La anexa nr. 1 "Definiţiile termenilor utilizaţi", după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. comitet de evaluatori - grup compus din cel puţin 3 experţi în domeniul de specialitate al proiectelor evaluate, alcătuit în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;".20. La anexa nr. 1 "Definiţiile termenilor utilizaţi", punctul 28 se abrogă.21. Anexa nr. 2 "Instrumente de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor/proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare" se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Resurse umane, pentru creşterea numărului de cercetători, îmbunătăţirea performanţelor acestora, atragerea în România a cercetătorilor din afara graniţelor ţării şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare;".2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Plafoanele de angajare a fondurilor bugetare pe programele componente ale Planului naţional II, pe subprograme, domenii prioritare şi domenii ştiinţifice, după caz, pe perioade multianuale, se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică."3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Conducerea programelor cuprinse în Planul naţional II se realizează în sistem descentralizat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. (2) În baza caracterului de recurenţă al contractului încheiat de către A.N.C.S. cu instituţia prevăzută la alin. (1), aceasta dobândeşte calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finanţarea de proiecte. (3) Conducerea programelor cuprinse în Planul naţional II se realizează în coordonarea ştiinţifică a următoarelor consilii ştiinţifice: a) programele Resurse umane, Idei şi Capacităţi sunt coordonate de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice; b) programele Parteneriate în domeniile prioritare şi Inovare sunt coordonate de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare; c) programul Susţinerea performanţei instituţionale este coordonat de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare."4. La articolul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) posibilităţile de efectuare a unor plăţi în avans pentru realizarea activităţilor contractate, conform legii, precum şi modalităţile de decontare a cheltuielilor după încheierea fiecărei perioade de raportare ştiinţifică şi tehnică şi cele de efectuare a plăţilor."5. La articolul 8, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru evaluarea proiectelor şi a programelor se utilizează experţi recunoscuţi pe plan internaţional. Ponderea experţilor din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, este de cel puţin 50% pentru fiecare proiect şi program, cu excepţia proiectelor din domenii ştiinţifice cu specific românesc, a proiectelor care solicită o finanţare mai mică de echivalentul în lei a 20.000 euro şi a cazurilor în care cel puţin 50% din bugetul proiectului evaluat este cofinanţat în bani de către persoane de drept privat. Selecţia acestor experţi se face conform principiilor şi procedurilor de bună practică utilizate la nivel internaţional. (5) Anual, fiecare conducător de program face publică, pe site-ul web propriu, lista cuprinzând numele experţilor folosiţi pentru evaluarea proiectelor de la competiţiile din anul precedent, inclusiv pentru fiecare expert folosit, numărul de proiecte evaluate. Lista experţilor folosiţi pentru evaluarea programelor se publică pe site-ul web al A.N.C.S."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor realizate în cadrul programelor din Planul naţional II se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri, completate cu prevederile Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care, ca urmare a reducerii bugetului alocat A.N.C.S. faţă de nivelul prevăzut la data contractării proiectelor, finanţarea proiectelor contractate nu poate fi asigurată la nivelul prevăzut iniţial, selecţia proiectelor care continuă să fie finanţate şi redimensionarea bugetelor se fac conform unei metodologii stabilite prin pachetele de informaţii ale competiţiilor în urma cărora au fost contractate proiectele, în funcţie de unul sau mai multe din următoarele criterii: a) punctajul obţinut în urma evaluării iniţiale din cadrul competiţiei de proiecte; b) rezultatele obţinute în cadrul proiectului, în cazul în care proiectul se derulează de peste 18 luni."7. La anexa nr. 1, punctul 2 "Programele Planului naţional II", paragraful 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Programul Susţinerea performanţei instituţionale stabileşte mecanisme de finanţare complementară, prin competiţie, de susţinere a performanţei instituţiilor şi unităţilor de cercetaredezvoltare de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial. Programul are drept obiectiv sprijinirea entităţilor de cercetare performante pentru ca ele să îşi implementeze strategiile proprii de dezvoltare în acord cu Strategia Naţională pentru CDI. Acest program va asigura concentrarea resurselor şi dezvoltarea instituţională necesare obţinerii unor performanţe internaţionale. În cadrul acestui program, evaluarea competitivă are ca obiect, în principal, evaluarea rezultatelor anterioare ale entităţii care solicită finanţarea, iar finanţarea are drept scop, în principal, susţinerea direcţiilor de cercetare-dezvoltare în derulare în cadrul entităţii, pentru dezvoltarea acestora, sau a dezvoltării unor direcţii noi de cercetare-dezvoltare complementare celor existente, prevăzute în planul strategic de dezvoltare al entităţii solicitante. Evaluarea rezultatelor anterioare se face în baza unor indicatori cantitativi care reflectă rezultatele cu relevanţă internaţională în cercetare-dezvoltare. Evaluarea rezultatelor anterioare se poate baza pe evaluări realizate de experţi, caz în care se utilizează, în majoritate, experţi din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică."8. La anexa nr. 1, punctul 2 "Programele Planului naţional II", indicatorii de rezultat ai programelor Planului naţional II, prevăzuţi în tabelele fiecărui program, se înlocuiesc cu indicatorii de proces şi de rezultat, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. La anexa nr. 1, punctul 2 "Programele Planului naţional II", după tabele se introduc două noi paragrafe cu următorul cuprins:"Programele vor fi evaluate pe baza indicatorilor de rezultat, avându-se în vedere intervalele tipice de timp necesare pentru publicarea, brevetarea şi comercializarea rezultatelor obţinute în cadrul unui proiect.Următorii termeni: fluxul ştiinţific principal internaţional, factorul de impact relativ cumulat, numărul de citări normalizat la domeniu al publicaţiilor, veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuală se definesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare."10. La anexa nr. 1, punctul 2 "Programele Planului naţional II", după tabelul 1 "Domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial, din România" se introduce o notă cu următorul cuprins:"NOTĂ:Informaţiile din tabelul 1 au un rol orientativ şi se pot actualiza, prin hotărâre a Guvernului, conform rezultatelor cercetării şi dezvoltării ştiinţifice pe plan internaţional."11. La anexa nr. 1, punctul 3.1 "Modelul investiţional" primele trei paragrafe se modifică şi vor avea următorul cuprins:"3.1. Modelul investiţionalModelul investiţional reprezintă ansamblul procedurilor prin care se stabileşte nivelul iniţial al bugetelor pe programe ale PN II şi se ajustează pe parcursul derulării planului.Derularea programului investiţional constă în parcurgerea următoarelor etape:Etapa 1: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului între:- Planul naţional II (minimum 65%, în anul 2011, şi minimum 70%, începând cu anul 2012);- alte capitole de cheltuieli ale bugetului A.N.C.S. Etapa 2: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului Planului naţional II între:- programele 1-5 (65-90%); şi- programul 6 (10-35%).Etapa 3: Dimensionarea iniţială, în primul an al derulării Planului naţional II, a bugetelor alocate fiecăruia dintre programele 1-5, conform prevederilor din anexa nr. 2.Etapa 4: Evaluarea programelor 1-5 ale PNCDIEvaluarea se face pe baza următorilor indicatori:- indicatorii de rezultat ai programelor;- indicatorii-ţintă de evaluare a sistemului de CDI (tabelul 2);- indicatorii de impact al sistemului de CDI (tabelul 3).Etapa 5: Ajustarea alocaţiilor iniţiale pentru programele 1-5Ajustarea se va efectua anual în funcţie de: a) rezultatele fiecărui program; b) priorităţile economico-sociale ale României; c) tendinţele cercetării ştiinţifice pe plan mondial.Performanţele programelor se măsoară prin indicatorii de rezultat ai fiecărui program şi prin contribuţia programelor la realizarea valorilor-ţintă stabilite de A.N.C.S. pentru indicatorii prezentaţi în tabelele 2 şi 3."12. La anexa nr. 1, punctul 3.3 "Cadrul instituţional" se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.3. Cadrul instituţionalÎn vederea coordonării ştiinţifice a conducerii unor programe, se constituie Consiliul Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare, organism consultativ de nivel naţional al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică. Componenţa, structura şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 133.  +  Anexa INDICATORI DE PROCES ŞI DE REZULTATpentru programele componente ale Planului naţional II    Programul Resurse umane 
  Denumirea indicatorilor UM/an
  Indicatori de proces Numărul de doctoranzi finanţaţi prin proiecte de cercetare Nr.
  Numărul de doctoranzi în cotutelă cu universităţi din străinătate,finanţaţi prin proiecte de cercetare Nr.
  Ponderea doctoratelor obţinute în termen din totalul celor finanţate %
  Numărul de cercetători postdoctorat finanţaţi prin proiecte de cercetare Nr.
  Stagii de formare interne intrasectoriale Luni x om
  Stagii de formare interne intersectoriale Luni x om
  Stagii de formare internaţionale Luni x om
  Numărul de participări la conferinţe internaţionale finanţate Nr.
  Numărul de şcoli de excelenţă finanţate Nr.
  Numărul de doctoranzi în şcolile doctorale susţinute prin program Nr.
  Numărul de postdoctoranzi în şcolile doctorale susţinute prin program Nr.
  Numărul de persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul managementului cercetării şi/sau inovării Nr.
  Indicatori de rezultat Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul ştiinţific principal internaţional Nr.
  Factorul de impact relativ cumulat al publicaţiilor publicate sau acceptate spre publicare
  Numărul de citări normalizat la domeniu al publicaţiilor
  Numărul de cercetători din afara graniţelor ţării integraţi în sistemul CDI Nr.
  Creşterea relativă a numărului de cercetători %
      Programul Capacităţi  ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ │ Denumirea indicatorilor │ UM/an │ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Indicatori de│Investiţii noi în infrastructura CDI │ Mii lei │ │proces ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI │ % │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de entităţi susţinute pentru creşterea │ Nr. │ │ │capacităţii de ofertare a serviciilor de experiment │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de reviste ştiinţifice din fluxul ştiinţific│ Nr. │ │ │principal internaţional finanţate │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de conferinţe internaţionale organizate │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de expoziţii finanţate │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii │ Mii lei │ │ │de comunicaţii │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Ponderea cercetătorilor care au acces on-line la │ % │ │ │principalele reviste ştiinţifice internaţionale din │ │ │ │domeniul lor de activitate │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de articole şi emisiuni dedicate │ Nr. │ │ │popularizării ştiinţei │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de proiecte de comunicare ştiinţă-societate │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de proiecte de studii prospective │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de proiecte de pregătire a unor participări │ Nr. │ │ │la programe internaţionale │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea apelurilor tematice comune cu agenţii │ Mii lei │ │ │internaţionale de finanţare a cercetării-dezvoltării│ │ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Indicatori de│Numărul de articole publicate sau acceptate spre │ Nr. │ │rezultat │publicare în fluxul ştiinţific principal │ │ │ │internaţional │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Factorul de impact relativ cumulat al publicaţiilor │ │ │ │publicate sau acceptate spre publicare │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de citări normalizat la domeniu al │ │ │ │publicaţiilor │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de cereri de brevete depuse, în urma │ Nr. │ │ │proiectelor, din care: │ │ │ │ - naţionale; │ │ │ │ - EPO (Oficiul European de Brevete); │ │ │ │ - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); │ │ │ │ - triadice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, │ Nr. │ │ │din care: │ │ │ │ - naţionale; │ │ │ │ - EPO (Oficiul European de Brevete); │ │ │ │ - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); │ │ │ │ - triadice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a│ Mii lei │ │ │altor titluri de proprietate intelectuală │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea fondurilor atrase din surse internaţionale │ Mii lei │ │ │prin proiecte susţinute prin program │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea fondurilor atrase prin Programele-cadru │ Mii lei │ │ │(PC) ale UE, JTI, CIP prin proiecte susţinute prin │ │ │ │program │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea fondurilor atrase din surse private, │ Mii lei │ │ │naţionale sau internaţionale,prin proiecte susţinute│ │ │ │prin program │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de entităţi române participante la PC al UE │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Rata de succes a participării entităţilor române la │ % │ │ │PC al UE │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de infrastructuri paneuropene susţinute │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de infrastructuri partenere regionale create│ Nr. │ │ │şi/sau susţinute │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea fondurilor atrase din surse naţionale, │ Mii lei │ │ │altele decât PNCDI, prin proiecte susţinute prin │ │ │ │program │ │ └─────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    Programul Idei  ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ │ Denumirea indicatorilor │ UM/an │ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Indicatori de│Numărul de workshopuri exploratorii │ Nr. │ │proces ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea proiectelor în colaborare internaţională │ Mii lei │ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Indicatori de│Numărul de articole publicate sau acceptate spre │ Nr. │ │rezultat │publicare în fluxul ştiinţific principal │ │ │ │internaţional │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Factorul de impact relativ cumulat al publicaţiilor │ │ │ │publicate sau acceptate spre publicare │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de citări normalizat la domeniu al │ │ │ │publicaţiilor │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de cereri de brevete depuse, în urma │ Nr. │ │ │proiectelor, din care: │ │ │ │ - naţionale; │ │ │ │ - EPO (Oficiul European de Brevete); │ │ │ │ - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); │ │ │ │ - triadice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, │ Nr. │ │ │din care: │ │ │ │ - naţionale; │ │ │ │ - EPO (Oficiul European de Brevete); │ │ │ │ - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); │ │ │ │ - triadice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a│ Mii lei │ │ │altor titluri de proprietate intelectuală │ │ └─────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    Programul Parteneriate în domeniile prioritare 
  Denumirea indicatorilor UM/an
  Indicatori de proces Numărul de proiecte realizate în parteneriat internaţional Nr.
  Mobilităţi interne Lună x om
  Mobilităţi internaţionale Lună x om
  Valoarea investiţiilor în echipamente pentru proiecte Mii lei
  Numărul de întreprinderi participante Nr.
  Numărul de IMM participante Nr.
  Indicatori de rezultat Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul ştiinţific principal internaţional Nr.
  Factorul de impact relativ cumulat al publicaţiilor publicate sau acceptate spre publicare
  Numărul de citări normalizat la domeniu al publicaţiilor
  Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care: - naţionale; - EPO (Oficiul European de Brevete); - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); - triadice. Nr.
  Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care: - naţionale; - EPO (Oficiul European de Brevete); - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); - triadice. Nr.
  Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuală Mii lei
  Veniturile rezultate în urma exploatării produselor, serviciilor şi tehnologiilor dezvoltate Mii lei
  Ponderea contribuţiei financiare private la proiecte %
  Valoarea contribuţiei financiare private la proiecte Mii lei
      Programul Inovare  ┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ │ Denumirea indicatorilor │ UM/an │ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Indicatori de│Numărul de întreprinderi participante │ Nr. │ │proces ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de IMM participante │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de proiecte de parcuri ştiinţifice │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de centre de brokeraj susţinute │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de incubatoare tehnologice sprijinite │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de reţele inovative sprijinite │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de platforme tehnologice sprijinite │ Nr. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea proiectelor CDI desfăşurate în cadrul │ Mii lei │ │ │concursurilor naţionale de inovare │ │ ├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Indicatori de│Numărul de cereri de brevete depuse, în urma │ Nr. │ │rezultat │proiectelor, din care: │ │ │ │ - naţionale; │ │ │ │ - EPO (Oficiul European de Brevete); │ │ │ │ - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); │ │ │ │ - triadice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, │ Nr. │ │ │din care: │ │ │ │ - naţionale; │ │ │ │ - EPO (Oficiul European de Brevete); │ │ │ │ - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); │ │ │ │ - triadice. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a│ Mii lei │ │ │altor titluri de proprietate intelectuală │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Veniturile rezultate în urma exploatării produselor,│ Mii lei │ │ │serviciilor şi tehnologiilor dezvoltate │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Ponderea contribuţiei financiare private la proiecte│ % │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea contribuţiei financiare private la proiecte│ Mii lei │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Valoarea tranzacţiilor de tehnologie efectuate în │ Mii lei │ │ │centrele de transfer tehnologic │ │ └─────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    Programul Susţinerea performanţei instituţionale 
  Denumirea indicatorilor UM/an
  Indicatori de proces Ponderea investiţiilor în totalul finanţării obţinute prin program %
  Ponderea finanţării din program în totalul bugetului entităţilor finanţate %
  Ponderea finanţării din proiecte internaţionale în totalul bugetului entităţilor finanţate %
  Ponderea finanţării din proiecte cu operatori economici privaţi în totalul bugetului entităţilor finanţate %
  Indicatori de rezultat Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul ştiinţific principal internaţional Nr.
  Factorul de impact relativ cumulat al publicaţiilor publicate sau acceptate spre publicare
  Numărul de citări normalizat la domeniu al publicaţiilor
  Numărul de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, din care: - naţionale; - EPO (Oficiul European de Brevete); - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); - triadice. Nr.
  Numărul de brevete acordate, în urma proiectelor, din care: - naţionale; - EPO (Oficiul European de Brevete); - USPTO (Oficiul SUA de Brevete şi Mărci); - triadice. Nr.
  Veniturile rezultate din exploatarea brevetelor şi a altor titluri de proprietate intelectuală Mii lei
  ----