ORDIN nr. 29 din 4 februarie 2011 (*actualizată*)privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor(actualizată până la data de 26 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR




  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 161 din 5 august 2011; ORDINUL nr. 30 din 1 aprilie 2013; ORDINUL nr. 113 din 18 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn vederea eficientizării activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii desfăşurate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru aplicarea unitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1În Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizează la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel: a) la nivel centralizat, de către Direcţia generală logistică şi Direcţia administrare şi achiziţii pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din subordinea Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, pentru toate unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;---------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 161 din 5 august 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 16 august 2011. b) la nivel teritorial, de către instituţiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unităţile din structură şi pentru cele cărora le asigură suportul logistic; c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unităţile cărora le asigură suportul logistic.  +  Articolul 1^1Produsele şi serviciile achiziţionate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se supun prezentului ordin numai în ceea ce priveşte competenţa de elaborare, avizare şi aprobare a specificaţiilor tehnice, procedurile de achiziţie publică fiind derulate la nivelul unităţilor beneficiare ale proiectelor.---------Art. 1^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 113 din 18 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 2 (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale logistice. (3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale management operaţional. (4) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. C din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităţi beneficiare, şi se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei. (5) Specificaţiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaborează de către specialiştii Direcţiei medicale, pe baza propunerilor înaintate de unităţile beneficiare, şi se aprobă de către directorul Direcţiei medicale.  +  Articolul 3 (1) Produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizează la nivel teritorial şi/sau local şi ale căror specificaţii tehnice se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, respectiv Direcţia generală logistică, Direcţia generală management operaţional, Direcţia medicală şi Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul său de competenţă, şi se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare sunt cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Avizul pentru specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal, după caz. (3) Specificaţiile tehnice ale produselor care ţin de competenţa Direcţiei generale logistice şi Direcţiei medicale, prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite, pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine, şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (4) Pentru produsele şi serviciile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, a căror achiziţie se realizează pentru ordonatorul principal de credite, specificaţiile tehnice se elaborează la nivelul unităţii beneficiare, se avizează de către directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate prevăzute la alin. (1), fiecare pe domeniul său de competenţă, şi se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare.  +  Articolul 4 (1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC". (2) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, elaborate de către ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizează din punct de vedere tehnic de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, după avizarea acestora de către organele de specialitate din structura ordonatorului secundar. (3) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitată să emită semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare domeniul TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie să îndeplinească minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale. (4) În situaţia în care ordonatorii de credite achiziţionează produse de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 lit. E ale căror caracteristici sunt identice cu cele cuprinse în cataloagele de specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul TIC, emise de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, avizele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu mai sunt necesare. (5) În cazul în care, pe perioada derulării procedurii de achiziţie, mai mulţi operatori economici sesizează o restrângere a competiţiei generată de specificaţiile tehnice avizate de către Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, autoritatea contractantă este obligată să se adreseze acestei direcţii pentru consultanţă tehnică. Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei are obligaţia să analizeze contextul creat şi să formuleze recomandări tehnice.  +  Articolul 5Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobă de către conducătorul unităţii beneficiare.  +  Articolul 6Directorul general al Direcţiei generale logistice este abilitat să emită dispoziţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor la nivel centralizat şi teritorial, ale căror specificaţii tehnice sunt în competenţa de avizare a acestuia.  +  Articolul 7 (1) Bunurile şi serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achiziţionează la nivel local sau, după caz, teritorial ori centralizat pe bază de raport justificativ aprobat de ordonatorul de credite al structurii care efectuează achiziţia. (2) Raportul justificativ se elaborează de structura de specialitate în competenţa căreia se află bunurile şi serviciile propuse a se achiziţiona, din subordinea ordonatorului de credite care aprobă achiziţia. (3) Raportul justificativ va cuprinde în principal date referitoare la scopul şi oportunitatea achiziţiei bunurilor şi/sau serviciilor, responsabilităţi privind derularea etapelor aferente, detalii ale finanţării şi ale costurilor estimate, avantajele prognozate, structurile beneficiare, precum şi orice alte informaţii necesare luării deciziei de către ordonatorul de credite căruia îi este supus spre aprobare raportul. (4) Raportul justificativ privind achiziţia bunurilor şi serviciilor care se iniţiază la nivel teritorial, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se promovează după consultarea prealabilă a structurilor menţionate la art. 1 lit. a). (5) Raportul justificativ privind achiziţia bunurilor şi serviciilor care se iniţiază la nivel centralizat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se promovează după consultarea prealabilă a structurilor beneficiare. (6) După aprobare, raportul justificativ se transmite, spre ştiinţă, ordonatorilor de credite beneficiari ai achiziţiei. (7) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.---------Art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 30 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013.  +  Articolul 8 (1) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă şi Direcţia generală anticorupţie achiziţionează produsele şi serviciile destinate obţinerii şi verificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii şi verificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare pe domeniul său de competenţă. (3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor din domeniul TIC care nu sunt destinate obţinerii şi verificării informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile prevăzute la alin. (1) şi (2), se avizează de către directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.  +  Articolul 9Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţă, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţionează la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 300/2009 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 16 decembrie 2009.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 4 februarie 2011.Nr. 29.  +  Anexa 1 LISTAproduselor şi serviciilor a căror achiziţiese realizează la nivel centralizatA. Produse şi servicii de resortul tehnic- analize fizico-chimice şi verificări prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a foculuiB. Produse şi servicii de resortul echipament- sigilii metalice cu stema RomânieiC. Produse şi servicii de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei1. aparatură, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apărării ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;2. echipamente de comunicaţii, multiplexare, comutare şi terminale pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;3. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;4. echipamente, aparatură şi materiale din categoria cifrului de stat;5. aparatură complexă de măsură, control şi aparatură specifică pentru măsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptografică;6. staţii radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;7. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;8. dispecerate complexe de comunicaţii;9. staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilităţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;10. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;11. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru analiza complexă şi criptografică a semnalelor analogice digitale;12. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrării datelor în procese criptografice;13. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;14. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării, analizei şi prelucrării datelor în formă criptată;15. echipamente destinate protejării informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;16. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;17. aparatură pentru măsurători geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţă (L1), receptoare GPS cu două frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;18. servicii de consultanţă pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;19. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate, sisteme care au fie acoperire naţională, fie se realizează la nivel regional. Sunt incluse în această categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum două judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile: a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizată prin eforturile unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiază de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului; c) se foloseşte/folosesc infrastructură ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali. Nu intră în această categorie achiziţia de echipamente destinată reţelelor locale de calculatoare;20. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi;21. servicii de telefonie mobilă;22. servicii de telefonie fixă;23. centrale telefonice digitale, echipamente de criptare Time-division multiplexing - TDM şi Voice over Internet protocol VoIP;24. soluţii complexe de videoconferinţă;25. sisteme informatice, autoritate de certificare (PKI).D. Produse de resortul medical- seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare  +  Anexa 2 LISTAcu produsele şi serviciile care se achiziţionează lanivel teritorial sau pentru ordonatorul principal de crediteşi ale căror specificaţii tehnice se avizează de cătredirectorul general al Direcţiei generale logisticeA. Produse şi servicii de resortul tehnicI. Armament:1. pistoale;2. pistoale de semnalizare;3. revolvere;4. pistoale automate;5. pistoale-mitralieră;6. puşti-mitralieră;7. mitraliere;8. puşti cu lunetă;9. puşti de diferite calibre;10. arme de 12 şi arme lansator, toate tipurile;11. aruncătoare de grenade;12. aruncătoare de grenade antitanc.II. Muniţii:1. cartuşe cu glonţ;2. cartuşe de iluminare-semnalizare;3. grenade de mână;4. grenade pentru aruncător;5. lovituri pentru aruncător;6. cartuşe încărcate cu substanţă iritant-lacrimogenă;7. cartuşe cu bile de cauciuc;8. grenade iritant-lacrimogene şi acustice;9. grenade şi lumânări fumigene;10. mijloace chimice de marcare a focului;11. grenade incendiare.III. Materiale explozive:1. trotil;2. explozivi plastici;3. capse detonante;4. aprinzători;5. fitil de amorsare;6. fitil detonant.IV. Mijloace specifice de ordine publică:1. scuturi şi căşti antiglonţ;2. veste antiglonţ;3. scuturi şi căşti de protecţie.V. Aparatură optică de observare şi ochire:1. aparatură optică de observare şi/sau ochire;2. aparatură electronooptică de observare şi/sau ochire pe timp de noapte;3. telemetre cu laser.VI. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:1. detectoare de substanţe explozive;2. detectoare de metale;3. detectoare de mine;4. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dărâmături;5. tehnică şi echipamente de protecţie antischijă;6. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;7. costume de scafandru autonom;8. costume de lucru în apă;9. mijloace individuale de protecţie.VII. Tehnică şi materiale de control şi protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică - NBC:1. semnalizatoare de radiaţii;2. indicatoare de radioactivitate;3. radiometre-roentgenometre;4. complete dozimetrice;5. detectoare de substanţe toxice de luptă;6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptă;7. laboratoare chimice de campanie;8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a gradului de poluare a apelor;9. contaminometru alfa, beta, gama;10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;11. complete de decontaminare chimică, biologică şi radioactivă;12. detectoare de gaze.VIII. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.IX. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:1. aparatură de examinare şi expertizare a documentelor;2. aparatură de microfilmat;3. aparatură pentru reproduceri fotografice;4. microscoape şi stereomicroscoape;5. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;6. aparatură şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor;7. etilometre şi alcoolteste.B. Produse de resortul echipament1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesături impermeabile sau imperrespirante;2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde.C. Produse de resortul hrănire1. bucătării auto rulante;2. bucătării portative în lăzi izoterme.  +  Anexa 3 LISTAcu produsele ale căror specificaţii tehnice se avizează decătre directorii generali/directorii direcţiilor centrale despecialitate, indiferent de nivelul de competenţă pentru achiziţieA. Produse de resortul tehnic1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);2. nave, mijloace plutitoare, ambarcaţiuni pneumatice;3. aeronave.B. Produse de resortul echipament1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasă şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încălţăminte, echipament divers şi accesorii);5. sigilii metalice fără stema României.C. Produse de resortul hrănire1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.);2. marmite izoterme;3. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii.D. Produse şi servicii de resortul medicalI. Produse pentru activitatea medicală:1. medicamente, substanţe dezinfectante, materiale sanitare pentru asigurarea uzului curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţă şi pentru asigurarea prevenţiei;2. dispozitive medicale/aparatură medicală;3. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.II. Servicii de susţinere a activităţii medicaleE. Produsele de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilorI. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente din domeniul TIC);2. routere;3. switchuri cu management centralizat;4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete metalice (rack-mountable).II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:1. servere;2. staţii grafice;3. staţii de lucru;4. staţii de lucru portabile;5. PDA;6. echipamente de captură imagine şi sunet;7. echipamente/infrastructuri pentru stocarea datelor (Storage Area Network sau Network Attached Storage);8. imprimante (mijloace fixe);9. echipamente multifuncţionale.III. Software:1. software de bază;2. software utilitar;3. software de aplicaţie;4. soluţii software pentru management sisteme informatice şi de comunicaţii;5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.IV. Produse de resortul comunicaţiilor:1. centrale telefonice digitale sub 100 de porturi;2. aparate telefonice, aparate fax, servere videoconferinţă, terminale videoconferinţă;3. media convertor fibră optică, echipamente Time-division multiplexing - TDM peste Internet protocol - IP, modemuri tehnologice x DSL - Digital Subscriber Line;4. soluţii de contorizare convorbiri telefonice;5. echipamente de măsură şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, fibră optică);6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;7. radiorelee;8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;9. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.V. Servicii:- consultanţă pentru achiziţii de echipamente sau lucrări în domeniul TIC.  +  Anexa 4 LISTAcu produsele şi serviciile a căror achiziţie se realizeazăla nivel teritorial şi ale căror specificaţii tehnice seaprobă de către conducătorul unităţii beneficiareA. Produse şi servicii de resortul tehnicI. Tehnică de geniu şi protecţie civilă:1. endoscoape şi stetoscoape;2. instalaţii de filtroventilaţie;3. lopată mică de infanterie;4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;5. sirenă de alarmă;6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.II. Tehnică şi materiale de control şi protecţie nucleară, bacteriologică şi chimică - NBC:1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;2. complete meteorologice de campanie;3. măşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;4. complet containerizat de decontaminare a personalului;5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;7. pachete de decontaminare individuală a personalului;8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie NBC;11. trusă de instruire cu substanţe toxice;12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;13. trusă pentru determinarea clorului activ.III. Tehnică şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:1. aparatură foto de natura mijloacelor fixe;2. aparatură foto de laborator;3. lămpi electronice blitz;4. lămpi cu raze ultraviolete - UV;5. aparatură de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;6. sisteme de implementare şi comparare automată a amprentelor;7. aparatură pentru realizarea portretului-robot;8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;9. aparatură pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.);10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);11. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe.IV. Materiale de pregătire pentru luptă, de întreţinere şi reparaţii:1. truse de instrucţie;2. lucrări de reparaţii armament şi aparatură de detecţie şi semnalizare NBC la operatorii economici din afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.V. Tehnică destinată supravegherii şi controlului frontierei:1. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;2. echipamente radar, radiolocaţie, senzori de supraveghere.VI. Tehnică şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;2. hărţi electronice de navigaţie;3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;5. lochuri;6. sonde ultrason;7. transponder pentru căutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);8. radiogoniometre;9. pilot automat de navigaţie;10. mijloace de salvare colective şi individuale;11. motoare inboard şi outboard;12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;14. staţii de radiocomunicaţii navalizate;15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);17. staţie meteo navalizată;18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);21. binoclu navalizat;22. instalaţii de avertizare optico-acustică pentru mijloacele de mobilitate navală;23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apă;25. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.B. Materiale specifice activităţii de arhivă1. aparatură şi materiale pentru restaurare-conservare documente;2. aparatură şi materiale pentru legătorie;3. aparatură specifică de urmărire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivă;4. aparatură şi materiale necesare facsimilării documentelor de arhivă;5. aparatură şi materiale specifice activităţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al microfilmelor.  +  Anexa 5 *Font 9*                                   - Model -                              SPECIFICAŢIE TEHNICĂ    ANTET                                                        Specificaţia tehnică nr. .........                                                            Exemplar nr. .........*1)                   Avizat                  ────────      Directorul direcţiei de specialitate*2)      .......................................           (gradul, numele şi prenumele) Aprob                                                                    ───────                                                        Conducătorul unităţii beneficiare,                                                        .................................                                                          (gradul, numele şi prenumele)                                                               De acord, rog a aviza                                                              ───────────────────────                                                            ..........................                                                             Adjunct pentru logistică,                                                                    (similar)                                                          ..............................                                                           (gradul, numele şi prenumele)             Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnică                      - conţinutul specificaţiei tehnice -                    Întocmit      .......................................      (funcţia, gradul, numele şi prenumele)                                                            Verificat                                                           ───────────                                                   Şeful serviciului de resort din                                                 cadrul direcţiei de specialitate*3),                                                ......................................                                                     (gradul, numele şi prenumele)--------------*1) Exemplarul nr. 1 se returnează unităţii beneficiare, iar exemplarul nr. 2 se păstrează de către direcţia care a acordat avizul.*2) Se acordă de către Direcţia generală logistică şi Direcţia medicală.*3) Semnează pe exemplarul nr. 2.  +  Anexa 6                                    - Model -                              SPECIFICAŢIE TEHNICĂ    ANTET                                                 Aprob                                                ───────                                    Conducătorul unităţii beneficiare,                                   ....................................                                       (gradul, numele şi prenumele)                                              Rog aprobaţi                                    Şeful structurii de comunicaţii şi                                       tehnologia informaţiei*1),                                   ....................................                                       (gradul, numele şi prenumele)                                  .......................................-----------    *1) Se completează denumirea exactă a structurii de comunicaţii şitehnologia informaţiei.                              SPECIFICAŢIE TEHNICĂ             Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnică┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ CARACTERISTICA TEHNICĂ │ PARAMETRII │├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘                         Întocmit          ........................................           (funcţia, gradul, numele şi prenumele)-------