LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 (*actualizată*)privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii(actualizată până la data de 4 iunie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 4 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 346 din 14 iulie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007; LEGEA nr. 175 din 13 mai 2009**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:**) A se vedea art. II din LEGEA nr. 175 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009, conform căruia prevederile alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.***) Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, în cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, cu pct. 1.  +  Articolul 3 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, care a fost renumerotat în pct. 2, conform pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, care a fost renumerotat în pct. 3, conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, care a fost renumerotat în pct. 3, conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, care a fost renumerotat în pct. 3, conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, care a fost renumerotat în pct. 3, conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în funcţie de evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 3 renumerotat în pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 4, conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mică şi întreprindere mijlocie, precum şi termenul derivat întreprinderi mici şi mijlocii vor fi utilizaţi în toate reglementările, statisticile şi alte documente oficiale emise de către autorităţi sau instituţii publice.  +  Articolul 4^1În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi: a) întreprinderi autonome; b) întreprinderi partenere; c) întreprinderi legate.-------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 5, conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 4^2 (1) O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, în sensul acestei legi. (2) O întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), o întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere parteneră, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul art. 4^4, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză: a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;-------------Lit. a) a alin. (3) al art. 4^2 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 4 renumerotat în pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ; c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională; d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv primăriile;-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 4^2 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 4 renumerotat în pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006.-------------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 5, conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 4^3Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).-------------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 5, conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 4^4 (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi: a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective. (2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate. (3) Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2. (4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. (5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.-------------Art. 4^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 5, conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 4^5Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.-------------Art. 4^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 5, conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 5 (1) Numărul mediu de salariaţi corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară. (2) Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă - inclusiv zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale -, împărţită la numărul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. (3) În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea numărului mediu anual de salariaţi se includ salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată, salariaţii temporari care lucrează în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat între întreprindere şi un agent de muncă temporară, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii care desfăşoară o activitate permanentă în întreprindere şi care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 5 renumerotat în pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. (4) Salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parţial. (5) La calcularea numărului mediu anual de salariaţi nu se vor avea în vedere salariaţii al căror contract individual de muncă este suspendat pentru perioada luată în calcul, conform prevederilor legale, şi ucenicii şi elevii sau studenţii care urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de ucenicie sau de formare profesională.-------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, care a fost renumerotat în pct. 6, conform pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (6) Nu vor fi introduse/introduşi în numărul mediu anual de salariaţi salariatele/salariaţii aflate/aflaţi în concediu de maternitate sau parental.-------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 5 renumerotat în pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. (7) Numărul mediu anual de salariaţi se determină pe baza Registrului general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare.-------------Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 7, conform pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 6 (1) Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 7 renumerotat în pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. (2) Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite la art. 3 şi 4, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive. (3) În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză. (4) În calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată şi alte taxe indirecte.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 7 renumerotat în pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. (5) În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, vor fi stabilite exclusiv pe baza situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii respective. (6) Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente). (7) Datele prevăzute la alin. (6) se vor cumula în proporţie de 100% cu datele oricărei întreprinderi care este legată direct sau indirect de întreprinderea în cauză, dacă datele nu sunt deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. (8) Datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă 100% din datele întreprinderilor legate de aceste întreprinderi partenere, cu excepţia cazului în care aceste date au fost deja incluse prin consolidare. (9) Datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proporţional, datele oricărei întreprinderi partenere a acestor întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în aval de acestea, cu excepţia cazului în care au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, într-o proporţie cel puţin egală cu procentul definit la alin. (6). (10) Atunci când în evidenţele consolidate nu sunt incluse informaţii cu privire la numărul mediu anual de salariaţi al unei întreprinderi, cifrele privind numărul mediu anual de salariaţi se calculează prin cumularea proporţională a datelor aferente întreprinderilor partenere şi a datelor aferente întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 8, conform pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 7Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 9, conform pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 8 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la stabilirea numărului mediu anual de salariaţi se exercită de Inspecţia Muncii, pe baza datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi a evidenţelor proprii. (2) Controlul respectării prevederilor prezentei legi referitoare la declararea cifrei de afaceri nete anuale şi a activelor totale se exercită de Ministerul Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale. (3) În cazul descoperirii unor neconcordanţe între declaraţia pe propria răspundere şi situaţia reală, organele de control încheie procese-verbale de constatare a faptelor care încalcă dispoziţiile legale, în condiţiile legii, şi sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârşirii unei infracţiuni.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, cu pct. 9^1.  +  Capitolul II Crearea unui cadru favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Secţiunea 1 Proceduri administrative  +  Articolul 9 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competenţei lor, au obligaţia să elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite să contribuie la protecţia întreprinderilor mici şi mijlocii în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare. (2) Principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de iniţiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înfiinţează şi funcţionează sub coordonarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi din care fac parte membrii desemnaţi de asociaţiile mediului de afaceri reprezentative pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi membre în Consiliul Economic şi Social, cadre universitare, cercetători, economişti şi reprezentanţi ai instituţiilor iniţiatoare ale actelor normative respective.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii va emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative supuse analizei sale. Acestea vor fi transmise instituţiei iniţiatoare, însoţite de analize cost-beneficiu şi comparaţii cu opţiunea de nonreglementare. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.-----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 10Sub sancţiunea nulităţii absolute, sunt interzise orice acţiuni sau acte având ca obiect ori putând avea ca efect discriminarea în defavoarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau a întreprinderilor nou-înfiinţate, pe criterii de mărime ori vechime.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la servicii publice şi la active aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat  +  Articolul 11 (1) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile naţionale de reglementare şi autorităţile locale sunt obligate să adopte măsuri concrete în vederea facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele şi serviciile de utilităţi publice necesare activităţii acestora, fără a distorsiona competiţia liberă de pe piaţă. (2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), autorităţile publice competente au obligaţia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi să elaboreze şi să promoveze proiecte de acte normative conţinând măsuri de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, pe care le va prezenta spre analiză Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. (3) Măsurile de simplificare a procedurilor de acordare a accesului la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, după caz, vor viza în principal: a) unificarea etapelor de eliberare a avizelor sau acordurilor preliminare necesare pentru accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele de utilităţi publice; b) simplificarea şi unificarea documentaţiilor solicitate întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea obţinerii avizelor sau acordurilor finale necesare racordării şi accesului la reţelele de utilităţi publice; c) reglementarea nivelului maxim al taxelor de avizare-racordare şi al tarifelor ce pot fi percepute întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea documentaţiilor şi executarea lucrării de branşare-racordare a acestora la reţelele de utilităţi publice; d) reglementarea posibilităţii achitării în mod eşalonat a acestor taxe sau tarife de către întreprinderile mici şi mijlocii; e) reducerea sau renunţarea la garanţiile solicitate şi la modalităţile de plată anticipată pentru consumurile de utilităţi şi servicii publice furnizate întreprinderilor mici şi mijlocii; f) elaborarea şi implementarea unor programe speciale de ajutoare de stat aprobate de Guvern pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la reţelele şi serviciile de utilităţi publice, cu respectarea legislaţiei în vigoare în materia ajutorului de stat.  +  Articolul 12 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii au acces la activele disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu respectarea dispoziţiilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a drepturilor contractuale ale creditorilor ale căror creanţe sunt garantate cu ipotecă, gaj, privilegiu asupra activelor respective sau asupra cărora este instituit sechestru asigurător, în următoarele condiţii: a) întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în condiţiile art. 13, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; b) activele disponibile utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza contractului de închiriere, a contractului de locaţie de gestiune sau a contractului de asociere în participaţiune, încheiate cu regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi cu societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi vândute, la solicitarea locatarului sau asociatului, la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi, după deducerea investiţiilor efectuate în activ de către locatar/asociat. În cazul contractelor de locaţie de gestiune şi asociere în participaţiune, asociatul/locatarul, întreprindere mică sau mijlocie, poate solicita şi încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, în aceleaşi condiţii. În cazul depunerii unei solicitări exprese privind cumpărarea activului sau încheierea unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare de către beneficiarii prezentelor dispoziţii, care utilizau activul în baza unui contract de închiriere, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea contractului de închiriere, locatorul nu va putea refuza prelungirea contractului de închiriere cu o perioadă considerată de părţi suficientă pentru rezolvarea formalităţilor legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare; c) contractul de închiriere, la solicitarea locatarului, va fi transformat în contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare la preţul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de un expert acceptat de părţi; d) întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preferinţă la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le deţin în proprietate. Dreptul de preferinţă se poate exercita prin depunerea unei solicitări în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înscrierii activului pe listele cuprinzând activele disponibile prevăzute la art. 13 alin. (4). Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute, transferul, în orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fără acordarea dreptului de preferinţă; e) întreprinderile mici şi mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. În termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări în acest sens, regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor organiza o primă licitaţie deschisă cu strigare doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Oferta de vânzare va specifică faptul că este adresată doar întreprinderilor mici şi mijlocii. Prevederile privind vânzarea de active cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător. În situaţia neadjudecării licitaţiei, se poate organiza o altă licitaţie, cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare. (2) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile, în condiţiile alin. (1) lit. a). (3) Vânzarea de active, în condiţiile alin. (1), se poate face şi cu plata în rate eşalonate pe o perioadă de minimum 3 ani, cu un avans de maximum 20%.  +  Articolul 13 (1) În contextul prezentei legi, prin active se înţelege unităţi de producţie, subunităţi, secţii, spaţii comerciale, spaţii de cazare ori alte bunuri de acelaşi gen din patrimoniul unei regii autonome, societăţi/companii naţionale, precum şi al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, ce pot fi organizate să funcţioneze independent. (2) În înţelesul prezentei legi, se consideră active disponibile activele care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii: a) nu sunt utilizate de regiile autonome, societăţile/companiile naţionale sau de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care le deţin pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; b) se află în conservare pentru o perioadă mai mare de un an; c) activele închise operaţional, numai în cazul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e). (3) Desfăşurarea procedurii de vânzare a activelor închise operaţional este supusă prevederilor prezentei legi în situaţia în care o solicitare privind cumpărarea activului din partea unei întreprinderi mici şi mijlocii este făcută în interiorul termenului prevăzut de art. 32^6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să stabilească şi să întocmească liste cuprinzând activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, la organizaţiile patronale, asociaţiile profesionale prin Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (5) Listele cuprinzând activele disponibile au caracter public şi vor fi afişate la sediile camerelor de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale organizaţiilor patronale şi asociaţiilor profesionale, precum şi pe pagina de Internet a acestora. Acestea vor anunţa prin intermediul presei locale unde este afişată lista cuprinzând activele disponibile. (6) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi ministerele de resort vor transmite lunar Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri situaţia activelor utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing şi concesiune, încheiate în condiţiile prezentei legi.-----------Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (7) Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu excepţia situaţiilor în care au fost depăşite termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), în oricare dintre următoarele cazuri: a) declanşarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare; b) declanşarea procedurii de dizolvare voluntară şi lichidare; c) declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului.  +  Articolul 14 (1) Adunările generale şi consiliile de administraţie ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotărâri privind vânzarea, închirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabilă a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţilor publice locale, după caz. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţile publice locale, după caz, au obligaţia să urmărească derularea valorificării activelor potrivit art. 12 alin. (1).  +  Articolul 15 (1) De la prevederile art. 12 şi 13 sunt exceptate mijloacele fixe şi activele componente ale patrimoniului aparţinând aeroporturilor, staţiilor de cale ferată, porturilor şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (2) Sunt exceptate de la obligaţiile instituite prin art. 12 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) instituţiile de învăţământ de stat şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.  +  Secţiunea a 3-a Accesul prioritar la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii  +  Articolul 16 (1) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice locale trebuie să încurajeze creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în valoarea contractelor de achiziţii publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contribuţia acestora la realizarea produsului intern brut. (2) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii. (3) Întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de asistenţă tehnică pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate în domeniul achiziţiilor publice.-------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 10, conform pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (4) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislaţia în domeniu. (5) Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate în sistem electronic de către ofertanţi.  +  Secţiunea a 4-a Servicii de informare, asistenţă şi consultanţă acordate întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 17 (1) În scopul desfăşurării şi dezvoltării activităţii lor, întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistenţă, consultanţă, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniile financiar-bancar, management şi marketing. (2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale ale întreprinderilor mici şi mijlocii sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea de centre şi organizaţii ce oferă servicii de informare, consultanţă, consiliere şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii, prin: a) acordarea de sprijin în legătură cu activităţile de informare, consultanţă, consiliere şi instruire destinate întreprinderilor mici şi mijlocii; b) identificarea de surse de finanţare a unor programe şi acţiuni destinate facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile de informare, consultanţă, consiliere, instruire, oferite de aceste centre şi organizaţii, precum şi extinderii sferei de servicii oferite de acestea întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Secţiunea a 5-a Stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii  +  Articolul 18 (1) Guvernul promovează, susţine, stimulează şi dezvoltă activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurată de întreprinderi mici şi mijlocii, scop în care: a) adoptă măsuri în vederea creării condiţiilor favorabile organizării şi desfăşurării de activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare de către întreprinderi mici şi mijlocii; b) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbţia şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii; c) adoptă măsuri pentru facilitarea procesului de valorificare şi absorbţie a rezultatelor activităţii de inovare, precum şi a transferului tehnologic la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; d) asigură îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informaţii ştiinţifice şi tehnologice de specialitate, în condiţiile legii, şi promovează înfiinţarea de incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice şi tehnologice şi de alte infrastructuri asemănătoare; e) asigură, în condiţiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit către întreprinderile mici şi mijlocii, la propunerea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Litera e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii, prin: a) stabilirea ca obiectiv prioritar, în cadrul Strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, a promovării şi dezvoltării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii; b) includerea în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii; c) promovarea de propuneri de măsuri destinate facilitării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la programele prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; d) finanţarea cu prioritate, din sumele prevăzute în bugetul propriu pentru realizarea politicilor în domeniul cercetării şi stimulării inovării, a programelor prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii; asigurarea contractării cu prioritate a tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii, de către unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare; e) finanţarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediată, solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial; f) organizarea de conferinţe cu participare internaţională, la care întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare să participe cu lucrări ştiinţifice, în vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse în programele naţionale anuale; g) asigurarea de surse de finanţare pentru programe de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii, în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare ale acestora.  +  Secţiunea a 6-a Formarea profesională  +  Articolul 19 (1) Guvernul şi autorităţile publice locale asigură, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi prin programe susţinute de organisme naţionale şi internaţionale sau alte surse finanţarea integrală ori parţială a unor programe de formare profesională destinate întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul: a) Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; b) instituţiilor de învăţământ de stat şi particular, acreditate potrivit legii; c) furnizorilor de formare profesională autorizaţi, conform legii, să desfăşoare activităţi de formare profesională.  +  Secţiunea a 7-a Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 20 (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor şi practicilor comerciale, pentru menţinerea locurilor de muncă şi stimularea activităţilor economice, se instituie transferul întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul prezentei legi, înseamnă transmiterea întreprinderii, fondului de comerţ către terţe persoane, în scopul asigurării continuării existenţei şi activităţii comerciale a întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiaşi familii, cu titlu gratuit. (3) Sunt membrii de familie, în sensul alin. (1), soţul, soţia şi copiii acestora. (4) Prin excepţie, facilităţile privind transferul întreprinderilor mici şi mijlocii către terţi, persoane fizice sau către altă întreprindere se aplică în condiţiile prevăzute de lege, doar în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere a afacerii în cadrul aceleiaşi familii.  +  Articolul 21 (1) În scopul sprijinirii transferului, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri va elabora un program multianual, prin care se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". a) taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici şi mijlocii, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii; b) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronunţată de judecătorul-delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal; c) taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică, necesare operării transferului întreprinderii; d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ, în scopul asigurării transferului întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Programul prevăzut la alin. (1) va fi finanţat prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 22 (1) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 21 alin. (1) trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele: a) condiţiile privind transferul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comerţ în cadrul aceleiaşi familii sau, după caz, condiţiile pentru transferul întreprinderilor mici şi mijlocii către terţi; b) să se asigure menţinerea în funcţiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor şi practicilor comerciale şi menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului. (2) Facilităţile prevăzute de prezenta lege pentru transferul întreprinderilor mici şi mijlocii se acordă o singură dată în cursul unui an fiscal. (3) În cazul în care în perioada de până la 3 ani de la transferul întreprinderilor mici şi mijlocii intervine încetarea activităţii societăţii comerciale datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredinţat conducerea societăţii comerciale sau săvârşirii unor infracţiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal al întreprinderii, societatea comercială are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.  +  Articolul 23 (1) Transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei şi în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului acestuia. (2) Prin excepţie, în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere în cadrul aceleiaşi familii, în scopul asigurării continuităţii activităţilor economice tradiţionale, este posibil transferul către terţi, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei sau cesionarului acestuia, după caz, şi a terţului care va continua activitatea economică autorizată a se desfăşura în mod independent. (3) Pentru persoanele şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în scopul stimulării transferului, în cadrul programului prevăzut la art. 21 se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife: a) taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizaţiei emise pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizaţiei cu cesionarul, în baza declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2); b) taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înregistrare a modificărilor autorizaţiei respective, efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului. (4) Facilităţile prevăzute la alin. (3) se aplică în cazul transferului, cu condiţia continuării desfăşurării în mod independent a activităţii economice autorizate, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data operării transferului. (5) În cazul în care în perioada de până la 3 ani intervine încetarea activităţii autorizate din culpa gravă a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociaţiei familiale ori datorită săvârşirii unor infracţiuni de către aceste persoane, persoana fizică autorizată sau, după caz, asociaţia familială are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).  +  Articolul 24Transferul în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent se realizează în condiţiile legii.  +  Capitolul III Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 25 (1) Guvernul aprobă anual programe de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pe baza programelor elaborate de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu consultarea organizaţiilor de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (2) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii se elaborează pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a prevederilor Planului naţional de dezvoltare şi se aprobă de către autorităţile administraţiei publice locale, corespunzător atribuţiilor acestora, finanţându-se din bugetele proprii şi/sau din surse atrase. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să comunice Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, elaborate şi aprobate la nivelul acestora.-----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (3) Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale acordă sprijin întreprinderilor mici şi mijlocii prin: a) facilitarea accesului la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin elaborarea şi implementarea de instrumente şi scheme financiare de tipul:- alocaţii financiare nerambursabile, acordate întreprinzătorilor la înfiinţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea completării capitalului necesar pentru iniţierea afacerii;- ajutoare financiare nerambursabile, acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor în sectorul productiv şi servicii;- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investiţii şi capital de risc în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii;- scheme de creditare cu dobândă redusă;- alte scheme şi instrumente financiare; b) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare, asigurarea fundamentelor informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători; c) promovarea investiţiilor străine la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinanţarea şi utilizarea eficientă a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene şi a altor donatori interni şi internaţionali, amplificarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti la programe comunitare pe baza principiului transparenţei şi îmbunătăţirea ofertei de servicii pentru întreprinderile mici şi mijlocii în vederea creşterii performanţelor acestora în afaceri; e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanţă, consiliere şi asistenţă tehnică pentru potenţialii întreprinzători care iniţiază o afacere, pentru întreprinderile nou-înfiinţate şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora; f) îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informaţii despre piaţă şi servicii de marketing, financiare şi informatice; g) elaborarea şi publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative şi alte lucrări necesare desfăşurării activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; h) facilitarea promovării produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa internă şi externă, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piaţă, realizarea de materiale informative, de reclamă şi publicitate, participarea la târguri, expoziţii şi la alte asemenea tipuri de manifestări, în ţară sau în străinătate; i) dezvoltarea cooperării interne şi internaţionale şi stimularea creării parteneriatelor de afaceri în domenii de interes pentru întreprinderile mici şi mijlocii; j) sprijinirea şi stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic; k) stimularea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la comerţul electronic, prin sprijinirea acestora în consolidarea capacităţii lor tehnologice informaţionale, în scopul promovării afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice; l) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor şi pentru introducerea sistemelor de standardizare şi certificare a calităţii conform normelor Uniunii Europene; m) sprijinirea centrelor de consultanţă şi management al informaţiilor, a organizaţiilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a organizaţiilor înfiinţate în scopul sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel regional şi naţional, prin creşterea potenţialului lor instituţional, material şi uman, în vederea diversificării, specializării şi perfecţionării activităţilor pe care acestea le desfăşoară, pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri, stimularea creării de noi întreprinderi mici şi mijlocii şi sprijinirea dezvoltării acestora; n) alte obiective şi măsuri cuprinse în programele aprobate de Guvern. (4) În vederea dezbaterii situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se înfiinţează Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, reprezentanţi din partea camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ în aprobarea programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.-----------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (5) Secretariatul acestui comitet va funcţiona în cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi va fi finanţat din bugetul alocat acesteia.-----------Alin. (5) al art. 25 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 26 (1) Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru perioada 2009-2013*).-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 175 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 175 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009, prevederile alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011. (2) Sumele alocate pentru sprijinirea înfiinţării de întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii vor fi evidenţiate şi urmărite în mod distinct în bugetul de stat şi în bugetele locale. (3) Programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat. Selectarea organizaţiilor sau instituţiilor de drept privat se face cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice. Între câştigătorul desemnat conform procedurii de achiziţie publică şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri se încheie un contract de prestări de servicii în baza căruia se va trece la derularea programului respectiv.-----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, serviciilor de conducere a programelor şi cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare şi control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecărui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.--------------Alin. (5) al art. 26 a fost abrogat de pct. 1 al art. XXIX din Secţiunea a 16-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 26^1 (1) Din sumele ce se alocă anual prin bugetul de stat în baza art. 26 alin. (1), o parte reprezintă sprijinul pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care se stabileşte în corelare cu investiţiile efectuate de acestea în active de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) şi alin. (10) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu această destinaţie se stabilesc în limita sumelor plătite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) În anul 2005 întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de drepturile prevăzute la alineatul precedent, pentru activele achiziţionate după data de 1 octombrie 2004, puse în funcţiune până la finele anului respectiv, cu condiţia să nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerată. (3) De prevederile alin. (1) beneficiază contribuabilii care nu aplică regimul de amortizare accelerată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi computerelor şi echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate. (5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul nerespectării acestei condiţii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie şi se datorează pentru acestea dobânzi de la data primirii sumelor respective.--------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 2 al art. XXIX din Secţiunea a 16-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 26^2 (1) Ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investiţiilor în sectorul producţie şi servicii, prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. a), se derulează prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat. (2) Organizaţiile ori instituţiile de drept privat se selecţionează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice. (3) Organizaţiile ori instituţiile publice de drept privat selecţionate au calitatea de agenţii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a căror derulare încheie contracte cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL. (4) Sumele neutilizate la finele fiecărui an, angajate de MIMMCTPL cu agenţiile de implementare şi evidenţiate în conturile acestora, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de credit încheiate între agenţiile de implementare şi beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, în limitele sumelor prevăzute în contractele încheiate între MIMMCTPL şi agenţiile de implementare.---------------Art. 26^2 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 10 decembrie 2007.  +  Articolul 27Facilităţile de natura ajutorului de stat, prevăzute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de Consiliul Concurenţei.  +  Capitolul IV Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii  +  Articolul 28 (1) În vederea îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, funcţionează Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului ca instituţie cu capital de risc, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care poate înfiinţa filiale sau unităţi teritoriale fără personalitate juridică. (2) În scopul sustenabilităţii reţelei teritoriale, Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii cogarantează şi supraveghează activitatea filialelor. (3) Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de acţionar majoritar al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobă anual, prin ordin al preşedintelui Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, politica de risc a fondului.-----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (4) La capitalul social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pot participa numai autorităţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale.-------------Alin. (4) al art. 28 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 10 renumerotat în pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006. (5) La capitalul social al filialelor Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pot participa numai autorităţile publice şi instituţiile financiare interne şi internaţionale.-------------Alin. (5) al art. 28 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, care modifică pct. 10 renumerotat în pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 11, conform pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 29Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii funcţionează sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30 (1) Capitalul social al Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, stabilit la înfiinţare, este de 50.000.000.000 lei, având ca sursă de alocare bugetul de stat. (2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiinţare, cu 0,4% din veniturile bugetare.  +  Capitolul V Coordonarea politicilor şi a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 31 (1) Guvernul asigură coordonarea politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, monitorizarea şi evaluarea acestora, prin Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, reprezentată la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.-----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (2) Prin ordin al preşedintelui Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri se stabilesc atribuţiile şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor teritoriale.-----------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (3) Oficiile teritoriale ale Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri vor alcătui o bază de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, care cuprinde şi prezentarea detaliată a obiectului de activitate al fiecăreia.-----------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (4) În vederea constituirii bazei de date prevăzute la alin. (3), Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare având ca obiect schimbul de informaţii cu titlu gratuit privind întreprinderile mici şi mijlocii înregistrate.-----------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 32Până la data de 31 octombrie a fiecărui an, Guvernul, prin Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prezintă Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, modul în care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ şi cel instituţional corespund necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, politicile de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii adoptate şi stadiul aplicării acestora, măsurile concrete luate în aplicarea acestora şi efectele constatate. Raportul anual trebuie să fie însoţit de programele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, care urmează a fi întreprinse în anul calendaristic următor, în vederea aprobării de către Parlament a fondurilor ce se estimează a fi prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul următor.-----------Art. 32 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea de către regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de către autorităţile contractante, a obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi art. 14; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (4), (6) şi (7) ale art. 13. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a); b) de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control împuternicit în acest scop de Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-----------Alin. (4) al art. 33 a fost modificat de art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 4 iunie 2009, prin înlocuirea denumirii "Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri". (5) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28. (6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006 prevede:"Art. IIPrezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţională Recomandarea 2003/361/CE privind definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003, p. 0036-0041, şi parţial Comunicarea Comisiei Europene privind modelul de declaraţie a informaţiilor referitoare la încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, respectiv modelul declaraţiei "Informaţii privind calificarea ca întreprindere mică şi mijlocie", anexa la declaraţie "Calculul pentru întreprinderile legate sau partenere", anexa A şi anexa B."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 14 iulie 2004.Nr. 346.  +  Anexa 1 DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii    I. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii    ............................................................    Adresa sediului social    ............................................................    Cod unic de înregistrare    ............................................................    Numele şi funcţia    ............................................................    (preşedintele consiliului de administraţie, director general     sau echivalent)    II. Tipul întreprinderii    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:    [] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jossunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderiisolicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.    [] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe bazarezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişeloradiţionale care se vor ataşa la declaraţie.    [] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe bazarezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişeloradiţionale care se vor ataşa la declaraţie.    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Exerciţiul financiar de referinţă*2) │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │Numărul mediu anual de │ Cifra de afaceri anuală │ Active totale │ │salariaţi │ netă │ (mii lei/mii euro) │ │ │ (mii lei/mii euro) │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    Important:    Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul [] Nu    financiar anterior, datele financiare [] Da (în acest caz se va completa    au înregistrat modificări care şi se va ataşa o declaraţie    determină încadrarea întreprinderii referitoare la exerciţiul    într-o altă categorie (respectiv financiar anterior)    micro-întreprindere, întreprindere    mică, mijlocie sau mare).             Semnătura ........................................                           (numele şi funcţia semnatarului,                        autorizat să reprezinte întreprinderea)    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi dinanexe sunt conforme cu realitatea.    Data întocmirii ...........................    Semnătura .................................--------------    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra deafaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimulexerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate deacţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cuprivire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şiactivele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.-------------Anexa 1 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, renumerotat în pct. 14, conform pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 175 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006, având conţinutul anexei 1 la acest act normativ.  +  Anexa 2 CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin oîntreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);    - secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţino întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Perioada de referinţă │├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤│ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Total active││ │anual de │anuală netă │(mii lei/ ││ │salariaţi │(mii lei/ │ mii euro) ││ │ │ mii euro) │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│1. Datele*1) întreprinderii │ │ │ ││solicitante sau din situaţiile │ │ │ ││financiare anuale consolidate │ │ │ ││(se vor introduce datele din │ │ │ ││tabelul B1 din secţiunea B*2) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│2. Datele cumulate*1) în mod │ │ │ ││proporţional ale tuturor │ │ │ ││întreprinderilor partenere, │ │ │ ││dacă este cazul (se vor │ │ │ ││introduce datele din │ │ │ ││secţiunea A) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ ││întreprinderilor legate*1) (dacă│ │ │ ││există) - dacă nu au fost deja │ │ │ ││incluse prin consolidare la │ │ │ ││pct. 1 din acest tabel (se vor │ │ │ ││introduce datele din tabelul │ │ │ ││B2 din secţiunea B) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│TOTAL │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul"Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.----------    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra deafaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimulexerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate deacţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cuprivire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netăşi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi,sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelorîntreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiareanuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiareanuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.                              FIŞA DE PARTENERIAT    1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii    ............................................................    Adresa sediului social    ............................................................    Cod unic de înregistrare    ............................................................    Numele şi funcţia    ............................................................    (preşedintele consiliului de administraţie, director general     sau echivalent)    2. Date referitoare la întreprinderea legată┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Perioada de referinţă │├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤│ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active ││ │anual de │anuală netă │totale ││ │salariaţi*3) │(mii lei/ │ (mii lei/ ││ │ │ mii euro) │ mii euro) │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│TOTAL │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    NOTĂ:    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderiipartenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procentde 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindereparteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legateau fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere.Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentruîntreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.    3. Calculul proporţional    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă(sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legăturade parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:    ......................................................................    ......................................................................    ......................................................................    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră,la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderiisolicitante (sau în întreprinderea legată)    ......................................................................    ......................................................................    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţionalobţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se facereferire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.    Tabelul de parteneriat - A.2.┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active ││ Procent │anual de │anuală netă │totale*5) ││ │salariaţi │(mii lei/ │ (mii lei/ ││ │ │ mii euro) │ mii euro)│├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│Valoare rezultată în urma │ │ │ ││aplicării celui mai mare procent│ │ │ ││la datele introduse în tabelul │ │ │ ││de la pct. 1. │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.-----------    *3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existădate privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor dela întreprinderile legate.    *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute,oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatăproporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindereparteneră.    *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante +cheltuieli în avans.    Secţiunea A    Întreprinderi partenere    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa departeneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră aîntreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră aoricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse însituaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate],datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelulde mai jos.    1. Date de identificare şi date financiare preliminare                                                     Tabelul A.1.┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Întreprinderea parteneră - Date de │Numărul │Cifra de │Active ││ identificare │mediu │afaceri │totale │├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤anual de │anuală │(mii lei/ ││Numele sau│Adresa │Cod unic │Numele şi │salariati │neta │mii euro) ││denumirea │sediului │de inre- │prenumele │ │(mii lei/ │ ││intreprin-│social │gistrare │preşedin- │ │mii euro) │ ││derii │ │ │telui con-│ │ │ ││ │ │ │siliului │ │ │ ││ │ │ │de adminis│ │ │ ││ │ │ │tratie, │ │ │ ││ │ │ │director │ │ │ ││ │ │ │general │ │ │ ││ │ │ │sau echi- │ │ │ ││ │ │ │valent │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 8. │ │ │ │ │ │ │├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ Total │ │ │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    NOTĂ:    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza"fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprindereasolicitantă este direct sau indirect parteneră.    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 dintabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"(referitor la întreprinderile partenere).    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi dinalte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă înproporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceastăîntreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluseîn situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi"pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiilefinanciare anuale consolidate.    Secţiunea B    ÎNTREPRINDERI LEGATE    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicităîncadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anualeconsolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidateale unei alte întreprinderi (tabelul Bl).    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multeîntreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu suntinclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).    NOTĂ:    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivădin situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidatedacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricăreieventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situatăimediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).    2. Metode de calcul pentru fiecare caz    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza decalcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.                                                              Tabelul B1                                 ┌───────────────┬────────────────┬────────────┐                                 │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active │                                 │anual de │anuală netă │totale │                                 │salariaţi*7) │(mii lei/ │ (mii lei/ │                                 │ │ mii euro) │ mii euro)│┌────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│Total │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vorintroduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderipartenere sau legate".┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤│Întreprinderea legată │Adresa sediului│Cod unic de │Numele şi ││(denumire/date de identificare) │social │înregistrare │prenumele ││ │ │ │presedinte- ││ │ │ │lui consiliu││ │ │ │lui de admi-││ │ │ │nistratie, ││ │ │ │director ││ │ │ │general sau ││ │ │ │echivalent │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ A. │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ B. │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ C. │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ D. │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ E. │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    NOTĂ:    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fostîncă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt consideratepartenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestoraşi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.----------    *6) Definiţia întreprinderii legate din prezenta lege.    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nuexistă date privind numărul de personal, calculul se face prin cumulareadatelor de la întreprinderile legate.    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediulaltor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintreîntreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale aletuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.                                                             Tabelul B2┌────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│ Intreprinderea numărul: │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active ││ │anual de │anuală netă │totale ││ │salariaţi │(mii lei/ │ (mii lei/ ││ │ │ mii euro) │ mii euro)│├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 1.*) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 2.*) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 3.*) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 4.*) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ 5.*) │ │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│ Total │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    NOTĂ    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vorintroduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderipartenere sau legate" (privind întreprinderile legate)---------    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentrufiecare întreprindere.                                      FIŞA                privind legătura dintre întreprinderi nr. ......                          din tabelul B2, secţiunea B           (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse                  în situaţiile financiare anuale consolidate)    1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii    ............................................................    Adresa sediului social    ............................................................    Cod unic de înregistrare    ............................................................    Numele şi funcţia    ............................................................    (preşedintele consiliului de administraţie, director general     sau echivalent)    2. Date referitoare la întreprindere┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Perioada de referinţă │├────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┤│ │Numărul mediu │Cifra de afaceri│Active ││ │anual de │anuală netă │totale ││ │salariaţi*7) │(mii lei/ │ (mii lei/ ││ │ │ mii euro) │ mii euro) │├────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤│TOTAL │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.    NOTĂ:    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrasedin situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora,consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional dateleoricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situatăimediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse însituaţiile financiare anuale consolidate.    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiindîntreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferenteacestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.-------------    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nuexistă date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se faceprin cumularea datelor de la întreprinderile legate.-------------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2006, având conţinutul anexei 2 la acest act normativ.-----------