LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 (*actualizată*)privind amenajarea teritoriului şi urbanismul(actualizată până la data de 11 februarie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Teritoriul României este parte a avuţiei naţionale de care beneficiază toţi cetăţenii ţării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activităţile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităţilor publice centrale şi locale. (2) Autorităţile administraţiei publice sunt gestionarul şi garantul acestei avuţii, în limitele competenţelor legale. (3) În vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului naţional, autorităţile administraţiei publice locale îşi armonizează deciziile de utilizare a teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. (4) Statul, prin intermediul autorităţilor publice, are dreptul şi datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism şi de amenajare a teritoriului, condiţiile de dezvoltare durabilă şi respectarea interesului general, potrivit legii. (5) Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări, calitate estetică şi arhitecturală, protejarea identităţii arhitecturale şi culturale a localităţilor urbane şi rurale.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 2 (1) Gestionarea spatiala a teritoriului tarii constituie o activitate obligatorie, continua şi de perspectiva, desfăşurata în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanta cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. (2) Gestionarea spatiala a teritoriului asigura indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabila şi responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a teritoriului. (3) Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa în localităţile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.--------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 3Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind sa ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultura şi interese comune; prospectiva, trebuind sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi interventiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi sa ţină seama de acestea în aplicare; democratica, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.  +  Articolul 4Urbanismul trebuie sa reprezinte o activitate: a) operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor; c) normativa, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii.  +  Articolul 5Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie sa se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare proprie.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale răspund, potrivit prezentei legi, de activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Capitolul II Domeniul de activitate  +  Secţiunea 1 Amenajarea teritoriului  +  Articolul 7Scopul de baza al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.  +  Articolul 8Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii şi integrării spatiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.  +  Articolul 9Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele: a) dezvoltarea economică şi socială echilibrata a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a resurselor naturale şi a peisajelor naturale şi culturale;------------Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. d) utilizarea raţională a teritoriului. e) conservarea şi dezvoltarea diversitatii culturale.-------------Lit. e) a art. 9 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Urbanismul  +  Articolul 10Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.  +  Articolul 11Activitatea de urbanism cuprinde toate localităţile tarii, organizate în reţea, pe baza ierarhizarii şi distribuţiei echilibrate a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere întregul teritoriu administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.  +  Articolul 12Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spatiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.  +  Articolul 13Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; b) crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap; c) utilizarea eficienta a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite; d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; e) asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale; f) protejarea localităţilor impotriva dezastrelor naturale.  +  Secţiunea a 3-a Activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanismStrategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism---------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. II a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 14 (1) Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. (2) Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României*). (3) Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.---------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe: a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi cu evoluţiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene; b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investiţiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritorială a României să fie considerate investiţii publice de interes naţional; c) sistemul naţional de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritorială, evaluare a impactului teritorial al politicilor şi pe sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor în dezvoltarea teritorială; d) crearea de parteneriate interinstituţionale, intersectoriale şi teritoriale pentru promovarea şi implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritorială. (5) Metodologia prevăzută la alin. (4) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 14^1În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, trebuie urmărite principiile strategice privind: a) racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor de dezvoltare şi a coridoarelor de transport; b) dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane; c) promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii; d) consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale; e) protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.---------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 15Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism au ca obiect: a) cercetarea în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) constituirea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date urbane şi teritoriale standardizate şi compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010; c) elaborarea strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare urbană şi teritorială; d) elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului; e) elaborarea documentaţiilor de urbanism; f) gestionarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; g) elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu; h) monitorizarea şi controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor şi operaţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 16In vederea asigurării personalului de specialitate necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei cooperează cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu organizaţiile profesionale în domeniu, pentru organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională, specializare şi perfecţionare continua.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Capitolul III Atribuţii ale administraţiei publice  +  Secţiunea 1 Atribuţiile administraţiei publice centrale  +  Articolul 17Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonată de Guvern, care stabileşte, în baza strategiilor naţionale de dezvoltare, prin Programul de guvernare, linii directoare, politici sectoriale, programe şi proiecte prioritare.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei este autoritatea administraţiei publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, având în această calitate următoarele atribuţii:------------Partea dispozitivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei". a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu obiectivele acesteia;---------Lit. a) art. 18 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamentează planurile de dezvoltare regionala;c^1) iniţierea şi coordonarea elaborării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial;----------Lit. c^1) a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.c^2) identificarea, delimitarea şi stabilirea prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea autorităţii administraţiei publice centrale responsabile din domeniul mediului, a celei responsabile din domeniul culturii şi patrimoniului naţional, după caz, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, a teritoriilor cu valoare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate şi coerenţă peisageră, teritorii având valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniu natural sau construit ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire sau de activitate şi ale tradiţiilor industriale, artizanale, agricole ori forestiere;---------Lit. c^2) a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.c^3) întocmirea de regulamente-cadru de urbanism, arhitectură şi peisaj, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se detaliază ulterior prin planurile urbanistice generale, pentru teritoriile identificate la lit. c^2), în vederea conservării şi punerii în valoare a acestora şi a păstrării identităţii locale;----------Lit. c^3) a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.c^4) stabilirea, împreună cu autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu domeniul turismului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a zonelor turistice de interes naţional, respectiv zona costieră, zone montane şi alte categorii de teritorii stabilite prin acte normative pentru care iniţiază şi coordonează documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului şi regulamente-cadru de urbanism şi arhitectură în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare durabilă şi de păstrare a identităţii locale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;----------Lit. c^4) a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.c^5) iniţierea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional care fundamentează din punct de vedere teritorial planurile de dezvoltare regională;----------Lit. c^5) a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. d) elaborarea Regulamentului general de urbanism; e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism; f) colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului şi al urbanismului, a programelor strategice sectoriale; g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială şi liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism, la nivel regional, judeţean şi local.---------Lit. g) art. 18 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. h) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege. (2) In vederea asigurării coerentei măsurilor de dezvoltare regionala în ansamblul dezvoltării teritoriului naţional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei:------------Partea dispozitivă a alin. (2) al art. 18 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei". a) va desemna un reprezentant în Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala; b) va desemna câte un reprezentant fără drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regionala; c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agenţiile de dezvoltare regionala, cel puţin un specialist în amenajarea teritoriului şi urbanism.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 19 (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei utilizează informaţii de sinteza la nivel naţional din toate domeniile de activitate economică şi socială. (2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, la cerere, informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Articolul 20Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale sa elaboreze sau sa modifice o documentaţie de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundarii, detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum şi pentru respectarea intereselor generale ale statului.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 21Consiliul judeţean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii.  +  Articolul 22 (1) Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistica a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. In acest scop coordonează activitatea consiliilor locale şi le acorda asistenta tehnica de specialitate. (2) Consiliul judeţean asigura preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ, asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi le aproba conform prevederilor legii. (3) In activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism consiliile judeţene sunt sprijinite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, precum şi de alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale.------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Articolul 23Consiliul judeţean poate solicita consiliilor locale sa elaboreze sau sa actualizeze o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului; solicitarea se transmite consiliului local, însoţită de expunerea motivelor care au stat la baza hotărârii consiliului judeţean şi de termenul fixat pentru elaborarea sau modificarea documentaţiei.  +  Articolul 24 (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul judeţean utilizează informaţii de sinteza la nivelul judeţului din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa furnizeze cu titlu gratuit autorităţilor publice judeţene şi locale informaţii din domeniile lor de activitate pentru teritoriul judeţului respectiv, iar consiliile locale sunt obligate sa furnizeze informaţii referitoare la dezvoltarea economico-socială şi urbanistica a localităţilor.  +  Articolul 24^1Preşedintele consiliului judeţean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului judeţean condusă de arhitectul-şef, are următoarele atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului: a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare teritorială şi le supune aprobării consiliului judeţean; b) asigură elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean; c) propune asocierea, în condiţiile legii, a judeţului cu comunele şi oraşele interesate şi coordonează elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale; d) supune aprobării consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de amenajare a teritoriului; e) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate.-----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale----------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. III a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 25 (1) Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurata pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigura respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. (2) Consiliul local cooperează cu consiliul judeţean şi este sprijinit de acesta în activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 26Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes naţional, judeţean sau local.  +  Articolul 27 (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul local utilizează informaţii din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, agenţii economici, organismele şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea la nivel local au obligaţia sa furnizeze cu titlu gratuit informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local.  +  Articolul 27^1Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-şef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuţii în domeniul urbanismului: a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării consiliului local/general; b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenţa autorităţilor publice locale, în conformitate cu prevederile legii; c) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator; d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate.----------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Certificatul de urbanism  +  Articolul 28Aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se asigura prin eliberarea certificatului de urbanism.  +  Articolul 29 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. (2) Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin 3 parcele. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (3) Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoana fizica sau juridică, care poate fi interesat în cunoaşterea datelor şi a reglementărilor cărora ii este supus respectivul bun imobil. (4) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare. (5) In certificatul de urbanism se va menţiona în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia. (6) Certificatul de urbanism pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate şi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza, după caz, pe baza avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.------------Alin. (6) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Articolul 30Pentru aceeaşi parcela se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conţinutul acestora, bazat pe documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, şi celelalte reglementări în domeniu trebuie sa fie aceleaşi pentru toţi solicitantii. In acest scop nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, în vederea emiterii certificatului de urbanism.  +  Articolul 31Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren şi/sau construcţiile aferente - în intravilan sau în extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România şi asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempţiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevăzute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare.-------Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. b) regimul economic al imobilului - folosinţa actuala, destinaţii admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zona, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei; c) regimul tehnic al imobilului - procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcela, circulaţii şi accese pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor fata de străzile adiacente terenului, înălţimea minima şi maxima admisă.  +  Articolul 31^1 (1) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi. (2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionării coerente a zonei. (3) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi parametrii zonei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiţionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenţelor de carte funciară. (4) La emiterea autorizaţiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte: a) existenţa unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă; b) prezenţa unor vestigii arheologice. Autorităţile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricţii prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea de către beneficiar/finanţator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor; c) existenţa riscului de încălcare a normelor de protecţie a mediului; d) existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute şi protejate potrivit legii; e) existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren; f) evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv. (5) Pentru terenul trecut în intravilan în baza prevederilor Planului urbanistic general nu este necesară scoaterea din circuitul agricol.---------Alin. (5) al art. 31^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care completează pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.---------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 31^2În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizaţiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, cuprinse în Regulamentul local de urbanism - R.L.U., aferent acestuia.---------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 31^3Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenţia/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.--------Art. 31^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate; b) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal; c) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea unui plan urbanistic zonal, prin grija investitorului privat, în condiţiile legii, şi de aprobarea acestuia de către autoritatea publică locală, numai în situaţia solicitării construirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producţie, zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi, infrastructură de transport, în situaţia extinderii intravilanului localităţii cu cel puţin 10.000 mp pentru funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 mp pentru funcţiuni de servicii sau producţie; d) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea unui plan urbanistic de detaliu; e) să permită întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire, în situaţia solicitării construirii pe o parcelă în cadrul unui front continuu construit preexistent în care clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), iniţierea planului urbanistic zonal se face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit de arhitectul-şef şi aprobat, după caz, conform competenţei, de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul prealabil al primarului localităţii, de primarul localităţii, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti. (3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise, cuprinzând următoarele elemente: a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă şi la nivelul localităţii, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale; b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propus a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, utilităţilor. (4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele: a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal; b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi; c) reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare; d) reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor; e) capacităţi şi indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii de noxe. (5) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau de detaliu se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, exclusiv cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 33 (1) Certificatul de urbanism se emite de aceleaşi autorităţi ale administraţiei publice locale care, potrivit competentelor stabilite de legislaţia în vigoare, emit autorizaţiile de construire. (2) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. (3) Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent conform legii, în raport cu importanta zonei şi a investiţiei.  +  Articolul 34Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Secţiunea a 5-a Structura institutionala  +  Articolul 35 (1) Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de instituţia arhitectului-şef al judeţului. (3) În acest sens, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi arhitecţii-şefi ai judeţelor colaborează permanent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (2).-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 35^1 (1) În vederea fundamentării deciziilor de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi arhitectură ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei se constituie Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială, organism ştiinţific, consultativ, fără personalitate juridică, formată din funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu. (2) Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi propune spre avizare documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, potrivit legii; b) susţine elaborarea de programe de pregătire a specialiştilor, precum şi de planuri de învăţământ şi specializare în domeniile conexe. (3) Componenţa Comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.---------Alin. (4) al art. 35^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.---------Art. 35^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 36 (1) În cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, respectiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului/Primarului general al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. În cazul judeţelor şi municipiilor structura responsabilă se organizează ca direcţie generală sau direcţie, în cazul oraşelor structura responsabilă se organizează ca direcţie sau serviciu, în cazul comunelor structura responsabilă se organizează la nivel de compartiment. (2) Conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene sau primăriilor are statutul de arhitect-şef şi reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene şi locale. (3) Arhitectul-şef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. (4) Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean sau al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcţie generală, direcţie sau serviciu. (5) În activitatea lor, arhitecţii-şefi sunt sprijiniţi de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor. (6) Arhitecţii-şefi cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare. (7) Arhitectul-şef al municipiului Bucureşti convoacă lunar şi ori de câte ori este necesar arhitecţii-şefi ai sectoarelor în vederea comunicării şi corelării deciziilor, în limitele legii, în scopul asigurării coerenţei dezvoltării teritoriului, protejării valorilor de patrimoniu şi calităţii urbane şi arhitecturale. (8) La şedinţe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de dezvoltare şi a planurilor de urbanism şi se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor la nivelul sectoarelor, avându-se în vedere corelarea activităţilor din domeniu. (9) În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate necesare dezvoltării coerente şi durabile, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, împreună cu alte comune sau cu oraşe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire. (10) Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, având cursuri de formare profesională în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor. (11) În situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, atribuţiile vor fi îndeplinite de către structura de specialitate de la nivel judeţean, pe bază de convenţie. (12) Structura de specialitate condusă de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al municipiului sau al oraşului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; c) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; d) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; f) organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane; g) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa; h) participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; i) avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.---------Art. 36 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 36^1Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează: a) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, la nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti; b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor; c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul oraşelor; d) cel puţin de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, având cursuri de formare profesională în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul comunelor.-----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 37 (1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-şef.---------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^1) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport.--------Alin. (1^1) al art. 37 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente.---------Alin. (1^2) al art. 37 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^3) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care înglobează şi corelează punctele de vedere ale instituţiilor avizatoare competente şi nu se supune deliberării consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.--------Alin. (1^3) al art. 37 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului şi urbanism este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.--------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (3) Componenta nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aproba de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.--------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (4) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism.---------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008, cu pct. 10^1.---------Alin. (5) al art. 37 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (6) La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.  +  Articolul 38 (1) Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se semnează de profesionisti calificaţi în domeniu prin licenţa sau studii postuniversitare de specialitate acreditate conform legii, precum şi de alţi profesionisti cu drept de semnătura. (2) Dreptul de semnătura pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte pe baza de regulament elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în colaborare cu Asociaţia Profesională a Urbanistilor din România, precum şi cu alte organizaţii profesionale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".(2^1) Registrul Urbanistilor din România se înfiinţează ca instituţie publica, autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătura, de înscriere în Registrul urbanistilor şi de exercitare a dreptului de semnătura, precum şi din alte surse legale.-------------Alin. (2^1) al art. 38 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (3) Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătura, precum şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbanistilor din România se aproba prin hotărâre a organului de conducere al Registrului Urbanistilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, şi se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei". (4) Specialiştii calificaţi în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care dobândesc dreptul de semnătura, se înscriu în Registrul urbanistilor.  +  Capitolul IV Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Secţiunea 1 Definiţii şi scop  +  Articolul 39 (1) In sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale. (3) Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi comunelor. (4) Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice şi juridice.  +  Secţiunea a 2-a Documentaţii de amenajare a teritoriului  +  Articolul 40Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele: a) Planul de amenajare a teritoriului naţional; b) Planul de amenajare a teritoriului zonal; c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean.  +  Articolul 41 (1) Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al tarii. (2) Planul de amenajare a teritoriului naţional este compus din secţiuni specializate. (3) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional şi ale secţiunilor sale devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază. (4) Secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt: Cai de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală. Prin lege se pot aproba şi alte secţiuni.  +  Articolul 42 (1) Planul de amenajare a teritoriului judeţean are caracter director şi reprezintă expresia spatiala a programului de dezvoltare socioeconomica a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare. (2) Prevederile Planului de amenajare a teritoriului judeţean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază. (3) Fiecare judeţ trebuie sa deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi sa îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului.  +  Articolul 43Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi: a) intercomunale sau interorasenesti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de baza, comune şi oraşe; b) interjudetene, ingloband părţi din judeţe sau judeţe întregi; c) regionale, compuse din mai multe judeţe. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 43 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 43^1 (1) În vederea asigurării dezvoltării coerente şi durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale. (2) Strategia prevăzută la alin. (1) se elaborează în cadrul unui parteneriat format din reprezentanţi ai consiliului judeţean şi ai autorităţilor administraţiilor publice locale din oraşul-centru polarizator, împreună cu toate comunele învecinate, şi, după caz, din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se finanţează de către partenerii asociaţi şi/sau de consiliul judeţean şi se aprobă de către consiliul judeţean, cu avizul parteneriatului periurban. (4) Pentru localităţile de rang 1, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului zonal periurban/metropolitan se iniţiază de către consiliul judeţean sau de către oraşul-centru polarizator. (5) În cazul municipiului Bucureşti, iniţierea strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se poate face de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în condiţiile legii.---------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţii de urbanism  +  Articolul 44 (1) Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităţilor. Documentaţiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialişti atestaţi în condiţiile legii.---------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (2) Documentaţiile de urbanism transpun la nivelul localităţilor urbane şi rurale propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. (3) Documentaţiile de urbanism au caracter de reglementare specifica şi stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea pana la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.  +  Articolul 45Documentaţiile de urbanism sunt următoarele: a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia; b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; c) Planul urbanistic de detaliu.  +  Articolul 46 (1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^1) Cu cel puţin 18 luni înaintea datei de depăşire a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general, consiliul local al comunei, oraşului, municipiului/Consiliul General al Municipiului Bucureşti este sesizat de către primar în legătură cu necesitatea actualizării planului, la notificarea arhitectului-şef al localităţii sau judeţului.---------Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^2) Pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef, primarul va declanşa procedura de achiziţie a serviciilor de actualizare a Planului urbanistic general şi de prelungire a termenului de valabilitate a Planului urbanistic general în vigoare.-----------Alin. (1^2) al art. 46 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a depăşi 2 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate.----------Alin. (1^3) al art. 46 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^4) Pentru comune sau oraşele sub 10.000 de locuitori, în situaţia în care de la aprobarea Planului urbanistic general nu au intervenit schimbări în dezvoltarea unităţii administrativ-teritoriale care să justifice actualizarea acestuia, cu minimum 18 luni înaintea datei de expirare a valabilităţii acestuia, primarul va demara procedura de prelungire a valabilităţii prin hotărâre a consiliului local, cu avizul prealabil al arhitectului-şef al judeţului, obţinut în baza analizei informaţiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială şi teritorială, precum şi strategiilor şi programelor de dezvoltare de la nivel judeţean şi/sau naţional aprobate.---------Alin. (1^4) al art. 46 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^5) În situaţia obţinerii avizului favorabil, primarul va propune consiliului local prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data expirării acestuia. În caz contrar, primarul propune consiliului local demararea procedurii de achiziţie a serviciilor de actualizare a documentaţiei de urbanism.---------Alin. (1^5) al art. 46 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relatie cu teritoriul administrativ al localităţii; b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;----------------Lit. f) a alin. (2) al art. 46 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;----------Lit. f^1) a alin. (2) al art. 46 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.----------------Lit. i) a alin. (2) al art. 46 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.---------Lit. j) a alin. (2) al art. 46 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: a) evoluţia în perspectiva a localităţii; b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;---------Lit. e) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;---------Lit. f) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.--------Lit. g) a alin. (3) al art. 46 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (4) Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.--------Alin. (4) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (5) Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.--------Alin. (5) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare.---------Alin. (6) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (7) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent.---------Alin. (7) al art. 46 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se întocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 - 1/5.000, după caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.---------Alin. (8) al art. 46 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 46^1Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la: a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluţiei istorice, precum şi a previziunilor economice şi demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, de amenajare a spaţiului, de mediu, locuire, transport, spaţii şi echipamente publice şi servicii; b) strategia de dezvoltare spaţială a localităţii; c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; d) planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice.--------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 47 (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.--------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: a) organizarea reţelei stradale; b) organizarea arhitectural-urbanistica în funcţie de caracteristicile structurii urbane; c) modul de utilizare a terenurilor; d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor; f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora. (3) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru: a) zonele centrale ale localităţilor; b) zonele construite protejate; c) parcurile industriale, parcurile de activităţi sau tehnologice; d) zonele destinate hipermagazinelor şi/sau parcurilor comerciale; e) zonele de producţie; f) parcurile culturale; g) zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi; h) infrastructura de transport; i) zonele supuse restructurării sau regenerării urbane; j) zona costieră/zonele de protecţie a ţărmului mării, pe o adâncime de minimum 200 m; k) alte zone stabilite de autorităţile publice centrale sau locale, potrivit legii, pentru zone omogene din punct de vedere funcţional şi morfologic sau pentru suprafeţe mai mari de 10.000 m².---------Alin. (3) al art. 47 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (4) Delimitarea zonelor pentru care se întocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face, de regulă, în Planul urbanistic general.---------Alin. (4) al art. 47 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (5) Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.---------Alin. (5) al art. 47 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (6) Abrogat.---------Alin. (6) al art. 47 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 48 (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate. (2) Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesurile auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului. (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.-----------Art. 48 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 48^1 (1) Toate documentaţiile de urbanism se realizează în format digital şi format analogic, la scara adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea şi integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Limitele propuse prin documentaţiile de urbanism se stabilesc în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970 şi vor urmări, de regulă, elementele liniare stabile în timp. (3) Baza topografică se avizează de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, iar un exemplar al documentaţiei de urbanism se înaintează acestora după aprobarea conform prevederilor legale, în termen de 15 zile, pentru preluarea informaţiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară. (4) Toate restricţiile impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate se fac publice de către autorităţile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituţiei.---------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 49 (1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care sta la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. (2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui studiu de specialitate.---------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (3) După aprobare Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal şi Planul urbanistic de detaliu împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiţie. (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia.---------Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (5) Avizarea sau aprobarea unor documentaţii de urbanism ale căror prevederi referitoare la amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspectul arhitectural, conformarea şi amplasarea golurilor, materialele utilizate, învelitoare, paletă cromatică încalcă, după caz, Codul civil, legislaţia specifică privind dreptul de proprietate, sănătatea şi siguranţa populaţiei, mediul, protecţia patrimoniului de orice natură sau protecţia peisajului este interzisă.---------Alin. (5) al art. 49 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Iniţierea şi finanţarea activităţilor  +  Articolul 50Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine exclusiv autorităţilor administraţiei publice, cu excepţia planurilor urbanistice zonale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), pentru zonele prevăzute la art. 47 alin. (3) lit. c)-h), şi a planurilor urbanistice de detaliu, care pot fi iniţiate şi de către persoane fizice şi juridice interesate, numai în baza unui certificat de urbanism şi, după caz, a unui aviz de oportunitate.----------Art. 50 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 51 (1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzute în prezenta lege se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi din bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite.-------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.(1^1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi regional, care se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, sunt: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României; b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional; d) elaborarea Regulamentului general de urbanism; e) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; f) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, hărţi de hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale; g) programe de susţinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de documentaţii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar şi al proiectelor de dezvoltare urbană integrată.------------Alin. (1^1) al art. 51 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".(1^2) Activităţile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), precum şi metodologiile de finanţare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (1^2) al art. 51 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hartilor de risc natural, precum şi a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora. (3) Metodologia finanţării de la bugetul de stat a hartilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren se elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".----------------Art. 51 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 52Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare.  +  Articolul 53Abrogat.---------Art. 53 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 54 (1) Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public, precum şi pentru zone protejate se finanţează din bugetul de stat ori din bugetele locale. (2) Planurile urbanistice zonale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), precum şi planurile urbanistice de detaliu, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), se finanţează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate.---------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 55 (1) Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone şi localităţi care necesita cercetări şi studii complexe, se face şi din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de ministere şi de alţi factori implicaţi. (2) În cazul documentaţiilor de urbanism aprobate, entitatea achizitoare poate organiza, în condiţiile legii, concurs de soluţii urbanistice, deschis specialiştilor din domeniu, finanţat din fondurile prevăzute la alin. (1).---------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (3) Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, autorităţile administraţiei publice locale în competenţa cărora se află elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt responsabile pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel.---------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.---------Art. 55 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Secţiunea a 5-a*) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Articolul 56 (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege. (2) Precizarea conţinutului documentaţiilor care se supun avizării, precum şi a emitentilor de avize pentru fiecare categorie de documentaţii se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.------------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor" cu denumirea "ministerul dezvoltării regionale şi locuinţei". (3) Avizarea documentaţiilor de interes general - toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, precum şi din domeniul urbanismului (cu excepţia Planului urbanistic de detaliu) - se face fără perceperea unor taxe. (4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia.---------Alin. (4) al art. 56 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora.--------Alin. (5) al art. 56 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism se promovează de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/general, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei la registratura primăriei.----------Alin. (6) al art. 56 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. (7) În termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar/preşedintele consiliului judeţean şi a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-şef, consiliul judeţean sau local are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului sau urbanism.----------Alin. (7) al art. 56 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 56^1Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.---------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Articolul 56^2Anularea hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de urbanism emise cu încălcarea prevederilor legale se cere, în condiţiile legii, de prefect, în urma controlului de legalitate sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, a arhitectului-şef al judeţului sau a autorităţilor centrale de specialitate, în termenele prevăzute de lege.---------Art. 56^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Secţiunea a 6-a Participarea populaţiei la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanismParticiparea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism---------Sectiunea a 6-a din Cap. IV a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 57 (1) Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism. (2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi în corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislaţia de mediu*).------------Art. 57 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Articolul 58Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au responsabilitatea organizării, desfăşurării şi finanţării procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.---------Art. 58 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 59Informarea publicului este activitatea prin care autorităţile administraţiei publice fac publice: a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor; b) conţinutul strategiilor de dezvoltare teritorială şi a documentaţiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum şi al documentaţiilor aprobate, potrivit legii; c) rezultatele consultării publicului; d) deciziile adoptate; e) modul de implementare a deciziilor.---------Art. 59 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 60Consultarea publicului este procesul prin care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale colectează şi iau în considerare opţiunile şi opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor.---------Art. 60 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 61Informarea şi consultarea publicului se desfăşoară diferenţiat, în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.------------Art. 61 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei".  +  Secţiunea a 7-a Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate  +  Articolul 62 (1) Urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, după caz, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii.(1^1) In situaţia neactualizarii documentaţiilor de urbanism pana la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspenda eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform legii.----------------Alin. (1^1) al art. 62 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006. (2) Compartimentele de specialitate vor urmări corelarea realizării programelor de dezvoltare cu prevederile documentaţiilor aprobate.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 63 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională, disciplinară, administrativă sau penală, după caz, potrivit legii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) refuzul instituţiilor publice de a furniza informaţii care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaţii de urbanism incomplete ori care conţine date eronate; c) avizarea şi aprobarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege; d) neîndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; e) neluarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. f) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la Planul urbanistic general neprevăzute la art. 32 alin. (4).--------Lit. f) a alin. (2) al art. 63 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism care conţin date eronate, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.---------Lit. g) a alin. (2) al art. 63 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care completează pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.----------Art. 63 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 63^1Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a) şi b); b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c) şi g);---------Lit. b) a art. 63^1 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. c) de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. d) şi e); d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f).---------Art. 63^1 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.  +  Articolul 63^2Contravenţiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 63^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Articolul 64 (1) Faptele de încălcare a prezentei legi se constata de organele de control al activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale consiliilor judeţene şi locale, de reprezentanţi ai instituţiilor publice de specialitate ale autorităţilor centrale implicate în avizare, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate fără avizele prevăzute de reglementările în vigoare sunt nule.----------------Art. 64 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 65 (1) În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism.---------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism modificate fără respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt nule.  +  Articolul 66Unităţile administrativ-teritoriale de baza, care la data intrării în vigoare a prezentei legi dispun de planuri urbanistice generale preliminare, au obligaţia ca în termen de 12 luni sa le finalizeze şi sa le aprobe ca documentaţii de urbanism definitive.  +  Articolul 67Dispoziţiile referitoare la categoriile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, competentele de avizare şi de aprobare a acestora, cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei legi se abroga.  +  Articolul 68Anexa nr. 1 cuprinzând categoriile de documentaţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, competentele de avizare şi de aprobare a acestora, precum şi anexa nr. 2 cuprinzând termenii de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PUSKAS VALENTIN-ZOLTANAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  Anexa 1  +  Anexa 1      CATEGORII DE DOCUMENTAŢII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM.                COMPETENTE DE AVIZARE ŞI DE APROBARE A ACESTORA ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categorii de Avizează Aprobă crt. documentaţii ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 1 2 3 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           A. Amenajarea teritoriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       - Plan de amenajare a teritoriului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Naţional Guvernul Parlamentul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1^1.Zonal regional - Ministerul Dezvoltării                                     Regionale şi Turismului                                     - Ministerul Culturii şi                                     Patrimoniului Naţional                                     - Agenţiile de dezvoltare                                     regională                                     - Organismele centrale şi                                     teritoriale interesate Guvernul ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Zonal - Ministerul Consiliile judeţene      - Regional sau Dezvoltării, Consiliile locale      interjudetean Regionale Consiliul General      - Interorasenesc şi Locuinţei al Municipiului      sau intercomunal - Organisme centrale şi Bucureşti      - Frontalier teritoriale interesate      - Metropolitan,      periurban al      principalelor municipii      şi oraşe ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2^1 Zonal, pentru - Ministerul Dezvoltării Guvernul     localităţi care Regionale şi Turismului     cuprind monumente patrimoniului Locuinţei     istorice înscrise - Ministerul Culturii şi     în Lista patrimoniului Patrimoniului Naţional     mondial - Consiliul judeţean                                     - Organisme centrale şi                                     teritoriale interesate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2^2 Zonal pentru localităţi - Ministerul Dezvoltării Consiliile judeţene     care cuprind monumente, Regionale şi Locuinţei Consiliile locale     ansambluri sau situri - Ministerul Culturii, Consiliul General al     înscrise în Lista Cultelor şi Patrimoniului Municipiului     monumentelor istorice Naţional Bucureşti                                      - organisme centrale şi                                      teritoriale interesate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Judeţean - Ministerul Consiliul judeţean                                     Dezvoltării, Consiliul General                                     Regionale al Municipiului                                     şi Locuinţei Bucureşti                                     - Organisme centrale si                                     teritoriale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     B. Urbanism ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         - Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Municipiul - Ministerul Consiliul General      Bucureşti Dezvoltării, al Municipiului                                    Regionale şi Bucureşti                                    Locuinţei                                    - Organisme centrale si                                    teritoriale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Municipiu - Ministerul Consiliul local al                                    Dezvoltării, municipiului                                    Regionale şi                                    Locuinţei                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale si                                    teritoriale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Oraş - Consiliul judeţean Consiliul local al                                    - Organisme centrale şi oraşului                                    locale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Comuna - Consiliul judeţean Consiliul local al                                    - Organisme centrale şi comunei                                    locale interesate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Municipii, oraşe şi - Ministerul Consiliul local al      comune ce includ Dezvoltării, municipiului/      staţiuni balneare/ Regionale şi oraşului/comunei,      turistice declarate Locuinţei după caz                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale si                                    teritoriale interesate ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8^1 Localităţi care cuprind - Ministerul Dezvoltării, Guvernul     monumente istorice înscrise în Regionale şi Turismului     Lista patrimoniului mondial - Ministerul Culturii şi                                    Patrimoniului Naţional                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8^2 Municipii, oraşe şi - Ministerul Dezvoltării Consiliul local/     comune care cuprind Regionale şi Turismului Consiliul General     monumente, ansambluri - Ministerul Culturii şi al Municipiului     sau situri înscrise în Patrimoniului Naţional Bucureşti     Lista monumentelor istorice - Consiliul judeţean     şi zonele lor de protecţie - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          - Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Zona centrală a - Ministerul Dezvoltării Consiliul General      municipiului Bucureşti Regionale şi Turismului al Municipiului                                    - Ministerul Culturii şi Bucureşti                                    Patrimoniului Naţional                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Zona centrală a - Ministerul Dezvoltării Consiliul local/      municipiului Regionale şi Turismului Consiliul General                                    - Ministerul Culturii şi al Municipiului                                    Patrimoniului Naţional Bucureşti                                    - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Zona centrala a - Consiliul judeţean Consiliile locale      oraşului, satului, - Organisme centrale şi orăşeneşti sau      precum şi alte zone teritoriale interesate comunale      functionale de interes ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Zone protejate - Ministerul Dezvoltării Consiliile locale/      ori asupra cărora s-a Regionale şi Turismului Consiliul General      instituit un tip de - Ministerul Culturii şi al Municipiului      restricţie prin acte Patrimoniului Naţional Bucureşti      normative sau documentaţii - Consiliul judeţean      de urbanism, precum şi cele - Organisme centrale şi      care depăşesc limita teritoriale interesate      unei unităţi administrativ-      teritoriale ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12^1. Zone protejate - Ministerul Dezvoltării      care cuprind Regionale şi Turismului      monumente istorice - Ministerul Culturii şi      înscrise în Lista Patrimoniului Naţional Guvernul      patrimoniului mondial - Consiliul judeţean                                    - Organisme centrale şi                                    teritoriale interesate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12^2. Zone construite - Ministerul Dezvoltării Consiliile locale/      protejate ori Regionale şi Turismului Consiliul General      zone care cuprind - Ministerul Culturii şi al Municipiului      monumente, ansam- Patrimoniului Naţional Bucureşti      bluri sau situri - Consiliul judeţean      înscrise în Lista - Organisme centrale şi      monumentelor teritoriale interesate      istorice şi      zonele lor de      protecţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12^3. Zone turistice de - Ministerul Dezvoltării      interes naţional, Regionale şi Turismului      respectiv zona - Ministerul Culturii şi Guvernul      costieră, zone Patrimoniului Naţional      montane şi alte - Ministerul Mediului şi      categorii de te- Pădurilor      ritorii stabilite - Consiliul judeţean      prin acte norma- - Consiliile locale      tive în vederea - Organisme centrale şi      asigurării condi- teritoriale interesate      ţiilor de dezvol-      tare durabilă şi      de păstrare a      identităţii      locale, iniţiate      de Guvern──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12^4. Zone situate în - Ministerul Culturii şi Consiliile locale/       extravilanul Patrimoniului Naţional Consiliul General       municipiilor, - Consiliul judeţean al Municipiului       oraşelor şi - Organisme centrale şi Bucureşti       comunelor teritoriale interesate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12^5. Alte zone - Organisme centrale Consiliile locale/                                   şi teritoriale Consiliul General                                                                  al Municipiului                                                                  Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          - Plan urbanistic de detaliu ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. - Imobile clasate în - Consiliul judeţean Consiliile locale      lista monumentelor - Ministerul Culturii, Consiliul General      istorice şi cele care se Cultelor şi Patrimoniului al Municipiului      amplasează în zone Naţional Bucureşti      protejate - Organisme centrale şi      - Imobile clasate in teritoriale interesate      lista monumentelor      istorice şi cele care se      amplasează în zone      protejate, pentru      municipiul Bucureşti ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Alte imobile - Consiliul judeţean                                      - Organisme centrale şi                                      teritoriale Consiliile locale ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   C. Regulament de urbanism ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Regulament general de - Ministerul Guvernul      urbanism Dezvoltării,                                      Regionale şi                                      Locuinţei                                      - Organisme centrale si                                      teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. 1^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 2^1 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 8^1 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 9 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 10 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 12 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 12^1 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 12^2 al anexei 1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 12^3 al anexei 1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 12^4 al anexei 1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 12^5 al anexei 1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Pct. 14 al anexei 1 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.  +  Anexa 2DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI IN LEGE(în ordine alfabetică)● Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistica, precum şi a autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.● Avizare - procedura de analiza şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu.● Caracter director - însuşirea unei documentaţii aprobate de a stabili cadrul general de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor, prin coordonarea acţiunilor specifice. Caracterul director este specific documentaţiilor de amenajare a teritoriului.● Caracter de reglementare - însuşirea unei documentaţii aprobate de a impune anumiţi parametri soluţiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentaţiilor de urbanism.● Circulaţia terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donaţie, concesiune, arendare etc.● Competenta de avizare/aprobare - abilitarea legală a unei instituţii publice şi capacitatea tehnica de a emite avize/aprobări.● Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare.● Dezvoltare regionala - ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizarii strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectoriala pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", şi care beneficiază de spirijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.● Documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism ansamblu de piese scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existenta şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistica a localităţilor pe o perioada determinata.● Parcelare - acţiunea urbana prin care o suprafaţa de teren este divizata în loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legată de realizarea unor locuinţe individuale, de mica înălţime.Peisaj - desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populaţie, cu valoare remarcabilă prin caracterul său de unicitate şi coerenţă, rezultat al acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani, cuprinzând zone naturale sau/şi construite având valoare particulară în materie de arhitectură şi patrimoniu ori fiind mărturii ale modurilor de viaţă, de locuire, de activitate sau ale tradiţiilor, agricole ori forestiere, artizanale sau industriale.-----------Definiţia "Peisaj" a fost introdusă de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.● Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice şi financiare, utilizate în scopul realizării unei strategii.● Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare.● Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în localităţi şi în teritoriul înconjurător.● Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligaţiile legate de deţinerea sau exploatarea terenurilor.● Regiune frontaliera - regiune care include arii situate la frontiera, delimitata în scopul aplicării unei strategii comune de dezvoltare de o parte şi de alta a frontierelor şi al realizării unor programe, proiecte şi acţiuni de cooperare.● Reţea de localităţi - totalitatea localităţilor de pe un teritoriu (naţional, judeţean, zona funcţională) ale căror existenta şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relaţii desfăşurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Reţeaua de localităţi este constituită din localităţi urbane şi rurale.● Sistem urban - sistem de localităţi învecinate între care se stabilesc relaţii de cooperare economică, socială şi culturală, de amenjare a teritoriului şi protecţie a mediului, echipare tehnico-edilitară, fiecare pastrandu-si autonomia administrativă.● Structura urbana - totalitatea relaţiilor în plan funcţional şi fizic, pe baza cărora se constituie organizarea unei localităţi sau a unei zone din aceasta şi din care rezulta configuraţia lor spatiala.● Servitute de utilitate publica - sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Măsura de protecţie a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilor de autorizare decât dacă este continua în documentaţiile de urbanism aprobate (având drept consecinţa o limitare administrativă a dreptului de proprietate).● Strategie de dezvoltare - directionarea globală sau pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu şi lung, a acţiunilor menite sa determine dezvoltarea urbana.● Structura urbana - modul de alcătuire, de grupare sau de organizare a unei localităţi ori a unei zone din aceasta, constituită istoric, funcţional şi fizic.● Teritoriu administrativ - suprafaţa delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: naţional, judeţean şi al unităţilor administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comuna).● Teritoriu intravilan - totalitatea suprafeţelor construite şi amenajate ale localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat şi în cadrul cărora se poate autoriza execuţia de construcţii şi amenajări. De regula intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localităţi suburbane componente).● Teritoriu extravilan - suprafaţa cuprinsă între limita administrativ-teritorială a unităţii de baza (municipiu, oraş, comuna) şi limita teritoriului intravilan.● Teritoriu metropolitan - suprafaţa situata în jurul marilor aglomerări urbane, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenta în domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural şi al intrastructurii edilitare. De regula limita teritoriului metropolitan depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din care face parte.● Teritoriu periurban - suprafaţa din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitata prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii de independenta în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru munca, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc.● Zona defavorizată - arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei mobilizeaza mai mult de 50% din populaţia salariata; b) sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri colective în urma aplicării programelor de restructurare; c) în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenţi economici apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul angajaţilor care au domiciliul stabil în zona respectiva; d) rata somajului depăşeşte cu 25% rata somajului la nivel naţional; e) sunt lipsite de mijloace de comunicaţie şi infrastructura este slab dezvoltată.● Zona funcţională - parte din teritoriul unei localităţi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determina funcţiunea dominanta existenta şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominanta (zona de locuit, zona activităţilor industriale, zona spaţiilor verzi etc.). Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone functionale.Zonă de protecţie - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care se instituie servituţi de utilitate publică şi de construire pentru păstrarea şi valorificarea acestor resurse şi bunuri de patrimoniu şi a cadrului natural aferent. Zonele de protecţie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum şi prin documentaţii de amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate.----------Expresia "Zonă de protecţie" a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.● Zona de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.--------------Definiţia "Zona de risc natural" a fost introdusă de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 289 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006.----------Definiţia "Zona protejata" a fost abrogată de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.● Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT:- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;- dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.● Interdicţie de construire (non aedificandi) - regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.● Planificarea teritorială - ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura organizarea raţională a teritoriului, la diferite scări (regională, naţională, transnaţională), protecţia mediului şi atingerea obiectivelor economice şi sociale, prin coordonarea politicilor sectoriale din perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritorială cuprinde strategii, politici şi programe sectoriale, precum şi documentaţii specifice integrate, în scopul dezvoltării echilibrate şi durabile, şi prevede obiective, etape de realizare şi resurse financiare necesare.Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.---------Expresia "Unitate teritorială de referinţă (UTR)" a fost modificată de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.-----------Definiţia "Zonă funcţională de interes" a fost abrogată de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.Zonă protejată - zonă coerentă naturală sau construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe, înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantaţii şi este stabilit prin documentaţii de urbanism specifice aprobate.----------Expresia "Zonă protejată" a fost modificată de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011.-------------Expresiile introduse după expresia ""Zonă protejată" din anexa 2 au fost modificate de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 27 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008.-------