HOTĂRÂRE nr. 277 din 21 martie 2002(*actualizata*)privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de muncă(actualizata până la data de 25 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 noiembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 790 din 19 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010 prevede:"(1) Furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, deţin acreditarea pentru o perioadă de un an pot solicita obţinerea acreditării pe perioadă nedeterminată în condiţiile prezentei hotărâri, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordată acreditarea. (2) Furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, deţin acreditarea pe perioadă nedeterminată au obligaţia, în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de a solicita preschimbarea certificatului de acreditare, fără a se supune unei noi proceduri de acreditare. (3) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (4) Constituie, de asemenea, contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută la alin. (3) nerespectarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control, încheiat de către personalul cu atribuţii de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (2). (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3). Această posibilitate se menţionează expres în procesul-verbal încheiat de către personalul cu atribuţii de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."Aceste prevederi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010.De asemeni art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.122 din 10 octombrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010 prevede:"(1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti vor informa furnizorii de servicii de ocupare care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, deţin acreditarea pe perioadă nedeterminată cu privire la obligaţia prevăzută la art. II alin. (2). (2) Pe data acreditării furnizorului sau, după caz, pe data preschimbării certificatului de acreditare, în condiţiile art. II alin. (1) sau (2), încetează acreditarea filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare ale furnizorului. Furnizorul are obligaţia de a notifica existenţa filialelor, sucursalelor sau altor sedii secundare în termen de 5 zile lucrătoare de la data obţinerii certificatului de acreditare, în caz contrar fiind aplicabile, în mod corespunzător, prevederile referitoare la filiale, sucursale şi alte sedii secundare ale furnizorilor, prevăzute la art. 4^3, 8 şi 17^3 din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, astfel cum sunt modificate prin prezenta hotărâre. (3) Furnizorilor a căror acreditare este suspendată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care în termen de 30 de zile de la comunicarea măsurii suspendării acreditării fac dovada înlăturării cauzelor pentru care s-a dispus această măsură li se aplică, în mod corespunzător, în raport cu perioada pentru care au fost acreditaţi, prevederile art. I alin. (1) sau (2)."În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  AnexăCRITERII 21/03/2002