ORDONANŢĂ nr. 43 din 28 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind regimul drumurilor(actualizată până la data de 11 februarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 februarie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către : ORDONANŢA nr. 132 din 31 august 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001; LEGEA nr. 189 din 16 aprilie 2002; LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002; ORDINUL nr. 1.959 din 5 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 26 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 227 din 23 mai 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004; ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005; LEGEA nr. 98 din 3 mai 2005; ORDONANŢA nr. 38 din 9 august 2006; LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2007; LEGEA nr. 130 din 8 mai 2007; ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 2 februarie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82 din 15 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 care a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 care a menţinut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 şi a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005, termenul osie, utilizat în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu termenul axă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea I Domeniul drumurilor  +  Articolul 1 (1) Regimul drumurilor reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 2 (1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport. (2) Drumurile sunt cai de comunicaţie terestra special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. (3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona drumului, mai puţin zonele de protecţie.------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (4) De asemenea, se considera ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente. (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public al statului;4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă.------------Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004.  +  Secţiunea a II-a Clasificarea şi încadrarea drumurilor  +  Articolul 3Din punct de vedere al destinaţiei drumurile se împart în: a) drumuri publice - drumuri de utilitate publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării; acestea sunt proprietate publică şi sunt întreţinute din fonduri publice, precum şi din alte surse legal constituite;------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. b) drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizarile de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 4Din punct de vedere al circulaţiei drumurile se împart în: a) drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuri de utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor; b) drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulaţiei publice.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 5Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, în ordinea importantei, drumurile publice se împart în următoarele categorii; a) drumuri de interes naţional; b) drumuri de interes judeţean; c) drumuri de interes local.  +  Articolul 6 (1) Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecin, şi pot fi clasificate ca: a) autostrăzi; b) drumuri expres; c) drumuri naţionale europene (E); d) drumuri naţionale principale; e) drumuri naţionale secundare. (2) Clasificarea drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a căror clasificare se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (3) Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E) se fac de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 7Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigura legătura între: a) resedintele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu resedintele de comuna, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea tarii şi cu obiectivele istorice importante; b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi resedintele de comuna; c) resedinte de comuna.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 8 (1) Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: a) drumuri comunale, care asigură legăturile:(i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate;(îi) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate;(iii) între sate; b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc. (2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local respectiv. (3) În cazul în care drumul respectiv se află pe raza a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, clasificarea se aprobă prin hotărâre de către toate consiliile locale respective.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 9Străzile din localităţile urbane se clasifica în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel: a) străzi de categoria I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principala de legătura cu acest drum; b) străzi de categoria a II-a - de legătura, care asigura circulaţia majoră între zonele functionale şi de locuit; c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale şi le dirijeaza spre străzile de legătura sau magistrale; d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţa locală, care asigura accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.  +  Articolul 10Străzile din localităţile rurale se clasifica în: a) străzi principale; b) străzi secundare.  +  Articolul 11Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, în concordanta cu planul urbanistic aprobat. În cazul drumurilor de interes naţional se va obţine şi acordul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii*).-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Prin HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 12 (1) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare. (2) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 13Anual, ca urmare a modificărilor intervenite potrivit art. 8 şi 12, se vor actualiza anexele la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Capitolul II Administrarea drumurilor  +  Secţiunea I Suprafeţele de teren aferente drumurilor publice  +  Articolul 14Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.  +  Articolul 15Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elemente constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin şi alte lucrări de arta.  +  Articolul 16 (1) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr. 1.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă este interzisă.  +  Articolul 17 (1) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţa a traficului prin: a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace inzapezirea drumului sau sa împiedice vizibilitatea pe drum; c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă.------------Litera c) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate acestui scop.-----------Lit. d) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 18Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra inzapezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca aceasta operaţiune sa nu împiedice executarea lucrărilor agricole şi sa nu producă degradari culturilor de pe aceste terenuri.  +  Articolul 19 (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate. (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste. (3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului. (4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale. (5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului. (6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în două-trei intersecţii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Secţiunea a II-a Administrarea drumurilor  +  Articolul 20Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii*) este organul administraţiei publice centrale care exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naţionale.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Prin HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 21 (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este administratorul drumurilor de interes naţional, direct sau prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A îşi realizează atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în condiţiile contractului de concesiune încheiat în acest scop între aceasta şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Pentru drumurile de interes naţional nou-construite administrarea se poate realiza de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condiţiile legii. (2) Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ sunt în administrarea consiliilor locale respective. (3) În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiilor/reşedinţelor de judeţ, limitele sectoarelor de drumuri naţionale aflate în administrarea consiliilor locale potrivit prevederilor alin. (2) se modifică în mod corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (4) Pentru actualizarea inventarului bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, consiliile locale vor comunică acestuia hotărârile cu privire la modificarea limitelor sectoarelor de drum naţional prevăzute la alin. (3). (5) În cazul construirii variantelor de ocolire a municipiilor/reşedinţelor de judeţ, se va păstra continuitatea drumului naţional, indiferent de limitele intravilanului municipiilor.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 22Administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.  +  Articolul 22^1 (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor naţionale sectoare de drum de interes naţional, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.(1^1) Pentru îndeplinirea obiectivelor programelor naţionale de realizare a proiectelor prioritare de interes judeţean şi de interes local, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, se preiau de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, după caz, sectoare de drum de interes judeţean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităţi, în vederea realizării lucrărilor respective.-----------Alin. (1^1) al art. 22^1 a fost introdus de articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2011. (2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autorităţilor administraţiei publice locale de care au apartinut.-----------Art. 22^1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 10 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 16 ianuarie 2007.  +  Articolul 23Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora.  +  Secţiunea a III-a Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri  +  Articolul 24La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţă circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 25Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea şi modernizarea drumurilor se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu avizele prevăzute în normele metodologice.  +  Articolul 26Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiilor.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 27 (1) Intersecţiile dintre drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei. În vederea asigurării siguranţei circulaţiei se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie. (2) Întreţinerea bretelelor de la intersecţiile denivelate ale drumurilor publice este în sarcina administratorului drumului de categorie superioară. Dacă unul dintre drumuri este de utilitate privată, cheltuielile de întreţinere a acestuia sunt în sarcina deţinătorului acestuia. (3) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţii pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii. (4) Pentru asigurarea vizibilităţii în curbe şi evitarea producerii evenimentelor rutiere grave se interzice amenajarea parcărilor în interiorul şi exteriorul curbelor periculoase. (5) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă: a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie; b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie. (6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte obstacole.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 28Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară.  +  Articolul 29Realizarea unei noi intersecţii la acelaşi nivel cu calea ferată sau modificarea unei asemenea intersecţii cu calea ferată este în sarcina solicitantului lucrării.  +  Articolul 30La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul administratorului de infrastructură feroviară.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 31 (1) Indicatoarele de semnalizare a trecerilor la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul drumului, cu avizul administratorului căii ferate şi al poliţiei rutiere. (2) Instalaţiile de semnalizare şi presemnalizare a trecerii la acelaşi nivel cu calea ferată se realizează de către administratorul căii ferate, în funcţie de categoria drumului, traficul rutier, frecvenţa şi viteza de circulaţie a trenurilor.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 32 (1) Întreţinerea pasajelor denivelate este în sarcina administratorului caii de comunicaţie situate pe pasaj. (2) Întreţinerea trecerilor la acelaşi nivel, paza şi securitatea în limitele zonei de siguranţă a caii ferate revin deţinătorilor acestei cai. (3) Modificarea cotelor şi declivitatilor pe oricare dintre căile de comunicaţie care se intersectează atrage după sine obligaţia deţinătorului de a suporta costul lucrărilor necesare şi pe cealaltă cale de comunicaţie. (4) Pentru poduri, baraje, diguri şi altele asemenea, care cuprind părţi ale mai multor deţinători, sarcinile ce revin fiecăruia dintre aceştia se stabilesc, de comun acord, prin protocol.  +  Articolul 33Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor. Parcarea în localităţi se asigura de către administraţia publică locală în locuri special amenajate, în afară benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Poliţia rutieră.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 34În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere.  +  Articolul 35 (1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate. (2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. (3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane prin servicii regulate şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. (4) Locurile de parcare şi spaţiile pentru servicii vor fi dotate cu utilităţi, inclusiv telefonie pentru apel de urgenţă, de administratorul spaţiului respectiv, conform categoriei funcţionale a drumului public şi normativelor în vigoare. (5) În cazul locurilor de parcare şi al spaţiilor pentru servicii aferente drumurilor de interes naţional, dotarea se va realiza în baza unui calendar de lucrări aprobat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 36Pe drumurile publice se vor aplica măsuri de protecţie a mediului, pe baza studiilor de impact al traficului asupra acestuia.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 37 (1) Pentru descongestionarea traficului în localităţi, protecţia mediului şi sporirea siguranţei circulaţiei pe reţeaua de drumuri expres şi drumuri naţionale europene se realizează variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localităţilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizează numai prin intermediul unor drumuri care debuşează în intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic. (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reţeaua de drumuri publice prin intersecţii amenajate corespunzător volumelor de trafic. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca în documentaţiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersecţiile pentru accesul la variantele ocolitoare. (4) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în condiţiile stabilite de administratorul drumului.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 38 (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea. (2) Pe sectoarele de drum din afara localităţilor, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin, după caz, administratorului drumului. (3) Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către drumurile naţionale revine autorităţilor administraţiei publice locale. (4) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi, unde pe partea carosabilă a drumului public circulă animale în grup, în turmă sau animale izolate, conducătorii acestora sunt obligaţi să asigure de îndată curăţarea părţii carosabile care a fost afectată de acestea. Constatarea şi sancţionarea neîndeplinirii acestor obligaţii revin autorităţilor administraţiei publice locale.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 39 (1) În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii. (2) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare din albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.------------Alin. (2) al art. 39 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (3) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.------------Alin. (3) al art. 39 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (4) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor, fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.------------Alin. (4) al art. 39 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Secţiunea a IV-a Condiţii de exploatare a drumurilor  +  Articolul 40 (1) Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării. (2) Masele totale maxime admise, masele maxime admise pe axe, dimensiunile maxime admise şi caracteristicile conexe pentru vehiculele rutiere admise în circulaţie pe fiecare categorie de drum public sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (3) Masele şi dimensiunile maxime admise se aplică şi pe sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare. (4) Lista drumurilor publice cu masele maxime pe axe admise în circulaţie pentru vehiculele rutiere de transport marfă şi lista drumurilor publice care fac parte din reţeaua secundară nereabilitată, prevăzută în anexa VII la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, pentru care valorile maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise sunt cele pentru categoria de drum reabilitat, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se stabilesc prin ordin al ministrului transportului şi infrastructurii pentru drumurile de interes naţional, respectiv prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru drumurile de interes judeţean şi de interes local şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 41 (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, denumită în continuare AST, eliberată, fără discriminare, de administratorul drumului pe care se efectuează transportul, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. (3) AST este documentul prin care sunt stabilite de către administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi tarifele datorate, document care permite efectuarea transportului cu vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise şi este valabil pentru numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, perioada şi caracteristicile autorizate înscrise, în condiţiile stabilite de administratorul drumului. (4) AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului cu vehicule: a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise; b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise. (5) Pentru vehiculele prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime admise pe axe cu maximum: a) 3,5 tone, pentru axa simplă; b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem); c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem). (6) În condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, se poate elibera AST pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc masele pe axe prevăzute la alin. (5), dacă se transportă mărfuri indivizibile pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului cu un alt vehicul care să respecte masele maxime pe axe ce pot fi autorizate. (7) Pentru transporturile prevăzute la alin. (6), AST se eliberează numai în baza unui proiect de transport, întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţii stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. Administratorul drumului pe care urmează să se efectueze transportul poate impune întocmirea proiectului de transport şi pentru depăşirea masei totale maxime admise şi/sau a dimensiunilor maxime admise, în funcţie de restricţiile de circulaţie existente şi de elementele geometrice ale drumului. (8) Efectuarea transporturilor cu nerespectarea condiţiilor înscrise în AST privind numerele de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi caracteristici tehnice, traseul, sensul sau perioadele de efectuare a transportului se consideră transport fără AST şi se sancţionează potrivit art. 61 alin. (1) lit. c). (9) Efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00. Prin excepţie, administratorul drumului poate autoriza asemenea transporturi, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. (10) Responsabilitatea circulaţiei vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST sau cu nerespectarea oricăreia dintre condiţiile înscrise în AST revine: a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport; b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport; c) proprietarului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate; d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate; e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare. (11) În cazul în care, pentru efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, sunt necesare lucrări de amenajare sau consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane de orice fel, precum şi orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora şi suportarea cheltuielilor aferente revin titularului AST. (12) Lucrările prevăzute la alin. (11) trebuie să fie cuprinse în proiectul de transport prevăzut la alin. (7). (13) Pentru transporturile prevăzute la alin. (2) se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, stabilite în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor şi de distanţa parcursă, tarife care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumului care a emis AST, pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa. (14) Tarifele prevăzute la alin. (13) şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă: a) prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional; b) prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes judeţean; c) prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local; d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti. (15) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, pentru: a) lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m; b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m; c) înălţime mai mare de 4,5 m; d) masa totală mai mare de 80,0 tone. (16) Pe autostrăzi, autovehiculul care asigură însoţirea vehiculului care circulă cu lăţime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m va circula în spatele acestuia. (17) Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, pentru: a) lăţime mai mare de 4,5 m; b) lungime mai mare de 30,0 m. (18) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, pentru: a) lăţime mai mare de 5,0 m; b) lungime mai mare de 40,0 m; c) înălţime mai mare de 5,0 m; d) masa totală mai mare de 80,0 tone. (19) Vehiculele care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu dispozitive suplimentare de semnalizare stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. (20) Autovehiculele de însoţire trebuie să respecte condiţiile privind dotarea stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. (21) Condiţiile de însoţire a vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor de către operatorii economici specializaţi şi de către personalul de însoţire specializat, precum şi modalitatea de verificare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. (22) Condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 41^1 (1) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, administratorul drumurilor de interes naţional aplică tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale şi cu reglementările interne în vigoare, care se constituie ca venituri proprii ale acestuia pentru finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor de interes naţional. Tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (2) Pentru vehiculele aflate în trafic internaţional, la solicitarea scrisă a personalului administratorului drumurilor de interes naţional, poliţia de frontieră nu va permite intrarea ori ieşirea din România în cazul în care acestea nu respectă prevederile prezentei ordonanţe. (3) Prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor se va stabili procedura ulterioară luării măsurilor nepermiterii intrării/ieşirii în/din România, precum şi referitoare la preluarea şi imobilizarea mijloacelor de transport în altă locaţie.------------Art. 41^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 41^2Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale drumurilor, care să permită circulaţia vehiculelor în condiţii de siguranţă, proiectarea drumurilor noi, modernizarea, consolidarea sau reabilitarea drumurilor existente se realizează în funcţie de vitezele de proiectare prevăzute în anexa nr. 4.------------Art. 41^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.-----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 43Pe drumurile publice sunt interzise: a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere. Organizatorii poarta răspunderea şi iau toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier şi redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior organizării competiţiei; b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum şi pierderea, prin scurgerea din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii; c) curăţarea sau spalarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special amenajate prin grija administratorului drumului; d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura; e) ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor şi a zonelor de siguranţă ale drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;-----------Lit. e) a art. 43 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, şanţuri, trotuare, pe spaţii de siguranţă ale drumurilor şi podurilor, precum şi pe banda de urgenţă sau mediană a autostrăzilor;-----------Lit. f) a art. 43 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale; prin excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale*) sau Ministerului Administraţiei şi Internelor*), în cazul în care nu exista posibilitatea evitării drumurilor publice modernizate, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administratorul acestora.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.Prin LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. h) degradarea totală sau parţială a platformei drumului, a elementelor care fac parte integrantă din drum;-----------Lit. h) a art. 43 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. i) degradarea şi/sau distrugerea elementelor de siguranţă a circulaţiei;-----------Lit. i) a art. 43 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. j) comerţul ambulant.-----------Lit. j) a art. 43 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 44 (1) Administratorii drumurilor pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, pentru executarea unor lucrări, conform normelor stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, cu informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. (2) Pentru protecţia unor sectoare de drumuri, în condiţii justificate, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteza, perioadele şi intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv, după informarea prealabilă, inclusiv asupra variantelor de rute alternative, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a poliţiei rutiere şi a utilizatorilor. (3) Obligaţia administratorilor drumurilor de informare prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazurile de forţă majoră. (4) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepţia cazurilor autorizate de administratorul drumului şi de poliţia rutieră şi care vor fi semnalizate corespunzător. (5) Informarea prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează de administratorii drumurilor publice, prin afişare pe site-ul propriu a datelor actualizate.-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 45 (1) În cazul în care drumurile deschise circulaţiei publice sunt afectate de producerea unor situaţii de urgenţă sau în caz de forţa majoră, administratorii acestora iau măsuri pentru restabilirea circulaţiei, prin variante ocolitoare şi/sau alte amenajări cu caracter provizoriu, după caz, informând totodată utilizatorii cu privire la acestea. (2) În situaţia în care aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) necesită ocuparea temporară a unor terenuri situate în zona drumului sau în afara acesteia, administratorul drumului respectiv încheie procese-verbale cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu deţinătorii terenurilor, urmând ca eventualele despăgubiri cuvenite celor afectaţi să se stabilească conform dispoziţiilor legale în vigoare. (3) În urma unor accidente rutiere, calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, degajarea părţii carosabile poate fi asigurată şi de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. (4) În cazul accidentelor rutiere care au avut drept consecinţe şi degradarea şi/sau distrugerea elementelor care fac parte integrantă din drum, poliţia rutieră informează de îndată administratorul drumului cu privire la acestea şi consemnează daunele în procesul-verbal de constatare, în condiţiile legii. (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului întocmeşte şi transmite contravenientului, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, un deviz cu contravaloarea daunelor, contravenientul având obligaţia să o achite în termen de 15 zile de la data primirii devizului. (6) Contravenientul poate contesta contravaloarea daunelor înscrisă în deviz, conform prevederilor legale în vigoare.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Secţiunea a V-a Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public  +  Articolul 46 (1) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil. (2) În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public pentru lucrările prevăzute la alin. (1) administratorul drumului notifică titularului autorizaţiei de construire să desfiinţeze lucrările în termen de 5 zile de la data notificării. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului desfiinţează lucrările prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala titularului autorizaţiei de construire, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Prevederile alin. (2) privind desfiinţarea lucrărilor se aplică în mod corespunzător şi în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în acordul prealabil şi/sau în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public (4) Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului. (5) La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces încheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.-----------Art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 47-----------Alin. (1) al art. 47 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.(1^1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.-----------Alin. (1^1) al art. 47 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (2) În zona mediană a autostrăzilor şi a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei.-----------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale*), care au caracter de urgenta, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demonteaza într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării. (4) Pentru ocuparea amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, precum şi prin executarea de accesuri la drumul naţional, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispoziţia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice.-----------Alin. (4) al art. 47 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (5) Întreţinerea şi/sau repararea accesurilor în/din drumul naţional, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile se realizează de către persoanele care le deţin cu orice titlu, iar construcţia accesurilor în/din drumul naţional se realizează de către solicitantul construirii accesurilor.-----------Alin. (5) al art. 47 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (6) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (4) cazurile în care amplasarea se realizează în zonele de protecţie, precum şi cazurile amplasării instalaţiilor care asigură utilităţile necesare consumului casnic, de către deţinătorii acestora, în zona de siguranţă şi de protecţie.-----------Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (7) Administratorul drumului stabileşte tarife pentru ocuparea zonei drumului şi excepţiile de la plata acestora, care se aprobă prin: a) ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru drumurile de interes naţional; b) hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru drumurile de interes judeţean; c) hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local; d) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti.-----------Alin. (7) al art. 47 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (8) Administratorul drumului aplică tarife pentru instalarea, pe stâlpii de distribuire a energiei electrice din zona drumului, a cablurilor, dispozitivelor sau a altor instalaţii asemănătoare, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, instalare care necesită în mod obligatoriu acordul administratorului drumului. Pentru obţinerea acordului administratorului drumului, beneficiarul instalaţiei de cabluri şi/sau dispozitive prezintă, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente, acordul proprietarului stâlpilor.-----------Alin. (8) al art. 47 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (9) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, accesurilor, utilităţilor de orice fel sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi, în termenul stabilit de administratorul drumului, să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă a fost convenit astfel cu administratorul drumului la momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. Nerespectarea acestui termen dă dreptul administratorului drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în vigoare.-----------Alin. (9) al art. 47 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (10) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorilor de construcţii, panouri publicitare, accesuri, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează: a) cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiinţarea, mutarea sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv; b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.-----------Alin. (10) al art. 47 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 48 (1) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. (2) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se amplasează de regulă în afara zonei de siguranţă şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.-----------Art. 48 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.-----------Art. 49 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 50Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentele solicitate în cadrul controalelor efectuate conform prevederilor art. 60.-----------Art. 50 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 51 (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza documentaţiilor tehnico-economice şi a celor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile legii. (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului, crearea de noi accesuri sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul administratorului drumului. (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să afecteze construcţiile şi instalaţiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului, până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (10). (4) Organele administraţiei publice locale au obligaţia de a consemna şi menţine neocupate şi neafectate în documentaţiile prevăzute la alin. (1) terenurile aferente traseelor noi de drumuri şi autostrăzi.-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Secţiunea a VI-a Cai de acces la drumurile publiceCai de acces la drumurile deschise circulaţiei publice-----------Titlul Secţiunii a VI-a din Cap. II a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 52 (1) Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere. (2) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului, conform prevederilor art. 46 alin. (5).-----------Art. 52 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 53*) (1) Căile de acces realizate în zona drumului deschis circulaţiei publice, fără avizul administratorului drumului sau fără respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasament şi acces, respectiv fără respectarea planului de situaţie aprobat, precum şi căile de acces neutilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de administrator, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei publice. (2) În caz contrar, administratorul drumului este abilitat să procedeze la blocarea accesului la drum, până la intrarea în legalitate, precum şi la desfiinţarea accesului la drum, deţinătorul accesului fiind obligat necondiţionat la plata cheltuielilor aferente.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, beneficiarii care utilizează căi de acces realizate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să facă toate demersurile în vederea obţinerii acordului administratorului drumului prevăzut la art. 53 alin. (1) din respectiva ordonanţă, pe bază de documentaţie tehnică aferentă, urmată de încheierea contractului prevăzut la art. 46 alin. (5), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. În caz contrar, administratorul drumului are dreptul să aplice măsurile prevăzute la art. 53 alin. (2).  +  Capitolul III Dobândirea sau folosirea unor terenuri  +  Articolul 54 (1) Dobândirea terenurilor necesare pentru executarea unor drumuri noi, modernizări, corecţii de trasee, reabilitări, largiri de drumuri se face prin modurile admise de lege, inclusiv prin expropriere pentru cauza de utilitate publică.-----------Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. (2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la această lege.-----------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 55 (1) Pentru rectificari de traseu, de comun acord cu proprietarul terenului, se poate transmite, prin schimb, dreptul de proprietate asupra terenului ocupat de traseul vechi al drumului. Drumul vechi rămâne în circulaţie până la deschiderea pentru trafic a traseului rectificat, administratorul drumului fiind obligat sa achite noului proprietar chiria pentru terenul ocupat. (2) În situaţia în care proprietarul terenului primit în schimb doreşte redarea acestuia în circuitul agricol, amenajările aferente sunt în sarcina administratorului drumului. (3) Dacă terenul necesar rectificarii traseului se dobândeşte prin cumpărare sau expropriere pentru cauza de utilitate publică, terenul ocupat de drumul vechi, rămas liber în urma dării în folosinţa a noului traseu, devine proprietatea publică a statului sau a administraţiei publice locale, după caz.  +  Articolul 56 (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a măsurătorilor şi a studiilor necesare lucrărilor privind drumul au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Excepţie fac terenurile/obiectivele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv zonele de siguranţă ale acestora, pentru care se solicită în prealabil acordul acestora. (2) Înştiinţarea asupra începerii acestor activităţi se face prin afişare la sediul consiliului local şi în scris deţinătorului de teren, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţilor. (3) În cazul în care sunt cauzate prejudicii de către persoanele abilitate cu efectuarea măsurătorilor sau a studiilor, despăgubirile sunt suportate de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare. (4) Dacă pentru efectuarea măsurătorilor sau studiilor se cauzează prejudicii bunurilor ori sunt necesare modificări asupra terenului, administratorul drumului va conveni, în prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificări şi, după caz, asupra modalităţilor şi cuantumului despăgubirilor.-----------Art. 56 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Capitolul IVConducerea, coordonarea şi controlul activităţii de administrare a drumurilor-----------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 57Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii*) coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic întreaga reţea de drumuri deschise circulaţiei publice. În aceasta calitate are următoarele atribuţii:-----------Partea introductivă a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. a) asigura administrarea drumurilor publice de interes naţional; b) elaborează şi urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director, la nivel naţional, privind dezvoltarea reţelei rutiere, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului; c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrata a întregii reţele de drumuri deschise circulaţiei publice;-----------Lit. c) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. d) asigura gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional; e) asigura, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din administrarea consiliilor judeţene şi locale, după caz; f) elaborează studii de sistematizare, prognoze şi proiecte de program pentru dezvoltarea şi optimizarea reţelei de drumuri publice; g) elaborează, în condiţiile legii, programe anuale şi de perspectiva privind construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor de interes naţional, iar împreună cu consiliile judeţene, programele finanţate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judeţene şi comunale;-----------Lit. g) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. h) elaborează norme şi reglementări, în concordanta cu prevederile în domeniu din ţările Uniunii Europene, privind proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea drumurilor şi, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor*), norme privind siguranţa traficului pe drumurile deschise circulaţiei publice, care se supun aprobării potrivit prevederilor legale;*)-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. i) elaborează studii şi programe privind lucrările destinate îmbunătăţirii siguranţei circulaţiei pe drumurile deschise circulaţiei publice;-----------Lit. i) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. j) elaborează norme, studii şi programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evoluţie a traficului şi de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrările de drumuri; k) elaborează norme privind organizarea controlului propriu de calitate în domeniul drumurilor, precum şi norme privind înregistrarea şi prelucrarea datelor privind evoluţia traficului rutier;-----------Lit. k) a art. 57 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. l) elaborează o concepţie unitară privind aplicarea de tehnologii noi şi eficiente, agrementate conform legii, în proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri.-----------Lit. l) a art. 57 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002. m) avizează tarifele propuse de administratori privind drumurile de interes judeţean şi drumurile de interes local.-----------Lit. m) a art. 57 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 58În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 57, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii*) elaborează reglementări obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice care deţin drumuri deschise circulaţiei publice în administrare sau în proprietate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind autonomia administraţiei publice locale şi dreptul de proprietate.-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 59 (1) Conducerea activităţii de proiectare, execuţie, modernizare, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene şi a celor de interes local revine autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24. (2) Pentru proiectarea şi modernizarea străzilor care constituie părţi componente ale drumurilor de interes naţional este necesar acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii*).-----------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 reglementând organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Capitolul VControlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor-----------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 60 (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei de stat a României, precum şi de către alte autorităţi competente potrivit legii. (2) Controlul prevăzut la alin. (1) poate fi efectuat şi în locurile în care aceste vehicule sunt parcate, oprite sau staţionate pe drumurile publice din România. (3) În cazul în care locul prevăzut la alin. (2) nu permite efectuarea controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, în condiţii impuse de echipamente de control şi de siguranţă rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenţa personalului cu atribuţii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 41 alin. (10), până în cel mai apropiat spaţiu care permite efectuarea verificărilor. (4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes naţional, judeţean şi local în vederea efectuării controlului privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi imobilizarea acestora până la înlăturarea cauzelor ce au condus la această măsură se efectuează de către personalul care, potrivit legii, are drept de oprire şi imobilizare a vehiculelor.-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 61 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu constituie infracţiune potrivit legii penale, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 18, art. 19 alin. (4) şi (5), art. 31, 35, 38, art. 44 alin. (5), art. 47 alin. (5) şi ale art. 51 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice; b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 26, 27, 30, art. 32 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43, art. 44 alin. (4), art. 46 alin. (1) şi (4), art. 47 alin. (1^1) şi (2), ale art. 48, 50, 52 şi art. 53 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice, iar în cazul prevederilor art. 40 alin. (1), aceasta se aplică administratorului drumului sau executantului, după caz; c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor fără AST şi ale art. 41 alin. (8), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei; d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea maselor pe axe, masei totale şi/sau dimensiunilor înscrise în AST, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; e) nerespectarea condiţiilor de efectuare a transportului înscrise în proiectul de transport, cu excepţia celor privind lucrările prevăzute la art. 41 alin. (11), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei; f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (9), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto; g) neefectuarea lucrărilor prevăzute la art. 41 alin. (11), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată întreprinderii/operatorului de transport rutier; h) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (15), (17), (18) şi (19), cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei; i) însoţirea transporturilor efectuate cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără AST, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat; j) efectuarea însoţirii transporturilor cu depăşirea dimensiunilor înscrise în AST, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat; k) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (16)-(19), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată personalului de însoţire specializat; l) nerespectarea condiţiilor privind dotarea prevăzute la art. 41 alin. (20), a condiţiilor privind atestarea prevăzute la art. 41 alin. (21) şi a condiţiilor privind efectuarea însoţirii prevăzute la art. 41 alin. (22), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicată operatorului economic specializat; m) însoţirea transportului de către o persoană fizică sau de către un operator economic specializat cu încălcarea prevederilor reglementărilor specifice în vigoare, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier şi persoanei fizice/operatorului economic specializat; n) încălcarea restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicată conducătorului auto; o) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, aplicată conducătorului auto; p) efectuarea de transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta ordonanţă, cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei; q) sustragerea de la control sau obstrucţionarea controlului prevăzut la art. 60 alin. (2), precum şi neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuţii de control, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei; r) încălcarea prevederilor art. 47 alin. (9) şi nerespectarea termenelor prevăzute la art. 47 alin. (10), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicată deţinătorilor. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), p) şi q) se aplică persoanei fizice sau juridice responsabile în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (10).-----------Art. 61 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 61^1 (1) Pentru încălcarea prevederilor art. 41, contravenientul va achita, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea tarifelor prevăzute la art. 41 alin. (13). În aceste situaţii, personalul cu atribuţii de control consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plată a acestor tarife, calculate potrivit prevederilor legale. (2) Contravaloarea tarifelor prevăzute de prezenta ordonanţă se poate achita şi la agenţiile de control şi încasare aparţinând administratorului drumului aflate în punctele de trecere a frontierei de stat a României. (3) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale conform prevederilor art. 61 alin. (1) lit. c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), o), p) şi q) vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuţii de control, în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, şi, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. (4) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă în circulaţie, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu se efectuează pe cheltuiala contravenientului. (5) Pe perioada imobilizării, dispusă conform prevederilor alin. (3), atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului. (6) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului. (7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată la care s-au constatat încălcări ale prevederilor prezentei ordonanţe. (8) Odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale se pot aplica sancţiuni administrative personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, în conformitate cu reglementările în vigoare. (9) În cazul în care, pe parcursul efectuării însoţirii transporturilor cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, au avut loc evenimente rutiere din care au rezultat pagube materiale din culpa personalului de însoţire specializat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 45 alin. (4)-(6). (10) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale conform art. 61 alin. (1) lit. o) şi q), se va aplica şi măsura suspendării copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile de la data constatării contravenţiei. Procedura de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (11) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, procesele-verbale de constatare a contravenţiei, devenite titlu executoriu, se comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 30 de zile de la încheierea acestora, de către instituţia din care face parte personalul cu atribuţii de control, menţionând numele şi prenumele contravenientului, numărul documentului de identitate şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi amenda datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată de achitarea acesteia intrarea pe teritoriul României a vehiculelor utilizate sau deţinute de contravenient, după caz. (12) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.-----------Art. 61^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 61^2Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către: a) personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin ordin al ministrului; b) personalul împuternicit în acest scop de administratorii drumurilor de interes judeţean şi de interes local, potrivit competentelor stabilite conform legii; c) ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră, după caz, în lipsa personalului prevăzut la lit. a) şi b).-----------Art. 61^2 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 62Prevederile art. 60 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.-----------Art. 62 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 413 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 9 iulie 2002.  +  Articolul 63Cuantumurile amenzilor prevăzute la art. 60 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 64Dispoziţiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30 şi 31, art. 38 şi 42 se aplică şi drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 şi 51.-----------Art. 65 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 79 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001.  +  Articolul 66Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.-----------Art. 66 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 67Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. Pe aceeaşi dată se abroga Legea drumurilor nr. 13/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 107 din 31 iulie 1974, Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 septembrie 1978, Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicată în Buletinul Oficial, nr. 136 din 27 decembrie 1975, cu modificările ulterioare, şi prevederile referitoare la drumuri din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 257/1959 privind raţionalizarea folosirii terenurilor situate de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, precum şi orice prevederi contrare.Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 2 paragraful 11, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 3 şi art. 7 din Directiva 1996/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificările şi completările prevăzute în Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Directivei 1996/53/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 67 din 9 martie 2002.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Anexa 1LIMITELEzonelor de siguranţă a drumurilor, podurilorşi viaductelor, în cale curentă şi aliniament a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:*Font 8*┌────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┐│ Categoria drumului │Autostrăzi│Drumuri naţionale│Drumuri judeţene│Drumuri comunale│├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Distanţa de la axul drumului până la │ 50 │ 22 │ 20 │ 18 ││marginea exterioară a zonei drumului (m)│ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘ c) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod). d) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, conform pct. 43 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2MASE ŞI DIMENSIUNImaxime admise şi caracteristicile conexe ale vehiculelor rutiereClasificarea drumurilor din punctul de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise:R = drumuri reabilitateE = drumuri europeneM = drumuri modernizateP = drumuri pietruitePrin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.*Font 8*                                                            ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐                                                            │ R │ E │ M │ P │┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 1.│ DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri) │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│Lungime ││ ├──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ │Autovehicul, altul decât autobuz │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Remorca │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Vehicul articulat │ 16,50 │ 16,50 │ 16,50 │ 16,50 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Tren rutier │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Autobuz cu două axe │ 13,50 │ 13,50 │ 13,50 │ 13,50 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Autobuz cu mai mult de două axe │ 15,00 │ 15,00 │ 15,00 │ 15,00 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Autobuz cu remorcă │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Autobuz articulat │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 1.2.│Lăţime │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ a)│Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având│ │ │ │ ││ │caroseria izotermă │ 2,55 │ 2,55 │ 2,55 │ 2,55 ││ ├──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ b)│Vehicul frigorific având caroseria izotermă │ 2,60 │ 2,60 │ 2,60 │ 2,60 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1.3.│Înălţime (orice vehicul) │ 4,00 │ 4,00 │ 4,00 │ 4,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 1.4.│Suprastructurile demontabile şi unităţile de transport standardizate, cu ar fi containerele, ││ │vor respecta dimensiunile precizate la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 şi 4.4 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.a.│Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detaşabile exterioare, cum ar fi cutiile ││ │pentru schiuri, lungimea autovehiculului, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să depăşeas-││ │că lungimea maximă prevăzută la pct. 1.1. │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│Toate autovehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce ││ │într-o coroană circulară cu rază exterioară de 12,5 m şi o raza interioară de 5,3 m │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.a.│Cerinţe suplimentare pentru autobuze ││ │Cu vehiculul în staţionare, prin trasarea unei linii pe sol, e fixează un plan vertical ││ │tangent la latura vehiculului plasată peste cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, ││ │cele două părţi rigide ale acestuia trebuie să fie în acelaşi aliniament cu planul. Atunci ││ │când vehiculul intră, după o traiectorie liniară, pe suprafaţa descrisă la pct. 1.5., nicio ││ │parte a vehiculului nu trebuie să depăşească acest plan vertical cu mai mult de 0,6 m. │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 1.6.│Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al │ │ │ │ ││ │semiremorcii şi partea din spate a semiremorcii │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1.7.│Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudi-│ │ │ │ ││ │nală a trenului rutier din punctul extern aflat │ │ │ │ ││ │cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele │ │ │ │ ││ │cabinei, până la punctul cel mai din spate al │ │ │ │ ││ │remorcii din ansamblu, minus distanţa din partea │ │ │ │ ││ │din spate a autovehiculului şi partea din faţă a │ │ │ │ ││ │remorcii │ 15,65 │ 15,65 │ 15,65 │ 15,65 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1.8.│Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudi-│ │ │ │ ││ │nală a trenului rutier din punctul extern aflat │ │ │ │ ││ │cel mai în faţă al zonei de încărcare din spatele │ │ │ │ ││ │cabinei până la punctul cel mai din spate al │ │ │ │ ││ │remorcii din ansamblu │ 16,40 │ 16,40 │ 16,40 │ 16,40 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.│MASA TOTALĂ MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI (în tone) │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de ││ │vehicule │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 2.1.1.│Remorca cu două axe │ 18,00 │ 17,00 │ 17,00 │ 16,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2.1.2.│Remorca cu 3 axe │ 24,00 │ 22,00 │ 22,00 │ 20,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.2.│Ansamblu de vehicule │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.1.│Tren rutier cu 5 sau 6 axe │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ a)│Autovehiculul cu două axe cu remorcă cu 3 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ b)│Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu două sau 3 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.2.2.│Vehicul articulat cu 5 sau 6 axe │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ a)│Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ b)│Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau │ │ │ │ ││ │3 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ c)│Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau │ │ │ │ ││ │3 axe care transportă un container ISO de 40 de │ │ │ │ ││ │picioare într-o operaţiune de transport combinat │ 44,00 │ 42,00 │ 40,00 │ 40,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2.2.3.│Tren rutier cu 4 axe compus dintr-un autovehicul │ │ │ │ ││ │cu două axe şi o remorcă cu două axe │ 36,00 │ 36,00 │ 36,00 │ 34,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.2.4.│Vehicul articulat cu 4 axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două ││ │axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este: │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│2.2.4.1.│mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau │ │ │ │ ││ │egală cu 1,8 m │ 36,00 │ 36,00 │ 36,00 │ 34,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.2.4.2.│mai mare de 1,8 m │ 36.00*)│ 36,00 │ 36,00 │ 34,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.3.│Autovehicule │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 2.3.1.│Autovehicul cu două axe │ 18,00 │ 17,00 │ 16,00 │ 16,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2.3.2.│Autovehicul cu 3 axe │ 25,00/ │ 22,00/ │ 22,00 │ 22,00 ││ │ │ 26,00**)│ 24,00**) │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2.3.3.│Autovehicul cu 4 axe din care două axe de direcţie│ 30,00/ │ 30,00 │ 30,00 │ 28,00 ││ │ │ 32,00**)│ │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2.4.│Autobuz articulat cu 3 axe │ 28,00 │ 28,00 │ 26,00 │ 26,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 3.│MASA MAXIMĂ ADMISĂ PE AXE (în tone) │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│Axa simplă ││ ├──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ │Axa simplă nemotoare │ 10,00 │ 10,00 │ 8,00 │ 7,50 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 3.2.│Axa dublă (tandem) a remorcilor şi semiremorcilor ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este: │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 3.2.1.│mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m) │ 11,00 │ 11,00 │ 11,00 │ 11,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.2.2.│mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m│ │ │ │ ││ │(1,0 ≤ d < 1,3 m) │ 16,00 │ 16,00 │ 15,00 │ 14,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.2.3.│mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m│ │ │ │ ││ │(1,3 ≤ d < 1,8 m) │ 18,00 │ 17,00 │ 16,00 │ 15,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.2.4.│mai mare sau egală 1,8 m (1,8 ≤ d) │ 20,00 │ 20,00 │ 16,00 │ 15,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 3.3.│Axa triplă (tridem) a remorcilor şi semiremorcilor ││ │Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este: │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 3.3.1.│mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m) │ 21,00 │ 21,00 │ 19,00 │ 16,50 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.3.2.│mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m│ │ │ │ ││ │(1,3 < d ≤ 1,4) │ 24,00 │ 22,00 │ 20,00 │ 18,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 3.4.│Axa simplă motoare │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 3.4.1.│Axa motoare a vehiculelor la care se face referire│ │ │ │ ││ │la punctele 2.2.1 şi 2.2.2 │ 11,50 │ 10,00 │ 9,00 │ 8,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.4.2.│Axa motoare a vehiculelor la care se face referire│ │ │ │ ││ │la punctele 2.2.3, 2.2.4, 2.3 şi 2.4 │ 11,50 │ 10,00 │ 9,00 │ 8,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 3.5.│Axa dublă (tandem) a autovehiculelor ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Suma maselor pe axele componente, dacă distanţa (d) dintre ele este: │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 3.5.1.│mai mică de 1,0 m (d < 1,0 m) │ 11,50 │ 10,00 │ 10,00 │ 10,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.5.2.│mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de │ 16,00 │ 15,00 │ 14,00/ │ 13,00 ││ │1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3 m) │ │ │ 15,00***)│ │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.5.3.│mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de │ 18,00/ │ 17,00/ │ 16,00 │ 15,00 ││ │1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8 m) │ 19,00**)│ 18,00***)│ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 4.│ALTE CONDIŢII CONSTRUCTIVE IMPUSE VEHICULELOR │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│Pentru toate vehiculele ││ │Masa suportată de axa motoare sau axele motoare ale unui vehicul ori ansambluri de vehicule va││ │fi de cel puţin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule, ││ │atunci când acestea sunt utilizate în trafic internaţional │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│Trenuri rutiere │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Distanţa dintre axa din spate a unui autovehicul şi axa din faţă a remorcii va fi de cel puţin││ │3,0 m. │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│Masa maximă admisă în funcţie de ampatament ││ │Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu 4 axe nu poate depăşi de cinci ││ │ori distanţa, exprimată în metri, dintre axele extreme ale autovehiculului. │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│Semiremorci ││ │Distanţa măsurată în plan orizontal între axa pivotului de cuplare şi orice punct din partea ││ │frontală a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m. │└────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Axă dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 mAxă triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusiv----------*) Plus o limită de 2 tone, atunci când masa totală maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone şi masa maximă admisă a axei tandem a semiremorcii este de 20 tone şi axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.**) Se aplică în cazul în care axa motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia sau în cazul în care fiecare axă motoare este prevăzută cu roţi jumelate şi masa maximă a fiecărei axe nu depăşeşte 9,5 tone.***) Se aplică în cazul în care axa este prevăzută cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia, astfel cum a fost definită prin Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Axă dublă (tandem) sau axa triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.Axă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră cu roţi jumelate, numai dacă toate roţile axelor componente sunt jumelate.-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, conform pct. 43 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3MASE ŞI DIMENSIUNImaxime admise şi caracteristicile conexe alevehiculelor rutiere, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2Clasificarea drumurilor din punct de vedere al limitelor impuse privind masele şi dimensiunile maxime admise:R = drumuri reabilitateE = drumuri europeneM = drumuri modernizateP = drumuri pietruitePrin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca sau remorca tractată de acesta.*Font 8*                                                            ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐                                                            │ R │ E │ M │ P │┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 1.│ DIMENSIUNI MAXIME ADMISE (în metri) │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│Lungime │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ │Autovehicul, altul decât autobuz │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 │ 12,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Vehicul articulat │ 16,50 │ 16,50 │ 16,50 │ 16,50 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │Tren rutier │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 │ 18,75 │├────────┬──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 1.2.│Lăţime │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ a)│Orice vehicul, cu excepţia celor frigorifice având│ │ │ │ ││ │caroseria izotermă │ 2,55 │ 2,55 │ 2,55 │ 2,55 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ b)│Vehicul frigorific având caroseria izotermă │ 2,60 │ 2,60 │ 2,60 │ 2,60 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1.3.│Înălţime (orice vehicul) │ 4,00 │ 4,00 │ 4,00 │ 4,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.│Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│Autovehicul │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 2.1.1.│Autovehicul cu 4 axe, altul decât cel prevăzut în │ │ │ │ ││ │anexa nr. 2 │ 30,00 │ 30,00 │ 30,00 │ 28,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2.1.2.│Autovehicul cu mai mult de 4 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.2.│Ansamblu de vehicule │├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.1.│Tren rutier │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│2.1.1.1.│Autovehicul cu două axe cu remorcă cu o axă │ 28,00 │ 28,00 │ 26,00 │ 26,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.1.1.2.│Autovehicul cu 3 axe cu remorcă cu o axă │ 35,00 │ 35,00 │ 35,00 │ 33,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.1.1.3.│Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu o axă │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.1.1.4.│Autovehicul cu două axe cu remorcă cu 4 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.1.1.5.│Autovehicul cu 4 axe cu remorcă cu două axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.1.1.6.│Tren rutier cu mai mult de 6 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 2.2.2.│Vehicul articulat │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│2.2.2.1.│Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu o axă │ 28,00 │ 28,00 │ 26,00 │ 26,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.2.2.2.│Autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu o axă │ 35,00 │ 35,00 │ 35,00 │ 33,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.2.2.3.│Autovehicul cu 4 axe cu semiremorcă cu o axă │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.2.2.4.│Autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 4 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.2.2.5.│Vehicul articulat cu mai mult de 6 axe │ 40,00 │ 40,00 │ 40,00 │ 38,00 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤│ 3.│Axă triplă (tridem) a autovehiculelor, nemotoare │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ 3.1.│mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3 m) │ 21,00 │ 21,00 │ 19,00 │ 16,50 │├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3.2.│mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu │ │ │ │ ││ │1,4 m (1,3 < d d ≤ 1,4 m) │ 24,00 │ 22,00 │ 20,00 │ 18,00 │└────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Axa dublă (tandem) - combinaţia de două axe având între ele o distanţă de cel mult 1,8 mAxa triplă (tridem) - combinaţia de 3 axe având între ele distanţa de cel mult 1,4 m, inclusivAxă dublă (tandem) sau axă triplă (tridem) se consideră axa cu suspensie pneumatică, numai dacă toate axele componente sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia.-----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.  +  Anexa 4Vitezele de proiectare pentru diferite clase tehnice ale drumurilor publice┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Clasa tehnică a drumurilor publice│Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune││ ├───────────────┬──────────────┬────────────┤│ │ şes │ deal │ munte │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ I │ 130 │ 110 │ 80 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ II │ 100 │ 80 │ 60 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ III │ 90 │ 50 │ 40 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ IV │ 60 │ 40 │ 30 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ V │ 50 │ 40 │ 25 │└──────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┘Vitezele de proiectare reduse pentrudiferite clase tehnice ale drumurilor publice┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Clasa tehnică a drumurilor publice│Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune││ ├───────────────┬──────────────┬────────────┤│ │ şes │ deal │ munte │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ I │ 100 │ 80 │ 80 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ II │ 80 │ 50 │ 40 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ III │ 60 │ 40 │ 30 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ IV │ 50 │ 40 │ 25 │├──────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤│ V │ 40 │ 25 │ 25 │└──────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┘NOTĂ:1. Viteza de proiectare este viteza care se alege la construcţia unui drum nou, la modernizarea, consolidarea sau reabilitarea unui drum existent, în vederea determinării caracteristicilor geometrice care să permită fiecărui vehicul să poată circula cu viteza respectivă în siguranţă.2. Viteza de proiectare redusă este viteza care poate fi redusă în cazuri excepţionale pe sectoare de drum cu lungime limitată, în condiţii grele de desfăşurare a traseului şi/sau acolo unde condiţiile de mediu adiacente drumului o impun, în vederea neafectării resurselor istorice şi estetice şi pentru evitarea unor lucrări costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-economic.3. Încadrarea drumurilor publice în clase tehnice se stabileşte prin norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.-----------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.----------------