LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Alocația pentru susținerea familiei  +  Articolul 1(1) Prin prezenta lege se instituie alocația pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocație.(2) Acordarea alocației prevăzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de alocația prevăzută la art. 1 familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în continuare familie.(2) Beneficiază de alocație și familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în continuare familie monoparentală.(3) Se consideră familie în înțelesul prevederilor alin. (1) și bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.  +  Articolul 3Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-e);g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).  +  Articolul 4(1) Sunt considerați ca făcând parte din familia definită la art. 2 și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.(2) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocație doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepția celor provenite din alocațiile de plasament și alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocației este stabilit după cum urmează:a) 30 lei pentru familia cu un copil;b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;d) 120 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei și 370 lei, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:a) 25 lei pentru familia cu un copil;b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;d) 100 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.  +  Articolul 6(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei, cuantumul lunar al alocației este stabilit după cum urmează:a) 50 lei pentru familia cu un copil;b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;d) 200 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei și 370 lei, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:a) 45 lei pentru familia cu un copil;b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;d) 180 lei pentru familia cu 4 copii și mai mulți.  +  Articolul 7(1) Beneficiază de alocație familiile ai căror membri sunt cetățeni români care au domiciliul sau reședința în România, precum și cetățeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române.(2) Beneficiază de alocație și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat alocația de la alte primării.  +  Articolul 8(1) Familiile definite la art. 2, care au în întreținere copii de vârstă școlară, beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.(2) Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberate de către secretariatele comisiilor pentru protecția copilului din cadrul direcțiilor generale de asistență socială pentru protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare direcții de asistență socială, sau de către Serviciul de evaluare complexă din cadrul direcțiilor de asistență socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ, prevăzută de lege.  +  Articolul 9Anual, limitele de venituri până la care se acordă alocațiile se corectează cu indicele de creștere a câștigului salarial comunicat de Comisia Națională de Prognoză, iar cuantumurile acestora se actualizează în funcție de evoluția prețurilor de consum și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Stabilirea și plata drepturilor de alocație  +  Articolul 10Alocația se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere.  +  Articolul 11(1) Cererile pentru stabilirea și acordarea alocației se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.(2) Pentru cetățenii altor state sau apatrizi, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia.(3) În cazul familiilor care nu au locuință de domiciliu sau reședință stabilită ori fără locuință, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială acestea trăiesc.(4) În sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuință de domiciliu sau reședință stabilită ori fără locuință se înțelege persoanele care nu dețin o locuință principală sau, după caz, o locuință secundară, în condițiile legii.(5) Locuința de domiciliu sau reședința este construcția aflată în proprietate personală sau închiriată ori asupra căreia titularul sau un membru al familiei exercită un drept de folosință în condițiile legii, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condițiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiași legi.  +  Articolul 12(1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabilește de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară.(2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.(3) În cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exercițiu, sau, după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.(4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 13(1) Componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali se dovedesc cu livretul de familie.(2) Pentru situațiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidențiate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.  +  Articolul 14(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocația se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, așa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care familia definită la art. 2 locuiește și gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocație se iau în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum și sumele reprezentând obligații legale de întreținere față de copiii pentru care se solicită dreptul și/sau, după caz, față de părinții acestora.  +  Articolul 15Formularul de cerere, declarația pe propria răspundere pentru solicitarea alocației, precum și lista actelor doveditoare privind membrii familiei și veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 16(1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011.(2) Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011.(3) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socială și primarului.(4) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a alocației.  +  Articolul 17(1) Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziție scrisă a primarului.(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligația să comunice solicitanților dispoziția de acordare a dreptului sau respingerea cererii.  +  Articolul 18Dreptul la alocație se acordă începând cu luna înregistrării/depunerii cererii.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 19Titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.  +  Articolul 20Plata drepturilor pentru alocație se asigură de către agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011.  +  Articolul 21Emiterea deciziei directorului agenției teritoriale are la bază dispoziția primarului privind acordarea dreptului la alocație, însoțită de cererea prevăzută la art. 11 alin. (1).  +  Articolul 22Pentru familiile care îndeplinesc condițiile de acordare a alocației, primarul are obligația de a transmite agenției teritoriale până la data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la art. 21.  +  Articolul 23(1) Plata alocației se realizează de către agențiile teritoriale pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.(2) În cazul achitării drepturilor la alocație în cont curent personal sau cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agențiile teritoriale și unitățile bancare.(3) În cazul achitării drepturilor la alocație prin mandat poștal, agențiile teritoriale efectuează plata prin intermediul Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistență socială.(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), Agenția Națională pentru Prestații Sociale încheie convenție cu Compania Națională "Poșta Română" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(5) Fondurile necesare achitării comisionului prevăzut la alin. (2) și (3) se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Prestații Sociale, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor la alocație.  +  Articolul 24(1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.(2) În situația în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocație, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoțită de actele doveditoare privind modificările intervenite.(3) Primarul are obligația să dispună verificarea, prin anchetă socială, a modificărilor intervenite și să emită dispoziție scrisă referitoare la noul cuantum.(4) Primarul transmite agenției teritoriale documentele prevăzute la art. 21, în termenul prevăzut la art. 22.(5) Acordarea noului cuantum al alocației se face începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.  +  Articolul 25Titularul alocației depune la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia, din 6 în 6 luni după stabilirea dreptului la alocație, o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 26(1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocație, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.(2) În situația în care se constată schimbări ce conduc la modificarea cuantumului alocației sau, după caz, la încetarea dreptului la alocație, primarul emite dispoziție scrisă, pe care o comunică agenției teritoriale, însoțită de ancheta socială.(3) În situația modificării cuantumului alocației, în condițiile prevăzute la alin. (2), acesta se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială sau, după caz, celei în care au intervenit modificările.(4) În situația în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocației, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.  +  Articolul 27Ancheta socială prevăzută la art. 16 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) și art. 29 alin. (2) se întocmește potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și constituie probă legală pentru instanțele judecătorești, în legătură cu dreptul la alocație.  +  Articolul 28(1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului școlar, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii. Situația se transmite electronic în formatul convenit cu agențiile teritoriale și va conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe înregistrate.(2) În cazul în care se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, după cum urmează:a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 10 absențe;b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de maximum 20 de absențe.(3) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea condiției și se menține pe o perioadă de 3 luni. După perioada de 3 luni, alocația se acordă în cuantumul aprobat anterior.(4) Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 29(1) Plata alocației se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situații:a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgență într-un serviciu de tip rezidențial;b) agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul alocației;d) absențele înregistrate și nemotivate de un copil din familia beneficiară depășesc numărul de 20.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b) și c), directorul agenției teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia verificarea situației, prin anchetă socială. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la agenția teritorială.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d) plata alocației se suspendă până la următoarea situație transmisă de inspectoratul școlar. Dacă din situația transmisă de inspectoratul școlar se constată un număr mai mic de 20 de absențe, plata alocației se reia în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) și (3). Agenția teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocației.  +  Articolul 30Dreptul la alocație încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 31(1) Diminuarea cuantumului alocației în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) și (3), precum și suspendarea plății alocației prevăzute la art. 29 se fac prin decizie a directorului agenției teritoriale, iar încetarea dreptului se stabilește prin dispoziție scrisă a primarului.(2) Decizia directorului agenției teritoriale, precum și dispoziția primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.  +  Articolul 32(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de la titularul dreptului la alocație în termenul de prescripție, stabilit de lege pentru creanțele bugetare.(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație se face de către agenția teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.(4) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului.(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condițiile legii.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 33(1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) și (4), art. 26 alin. (1) și (2), art. 31 alin. (2) și ale art. 32 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin organele de control.(3) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) se modifică prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 34Prevederilor art. 33 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35În baza controlului intern Agenția Națională pentru Prestații Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agențiilor teritoriale corectitudinea datelor introduse și stabilirea plății drepturilor la alocație. Neregulile constatate se sancționează în condițiile legii.  +  Articolul 36Alocația este o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se ia în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată și se supune executării silite, în condițiile dispozițiilor privind executarea silită a creanțelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.  +  Articolul 37(1) Fondurile pentru plata alocației, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea dreptului la alocație se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condițiilor și stabilirea drepturilor la alocație se suportă din bugetul local al unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 38Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Prestații Sociale, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 39(1) Dispoziția scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocație și decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cererile, acțiunile și căile de atac privind dreptul la alocație sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 40(1) Familiile care au stabilit până la 31 decembrie 2010 dreptul la alocația familială complementară ori alocația de susținere pentru familia monoparentală, în vederea asigurării plății începând cu anul 2011 a alocației prevăzute de prezenta lege, au obligația să depună cererea și documentele doveditoare pentru stabilirea dreptului, în perioada 1-30 ianuarie 2011.(2) Pentru familiile prevăzute la alin. (1) primarii nu au obligația să dispună efectuarea anchetei sociale.(3) Pentru familiile prevăzute la alin. (1), veniturile care se iau în calcul la stabilirea dreptului la alocația prevăzută de prezenta lege sunt cele realizate în luna anterioară depunerii cererii.  +  Articolul 41Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 42Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 43La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 24 decembrie 2010.Nr. 277.--------------