HOTĂRÂRE nr. 1.359 din 23 decembrie 2010privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunelor Socol şi Forotic, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea consiliilor locale respective şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul modificării valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 105021 şi 144700, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil situat în localitatea Câmpia, comuna Socol, judeţul Caraş-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Socol şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Socol, judeţul Caraş-Severin, în vederea realizării unei staţii de epurare.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea parţială a unui imobil situat în localitatea Lăţunaş, comuna Forotic, judeţul Caraş-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Forotic şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Forotic, în vederea amenajării unei tabere de vară pentru copiii ce provin din familiile cu probleme sociale şi a unei case de bătrâni pentru pensionari.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.359.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care se modifică valoarea de inventarca urmare a reevaluării
  Nr. M.F.P. şi codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată
  105021 8.24. 49-046 Localitatea Câmpia, comuna Socol, judeţul Caraş-Severin Ministerul Adminis- traţiei şi Internelor - Inspectoratul Jude- ţean al Poliţiei de Frontieră Caraş- Severin 724.949,68 lei
  144700 8.29.10 49-293 Localitatea Lăţunaş,comuna Forotic, judeţul Caraş-Severin Ministerul Adminis- traţiei şi Internelor - Inspectoratul Jude- ţean al Poliţiei de Frontieră Caraş- Severin Valoarea totală - 458.651,28 Valoarea părţii care rămâne - 24.536,00 Valoarea părţii care se transmite - 434.115,28 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - InspectoratulJudeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public alcomunelor Socol şi Forotic, judeţul Caraş-Severin
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea şi caracteristicile tehnice ale imobilului
  105021 Localitatea Câmpia, comuna Socol, judeţul Caraş-Severin Domeniul public al statului şi din admi- nistrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspecto- ratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Socol şi în administrarea Consiliul Local al Comunei Socol, judeţul Caraş-Severin Imobil 49-046, fost post de grăniceri Suprafaţă teren - 6.548 mp Suprafaţă construită - 1.015 mp Suprafaţă desfăşurată - 1.015 mp Nr. construcţii - 5 Suprafaţă C1 - 644 mp Suprafaţă C2 - 105 mp Suprafaţă C3 - 80 mp Suprafaţă C4 - 165 mp Suprafaţă C5 - 21 mp Nr. cadastral - 30193 Nr. C.F. 30193 Valoarea de inventar - 724.949,68
  144700 Localitatea Lăţunaş, comuna Forotic, judeţul Caraş-Severin Domeniul public al statului şi din admi- nistrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspecto- ratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin Domeniul public al comunei Forotic şi în administrarea Consiliul Local al Comunei Forotic, judeţul Caraş-Severin Imobil 49-293, parţial, fost post de grăniceri Suprafaţă teren - 5.606 mp Suprafaţă construită - 991 mp Suprafaţă desfăşurată - 991 mp Nr. construcţii - 6 Suprafaţă C1 - 603 mp Suprafaţă C2 - 110 mp Suprafaţă C3 - 28 mp Suprafaţă C4 - 153 mp Suprafaţă C5 - 43 mp Suprafaţă C6 - 54 mp Nr. cadastral - 30062 Nr. C.F. - 30062 Valoarea de inventar - 434.115,28
  ----