DECIZIE nr. 1.516 din 18 noiembrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorDaniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Bentley România" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 1.862/119/2009 al Tribunalului Covasna - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 27 ianuarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.862/119/2009, Tribunalul Covasna - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Bentley România" - S.R.L. din Timişoara.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, în cazul în care se consideră că societatea comercială - persoana juridică privată care accesează fonduri publice nerambursabile - nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, iar procedura de atribuire a contractului de furnizare de produse iniţiată de aceasta nu este achiziţie publică în sensul art. 9 din acelaşi act normativ, dispoziţiile mai sus citate îngrădesc prevederile art. 21 din Legea fundamentală şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, modul de atribuire a unui contract de furnizare de produse, finanţat din banii publici ai unei autorităţi contractante, nu poate fi supus controlului judecătoresc, pentru motivul că o astfel de procedură nu este calificată drept achiziţie publică conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.Tribunalul Covasna - Secţia civilă arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Dispoziţiile criticate definesc noţiunea de autoritate contractantă şi domeniul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, fără a statua asupra vreunei căi de atac în justiţie. Astfel, instanţa apreciază că argumentele invocate de autorul excepţiei se referă la eventualele lacune ale textului de lege ori la aspecte ce vizează modul de interpretare a legii, chestiuni ce nu pot face obiectul controlului de constituţionalitate.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Textele criticate nu îngrădesc sub niciun aspect liberul acces la justiţie, nu împiedică părţile interesate de a apela la instanţele judecătoreşti şi de a se prevala de toate garanţiile procesuale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, ordonanţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006. Art. 8 lit. b) a fost modificat prin art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009.Art. 8 lit. e) a fost modificat prin art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007. Art. 9 lit. c) şi c^1) a fost modificat prin art. I pct. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010.Textele criticate au următorul conţinut:- Art. 8: "Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b); d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi; e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.";- Art. 9: "Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru: a) atribuirea contractului de achiziţie publică, inclusiv a contractului sectorial, în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII; b) încheierea acordului-cadru; c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;- valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro;c1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;- valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 193.000 euro; d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă, în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică, în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă; e) organizarea concursului de soluţii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII."În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că textele de lege criticate, pe de-o parte, definesc noţiunea de autoritate contractantă, iar pe de altă parte, stabilesc domeniul de reglementare al ordonanţei de urgenţă.Curtea reţine însă că autorul excepţiei este nemulţumit de modul în care textele criticate sunt interpretate şi aplicate de către instanţa de judecată şi de faptul că atribuirea unui contract de furnizare de produse, finanţat din banii publici ai unei autorităţi contractante, nu este calificată drept achiziţie publică conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.În aceste condiţii, Curtea constată că, pe de-o parte, interpretarea şi aplicarea legii reprezintă aspecte care constituie atributul suveran al instanţei de judecată în opera de înfăptuire a justiţiei, iar pe de altă parte, completarea textului art. 9 în sensul calificării drept achiziţie publică a atribuirii unui contract de furnizare de produse reprezintă o problemă ce ţine de procesul de legiferare, aceste chestiuni excedând sferei de competenţă a Curţii Constituţionale.Aşa fiind, Curtea va respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ca inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Bentley România" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 1.862/119/2009 al Tribunalului Covasna - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 noiembrie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Daniela Ramona Mariţiu----