NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2002 (*actualizate*)pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România(actualizate până la data de 23 decembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel: a) lăcaş de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora; b) protocol de finanţare - protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult; c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Capitolul II Acordarea sprijinului financiar sub forma de contribuţii  +  Articolul 3 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor acorda sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru: a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical; b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contribuţiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa; c) restaurarea şi conservarea lacasurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România; d) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil al cultelor religioase recunoscute în România; e) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionarii unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri; f) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; g) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lacasurilor de cult care aparţin cultelor religioase din România; h) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult, precum şi a activităţilor de asistenţă socială şi medicală susţinute de unităţile de cult;------------Litera h) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. i) sprijinirea activităţilor de asistenţă socială şi medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă;------------Litera i) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. j) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase recunoscute din România; k) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;------------Litera k) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. l) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;------------Litera l) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. m) construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.------------Litera m) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. (2) Sprijinul financiar pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri se poate acorda pentru următoarele lucrări şi servicii: întreţinere, procurarea de materiale, prestări de servicii cu caracter funcţional, procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Articolul 4 (1) Din bugetele locale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti se alocă lunar sumele necesare pentru: a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical; b) plata contribuţiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;-------------Litera d) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;-------------Litera e) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;-------------Litera f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;-------------Litera g) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010. h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.-------------Litera h) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul 5Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele prevăzute la art. 14 alin. (1).-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Articolul 6Personalul neclerical angajat în unităţile de cult beneficiază de contribuţii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta îşi are funcţia de baza.  +  Articolul 7Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa se face la propunerea unităţilor centrale care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţilor centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unităţile locale de cult, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8 (1) Sumele pentru plata contribuţiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum şi fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se afla în incapacitate temporară de muncă se restituie la bugetul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, sprijinul financiar aferent acestuia se asigura prin regularizare între conturile consiliilor judeţene respective, la cererea unităţii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţii centrale de cult.  +  Articolul 9Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa se face prin ordin de plată de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, către unitatea centrala de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrala de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.  +  Articolul 10Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea centrala de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrala de cult. Listele se prezintă compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în perioada 1-10 a fiecărei luni, pentru luna precedenta.  +  Articolul 11Fondurile pentru plata contribuţiilor personalului neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa se asigura anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la cererea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.  +  Articolul 12Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa se face lunar de către Ministerul Culturii şi Cultelor către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţa, respectiv către personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.  +  Articolul 13 (1) Justificarea utilizării sumelor alocate personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către Ministerul Culturii şi Cultelor prin prezentarea listelor de plată de către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţa. (2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în perioada 1-10 a fiecărei luni pentru luna precedenta, prin transmiterea confirmarilor de primire către Ministerul Culturii şi Cultelor de către personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.  +  Capitolul III Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar  +  Articolul 14 (1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţă, se acordă pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip; b) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs; c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional; e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească; f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea; h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; i) copia certificatului de înregistrare fiscală; j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante; k) copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A; l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz; m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip; n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar; o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar. (2) Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. (3) O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Capitolul IV Justificarea sprijinului financiar  +  Articolul 15 (1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţă se vor avea în vedere următoarele: a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar; b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar; c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax; d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz; e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale; f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia; g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat; h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d); i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia; j) situaţia de lucrări, acolo unde este cazul; k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele justificative şi un raport de justificare a utilizării sprijinului primit. (2) Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Articolul 16 (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanţă vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat, cu informarea unităţii centrale de cult, sau vor fi transmise direct unităţii centrale de cult, după caz. (2) Pentru acordarea tranşei a doua şi a următoarelor tranşe este obligatorie justificarea sumei primite anterior. (3) În cazul în care sumele alocate se transmit unităţii centrale de cult pentru a fi transmise solicitantului, unitatea centrală de cult are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în cont să transmită solicitantului suma alocată. (4) În vederea responsabilizării procesului de alocare şi justificare a fondurilor se va încheia anual, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, un protocol de finanţare între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult, în condiţiile legii.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.  +  Articolul 17Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de către unitatea centrala de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiara a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.  +  Articolul 18Modelul şi conţinutul cererii-tip, al declaraţiei pe propria răspundere, al raportului de justificare, al protocolului de finanţare, precum şi procedura de alocare a fondurilor se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.-------------Art. 18 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 23 decembrie 2010.--------------