NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2006 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale(actualizate până la data de 1 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 630 din 20 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010.Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conţin prevederi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege.  +  Articolul 1-----------Alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de litera b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. (2) Prin sintagma salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii, prevăzută la alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din lege, se înţelege salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial sau a unui contract de muncă la domiciliu, contract de muncă temporară sau contract de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, inclusiv salariaţii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 630 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 29 mai 2009.  +  Articolul 2-----------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de litera b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. (2) Cota contribuţiei datorate de angajatorii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) din lege la bugetul asigurărilor pentru şomaj este cea stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 29 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 630 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 29 mai 2009.-----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 630 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 29 mai 2009.  +  Articolul 4 (1) Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare, prevăzute la art. 12 din lege, se stabileşte în limita a 5% din resursele financiare ale Fondului de garantare, constituite potrivit art. 5 alin. (1) din lege. (2) Cheltuielile prevăzute la art. 12 din lege constau în: a) cheltuieli curente; b) cheltuieli de capital.  +  Articolul 5 (1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, perioadă care este anterioară lunii în care se solicită acordarea drepturilor. (2) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din lege se nasc la data încetării contractului individual de muncă şi sunt aferente ultimelor 12 luni lucrate înainte de această dată.  +  Articolul 6Contribuţiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolvenţă, potrivit art. 13 alin. (2) din lege, sunt contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sunt anterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenţei, perioada de 3 luni calendaristice prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege precedă datei deschiderii procedurii. (2) În situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sunt ulterioare lunii în care s-a deschis procedura insolvenţei, perioada prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege succedă datei deschiderii procedurii.  +  Articolul 8Creanţele salariale solicitate în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege se suportă pe perioada rămasă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.  +  Articolul 9 (1) Cererile prevăzute la art. 19 din lege se întocmesc după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme şi se depun la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reşedinţa angajatorului. (2) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererile prevăzute la alin. (1) se vor depune la agenţia teritorială în a cărei rază îşi desfăşoară activitatea salariaţii care prestează în mod obişnuit munca pe teritoriul României.  +  Articolul 10 (1) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de următoarele documente: a) copie de pe hotărârea Judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă; b) copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de administrare; c) situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme; d) copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) şi e) din lege; e) copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege; f) copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă; g) copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale; h) copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; i) copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă; j) copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă; k) copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege. (2) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege precum şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-k); (3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale. (4) În cazul angajatorului transnaţional în stare de insolvenţă, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, de documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) se depun de administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă, la solicitarea scrisă formulată de agenţia teritorială competentă potrivit art. 9.  +  Articolul 11 (1) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), în valoare netă, rezultă din evidenţele contabile ale angajatorului în stare de insolvenţă. (2) În situaţia în care contractele individuale de muncă şi/sau contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii în stare de insolvenţă prevăd expres obligaţia plăţii în natură a unei părţi din salariu iar executarea întocmai nu este posibilă, obligaţia se va transforma în echivalent bănesc. (3) Creanţele salariale exprimate în valută vor fi transformate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă. (4) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.  +  Articolul 12Soluţionarea cererilor prevăzute la art. 19 din lege se face în termen de 45 de zile de la data înregistrării acestora la agenţia teritorială competentă, stabilită potrivit art. 9.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege. (2) Prin dispoziţia prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, agenţia teritorială va stabili, pe baza situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru fiecare dintre salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidenţiat în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c) (2) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezultă din situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 3 salarii medii brute pe economie.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege. (2) Prin dispoziţia prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme, agenţia teritorială va respinge motivat cererile formulate potrivit art. 19 alin. (1) sau (2) din lege.  +  Articolul 16Dispoziţiile emise de agenţiile teritoriale prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (3) din lege pot fi contestate de persoanele interesate la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Creanţele salariale suportate din Fondul de garantare se vor achita în lei, într-o singură tranşă, prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj. (2) Plata creanţelor prevăzute la alin. (1) se va face salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă sau persoanelor împuternicite de aceştia, stabilite prin procură specială, autentificată potrivit legii.  +  Articolul 18Pentru subvenţia de la bugetul de stat acordată potrivit art. 29 alin. (3) din lege, trezoreria statului nu va calcula dobânzi.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1-------la norme--------Către,Agenţia pentru ocuparea forţei de muncăjudeţului _________ / municipiului BucureştiCEREREpentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suportădin Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeÎn temeiul prevederilor art. 19 alin. ... din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege, persoana fizică / persoana juridică / dl.(dna). / organizaţia ............., cu sediul / domiciliul / reşedinţa în ........ str. ..........., nr. .... bl. ..... sc. ..... et. .... ap. ......, judeţul /sectorul .........., în calitate de administrator / lichidator / salariat(ă) / reprezentant al salariaţilor angajatorului în stare de insolvenţă .......... cu sediul / domiciliul / reşedinţa în ........, str. ......... nr. ....., bloc ..., sc. ... et. ... ap. .... judeţul / sectorul ........, vă solicit să procedaţi la stabilirea cuantumului şi la plata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)[] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvenţă;[] copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de administrare;[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale;[] situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;[] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) şi e) din lege;[] copii de pe statele de plată care atestă existenţa creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;[] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvenţă;[] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;[] copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege.Data Semnătura solicitantului,--------------*) Se bifează cu V căsuţele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.  +  Anexa 2-------la norme--------*Font 9*    Angajatorul în stare de insolvenţă:     Sediul / adresa:                             SITUAŢIA*)       creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13      alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind       constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata                       creanţelor salariale──┬──────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┐  │ │ │ │ │ CREANŢE SALARIALE **) │ │  │ │ │ │ │aferente perioadelor prevăzute la art. 13 │ │  │ │ │ │ │ alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 │ │  │ │ │ │ Data │ (lei) │ │N │ Numele şi│C.N.P.│Adresa│ ince- ├────────┬────────┬──────────────────┬─────────┤ TOTAL │r.│prenumele │ │ │tarii │ │ │ │Compen- │Plati │creanţe/│  │salari- │ │ │rapor- │ │ │ │satii │compen- │salariat│c │ atului │ │ │turilor│ Luna...│ Luna...│Luna... │banesti │satorii │ (lei) │r │ │ │ │ de ├──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤restante │restante │(total │t.│ │ │ │munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(art. 13 │(art. 13 │coloane │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1)│alin. (1)│ 5-15) │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lit. b) │lit. c) │ │  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din lege)│din lege)│ │──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 │6 │7 │ 8│ 9│10│11│12│13│ 14 │ 15 │ 16 │──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤──┴──────────┴──────┴──────┴───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────┴─────────┼────────┤                                                            TOTAL GENERAL (lei) │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘    Data întocmirii:                                       Administrator/ lichidator    LEGENDA:    ---------    5 = Salarii restante (art. 13 alin. (1) lit. a) din lege)    6 = Compensaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. d) din lege)    7 = Indemnizatii restante (art. 13 alin. (1) lit. e) din lege)    8 = Salarii restante (art. 13 alin. (1) lit. a) din lege)    9 = Compensaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. d) din lege)    10 = Indemnizatii restante (art. 13 alin. (1) lit. e) din lege)    11 = Salarii restante (art. 13 alin. (1) lit. a) din lege)    12 = Compensaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. d) din lege)    13 = Indemnizatii restante (art. 13 alin. (1) lit. e) din lege)------------    *) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvenţă    îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea întocmirii prezentei situaţii    şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.    **) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea prezentei situaţii,    în valoare netă, rezultă din evidenţele contabile ale angajatorului în stare    de insolvenţă.  +  Anexa 3-------la norme--------Agenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului_________/ municipiului BucureştiDISPOZIŢIE*)nr._____din________privind stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce sesuportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă ......., reprezentată prin director executiv ............, numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ......., având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2 din lege,DISPUNE:Art. 1 - Se stabileşte dreptul la plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă ......... cu sediul / domiciliul / reşedinţa în ..........., str. ......., nr. ...., bloc ....... sc. ......, et. ....., ap. ...... judeţul / sectorul ......, având codul de identificare fiscală ............Art. 2 - Suma totală a creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru fiecare salariat al angajatorului în stare de insolvenţă, este prevăzută în Anexele nr. .....-..... .Art. 3 - Cuantumul total al creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă, rezultând din însumarea cuantumurilor prevăzute la art. 2 este de ....... lei.Art. 4 - Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în luna în care s-a deschis procedura insolvenţei este de ........... lei.Art. 5 - În situaţia prevăzută la art. 17 din lege, prezenta dispoziţie constituie titlu de creanţă, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată.Art. 6 - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,....................------------*) Prezenta dispoziţie, împreună cu anexele, se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se comunică administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvenţă iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.O copie de pe prezenta dispoziţie, însoţită de anexa corespunzătoare, se comunică fiecăruia dintre salariaţii angajatorului în stare de insolvenţă cărora li s-a stabilit dreptul la plata creanţelor salariale.Agenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului ......../ municipiului BucureştiAnexa nr._____la Dispoziţia nr._____din_________Cuantumul creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale┌─────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐│Numele şi │C.N.P.│Adresa│ Cuantumul creanţelor │ Suma totală a ││prenumele │ │ │salariatului angajatorului │ creanţelor suportate││salariatului │ │ │ în stare de insolvenţă, │ din Fondul de ││angajatorului│ │ │ prevăzut la poziţia │garantare pentru plata││în stare de │ │ │nr. ..... din situaţia │ creanţelor ││insolvenţă │ │ │ întocmită de administrator│ salariale**) ││ │ │ │ sau lichidator *) │ │├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤└─────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘---------    *) Conform situaţiei întocmite şi depuse de administrator sau lichidator,    potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a    Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare    pentru plata creanţelor salariale.    **) Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu    poate depăşi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare    salariat.Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în luna în care s-a deschis procedura insolvenţei este de ....... lei.  +  Anexa 4-------la norme--------Agenţia pentru ocuparea forţei de muncăa judeţului_________/ municipiului BucureştiDISPOZIŢIE*)nr._____din__________privind respingerea cererii pentru stabilirea cuantumului şiplata creanţelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru platacreanţelor salarialeAgenţia pentru ocuparea forţei de muncă ........, reprezentată prin director executiv ................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr........, având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumită în continuare lege,DISPUNE:Art. 1 - Se respinge cererea înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sub nr. ..... / ...... pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor salariale cuvenite salariaţilor angajatorului ........... cu sediul / domiciliul / reşedinţa în ............, str. ............., nr. ......, bloc ......., sc. ......., et. ...., ap. ....., judeţul / sectorul ...... .Art. 2 - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege.Art. 3 - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,*) Se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă iar exemplarul 2 se înmânează solicitanţilor prevăzuţi la art. 19 alin. (1) şi (2) din lege.------------