DECIZIE nr. 1.544 din 25 noiembrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorIoniţa Cochinţu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Marrati Construcţii" - S.R.L în Dosarul nr. 7.172/30/2009 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.170D/2010.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei, arătând că nu se încalcă dreptul la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, se asigură judecarea cauzelor cu celeritate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 5 mai 2010, pronunţată în Dosarul nr. 7.172/30/2009, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, astfel cum au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială "Marrati Construcţii" - S.R.L. într-o cauză având ca obiect o contestaţie privind procedura de atribuire.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia consideră că, deşi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, ce modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aduce noi reglementări în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, care prevăd scurtarea termenelor în etapele procedurilor pe care le implică achiziţiile publice, aceste termene duc la imposibilitatea pregătirii apărării, beneficierii de un proces echitabil şi a soluţionării cauzei într-un termen rezonabil. În aprecierea reclamantei termenele sunt foarte scurte şi nu îi permit să îşi pregătească apărarea în cauză. De asemenea, arată că sunt încălcate dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; cerinţa din art. 6 paragraful 1 din Convenţie - aceea ca o cauză să fie examinată în mod echitabil - trebuie înţeleasă în sensul de a asigura respectarea principiilor fundamentale ale oricărui proces, asigurând egalitatea deplină a părţilor în proces. Dreptul la un proces echitabil înseamnă şi posibilitatea rezonabilă a oricărei părţi de a expune cauza sa instanţei de judecată, în condiţii care să nu o dezavantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se realizează prin asigurarea dreptului la apărare.Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, prin Încheierea din 12 martie 2010, a apreciat că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt constituţionale. Totodată, având în vedere specificul şi implicaţiile sociale, soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ar trebui făcută după o procedură caracterizată prin celeritate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următoarea redactare:- Art. 287^1: " (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor către pârât. (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. (3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (4) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).";- Art. 287^4: "(1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părţilor. (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile."Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prin dispoziţiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi soluţionarea într-un termen rezonabil, art. 1 alin. (5), art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 16 referitor la principiul constituţional al egalităţii în drepturi, precum şi ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, astfel cum au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009, prin raportare la prevederile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5), art. 16, art. 21 alin. (3), art. 24, precum şi la art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aceasta este neîntemeiată.Modificările şi completările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice au survenit ca urmare a necesităţii armonizării legislaţiei naţionale aferente modalităţilor de exercitare a căilor de atac şi mecanismelor de soluţionare a contestaţiilor cu prevederile legislaţiei europene, respectiv ale Directivei 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii. Acestea prevăd că "statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că, în ceea ce priveşte contractele circumscrise domeniului [...], deciziile luate de autorităţile contractante pot fi supuse unor căi de atac efective şi, în special, cât se poate de rapide [...]".Pe de altă parte, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească regulile de procedură cu aplicabilitate generală, dar şi unele reguli speciale, derogatorii, în considerarea unor situaţii deosebite, fără ca acestea să poată fi contrare liberului acces la justiţie, dreptului la apărare sau dispoziţiilor fundamentale referitoare la statul de drept. Prevederile criticate constituie norme de procedură, prin care se reglementează soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, stabilind obligaţiile judecătorului, termenul de depunere a întâmpinării şi a răspunsului la aceasta şi la cererea reconvenţională, precum şi stabilirea primului termen de judecată şi a celor ulterioare.Dispoziţiile legale criticate nu aduc atingere dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, dimpotrivă, acestea instituie norme de procedură ce duc la judecarea cu celeritate a cauzelor referitoare la soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Sintagma "termen rezonabil" conduce la concluzia că termenul trebuie să fie cât mai scurt, şi nu aşa cum motivează autorul excepţiei, invocând faptul că nu are timp suficient pentru a-şi pregăti apărarea.Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în speţă cea legată de aplicarea art. 6 paragraful 1 din Convenţie, cu referire la respectarea principiului celerităţii procedurilor judiciare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că, prin impunerea respectării unui termen rezonabil, Convenţia subliniază importanţa faptului că "justiţia trebuie să fie administrată fără întârzieri de natură a-i compromite eficacitatea şi credibilitatea (Hotărârea din 27 octombrie 1994 privind Cauza Katte Klitsche de la Grange împotriva Italiei, seria A, nr. 293-B, paragraful 61), statul fiind responsabil pentru activitatea ansamblului serviciilor sale, nu numai pentru aceea a organelor judiciare (Hotărârea din 23 octombrie 1990 privind Cauza Moreira de Azevedo împotriva Portugaliei, seria A, nr. 189, paragraful 73)."De asemenea, textul criticat nu îngrădeşte dreptul la apărare, părţile interesate având deopotrivă posibilitatea utilizării căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, aceasta beneficiază de toate garanţiile procesuale în vederea exercitării efective a dreptului de apărare şi în condiţiile respectării principiului egalităţii armelor pentru toate părţile implicate.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^1 şi art. 287^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Marrati Construcţii" - S.R.L. în Dosarul nr. 7.172/30/2009 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 noiembrie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ioniţa Cochinţu-------------