ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*)pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"(actualizată până la data de 7 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socială în zona "Delta Dunării" şi ţinând cont de nivelul actual de valorificare a potenţialului economic din perimetrul Biosferei, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de consolidare a activităţilor economice tradiţionale din Delta Dunării, în direcţia:- fiscalizării corecte a produselor obţinute din pescuit, prin revizuirea unor prevederi din domeniul pescuitului comercial, pentru punerea în aplicare a normelor dreptului Uniunii Europene referitoare la prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 ;- optimizării exploatării resurselor acvatice, în limitele trasate de necesitatea conservării acestor resurse şi a protecţiei ecosistemelor naturale şi cu respectarea normelor europene prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;- conservării şi stimulării ocupaţiilor tradiţionale în Deltă, prin promovarea unor măsuri de stopare a practicilor comerciale necompetitive şi valorificare a resurselor naturale în condiţii de eficienţă;- îmbunătăţirii mecanismului de colectare a veniturilor bugetelor locale ale comunităţilor din zona "Delta Dunării", prin valorificarea potenţialului acestor comunităţi de a genera venituri din activitatea economică.Neadoptarea unor măsuri urgente în direcţia suplimentării veniturilor bugetelor locale va genera reale dificultăţi în administrarea comunităţilor din zona "Deltei Dunării", cu impact negativ asupra capacităţii autorităţilor locale de a gestiona activităţile curente. Constrângerile generate de nivelul scăzut de colectare a veniturilor ridică mari dificultăţi în ceea ce priveşte asigurarea sumelor necesare finanţării unor obiective cu caracter social, în special a celor pentru plata facilităţilor acordate populaţiei care domiciliază în această zonă. Faţă de această situaţie, este necesară optimizarea modalităţii de repartizare a veniturilor fiscale obţinute din activităţile economice, de turism şi de agrement, autorizate la nivelul comunităţilor locale, prin introducerea unor criterii obiective de repartizare, care să ţină cont atât de capacitatea comunităţilor locale de a controla şi gestiona veniturile locale, cât şi de nevoia aplicării aceloraşi politici sociale pentru toată populaţia din raza teritorială a perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".Considerând faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei întârziere în reglementare ar reprezenta o gravă ameninţare pentru existenţa ecosistemelor şi pentru stabilitatea populaţiei în Biosfera "Delta Dunării",în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele fizice cu domiciliul în localităţile din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, în perioada 2 martie - 29 noiembrie, cu unelte proprii, constând din maximum două lansete sau două undiţe şi două vintire, iar în perioada 30 noiembrie - 1 martie este permisă utilizarea a maximum două lansete sau două undiţe şi două vintire ori două setci, în baza unui permis nominal obţinut de către respectiva persoană fizică în condiţiile legii, fără plata vreunei taxe şi cu obligativitatea respectării legislaţiei privind pescuitul. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din localităţile riverane Dunării, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», au dreptul de a pescui scrumbie, pentru consumul familial, cu maximum două setci, pentru maximum 10 zile în perioada Sărbătorilor Pascale, perioadă stabilită la propunerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» şi aprobată prin ordinul anual de prohibiţie, emis de ministrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, în condiţiile legii, în baza permisului nominal de pescuit familial."----------Art. 9 din ORDONANŢA nr. 27 din 5 august 1996, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 13 august 1997, modificat de art. I din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013.  +  Articolul IILegea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului."2. La articolul 4^2, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări."3. La articolul 4^3, alineatele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4^3. - Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul rezervaţiei. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia............................................................................Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază protecţia şi conservarea zonelor de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi obiectivele de conservare stabilite în funcţie de speciile/habitatele prioritare din rezervaţie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie."4. La articolul 6, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile motorizate vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a autovehiculelor este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice;"5. La articolul 7, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Finanţarea cheltuielilor Administraţiei Rezervaţiei se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, şi din venituri proprii."6. La articolul 7, după alineatul 1 se introduc patru noi alineate, alineatele 1^1 - 1^4, cu următorul cuprins:"Se aprobă înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, utilizată pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervaţiei şi pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia.Activitatea prevăzută la alin. 1^1 se încadrează la capitolul bugetar la care este încadrată instituţia publică care o organizează.Veniturile proprii din care se finanţează activitatea prevăzută la alin. 1^1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5.Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la alin. 1^1 se aprobă odată cu bugetul Administraţiei Rezervaţiei, potrivit legii."7. La articolul 7, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervaţiei, potrivit planului de management, Administraţia Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât şi modul de stabilire a cuantumului acestor tarife."8. La articolul 7, alineatul 7 se abrogă.9. La articolul 10, alineatul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei."10. La articolul 12, punctele 6, 28, 36 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6. nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul rezervaţiei;...........................................................................28. neanunţarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor şi a altor evenimente care afectează mediul înconjurător, de către cei care le-au cauzat, autorităţilor competente, precum şi neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora;...........................................................................36. folosirea ambarcaţiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare;...........................................................................38. circulaţia navelor, ambarcaţiunilor cu motor, precum şi a autovehiculelor în zonele strict protejate;"11. La articolul 12, punctul 39 se abrogă.12. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15^1. - Pe teritoriul rezervaţiei pescuitul sturionilor în alt scop decât cel ştiinţific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare şi acvacultură este interzis."13. După articolul 15^3 se introduce un nou articol, articolul 15^4, cu următorul cuprins:"Art. 15^4. - Desfăşurarea activităţilor de vânătoare pe teritoriul rezervaţiei este interzisă şi constituie infracţiune de braconaj, sancţionată potrivit legii.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Administraţia Rezervaţiei recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul unor specii care prin înmulţire necontrolată pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei."----------Art. II a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 216 din 2 iulie 2013, MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în condiţiile legii;".2. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Accesul la resursele acvatice vii, cu excepţia celor din ariile naturale protejate, se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului. (2) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate, în vederea practicării pescuitului în scop comercial, se atribuie în mod direct pescarilor profesionişti persoane fizice sau celor organizaţi în asociaţii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritorială, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit comercial."3. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Accesul la resursele acvatice vii din ariile naturale protejate este reglementat pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor."4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi a permiselor şi autorizaţiilor emise de către administratorul resurselor acvatice vii, după caz."5. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz."6. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Prima vânzare a peştelui şi a produselor obţinute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza nominalizărilor făcute de administratorul resurselor acvatice vii."  +  Articolul IVÎn termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, respectiv a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în urma consultărilor cu organizaţiile din domeniul pescuitului, se aprobă normele prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 127.-----