HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 (*republicată*)privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 24 aprilie 2014  Notă
  *) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 24 decembrie 2013.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2010.
   +  Articolul 1Se aprobă structura Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea și codificarea ocupațiilor din economia României.  +  Articolul 3La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:a) principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanță cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanței lor pentru activitatea practică;b) principiul omogenității în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se folosește un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educație și formare profesională; nivelul competențelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile; gradul de specializare în cadrul aceleiași activități; felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;c) principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat;d) principiul actualității, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării și economicității folosirii codurilor;e) principiul stabilității pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiții de dezvoltare economico-socială;f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice și activități, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naționale și internaționale.  +  Articolul 4COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupație; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.  +  Articolul 5Orice ocupație are un cod format din 6 cifre, astfel:a) prima cifră corespunde codului grupei majore;b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupației.  +  Articolul 6COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori;b) grupa majoră 2: Specialiști în diverse domenii de activitate;c) grupa majoră 3: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic;d) grupa majoră 4: Funcționari administrativi;e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;f) grupa majoră 6: Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit;g) grupa majoră 7: Muncitori calificați și asimilați;h) grupa majoră 8: Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente;i) grupa majoră 9: Ocupații elementare; (la 16-03-2018, Litera i) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 92 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 16 martie 2018 ) j) grupa majoră 0: Forțele armate.  +  Articolul 7(1) COR la nivel de ocupație, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.**) Notă **) În anul 2011 ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocupațiile specifice grupei majore 0, denumită "Forțele armate", se aprobă în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, de către instituțiile aparținând sistemului de apărare, ordine și siguranță publică.  +  Articolul 8Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.  +  Articolul 9Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Național de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanță cu modificările care se produc în structura economiei naționale și în legislația specifică în vigoare.  +  Articolul 10Prin actualizarea COR se înțelege ansamblul activităților care, după caz, au ca scop:a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații;b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații;c) redenumirea și/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Anexă
  STRUCTURA
  Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază
  (conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08)
  1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice1111 Legislatori, membri ai executivului1112 Înalți conducători ai administrației publice1113 Conducători și membri ai consiliilor locale1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializate112 Directori generali, directori executivi și asimilați1120 Directori generali, directori executivi și asimilați12 Conducători în domeniul administrativ și comercial121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ1211 Conducători în domeniul financiar1212 Conducători în domeniul resurselor umane1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioare122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publice1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării13 Conducători de unități din industrie și servicii131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului 132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare1322 Conducători de unități din industria extractivă1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri 133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor134 Conducători de unități de prestări servicii1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copilului1342 Conducători de unități din domeniul sănătății1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă1344 Conducători de unități din domeniul asistenței sociale1345 Conducători de unități de învățământ1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante1411 Conducători de unități hoteliere1412 Conducători de restaurante142 Conducători de unități din domeniul comerțului1420 Conducători de unități din domeniul comerțului143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturale1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioare2 Specialiști în diverse domenii de activitate21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei211 Specialiști în fizică și știința pământului2111 Fizicieni și astronomi2112 Meteorologi2113 Chimiști2114 Geologi și geofizicieni212 Matematicieni, actuari și statisticieni2120 Matematicieni, actuari și statisticieni213 Specialiști în științele vieții2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit2133 Specialiști în domeniul protecției mediului214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)2141 Ingineri tehnologi și de producție2142 Ingineri constructori2143 Ingineri în domeniul protecției mediului2144 Ingineri mecanici2145 Ingineri chimiști2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare215 Ingineri în electrotehnologie2151 Ingineri electricieni2152 Ingineri electroniști2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri2161 Arhitecți constructori2162 Arhitecți în domeniul peisagistic2163 Designeri produse și îmbrăcăminte2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului2165 Cartografi și topografi2166 Designeri grafică și multimedia22 Specialiști în domeniul sănătății221 Medici2211 Medici de medicină de familie/medicină generală2212 Medici specialiști222 Asistenți medicali generaliști și moașe2221 Asistenți medicali generaliști2222 Moașe223 Practicieni de medicină complementară/alternativă2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă224 Paramedici2240 Paramedici225 Medici veterinari2250 Medici veterinari226 Alți specialiști în domeniul sănătății2261 Medici dentiști2262 Farmaciști2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale2264 Fizioterapeuți2265 Dieteticieni și nutriționiști2266 Audiologi și specialiști în logopedie2267 Optometriști și opticieni2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare23 Specialiști în învățământ231 Profesori universitari și asimilați2310 Profesori universitari și asimilați232 Profesori în învățământul profesional2320 Profesori în învățământul profesional233 Profesori în învățământul secundar2330 Profesori în învățământul secundar234 Profesori în învățământul primar și preșcolar2341 Profesori în învățământul primar2342 Educatori în învățământul preșcolar235 Alți specialiști în învățământ2351 Specialiști în metodologie didactică2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale2353 Alți instructori-formatori de limbi străine2354 Alți instructori-formatori de muzică2355 Alți instructori-formatori de artă2356 Instructori-formatori în tehnologia informației2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial241 Specialiști în domeniul financiar2411 Contabili2412 Specialiști și consultanți în domeniul financiar și al investițiilor2413 Analiști financiari242 Specialiști în domeniul administrativ2421 Analiști de management și organizare2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice2431 Specialiști în publicitate și marketing2432 Specialiști în relații publice2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor251 Analiști programatori în domeniul software2511 Analiști de sistem2512 Proiectanți de software2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia2514 Programatori de aplicații2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare252 Specialiști în baze de date și rețele2521 Designeri și administratori de baze de date2522 Administratori de sistem2523 Specialiști în rețele de calculatoare2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural261 Specialiști în domeniul juridic2611 Avocați2612 Magistrați2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare262 Bibliotecari, arhivari și curatori2621 Arhivari și curatori2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare263 Specialiști în domeniul social și religios2631 Economiști2632 Sociologi, antropologi și asimilați2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice2634 Psihologi2635 Specialiști în asistență socială și consiliere2636 Specialiști în religie264 Autori, jurnaliști și lingviști2641 Autori și asimilați2642 Jurnaliști2643 Traducători, interpreți și alți lingviști265 Artiști creatori și actori2651 Specialiști în arte vizuale2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori2653 Dansatori și coregrafi2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole2655 Actori2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic31 Specialiști asimilați în știință și inginerie311 Tehnicieni în științe inginerești3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni3114 Tehnicieni în electronică3115 Tehnicieni mecanici3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști3118 Tehnicieni proiectanți3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare3123 Controlori-supraveghetori în construcții313 Tehnicieni controlori de procese industriale3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei3133 Controlori uzine de prelucrare chimică3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor naturale3135 Controlori în procesul de producție metalurgică3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioare314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian3151 Mecanici navali3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați3154 Controlori de trafic aerian3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați3221 Surori medicale3222 Surori puericultoare323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative324 Tehnicieni și asistenți veterinari3240 Tehnicieni și asistenți veterinari325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătate3253 Lucrători în domeniul sănătății publice3254 Tehnicieni în optică medicală3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați3258 Lucrători pe ambulanță3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare33 Specialiști în servicii administrative și asimilați331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar3312 Ofițeri de credite3313 Specialiști în contabilitate și asimilați3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați3315 Evaluatori asigurări332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare3321 Agenți de asigurări3322 Agenți de vânzări3323 Agenți contractări și achiziții3324 Brokeri comerciali333 Agenți de servicii comerciale3331 Agenți concesionari3332 Organizatori de conferințe și evenimente3333 Agenți de recrutare și contractori3334 Agenți și administratori imobiliari3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare334 Secretari administrativi și specializați3341 Coordonatori de birou3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice3343 Secretari executivi în domeniul administrativ3344 Secretari în domeniul medical335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați3351 Inspectori de vamă și frontieră3352 Inspectori fiscali3353 Inspectori de asigurări sociale3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizații3355 Inspectori de poliție și detectivi3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural341 Alți specialiști în domeniul juridic și social3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați3412 Specialiști în asistență socială și asimilați3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați3414 Personal în învățământul primar3415 Personal în învățământul preșcolar3416 Instructori și asimilați din învățământ3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice3421 Atleți și sportivi3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar3431 Fotografi3432 Designeri de interior și decoratori3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)3434 Bucătari-șefi3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural35 Tehnicieni în informatică și comunicații351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme3514 Tehnicieni web352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații4 Funcționari administrativi41 Funcționari cu atribuții generale, inclusiv operatori la mașini de scris/calcul411 Funcționari cu atribuții generale4110 Funcționari cu atribuții generale412 Secretari4120 Secretari413 Operatori la mașini de scris/calcul4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor4132 Operatori introducere date42 Funcționari în serviciul cu publicul421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați4211 Casieri de bancă și asimilați4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancare4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați422 Agenți în centre de informare4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj4222 Funcționari în centrele de informare4223 Operatori centrale telefonice4224 Recepționeri în domeniul hotelier4225 Funcționari în birouri de informații4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piață4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioare43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară431 Funcționari în gestiune economică și administrativă4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurări4313 Funcționari în domeniul salarizării432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport4321 Funcționari în evidența stocurilor4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției4323 Funcționari în transporturi44 Alți lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ441 Alți lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ4411 Funcționari bibliotecă4412 Curieri și sortatori corespondență4413 Codificatori, corectori și asimilați4414 Copiști și funcționari asimilați4415 Funcționari pentru activități de secretariat4416 Funcționari în domeniul resurselor umane4419 Lucrători în servicii-suport neclasificați în grupele de bază anterioare5 Lucrători în domeniul serviciilor51 Lucrători în domeniul serviciilor personale511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi5111 Însoțitori de zbor și stewarzi5112 Conductori în transporturi5113 Ghizi512 Bucătari5120 Bucătari513 Chelneri și barmani5131 Chelneri5132 Barmani514 Coafori, cosmeticieni și asimilați5141 Coafori5142 Cosmeticieni și asimilați515 Supraveghetori clădiri și gospodării5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții5152 Administratori în gospodării individuale5153 Administratori de clădiri 516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale5161 Astrologi, prezicători și asimilați5162 Însoțitori și valeți5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători5164 Îngrijitori animale, inclusiv animale de companie 5165 Instructori conducere auto5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare52 Lucrători în domeniul vânzărilor521 Vânzători stradali și în piețe5211 Vânzători la standuri și în piețe5212 Vânzători stradali de produse alimentare522 Vânzători în magazine 5221 Vânzători în magazine5222 Supraveghetori în magazine5223 Asistenți vânzări în magazine523 Casieri și vânzători de bilete5230 Casieri și vânzători de bilete524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor5241 Manechine și asimilați5242 Prezentatori produse5243 Vânzători la domiciliu5244 Vânzători în case de comenzi5245 Lucrători în benzinării5246 Lucrători în unități de alimentație publică5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioare53 Personal de îngrijire531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial5311 Personal de îngrijire copii5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății5321 Îngrijitori în domeniul sănătății5322 Îngrijitori la domiciliu5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioare54 Lucrători în servicii de protecție 541 Lucrători în servicii de protecție 5411 Pompieri5412 Polițiști5413 Agenți de penitenciare5414 Paznici5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit61 Muncitori calificați în agricultură611 Grădinari și cultivatori6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură6112 Arboricultori și pomicultori6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixte612 Crescători de animale6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne6122 Crescători de păsări6123 Apicultori și sericicultori6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioare613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animale6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale 62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare621 Lucrători forestieri și asimilați6210 Lucrători forestieri și asimilați622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii 6221 Lucrători în culturi acvatice6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costiere6223 Pescari în mări și oceane6224 Lucrători în domeniul vânătorii63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)7 Muncitori calificați și asimilați71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni711 Muncitori constructori și asimilați7111 Constructori de case7112 Zidari și asimilați7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați7115 Dulgheri și tâmplari7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați7121 Constructori de acoperișuri7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați7123 Ipsosari7124 Montatori izolații7125 Geamgii7126 Instalatori și montatori de țevi7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerare713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați7131 Zugravi și asimilați7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați7133 Curățitori de fațade72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați 721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilați7211 Formatori și miezuitori7212 Sudori și debitatori autogen7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori și montatori de structuri metalice7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat 722 Forjori, matrițeri și asimilați7221 Forjori, fierari și matrițeri7222 Lăcătuși și asimilați 7223 Reglori și operatori de mașini-unelte7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit723 Mecanici de mașini și utilaje7231 Mecanici de autovehicule7232 Mecanici de motoare de avioane7233 Mecanici de mașini agricole și industriale7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și asimilați73 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori tipografi731 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioase7314 Olari și lucrători asimilați7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramică7317 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale7318 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare7319 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioare732 Lucrători poligrafi7321 Zețari și linotipiști7322 Tipografi 7323 Legători și lucrători finisare74 Tehnicieni la echipamente electrice și electronice741 Montatori de echipamente electrice7411 Electricieni construcții și asimilați 7412 Mecanici și instalatori de echipamente electrice7413 Montatori de linii electrice 742 Montatori de echipamente electronice și de telecomunicații7421 Mecanici de echipamente electronice7422 Muncitori în tehnologia informației și comunicațiilor75 Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați751 Muncitori calificați în industria alimentară7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui7512 Brutari, patiseri și cofetari7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturi7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați7521 Lucrători în tratarea lemnului7522 Ebeniști și asimilați7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn753 Lucrători în industria textilă și confecții7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieri7532 Confecționeri de șabloane și tipare7533 Lucrători în broderie și asimilați7534 Tapițeri și asimilați7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pielii7536 Cizmari și asimilați754 Alți muncitori calificați7541 Scafandri7542 Artificieri7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi)7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare și dezinsecție7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de bază anterioare8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente81 Operatori la mașini și instalații811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor8111 Mineri și lucrători în carieră8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelor8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice și fotografice8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor fotografice814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din plastic8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele8151 Operatori la mașini și utilaje de filatură8152 Operatori la mașini de țesut și tricotat8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor8156 Operatori la mașini și utilaje din industria încălțămintei8157 Operatori la mașini de spălat8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în grupele de bază anterioare816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului818 Alți operatori la mașini și utilaje8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele de bază anterioare82 Asamblori821 Asamblori8211 Asamblori de mașini și echipamente mecanice8212 Asamblori de echipamente electrice și electronice8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile831 Mecanici de locomotivă și asimilați8311 Mecanici de locomotivă8312 Frânari, acari și agenți de manevră832 Conducători autovehicule8321 Conducători de motociclete8322 Șoferi de autoturisme și camionete833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze8331 Șoferi de autobuze și tramvaie8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj834 Operatori la instalații și utilaje mobile8341 Operatori de mașini agricole și forestiere8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați8344 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate835 Marinari, navigatori și asimilați8350 Marinari, navigatori și asimilați9 Ocupații elementare91 Menajere și personal de serviciu911 Menajere și personal de serviciu la hoteluri și birouri9111 Menajere9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine, geamuri, rufe etc.9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine și geamuri9129 Alți muncitori în servicii pentru curățenie92 Muncitori în agricultură, silvicultură și pescuit921 Muncitori în agricultură, silvicultură și pescuit9211 Muncitori în culturi vegetale9212 Muncitori în creșterea animalelor9213 Muncitori în ferme mixte9214 Muncitori în grădinărit și horticultură9215 Muncitori forestieri9216 Muncitori în pescuit și culturi acvatice93 Muncitori în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi931 Muncitori în industria extractivă și construcții9311 Muncitori în industria extractivă și exploatările în carieră9312 Muncitori în lucrări publice9313 Muncitori în construcția de clădiri932 Muncitori în industria prelucrătoare9321 Ambalatori9329 Muncitori în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare933 Muncitori în transporturi și depozitarea mărfurilor9331 Conducători de vehicule acționate manual sau de pedale9332 Conducători de mașini și vehicule cu tracțiune animală9333 Manipulanți de marfă9334 Manipulanți de mărfuri la raft94 Ajutori de bucătari941 Ajutori de bucătari9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast food“9412 Ajutori în bucătărie95 Vânzători ambulanți și alți prestatori de mici servicii pentru populație951 Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați9510 Prestatori ambulanți de mici servicii pentru populație și asimilați952 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)9520 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)96 Muncitori în salubritate și alți lucrători cu pregătire elementară961 Muncitori în salubritate9611 Muncitori în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile9612 Sortatori de deșeuri9613 Măturători și asimilați962 Alți muncitori în ocupații cu pregătire elementară9621 Curieri, comisionari și hamali9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale9623 Cititori de contoare și încasatori9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare (la 16-03-2018, Anexă a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 92 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 16 martie 2018 )