LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*actualizată*)privind comercializarea produselor alimentare(actualizată până la data de 19 decembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 705 din 20 octombrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 19 decembrie 2010, cu modificările aduse de: LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se reglementează condiţiile de exercitare a activităţii contractuale de comercializare a produselor alimentare.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii comerciale cu produse alimentare, indiferent de forma de comerţ.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) În înţelesul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1. produs alimentar - orice substanţă sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţă Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;----------Pct. 2 al alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.2^1. carne proaspătă - carnea provenită de la animale şi păsări care a fost supusă doar tratamentului de refrigerare în vederea conservării şi care se prezintă sub formă de carcasă, semicarcasă, sferturi de carcasă, piese vrac sau ambalate, după caz;----------Pc. 2^1 al alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.---------Pct. 3 al alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.4. relaţii comerciale - activitatea de vânzare şi/sau cumpărare a produselor alimentare;5. consumator - orice persoană fizică sau juridică care cumpără, dobândeşte, utilizează sau consumă produse alimentare;---------Pct. 5 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.6. comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare către consumator a produselor alimentare;---------Pct. 6 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.7. furnizor - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de producţie, procesare sau distribuţie a produselor alimentare, în vederea comercializării acestora;8. cost de producţie - cheltuielile directe şi indirecte de producţie repartizate raţional asupra produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate;9. preţ de listă la furnizor - preţul unitar net pentru fiecare produs oferit spre vânzare de către furnizor;10. discount - avantajul financiar oferit direct comerciantului de către furnizor, raportat la vânzările previzionate prin contract şi aplicat procentual la preţul de listă la furnizor;----------Pct. 10 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.10^1. bonus - avantajul financiar oferit direct de către furnizor comerciantului, raportat şi aplicat la vânzările realizate;-----------Pct. 10^1 al alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.11. cost de achiziţie al bunurilor - cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe, cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale, cheltuielile de transport, de manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei bunurilor respective. În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective;----------Pct. 11 al alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.12. vânzare în pierdere - orice vânzare la un preţ inferior costului de achiziţie;13. preţ de achiziţie la consumator - costul de achiziţie la comerciant majorat cu adaosul comercial şi TVA;14. listarea produsului - obligaţia asumată de comerciant de a pune în vânzare directă către consumator tipurile de produse oferite de furnizor prin contractul comercial;15. delistarea - încetarea punerii în vânzare directă de către comerciant a produselor oferite de furnizor prin contractul comercial. (3) Relaţiile comerciale dintre furnizori şi comercianţi sunt stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de către părţi, care respectă legislaţia în vigoare şi dispoziţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul II Protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale  +  Articolul 3Părţile nu se pot obliga reciproc, direct sau indirect, să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către un terţ.  +  Articolul 4 (1) Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legătură directă cu operaţiunea de vânzare.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010. (2) Este interzis oricărui comerciant să solicite şi să încaseze de la furnizor plata unor servicii legate de extinderea reţelei de distribuţie a comerciantului, amenajările spaţiilor de vânzare ale comerciantului sau de operaţiunile şi evenimentele de promovare a activităţii şi imaginii comerciantului.  +  Articolul 5Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Este interzis oricărui comerciant să solicite furnizorului să nu vândă altor comercianţi aceleaşi produse la un cost de achiziţie mai mic sau egal cu cel cu care a achiziţionat produsele respective.  +  Articolul 7 (1) Cu excepţia situaţiei în care delistarea se datorează culpei contractuale a furnizorului, delistarea de către comerciant a unui produs al furnizorului trebuie să se realizeze prin notificare scrisă prealabilă, cu două luni înaintea datei delistării. (2) Delistarea unilaterală obligă comerciantul la restituirea integrală a sumei de bani încasate de acesta de la furnizor pentru asumarea obligaţiei contractuale privind listarea. (3) Comerciantul poate refuza recepţia mărfii în condiţiile în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile legale de comercializare, cantităţile prevăzute în contract sau în comandă ori termenele de livrare, notificând în scris furnizorului motivul refuzului recepţiei produselor, în termen de maximum 24 de ore, în caz contrar marfa fiind considerată acceptată. (4) În cazul în care părţile convin prin contract ca recepţia cantitativă şi calitativă să fie făcută ulterior momentului livrării, documentul de recepţie va fi transmis în formă scrisă furnizorului în maximum 48 de ore de la momentul punerii la dispoziţia comerciantului a mărfii. (5) Termenul prevăzut la alin. (4) se aplică şi în cazul facturilor.----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.  +  Capitolul III Obligaţiile de plată între comerciant şi furnizorul de produse alimentare  +  Articolul 8 (1) Termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se stabileşte prin negocierea contractului. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) carnea, laptele, ouăle, fructele, legumele şi ciupercile proaspete, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 de zile.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.  +  Articolul 9 (1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a unei obligaţii contractuale de către una dintre părţi, acestea pot stabili în contract plata unor penalităţi de către partea în culpă, cuantumul acestora fiind negociat la data încheierii contractului. (2) Penalităţile pentru întârzierea plăţii şi livrării produselor se stabilesc de către părţi în cuantum egal.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 3-6 se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8, 10 şi art. 13 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 21/1996, republicată. (2) Constatarea contravenţiei în sfera comercială şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.  +  Articolul 12Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13 (1) Contractele în desfăşurare ale căror termene şi condiţii sunt contrare prevederilor prezentei legi vor fi modificate corespunzător în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Pentru a verifica desfăşurarea relaţiilor comerciale dintre comerciant şi furnizor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice solicită toate documentele care stau la baza desfăşurării acestor relaţii comerciale.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 247 din 14 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 octombrie 2009.Nr. 321.-----