ORDIN nr. 264 din 1 aprilie 2010(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010(actualizat până la data de 11 octombrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 264 din 1 aprilie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 407 din 1 aprilie 2010
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 1 aprilie 2010. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 octombrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 390 din 29 aprilie 2010; ORDINUL nr. 881 din 3 iunie 2010; ORDINUL nr. 937 din 16 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.277 din 30 septembrie 2010.Văzând Referatul de aprobare nr. CS. A. 3.159/2010 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 128 din 30 martie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2010. (2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2010 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi cele din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate, în baza Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în sumele aprobate pentru anul 2010.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă  +  AnexăNORMA 01/04/2010