LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)privind produsele cosmetice(actualizată până la data de 1 decembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 27 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010.**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 379/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 178/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, iar ulterior a fost modificată şi completată prin Legea nr. 508/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002 şi prin Legea nr. 264/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 17 iunie 2003.-----------***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006 prevede:"În tot cuprinsul Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, sintagma "Uniunea Europeană" se înlocuieşte cu sintagma "Comunitatea Europeană" şi sintagma "Ministerul Sănătăţii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice".Conform pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, în cuprinsul legii, termenul "preparat" se înlocuieşte cu termenul "amestec".  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează condiţiile care trebuie să fie respectate la fabricarea şi punerea pe piaţa a produselor cosmetice de uz uman.  +  Articolul 2 (1) Pentru aplicarea prezentei legi termenii şi sintagmele de mai jos semnifica după cum urmează: a) produs cosmetic - orice substanţa sau amestec care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman, precum piele, par, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dinţii şi mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în buna stare;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, prin înlocuirea termenului "preparat" cu termenul "amestec".-------------Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. c) coloranţi cosmetici - substanţe care se adauga în produse cosmetice în scopul colorarii produsului şi/sau a unor părţi ale corpului uman; d) conservanţi - substanţe care se adauga în produsele cosmetice, în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse; e) filtre ultraviolete - substanţe care se adauga în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiatii ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiatii; f) lot de fabricaţie - o cantitate definită în materie prima, material de ambalare sau produs finit, fabricata în condiţii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă; g) număr de lot de fabricaţie - o combinaţie distinctiva de numere şi/sau de litere, care în mod specific identifica un lot; h) data de minima durabilitate - data până la care un produs, depozitat în condiţii corespunzătoare, continua să îşi îndeplinească funcţiunile iniţiale şi respecta prevederile art. 5; i) notificare - demersul administrativ care consta în transmiterea în forma scrisă către Ministerul Sănătăţii Publice a intenţiei de punere pe piaţa a unui produs cosmetic;-----------Litera i) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. j) principii de buna practica de fabricaţie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice; k) eticheta - orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator; l) ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate; m) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar;------------Litera n) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.------------Litera o) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. p) perioada după deschidere - perioada de timp în care un produs cosmetic finit poate fi folosit în siguranţa, calculată din momentul primei deschideri a ambalajului primar şi începerii utilizării produsului. (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 7 şi ale art. 20, următorii termeni şi expresii se definesc după cum urmează: a) produs cosmetic finit - produsul cosmetic în formula sa finala, asa cum este pus pe piaţa şi oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia; b) prototip - primul model sau proiect al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat în loturi şi de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (3) Pentru aplicarea prevederilor art. 6, următoarea expresie se defineşte astfel:- ingredient cosmetic - orice substanţa chimica sau amestec de origine sintetică ori naturala folosit în compoziţia unui produs cosmetic, cu excepţia compozitiilor de parfumare şi aromatizare.--------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, prin înlocuirea termenului "preparat" cu termenul "amestec".  +  Articolul 3Lista cuprinzând categoriile de produse cosmetice, asa cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. a), este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea naţionala competenţa pentru reglementarea comercializării produselor cosmetice, notificarea acestora în întocmirea şi administrarea bazei de date, inspecţia şi controlul pe piaţa, informarea populaţiei, înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populaţiei, cauzate de produsele cosmetice, raportarea către Comisia Europeană.------------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Capitolul II Condiţii impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor  +  Articolul 5Produsele cosmetice puse pe piaţa nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în condiţii normale sau previzibile în mod rezonabil de folosire, ţinându-se seama, în special, de prezentarea produsului, etichetarea, instrucţiunile privind păstrarea şi utilizarea acestuia, precum şi de orice alta indicaţie sau informaţie prevăzută de producător, de reprezentantul sau autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru punerea pe piaţa a produsului. Aceste indicaţii sau informaţii nu vor scuti nicio persoana, în nicio circumstanţă, să se conformeze altor dispoziţii ale prezentei legi.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 5^1Ministerul Sănătăţii Publice ia toate măsurile necesare pentru a fi puse pe piaţa numai acele produse care se conformează prevederilor prezentei legi şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 6 (1) Fără a afecta ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 5, se interzice punerea pe piaţa a produselor cosmetice în a căror compoziţie se găsesc: a) substanţe prevăzute în anexa nr. II la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) substanţe în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor prevăzute în anexa nr. III, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare; c) agenţi de colorare, alţii decât cei prevăzuţi în anexa nr. IV, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; d) agenţi de colorare prevăzuţi în anexa nr. IV, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în alte condiţii decât cele specificate, cu excepţia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului; e) conservanţi, alţii decât cei stabiliţi în anexa nr. VI, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare; f) conservanţi, în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse de anexa nr. VI, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care sunt folosite alte concentraţii, pentru scopuri specifice, care rezultă din prezentarea produsului; g) filtre UV, altele decât cele stabilite în anexa nr. VII, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare; h) filtre UV, folosite în afară limitelor de admisibilitate şi a condiţiilor impuse în anexa nr. VII, Partea I, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (2) Prezenta urmelor unor substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) este permisă numai dacă, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitata în condiţiile unei bune practici de fabricaţie şi se respecta prevederile art. 5. (3) Prevederile Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice au valoare indicativa, fără sa constituie o lista a substanţelor autorizate pentru a fi folosite în produsele cosmetice.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Fără a se afecta ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 5, se interzic: a) comercializarea produselor cosmetice a căror formula finala, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi, a fost testata pe animale folosindu-se o metoda, alta decât cea alternativa, după ce aceasta din urma a fost validată şi adoptată la nivelul Comunităţii Europene, ţinându-se seama de evoluţia procesului de validare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; b) comercializarea produselor cosmetice având ingrediente sau combinaţii de ingrediente care, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi, au fost testate pe animale folosindu-se o metoda, alta decât cea alternativa, după data la care aceasta din urma a fost validată şi adoptată la nivelul Comunităţii Europene, ţinându-se seama de evoluţia procesului de validare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; c) testarea pe animale a produselor cosmetice finite, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi; d) testarea pe animale a ingredientelor sau combinaţiilor de ingrediente, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi, nu mai târziu de data la care aceste teste trebuie să fie înlocuite cu una sau mai multe dintre metodele validate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).-------------Litera d) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (2) Metodele prevăzute în anexa nr. IX «Lista metodelor alternative validate de înlocuire a experimentelor pe animale» la Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice sunt reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii, pe măsura publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010. (3) În situaţii excepţionale, atunci când exista un motiv întemeiat în ceea ce priveşte siguranţa unui ingredient cosmetic existent, Ministerul Sănătăţii Publice poate solicita Comisiei Europene sa acorde o derogare de la prevederile alin. (1). Cererea de derogare trebuie să conţină o evaluare a situaţiei şi sa indice măsurile necesare. Pe baza cererii şi după consultarea Comitetului Ştiinţific pentru Cosmetice şi Produse Nealimentare, Comisia Europeană poate autoriza derogarea prin decizie motivată. Aceasta autorizare trebuie să conţină condiţiile în care s-a acordat derogarea, obiectivul specific, durata şi raportarea rezultatelor.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (4) Derogarea poate fi acordată numai dacă: a) ingredientul se foloseşte în mod frecvent şi nu poate fi înlocuit de un alt ingredient cu funcţie similară; b) problema de sănătate umană specifică este fundamentată şi nevoia de a recurge la testări pe animale este justificată şi susţinută de un protocol de cercetare detaliat, propus ca baza de evaluare.  +  Articolul 8 (1) Este interzisă folosirea în produsele cosmetice a substanţelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene asupra celulelor embrionare sau toxice pentru reproducere din categoriile 1A, 1B şi 2, în conformitate cu partea 3 din anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. (2) O substanţă clasificată în categoria 2 poate fi utilizată în produsele cosmetice numai dacă a fost evaluată de Comitetul Ştiinţific pentru Siguranţa Consumatorilor (CSSC), structură consultativă ce funcţionează la nivelul Uniunii Europene, potrivit Deciziei 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete ştiinţifice şi experţi în domeniul siguranţei consumatorilor, al sănătăţii publice şi al mediului şi de abrogare a Deciziei 2004/210/CE, şi a fost acceptată pentru a fi folosită în compoziţia produselor cosmetice.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010. Această modificare se aplică începând cu data de 1 decembrie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 9 (1) Este permisă comercializarea produselor cosmetice care conţin: a) substanţele prevăzute în anexa nr. III, Partea a 2-a, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în limitele şi condiţiile impuse, până la data stabilită în anexa menţionată; b) agenţii de colorare prevăzuţi în anexa nr. IV, Partea a 2-a, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în limitele şi condiţiile impuse, până la data stabilită în anexa menţionată; c) conservantii prevăzuţi în anexa nr. VI, Partea a 2-a, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în limitele şi condiţiile impuse, până la data stabilită în anexa, cu excepţia cazului în care sunt folosite alte concentraţii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului; d) filtrele UV prevăzute în anexa nr. VII, Partea a 2-a, la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în limitele şi condiţiile impuse, până la data stabilită în anexa menţionată.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.(1^1) După expirarea datei stabilite potrivit alin. (1), substanţele, agenţii de colorare, conservantii şi filtrele UV trebuie: a) permisi definitiv; sau b) interzişi definitiv, prin includerea în cuprinsul anexei nr. II la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare; sau c) mentinuti, pentru perioada prevăzută în Partea a 2-a a anexelor nr. III, IV, VI şi VII la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare; sau d) eliminati, prin abrogarea poziţiilor respective din anexele la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza informaţiilor ştiinţifice disponibile sau pentru că nu mai sunt folosiţi.------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.------------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 10 (1) Prin derogare de la prevederile art. 6, Ministerul Sănătăţii Publice poate autoriza folosirea pe teritoriul României a substanţelor care nu sunt prevăzute în lista de substanţe permise pentru anumite produse cosmetice, în următoarele condiţii:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. a) autorizarea trebuie să se limiteze la o perioadă maxima de 3 ani; b) să se efectueze o verificare oficială a produselor cosmetice care conţin substanţa sau amestecul a cărui utilizare a fost autorizata;--------------Litera b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, prin înlocuirea termenului "preparat" cu termenul "amestec". c) produsul cosmetic astfel fabricat trebuie să poarte o indicaţie distinctă, care va fi precizată în autorizaţie. (2) Ministerul Sănătăţii Publice trebuie să informeze Comisia Europeană şi statele membre despre decizia de autorizare luată conform alin. (1), în decurs de doua luni de la data intrării în vigoare a autorizaţiei.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (3) Înainte de expirarea termenului de 3 ani, prevăzut la alin. (1) lit. a), Ministerul Sănătăţii Publice poate înainta Comisiei Europene o cerere pentru includerea pe lista substanţelor permise a substanţei care a primit autorizarea naţionala, conform alin. (1). Concomitent va comunică documentaţia pe care se întemeiază aceasta cerere şi va indica utilizarile cărora le este destinată substanţa.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 11Producătorul sau reprezentantul sau autorizat ori beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea produselor cosmetice pe piaţa Comunităţii Europene va notifica autorităţii competente a statului membru unde s-a fabricat produsul sau unde acesta a fost importat pentru prima data adresa locului de fabricaţie ori a primului import în cadrul comunităţii, înainte de introducerea pe piaţa a acestora.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 13 (1) Notificarea este unica pe teritoriul Uniunii Europene. (2) Notificarea devine efectivă din momentul transmiterii datelor. (3) Orice modificare a informaţiilor transmise Ministerului Sănătăţii Publice este adusă la cunoştinţa acestuia în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării. (4) În conformitate cu prevederile art. 11, Ministerul Sănătăţii Publice reprezintă autoritatea competentă în România pentru notificarea produselor cosmetice.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 14 (1) În scopul exercitării controlului de către autorităţile competente producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat trebuie să deţină la adresa specificată pe eticheta următoarele date: a) compoziţia calitativă şi cantitativă a produsului; informaţiile privind compoziţia parfumata şi parfumurile sunt limitate la numele şi la numărul de cod ale compoziţiei, precum şi la identitatea furnizorului; b) specificăţiile fizico-chimice şi microbiologice pentru materiile prime şi produsul finit şi criteriile de control de puritate şi microbiologie pentru produsul cosmetic; c) metoda de fabricaţie conform regulilor de buna practica de fabricaţie prevăzute în Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 308/2001pentru aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de fabricaţie pentru produsele cosmetice sau în reglementările altor state membre; prevederile ordinului menţionat sunt aplicabile produselor cosmetice fabricate în România sau importate din tari terţe, care sunt introduse pentru prima data pe piaţa comunitară prin România;------------Litera c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima data al unui produs cosmetic în Comunitatea Europeană; persoana responsabilă trebuie să posede un nivel adecvat de calificare profesională sau experienţa, în conformitate cu legislaţia şi practica statului membru al Comunităţii Europene unde sunt fabricate ori unde sunt pentru prima data importate produsele cosmetice;------------Litera d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. e) evaluarea siguranţei pentru sănătatea umană a produsului cosmetic finit. Pentru aceasta, producătorul va ţine seama de profilul toxicologic general al ingredientelor folosite, de structura lor chimica şi de nivelul de expunere, în special de caracteristicile de expunere specifice zonei în care produsul va fi aplicat sau de populaţia căreia îi este destinat; pentru produsele destinate copiilor sub 3 ani, precum şi pentru cele destinate exclusiv igienei intime externe trebuie să existe o evaluare specifică a securităţii pentru sănătatea umană. În cazul în care produsul se fabrica în diferite localităţi pe teritoriul României sau al celorlalte state membre ale Comunităţii Europene, producătorul poate să aleagă o singura locaţie (loc), unde informaţiile privind produsul sunt disponibile. În acest sens, la solicitarea autorităţilor competente pentru monitorizarea produsului sau a altor autorităţi cu atribuţii de control, producătorul este obligat sa precizeze adresa la care informaţiile sunt rapid accesibile;------------Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. f) numele şi adresa persoanelor calificate responsabile care au evaluat produsul din punctul de vedere al siguranţei pentru sănătatea umană; persoanele responsabile pentru evaluare trebuie să aibă diploma de studii superioare în specialitatile: farmacie, toxicologie, dermatologie, medicina sau o specialitate similară, asa cum este definită în cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării; h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifica; i) informaţii privind orice testări pe animale, efectuate de producător, agenţii sau furnizorii săi, legate de dezvoltarea produsului sau de evaluarea siguranţei produsului cosmetic ori a ingredientelor sale, inclusiv orice testare pe animale, efectuată în scopul respectării unor reglementări naţionale din ţările care nu sunt membre ale Comunităţii Europene.------------Litera i) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.(1^1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor este autoritatea competentă în România pentru verificarea datelor prevăzute la alin. (1).------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (3) Fără a se aduce prejudicii protejării secretului comercial şi proprietăţii intelectuale, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a unui produs cosmetic importat va asigura ca informaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi g) să fie accesibilă publicului în orice format, inclusiv electronic. Informaţiile referitoare la compoziţia cantitativă prevăzută la alin. (1) lit. a) vor fi limitate la substanţele care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008: a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 şi 2.7, 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F; b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10; c) clasa de pericol 4.1; d) clasa de pericol 5.1.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010. Această modificare se aplică începând cu data de 1 decembrie 2010, conform art. II din acelaşi act normativ. (4) Evaluarea siguranţei pentru sănătatea umană, asa cum este prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e), va fi efectuată în conformitate cu principiile de buna practica de laborator prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testarilor efectuate asupra substanţelor chimice.  +  Articolul 15Datele prevăzute la art. 14 vor fi prezentate în mod obligatoriu în limba română, fără a exclude prezentarea şi într-o limbă acceptată de autorităţile competente.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 16În urma efectuării acţiunii de verificare întreprinse de reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control abilitate, producătorul, reprezentantul sau autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piaţa a unui produs cosmetic importat, după caz, este obligat să asigure accesul acestora la datele prevăzute la art. 14, în cel mult 72 de ore de la solicitare.  +  Articolul 17 (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piaţa numai dacă pe recipient şi pe ambalaj informaţiile următoare sunt inscripţionate vizibil, lizibil şi cu caractere care nu se sterg uşor; în ceea ce priveşte informaţiile prevăzute la lit. i), acestea pot fi inscripţionate doar pe ambalaj. Se vor indica următoarele date: a) numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa stabilite în Comunitatea Europeană sau abrevierea, dacă aceasta permite identificarea persoanelor respective;------------Litera a) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. b) sediul sau adresa din statul membru al Comunităţii Europene a producătorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţa, în Comunitatea Europeană, a unui produs cosmetic importat ori abrevierea sa, atât timp cat acesta este posibil de identificat;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. c) ţara de origine pentru produsele fabricate în afară Comunităţii Europene;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. d) conţinutul nominal în momentul ambalării produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce conţin mai puţin de 5 grame sau mai puţin de 5 mililitri, esantioanele gratuite şi dozele unice. În ceea ce priveşte ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăţi şi pentru care indicarea greutatii sau a volumului nu este semnificativă, conţinutul poate să nu fie indicat, dar se va menţiona pe ambalaj numărul de bucăţi; aceasta menţiune nu este necesară atunci când numărul de piese este uşor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate; e) data de minima durabilitate indicată prin sintagma "A se folosi preferabil înainte de ...", urmată de data sau de indicarea locului de pe ambalaj unde se afla inscripţionată această dată. Data trebuie clar menţionată, indicandu-se, în ordine şi cu cifre arabe, fie luna şi anul, fie ziua, luna şi anul. Dacă este necesar, aceasta informaţie va fi suplimentata de o indicare a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmata. Indicarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a căror durabilitate minima depăşeşte 30 de luni. Pentru acestea menţiunile se completeza cu indicarea perioadei, după deschiderea produsului cosmetic, în care poate fi folosit în siguranţa de către consumatori. Aceasta informaţie va fi redata prin simbolul prevăzut în anexa nr. 2, urmat de perioada de utilizare exprimată în luni şi/sau ani; f) precautiile speciale la utilizare, în special cele referitoare la ingredientele menţionate în coloana "Condiţiile utilizării şi precautii care trebuie să fie menţionate pe eticheta" din anexele nr. III, IV, VI şi VII la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care trebuie inscripţionate pe ambalaj şi pe recipient, precum şi informaţiile speciale de avertizare pentru produsele cosmetice de uz profesional, în special cele pentru coafura. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi alăturat un prospect, o eticheta, o banderola ori un fluturas care va conţine informaţiile necesare consumatorilor, fie abreviat, fie prin utilizarea simbolului prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie să figureze pe recipient şi pe ambalaj;------------Litera f) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. g) funcţia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului; h) numărul lotului de fabricaţie sau o indicaţie care să permită identificarea produsului. Atunci când dimensiunile reduse ale produsului nu permit, aceasta informaţie poate să apară numai pe ambalaj;------------Litera h) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compoziţia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutatii în momentul incorporarii lor; aceasta lista este precedată de cuvântul "ingrediente". În cazul în care, din motive practice, acest lucru nu este posibil, prospectul, eticheta, banderola sau fluturasul ataşat trebuie să conţină informaţia necesară consumatorului, în forma abreviata sau simbolul prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie inscripţionat pe ambalaj. Nu sunt considerate ingrediente: impuritatile din materiile prime folosite; materialele tehnice auxiliare folosite în amestec, dar care nu se regăsesc în produsul finit; materialele folosite în cantităţi strict necesare ca solventi sau purtători de parfum ori compoziţii aromatice. Se vor menţiona ingredientele în concentraţie mai mica de 1% fără o ordine anume, după cele a căror concentraţie este mai mare de 1%. Colorantii pot fi menţionaţi după celelalte ingrediente, indiferent de ordine, conform numărului index de culoare sau denumirii prevăzute în anexa nr. VI la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru produsele cosmetice decorative comercializate în mai multe culori/nuante se menţionează toţi agenţii de colorare folosiţi, precedati de sintagma "poate conţine" sau de simbolul "+/-". Compozitiile de parfumare sau de aromatizare şi materiile lor prime vor fi menţionate prin cuvântul "parfum", respectiv "aroma". Substanţele cuprinse în anexa nr. III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care exista menţiunea de a fi inscripţionate pe ambalaj, vor fi incluse pe lista ingredientelor, indiferent de funcţiunea pe care o au în produsul cosmetic.--------------Litera i) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, prin înlocuirea termenului "preparat" cu termenul "amestec". (2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabila inscriptionarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi i), acestea se înscriu pe o eticheta, o banderola, un prospect sau un pliant care este alăturat produsului. În cazul sapunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici, unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau forma, să fie scrise informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o eticheta, o banderola, un pliant sau un fluturas ataşat, aceste informaţii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (3) Pentru produsele cosmetice care nu sunt preambalate şi care sunt ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului ori care sunt preambalate pentru imediata vânzare, regulile detaliate pentru modul de indicare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 18Informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f) şi h) trebuie scrise în limba română, cu excepţia listei cuprinzând ingredientele, unde se folosesc denumirile din Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice ori din Nomenclatorul internaţional pentru produse cosmetice - INCI, afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice şi pe cel al Uniunii Europene, sau, după caz, se aplică prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 560/2001privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice, iar colorantii vor fi înscrişi conform numărului din indexul culorilor - Colour Index.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 19 (1) Ministerul Sănătăţii Publice nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţa a produselor cosmetice care îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta lege. (2) În vederea asigurării unui tratament medical prompt şi adecvat în cazul unor situaţii cu risc pentru sănătate, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, producătorul, importatorul sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa trebuie să asigure furnizarea informaţiilor necesare şi adecvate privind substanţele folosite în produsele cosmetice. (3) Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea naţionala competenţa care asigura transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (2) către oricare dintre statele membre ale Comunităţii Europene, la solicitarea acestora, luând măsurile necesare pentru ca informaţia să fie transmisă doar în scopul aplicării unui tratament medical adecvat.------------Art. 19 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 20 (1) În etichetare, prezentarea spre vânzare sau promovarea produsului se interzice întrebuinţarea textelor, denumirilor, marcilor, imaginilor sau a altor însemne care atribuie produselor caracteristici pe care acestea nu le au. (2) Producătorul sau persoana responsabilă cu plasarea pe piaţa Comunităţii Europene a produsului se poate folosi de faptul ca acesta nu a fost testat pe animale, prin specificare pe ambalaj sau pe orice alt document, nota, eticheta, banderola ce însoţeşte ori care se referă la produs, numai dacă producătorul sau furnizorii săi de materii prime nu a/au efectuat sau nu a/au solicitat testări pe animale pentru produsul cosmetic finit ori pe prototip sau nu a/au folosit niciun ingredient testat pe animale de către terţe persoane, în scopul formulării de produse cosmetice noi.------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 21Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 22Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 14, 15 şi 18, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 16, 17 şi 20, cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 5, 6, 7, 8, 11, art. 19 alin. (2) şi art. 24, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 23 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Ministerului Sănătăţii Publice.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporară sau definitivă a fabricării şi/sau a punerii pe piaţa a produselor cosmetice care nu corespund cerinţelor prezentei legi şi care pot afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor. (3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le considera necesare, în vederea efectuării de analize.  +  Articolul 24În cazul în care Ministerul Sănătăţii Publice constata, pe baza unor dovezi întemeiate, ca un produs cosmetic, deşi respecta cerinţele prezentei legi, reprezintă un pericol pentru sănătate, poate interzice provizoriu comercializarea acelui produs sau poate impune condiţii speciale pentru comercializarea acestuia pe teritoriul României. În acest caz, va informa imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Comunităţii Europene asupra acestei decizii şi asupra motivelor care au fundamentat aceasta decizie.-----------Art. 24 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 25Reprezentanţii împuterniciţi ai organelor de control sunt obligaţi să respecte caracterul secret al informaţiilor conţinute în documentele prevăzute la art. 14 sau despre care au luat cunoştinţa în timpul acţiunilor de control.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 26 (1) Ministerul Sănătăţii Publice este autoritatea naţionala competenţa care transmite informaţii Comisiei Europene referitoare la dispoziţiile art. 14, în scopul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006. (2) Ministerul Sănătăţii Publice asigura cooperarea cu autorităţile competente ale statelor membre, pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 27În cazul în care Ministerul Sănătăţii Publice a decis, potrivit art. 24, interzicerea provizorie sau restrictionarea comercializării unui produs cosmetic, acesta informează în scris, în termen de 72 de ore, partea interesată/implicata despre această măsură, indicând motivele deciziei şi măsurile de remediere recomandate, în conformitate cu reglementările legale existente, precum şi data limita până la care acestea pot fi aplicate.------------Art. 27 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 28Prevederile art. 22 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 30Ministerul Sănătăţii Publice va stabili, până la data de 31 decembrie 2006, procedura prin care unele substanţe şi amestecuri chimice pot fi autorizate temporar, pentru a fi utilizate în produsele cosmetice, mecanismul de acces la informaţiile despre substanţele folosite în fabricarea produselor cosmetice necesare pentru asigurarea tratamentelor medicale adecvate în cazul unor situaţii cu risc pentru sănătate, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice.--------------Art. 30 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, prin înlocuirea termenului "preparat" cu termenul "amestec".  +  Articolul 31Prevederile prezentei legi nu se aplică produselor care conţin substanţele prevăzute în anexa nr. V la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 469 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 32 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abroga: a) pct. 21 şi 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001; d) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Anexa 1LISTAcuprinzând categoriile de produse cosmetice- Creme, emulsii, lotiuni, geluri şi uleiuri pentru piele (mâini, faţa, picioare etc.)- Masti pentru faţa (cu excepţia produselor care acţionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimica)- Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.)- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.- Sapunuri de toaleta, sapunuri deodorante etc.- Parfumuri, ape de toaleta, ape de colonie etc.- Amestecuri pentru baie şi dus (saruri, spume, uleiuri, geluri etc.)--------------Liniuţa a 7-a din anexa 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 2 din 20 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010, prin înlocuirea termenului "preparat" cu termenul "amestec".- Depilatoare- Deodorante şi antiperspirante- Produse pentru îngrijirea parului:- nuantatoare şi decolorante;- produse pentru ondulare, îndreptare şi fixare;- produse pentru aranjare (decorare);- produse pentru curăţare (lotiuni, pudre, sampoane etc.);- produse de condiţionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.);- produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.)- Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.)- Produse pentru machiaj şi îndepărtarea acestuia de pe faţa şi ochi- Produse destinate aplicării pe buze- Produse pentru îngrijirea dinţilor şi a gurii- Produse pentru îngrijirea unghiilor şi decorarea lor- Produse pentru igiena intima externa- Produse pentru băi de soare (plaja)- Produse pentru bronzare fără soare- Produse de albire a pielii- Produse antirid.  +  Anexa 2  +  Anexa 3Simbolul pentru precauţiunile particulare de utilizare  +  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi IV din Legea nr. 379/2004 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 178/2000 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 379/2004."Art. II. - Limitele de competenţa în efectuarea controlului pe piaţa al produselor cosmetice se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi.Art. III. - Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/768/CEE referitoare la produsele cosmetice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L053 din 25 februarie 1977, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Directiva nr. 2003/15/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L066 din 11 martie 2003.Art. IV. - Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia: a) dispoziţiilor art. I pct. 8 şi 9, care intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării legii; b) dispoziţiilor art. I pct. 6, 7 şi 10-19, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană."---------