ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 8 decembrie 2010privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010    Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreştiavând ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anii 2010-2011 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2010, se realizează astfel: a) în anul 2012 se plătesc 34% din valoarea titlului executoriu; b) în anul 2013 se plătesc 33% din valoarea titlului executoriu; c) în anul 2014 se plătesc 33% din valoarea titlului executoriu."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 8 decembrie 2010.Nr. 113._________