LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind transparenta decizionala în administraţia publică(actualizată până la data de 13 decembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. (2) Legea are drept scop: a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) sa stimuleze participarea activa a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul întregii administraţii publice.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activa a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:1. şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală; b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice; c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative; e) obligaţia de transparenta - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice; f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică; g) minuta - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţa, precum şi rezultatul dezbaterilor; h) ordine de precădere - ordinea care determina prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei; i) şedinţa publică - şedinţa desfăşurata în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată. j) documente de politici publice - instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum acestea sunt definite şi structurate în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi în Hotărârea Guvernului nr. 775/2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare.-----------Lit. j) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei legi sunt: a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome; b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primării, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.  +  Articolul 4^1Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi documentelor de politici publice elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 4 lit. a).---------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 5Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind: a) apărarea naţionala, siguranţa naţionala şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale tarii, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; c) datele personale, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative  +  Articolul 6 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în site-ul propriu, sa-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-l transmită către mass-media centrala sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limita, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de către initiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). (4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. (5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4). (7) Autoritatea publică în cauza este obligată sa decidă organizarea unei intalniri în care să se dezbata public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o alta autoritate publică. (8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauza trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. (9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenta prevăzută de reglementările în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor  +  Articolul 7 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii: a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică; c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi. (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă. (3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere data de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică. (4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele publice.  +  Articolul 8Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participa din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.  +  Articolul 9 (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenţa exclusiva a autorităţilor publice. (2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 8 au valoare de recomandare.  +  Articolul 10Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauza şi publicată în site-ul propriu.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se considera necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate. (2) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 6, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (3) Autorităţile administraţiei publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.-----------Alin. (3) al art. 11 a fot introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 242 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate sa întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) numărul total al recomandărilor primite; b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate; c) numărul participanţilor la şedinţele publice; d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora; g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivatia restrictionarii accesului. (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publică.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 13 (1) Orice persoană care se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea şi recursul se judeca în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 14Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedica implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 15Persoanele care asista la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţa constata ca o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultima instanţa, evacuarea acesteia.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 17În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la art. 4 sunt obligate să îşi modifice regulamentul de organizare şi funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 21 ianuarie 2003.Nr. 52.────────────────────