LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*actualizată*)privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului**)(actualizată până la data de 13 decembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 26 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 13 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (2) În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) producţia reprezintă obţinerea prin cultivare sau recoltare din flora spontană a plantelor medicinale şi aromatice; b) prelucrarea reprezintă condiţionarea plantelor medicinale şi aromatice în: ceaiuri, condimente naturale, precum şi în materii prime pentru procesare; c) procesarea reprezintă transformarea materiilor prime obţinute prin prelucrare în produse care se comercializează: medicamente, cosmetice, suplimente nutritive şi dietetice, aditivi alimentari de aromatizare; d) producătorul este persoana fizică sau juridică ce cultivă plante medicinale şi aromatice; e) culegătorul este persoana fizică sau juridică ce recoltează din flora spontană plante medicinale şi aromatice; f) procesatorul este persoana fizică sau juridică ce prelucrează plantele medicinale şi aromatice pentru a obţine produse finite, în vederea comercializării; g) plantele medicinale şi aromatice sunt plantele din catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană sau din catalogul oficial comunitar ori al unui stat membru al Uniunii Europene. h) produsele stupului sunt rezultatul activităţii albinelor, reprezentând polenul, propolisul, mierea şi lăptişorul de matcă.----------Lit. h) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (3) Catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare autoritate competentă.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 3 (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează în stare proaspătă şi procesată, precum şi pentru produsele stupului se stabilesc norme tehnice de producere şi comercializare. Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se elaborează de autoritatea competentă.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice, ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi ale Ghidului de bună practică pentru apicultură.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (3) Ghidurile de bună practică prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (4) Plantele medicinale şi aromatice destinate comercializării în stare proaspătă şi procesate pot fi introduse pe piaţă dacă sunt conforme cu normele tehnice de producere şi comercializare. (5) Introducerea pe piaţă şi supravegherea produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, care se încadrează în definiţia prevăzută în titlul XVII Medicamentul, art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se fac în conformitate cu prevederile acesteia.----------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.(5^1) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca alimente, suplimente alimentare şi produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, se introduc pe piaţă conform normelor stabilite de autoritatea competentă.-----------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.(5^2) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de operatorii din domeniu ca medicamente şi se încadrează ca medicamente se autorizează/avizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.---------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.(5^3) Serviciul Notificări din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti se reorganizează în Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca instituţie de drept public, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea şi controlul suplimentelor alimentare şi produselor de uz extern obţinute din plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, cu excepţia produselor cosmetice.----------Alin. (5^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (6) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5^1) se realizează de organismele cu atribuţii de control ale S.N.P.M.A.P.S. şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite.-----------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (7) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5^2) se realizează de către organismele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite.---------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. (8) Atribuţiile S.N.P.M.A.P.S. sunt următoarele: a) notifică, în vederea comercializării, produsele prevăzute la alin. (5^1) prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; b) supraveghează şi controlează pe piaţă produsele prevăzute la alin. (5^1), prin intermediul Compartimentului «Supraveghere şi control» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; c) gestionează propunerile de utilizare a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate de către operatorii din domeniu pentru produsele prevăzute la alin. (5^1), prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.---------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 4Conformitatea cu normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice, atât în stare proaspătă, cât şi procesate, se stabileşte, potrivit legii, de organismele de certificare acreditate în acest scop.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, denumit în continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Academiei de Ştiinţe Medicale, Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti, Patronatului "Planta Romanica" şi al organizaţiei interprofesionale a plantelor medicinale şi aromatice. (2) Componenţa nominală a comitetului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi pădurilor. (3) În prima sa şedinţă comitetul îşi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi îşi alege organele de conducere formate din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar.Preşedintele va fi ales dintre cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe lângă S.N.P.M.A.P.S., cu care se află în relaţii de colaborare şi consultare şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) arbitrează, din punct de vedere ştiinţific, evaluarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate formulate pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (5^1); b) întocmeşte Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului; c) actualizează periodic, la intervale de un an calendaristic, Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului care sunt folosite ca materii prime vegetale pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (5^1) de către operatorii din domeniu; d) arbitrează problemele tehnice şi ştiinţifice apărute în cadrul activităţii de notificare şi control ale S.N.P.M.A.P.S.; e) elaborează liniile directoare ale programelor naţionale privind producerea, procesarea, promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului.----------Art. 6 a fost modificat de de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamţPotrivit art. II din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, prevăzut la alin. (1) al art. 6, se înfiinţează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate.  +  Articolul 7Activitatea de producere şi comercializare a produselor prevăzute la art. 3 alin. (5^1) va fi introdusă în Clasificarea CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată, ca activitate distinctă.----------Art. 7 a fost modificat de de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 8Autoritatea competentă întocmeşte anual lista programelor referitoare la producerea, procesarea şi promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului şi ţine evidenţa programelor de interes naţional.-----------Art. 8 a fost modificat de de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 9Autoritatea competentă împreună cu Comitetul, cu patronatele şi cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale din domeniu întocmesc Strategia naţională în sectorul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 9 a fost modificat de de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 10 (1) Între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, pe de o parte, şi comercianţi şi/sau procesatori, pe de altă parte, se încheie contracte. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se înregistrează, în scop statistic, la autoritatea competentă.  +  Articolul 11 (1) Producătorii agricoli de plante medicinale şi aromatice au obligaţia de a declara anual suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate. (2) Declaraţiile se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Situaţia centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 12Plantele medicinale şi aromatice în stare proaspătă şi procesate, precum şi produsele stupului care provin din ţări terţe Uniunii Europene pot fi comercializate în România dacă se supun regulilor comunitare şi/sau naţionale.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 12^1Plantele medicinale şi aromatice din flora spontană, cele cultivate şi produsele stupului pot fi achiziţionate de operatorii economici, în condiţiile legii, cu respectarea normelor privitoare la protecţia mediului.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 239 din 7 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 13În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu consultarea Consiliului pe produs, emite ordinele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei şi Comerţului, elaborează ordinele comune prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 6 alin. (2).Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 noiembrie 2003.Nr. 491.---------------