HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 8 decembrie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 17 decembrie 2010  În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În scopul protejării intereselor economice ale consumatorilor se stabilește cadrul instituțional necesar aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 266 din 9 octombrie 2009, denumit în continuare regulament.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca autoritate națională responsabilă cu supravegherea respectării aplicării regulamentului în relația dintre prestatorii de servicii de plată și consumatori, așa cum sunt aceștia definiți în regulament, precum și Garda Financiară în relația dintre prestatorii de servicii de plată și utilizatorii persoane juridice.(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va informa Comisia Europeană asupra desemnării celor două autorități competente potrivit alin. (1).  +  Articolul 3(1) Prevederile regulamentului se aplică și operațiunilor de plată efectuate în lei, în conformitate cu art. 14 alin. (1) din acesta.(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va notifica Comisia Europeană cu privire la extinderea aplicării prevederilor regulamentului și la moneda națională.  +  Articolul 4Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) din regulament, referitoare la nivelul comisioanelor percepute pentru plăți transfrontaliere de până la 50.000 euro, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a obligației prevăzute la art. 3 alin. (2) din regulament, referitoare la identificarea plății naționale corespunzătoare, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;c) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din regulament, referitoare la comunicarea datelor și a elementelor prevăzute de respectivul articol, în modalitatea prevăzută în acesta, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;d) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulament, referitoare la situațiile în care pot fi percepute comisioane suplimentare, la stabilirea unor comisioane adecvate și în acord cu costurile, la stabilirea acestor comisioane de comun acord cu utilizatorul serviciilor de plată, precum și la informarea, în timp util, a utilizatorului serviciilor de plată cu privire la valoarea comisioanelor suplimentare, cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei;e) nerespectarea de către furnizorii de bunuri și servicii a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din regulament, referitoare la comunicarea datelor prevăzute în respectivul articol, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;f) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 6 din regulament, cu privire la cuantumul comisionului interschimb multilateral pentru operațiunile transfrontaliere de debitare directă, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;g) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a oricăreia dintre obligațiile prevăzute la art. 7 din regulament, cu privire la cuantumul comisionului interschimb multilateral pentru operațiunile naționale de debitare directă, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;h) nerespectarea de către prestatorii de servicii de plată a obligației prevăzute la art. 8 alin. (4) din regulament, referitoare la respectarea oricăreia dintre cerințele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din regulament, după adoptarea de către România a monedei euro, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 5Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 4 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și de către comisarii Gărzii Financiare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).  +  Articolul 6Contravențiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) În scopul soluționării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori și prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispozițiilor regulamentului, părțile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-09-2012, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 927 din 12 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012 ) (2) Consumatorii, precum și utilizatorii persoane juridice pot sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, respectiv Garda Financiară în cazul încălcării prevederilor regulamentului de către prestatorii de servicii de plată. În acest caz, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau, după caz, Garda Financiară informează părțile despre posibilitatea de a soluționa diferendul pe cale amiabilă potrivit alin. (1).(3) În cazul încălcării prevederilor regulamentului de către prestatorii de servicii de plată, utilizatorii serviciilor de plată și alte părți interesate pot sesiza direct instanța de judecată competentă.  +  Articolul 7^1În vederea aplicării regulamentului și operațiunilor de plată efectuate în lei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Finanțelor Publice vor emite, prin ordin comun, criterii de identificare a categoriilor de plăți naționale care corespund unor plăți transfrontaliere. (la 06-06-2012, Art. 7^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 386 din 2 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2012. )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plățile transfrontaliere în euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 20 octombrie 2008, se abrogă.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Constantin Cerbulescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 8 decembrie 2010.Nr. 1.259.-------