ORDIN nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 16 decembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.(2) Examinarea pentru obținerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condițiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, și de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituției prefectului;b) candidați - persoanele cu domiciliul sau reședința în România în sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanța de urgență ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puțin 6 luni, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia; (la 03-12-2014, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) c) examinatori - ofițeri și agenți de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare atestați potrivit art. 3;d) examinare - verificarea cunoștințelor și aptitudinilor candidaților pentru obținerea dreptului de a conduce autovehicule și remorci pe drumurile publice, alcătuită din proba teoretică și proba practică;e) proba teoretică - probă constând în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de sistemul informatic;f) proba practică - probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice și/sau în poligon; (la 11-06-2013, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) g) programator - document generat de aplicația informatică de examinare cuprinzând candidații programați pentru susținerea examinării. (la 11-06-2013, Lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) h) nerespectarea traseului în poligon - efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depășirea limitelor poligonului;i) lucrătorul din sala de examinare - agentul sau ofițerul de poliție din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziție a șefului serviciului public comunitar;j) martor - persoană din rândul candidaților care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;k) abrogată; (la 11-06-2013, Lit. k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 3(1) Examinarea se efectuează de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competență teritorială:a) candidatul își are domiciliul sau reședința în sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanța de urgență; ori (la 03-12-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) b) se află adresa unde locuiește candidatul, în cazul persoanelor aflate la studii în România. (la 03-12-2014, Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) (la 22-07-2014, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații care solicită obținerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum și candidații cu dizabilități fizice pot fi examinați de serviciul public comunitar pe raza căruia se află școala de conducători auto autorizată unde aceștia au absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică. (la 03-12-2014, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) (2) Candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:a) locuiește în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; saub) revine periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sauc) locuiește în mod obișnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiește temporar și în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată; saud) se află la studii în România de cel puțin 6 luni, precizând instituția/instituțiile de învățământ și adresa unde locuiește, în cazul candidaților aflați la studii în România. (la 03-12-2014, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) (2^1) Dovada domiciliului sau a reședinței în România în sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanța de urgență se face cu documente aflate în termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competență a serviciului public comunitar, după cum urmează: (la 03-12-2014, Partea introductivă a alin. (2^1) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) a) pentru cetățenii români, cu actul de identitate;b) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României;c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României. (la 22-07-2014, Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) (2^2) Dovada studiilor în România se face cu următoarele documente:a) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în termen de valabilitate, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că urmează studii în România de cel puțin 6 luni;b) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României, aflat în termen de valabilitate, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că aceștia urmează studii în România de cel puțin 6 luni. (la 22-07-2014, Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) (2^3) În situația în care nu se poate face dovada domiciliului sau a reședinței cu documentele prevăzute la alin. (2^1), candidatul face dovada domiciliului sau a reședinței cu alte documente care să justifice în raport cu o adresă anumite elemente de fapt cum ar fi, fără a se limita la acestea, prezența sa fizică, precum și a membrilor de familie ai acestuia, existența unei locuințe la dispoziția sa, locul de exercitare a activităților profesionale, locul de școlarizare efectivă a copiilor, locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legăturilor administrative cu autoritățile și instituțiile publice. (la 03-12-2014, Alin. (2^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014. ) (3) Examinarea, atât la proba teoretică, cât și la proba practică, se efectuează la același serviciu public comunitar.(4) Proba practică se susține numai cu examinatori atestați de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V. (la 11-06-2013, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 3^1(1) Examinarea se desfășoară prin susținerea, succesiv, a probei teoretice și a probei practice, în zile diferite.(2) Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi susținute în aceeași zi, exceptând situația în care obținerea unei categorii este condiționată de deținerea prealabilă a unei alte categorii.(3) Proba practică se susține:a) numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;b) în poligon și pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 și A;c) numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb și Tv.(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfășoară prin susținerea probei practice în poligon, urmată de susținerea acesteia pe traseu, în aceeași zi. Candidatul care a promovat proba practică în poligon și nu se prezintă în aceeași zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică. (la 05-10-2015, Alin. (4) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (5) În cazul în care se solicită examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se susțin în zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitată. (la 11-06-2013, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 4(1) Pentru susținerea probei teoretice se utilizează aplicația informatică realizată și gestionată de către D.R.P.C.I.V.(2) Accesul candidaților la aplicația informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conține un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat și are valabilitate doar în ziua emiterii.(3) Proba practică se poate desfășura atât în localități, cât și în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilităților, parcurgerea traseului în diferite condiții de densitate a traficului și cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.(4) Desfășurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariției unor condiții meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilității sub 100 metri, căderi abundente de precipitații, inundații, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condițiile de circulație au revenit la normal. În situația în care, datorită acestor condiții, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.(5) În cazul apariției unei defecțiuni tehnice, desfășurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând, la rubrica «Mențiuni» din anexa la testul de examen, ora și punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, iar examenul continuă până la îndeplinirea cerințelor probei pentru categoria respectivă. În situația în care proba nu mai poate fi reluată în aceeași zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil. (la 12-06-2017, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (6) În baza ordinului prefectului, proba practică poate fi susținută și în alte localități decât în municipiul reședință de județ. Pentru aceasta, infrastructura rutieră a localităților respective trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersecții și joncțiuni, intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulație intensă cu minimum două benzi pe sens, piețe aglomerate, zone cu șiruri de vehicule parcate, iar circulația să fie reglementată prin semafoare, indicatoare și/sau marcaje rutiere.(7) Modul de organizare a activităților necesare desfășurării probei practice se stabilește de către prefect, după consultarea D.R.P.C.I.V. (la 11-06-2013, Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 5(1) Proba teoretică se susține în limba română. (la 11-06-2013, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (2) În cazul candidaților cetățeni români aparținând minorităților naționale, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limba maternă, în condițiile art. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană. (la 22-07-2014, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) (4) Opțiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a).  +  Articolul 6(1) La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în școli de conducători auto și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență. (la 22-07-2014, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) (1^1) Înregistrarea în aplicația informatică de examinare și susținerea probelor de examen sunt condiționate de prezentarea documentului/documentelor care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, în original, și a dosarului de examinare. Documentele prezentate în original se restituie după verificarea datelor. (la 12-06-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (2) Dosarul de examinare trebuie să conțină următoarele documente: (la 12-06-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2); (la 22-07-2014, Lit. a) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) b) fișa de școlarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, emisă de școala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistență medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la școala de conducători auto care a pregătit candidatul;c) extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate; (la 12-06-2017, Litera c) din Alineatul (2), Articolul 6 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) d) Abrogată; (la 12-06-2017, Litera d) din Alineatul (2), Articolul 6 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) e) dovada de plată a contravalorii permisului de conducere. (la 12-06-2017, Litera e) din Alineatul (2), Articolul 6 a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (2^1) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de acesta. Modelul formularului privind exprimarea consimțământului/depunerea personală a certificatului de cazier judiciar este prevăzut în anexa nr. 2^1. (la 12-06-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din ordonanța de urgență prezintă documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-e) și trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistență medicală autorizată, precum și faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.(4) Contravaloarea permisului de conducere se achită prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-06-2017, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (5) Candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), declarația autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinților sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află, pentru participarea la examinare.(6) În cazul în care se solicită obținerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conțină câte o fotocopie a extrasului de pe cazierul judiciar/certificatului de cazier judiciar în termenul de valabilitate. Fotocopia se realizează de serviciul public comunitar. (la 12-06-2017, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (7) În cazul străinilor și al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române, potrivit legii. (la 12-06-2017, Alineatul (7) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (8) În cazul candidaților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de actele normative în vigoare la data verificării dosarului de examen, respectiv la data susținerii probelor de examen și/sau al căror dosar nu conține documentele prevăzute la alin. (2) ori acestea nu mai sunt în termen de valabilitate, lucrătorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnătură, motivul refuzului înregistrării în aplicația informatică de examinare sau, după caz, al programării ori susținerii probei. (la 05-10-2015, Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (la 11-06-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 11-06-2013, Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 8(1) Examinarea se efectuează după îndeplinirea formalităților necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constând în: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale și înregistrarea în aplicația informatică de examinare.(2) Candidații susțin proba teoretică în aceeași zi în care dosarul de examinare este înregistrat în aplicația informatică. În caz contrar, bonul de ordine prevăzut la art. 4 alin. (2) își pierde valabilitatea. (la 12-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (3) Solicitarea și datele necesare înregistrării în aplicația informatică de examinare se pot transmite și de către școlile de conducători auto în care aceștia au urmat cursurile de pregătire teoretică și practică, prin utilizarea unei aplicații informatice puse la dispoziție gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.(4) În situația prevăzută la alin. (3), candidații aflați la prima examinare se prezintă în vederea îndeplinirii formalităților prevăzute la alin. (1) și susținerii probei teoretice, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către școala de conducători auto. În caz contrar, solicitarea își pierde valabilitatea, urmând a se proceda potrivit alin. (1) și (2).(5) Candidații declarați «admis» la proba teoretică se programează pentru susținerea probei practice, în limita locurilor disponibile și în ordinea solicitării.(5^1) Programarea prevăzută la alin. (5) se poate efectua și de către școlile de conducători auto, prin utilizarea unei aplicații informatice puse la dispoziție gratuit de către D.R.P.C.I.V., pe bază de protocol. (la 12-06-2017, Articolul 8 a fost completat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) (6) Șeful serviciului public comunitar stabilește zilnic examinatorii care desfășoară activități de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu.(7) Programatoarele se listează numai în ziua susținerii probei practice, la începutul programului de lucru, cu excepția situațiilor de forță majoră sau caz fortuit, pe care șeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are conținutul prevăzut în anexa nr. 3 «Anexă pentru proba practică a examinării pentru obținerea permisului de conducere» și se listează în două exemplare. La susținerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator și se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului. (la 05-10-2015, Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare școală de conducători auto și pentru fiecare instructor auto de pregătire practică se publică anual, până la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V.(9) În sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezintă raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numărul de candidați proveniți de la o școală de conducători auto care au fost declarați «admis», atât la proba teoretică, cât și la proba practică, la prima prezentare, și numărul total de candidați proveniți de la aceeași școală care s-au prezentat pentru prima dată la examinare. În numărul total nu intră candidații declarați «admis» la proba teoretică care nu au susținut proba practică în intervalul de referință, aceștia urmând să fie cuprinși în calculul pentru următorul interval de referință. Modalitatea de calcul al promovabilității la primul examen se aplică și pentru candidații care au efectuat pregătirea practică cu un anumit instructor auto. (la 11-06-2013, Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 9Examinarea candidaților la proba teoretică se desfășoară în săli adecvate acestei activități, stabilite prin dispoziție a șefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului și avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele și comunicațiile asigurate de către D.R.P.C.I.V. Accesul candidaților în sălile de examinare este gratuit. (la 11-06-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 10(1) Întrebările pe baza cărora se susține proba teoretică și răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează și se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii țări, prin intermediul unei aplicații informatice. Candidații își pot verifica cunoștințele teoretice printr-o aplicație pusă la dispoziția publicului de către D.R.P.C.I.V., în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.(2) Proba teoretică cuprinde un număr diferențiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele: (la 11-06-2013, Partea introductivă a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) a) pentru categoriile AM, A1, A2 și A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluționare fiind de 20 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puțin 17 întrebări; (la 11-06-2013, Lit. a) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb și Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluționare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 22 de întrebări;c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluționare fiind de 15 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puțin 9 întrebări. (la 11-06-2013, Lit. c) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (3) Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul și la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum și în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicțiilor și obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) și (7).(4) Testele cuprind noțiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:a) dispozițiile legale în materie de circulație rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate și restricțiile de viteză;b) conducătorul auto:1. importanța unui comportament vigilent și a unei atitudini adecvate față de alți participanți la trafic;2. funcțiile de percepție, de evaluare și de decizie, în special timpul de reacție și modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri și medicamente cu influențe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoționale și a oboselii;c) drumul:1. cele mai importante principii privind respectarea distanței de siguranță între vehicule, distanțele de frânare și controlul vehiculului în diferite condiții meteorologice și de drum;2. factori de risc la conducerea vehiculului determinați de condițiile de drum diferite întâlnite, în special la schimbarea acestora în funcție de condițiile meteorologice și vizibilitatea pe timp de zi sau de noapte;3. caracteristicile diferitelor tipuri de drum și cerințele legale aferente;4. securitatea rutieră în tuneluri; (la 05-10-2015, Lit. c) a alin. (4) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) d) ceilalți participanți la trafic:1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experiență a celorlalți participanți la trafic și cu categoriile de participanți la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă;2. riscurile inerente circulației și conducerii diferitelor tipuri de vehicule și condițiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;e) reglementări generale și diverse:1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenești, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunțarea poliției și a ambulanței și altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum și luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului și la persoanele transportate;f) precauțiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecțiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcție, instalației de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalației de evacuare, precum și farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele și ștergătoarele de parbriz, avertizorul sonor;h) echipamentele de siguranță ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranță și a echipamentelor de siguranță pentru copii;i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecția mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.(5) Testele trebuie să cuprindă și noțiuni specifice categoriilor pentru care se susține examinarea, după cum urmează: (la 12-06-2017, Partea introductivă a Alineatului (5) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) A. pentru categoriile AM, A1, A2 și A:a) folosirea echipamentelor de protecție, cum ar fi: mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca;b) vizibilitatea motocicliștilor pentru ceilalți participanți la trafic;c) riscurile legate de diferitele condiții de circulație, acordându-se atenție și porțiunilor alunecoase de șosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, șinelor de tramvai etc.;d) elementele mecanice legate de siguranța conducerii auto, acordându-se atenție și comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgență, curelei de transmisie și nivelului de ulei; (la 11-06-2013, Pct. A al alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) B. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE:a) regulile referitoare la durata de conducere și perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 și (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare, cu excepția categoriilor C1 și C1E;b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;c) documentele referitoare la autovehicul și la transport, necesare pentru transportul național și internațional de mărfuri și călători;d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoașterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervențiilor de evacuare a pasagerilor, precum și cunoștințe de bază în materie de prim ajutor;e) măsurile de precauție care trebuie luate la scoaterea și înlocuirea roților;f) regulile privitoare la masa și dimensiunea autovehiculelor, precum și la dispozitivele de limitare a vitezei;g) împiedicarea vizibilității conducătorului auto și a celorlalți participanți la trafic din cauza caracteristicilor autovehiculului;h) citirea unei hărți rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigație electronice, facultativ;i) factorii de securitate privitori la încărcătura autovehiculului: controlul încărcăturii - stivuire și fixare - dificultăți legate de anumite tipuri de încărcături, de exemplu, lichide, încărcături suspendate, etc., încărcarea și descărcarea mărfurilor și folosirea materialului de încărcare, numai pentru categoriile C1, C1E, C și CE;j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește transportul pasagerilor, confortul și siguranța călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării; (la 11-06-2013, Pct. B al alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) C. pentru categoriile C, CE, D, DE și Tr;a) principiile de construcție și de funcționare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz, circuitul carburantului, instalația electrică, instalația de aprindere, transmisia și elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul și altele asemenea;b) instalația de ungere și protecția antigel;c) principiile de construcție, montare, utilizare și întreținere a anvelopelor;d) principiile, tipurile și funcționarea principalelor piese, atașarea, folosirea și întreținerea atentă a garniturilor de frână și a dispozitivelor de limitare a vitezei;e) principiile, tipurile și funcționarea principalelor piese, atașarea, folosirea și întreținerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE și Tr;f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defecțiunilor;g) întreținerea preventivă a vehiculelor și reparațiile curente necesare;h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce privește recepția, transportul și livrarea mărfurilor, conform condițiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE și Tr.  +  Articolul 11(1) Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluționarea testului propriu-zis.(2) Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afișată în ordinea apariției acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor. (la 11-06-2013, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (3) Examenul întrerupt datorită unor defecțiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.(4) Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoștința candidatului în mod direct, prin afișarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general și a calificativului final. Pe ecran este afișat și contorul de timp.(5) În timpul desfășurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.(6) Cu ocazia susținerii probei teoretice candidaților le este interzis:a) să folosească o altă limbă decât cea menționată în cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a);b) să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte, cu excepția celor prevăzute la alin. (7); (la 05-10-2015, Lit. b) a alin. (6) al art. 11 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) c) să poarte discuții cu alți candidați;d) să se prezinte la examen sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;e) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați.(7) Cu ocazia susținerii probei teoretice candidații au următoarele obligații:a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum și actul de identitate în original, în absența oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat și care a fost înscrisă în cererea-tip.(8) Obligațiile lucrătorului de la ghișeul de programare și ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt următoarele:a) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil și să verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;b) să elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare și pentru susținerea testului informatic, în baza programării și a documentelor ce compun dosarul de examinare;c) să îi instruiască pe candidați cu privire la interdicțiile și obligațiile prevăzute la alin. (6) și (7).(9) Este interzisă desfășurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenți cel puțin doi candidați. În cazul în care nu se poate asigura această cerință, examinarea candidatului se va desfășura în prezența a doi lucrători desemnați de șeful serviciului, făcându-se mențiuni în acest sens într-un registru special constituit. (la 05-10-2015, Alin. (9) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (10) Este interzisă desfășurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea instituției prefectului.(11) Obligațiile lucrătorului din sala de examinare sunt următoarele:a) să răspundă de securitatea sălii de examinare;b) să verifice identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum și dosarul de examinare al acestuia, și să îi repartizeze o stație de lucru funcțională;c) să interzică accesul în sală al altor persoane decât candidații care posedă cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;d) să nu permită accesul în sala de examen al candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice ori sub influența produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidaților care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalți candidați;e) să nu permită accesul în sala de examen al candidaților care nu au asupra lor dosarul de examinare, al căror dosar este incomplet sau conține documente expirate;f) să verifice respectarea de către candidați a opțiunii privind limba de examinare, aleasă cu ocazia completării cererii-tip;g) să nu comunice candidaților răspunsurile la întrebările din testul de examen;h) să consemneze într-un registru al sălii de examinare orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea examenului;i) să întrerupă examinarea atunci când intervin defecțiuni tehnice și să dispună reluarea examinării după remedierea acestora;j) să întrerupă examinarea candidaților care nu respectă interdicțiile prevăzute la alin. (6) și să îi scoată din sala de examinare;k) să nu părăsească sala de examinare până la terminarea programului de lucru decât dacă este înlocuit de un alt lucrător;l) să nu permită candidaților să părăsească sala de examinare decât după terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afișarea mesajului "Admis"/"Respins" pe ecranul de examinare. În cazul părăsirii voluntare a sălii înainte de finalizarea testului, candidaților respectivi li se interzice reintrarea în sală, rezultatul la proba teoretică fiind "Respins";m) la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, să anuleze chitanța reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care rămâne la dosar, și să efectueze mențiunile pe fișa de școlarizare.(12) Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefuncțională sau atunci când candidații selectează greșit limba de examinare, examinarea poate fi întreruptă numai în faza inițială de verificare a datelor candidaților, precum și a întrebărilor de acomodare, până la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia după atribuirea unui nou cod de bare.(13) Accesul în sala de examen este permis și persoanelor cu atribuții de control, numai însoțite de șeful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.  +  Articolul 12(1) Calificativul «admis» la proba teoretică permite susținerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică și practică prevăzută la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru candidații prevăzuți la art. 6 alin. (3), calificativul «admis» la proba teoretică este valabil un an de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare.(2) Candidații declarați «respins» la proba teoretică pot susține o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca «respins».(3) Candidații declarați «respins» la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare și prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9.(4) Candidații care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică și practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicația informatică de examinare.(5) În cazul depășirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică, examinarea pentru obținerea permisului de conducere este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.(6) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător candidaților prevăzuți la art. 6 alin. (3). (la 05-10-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. )  +  Articolul 13(1) Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obținerea permisului de conducere și trebuie să aibă caracteristicile prevăzute în anexa nr. 4.(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie dotate cu dublă comandă, agreată de Registrul Auto Român, cel puțin pentru pedalele de ambreiaj și frână, cu excepția autovehiculelor cu transmisie automată și a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puțin pentru pedala de frână;b) să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat și examinator, iar pe caseta «ȘCOALA» să fie afișată vizibil mențiunea «EXAMEN». În cazul autovehiculelor din categoriile A1, A2 și A, mențiunea «EXAMEN» va fi afișată astfel încât să fie vizibilă celorlalți participanți la trafic;c) să aibă inspecția tehnică periodică valabilă efectuată în condițiile legii;d) să fie echipate pentru condiții de iarnă, atunci când condițiile meteo o impun;e) să fie asigurate pentru daune cauzate terților, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfășurării probei practice a examenului. (la 11-06-2013, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (3) În cazul neîndeplinirii oricărei condiții prevăzute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la susținerea probei practice.(4) Candidații cu dizabilități fizice susțin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmității lor. (la 11-06-2013, Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (5) În timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de mărfuri și remorcile tractate vor fi încărcate, pentru a asigura respectarea condițiilor privind masa totală minimă reală prevăzute în anexa nr. 4. (la 11-06-2013, Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (6) Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt puse la dispoziție de școala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului, cu excepția situației prevăzute la alin. (4), când acestea pot fi puse la dispoziție de către candidat. (la 11-06-2013, Alin. (6) al art. 13 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 14Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către poliția rutieră și sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanților. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor și aptitudinilor necesare conducerii în siguranță a unui autovehicul și să corespundă criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).  +  Articolul 15(1) Proba practică de conducere în poligon a autovehiculelor din categoriile A1, A2 și A se susține în poligoane având dimensiunile și dotările conform schiței prevăzute în anexa nr. 5. (la 11-06-2013, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (2) Candidații minori cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani sunt examinați în prezența unui martor, care poate fi unul dintre părinți, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit și deplasarea acesteia pe o distanță de 5 m într-un spațiu cu lățimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral, nemenținerea în poziție verticală pe cele două roți sau neefectuarea probei se penalizează;b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens și în celălalt, cu începerea execuției din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanțe de 50 m într-un spațiu cu lățimea de 0,5 m, cu brațul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spațiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.(4) În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini și modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2 și A: (la 11-06-2013, Partea introductivă a alin. (4) al art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) a) pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației. Candidatul trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:1. să fie echipat cu echipamentul de protecție, cum ar fi mănușile, cizmele, îmbrăcămintea și casca de protecție;2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcției, comutatorului de oprire în caz de urgențe, în cazul în care există, lanțurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire și altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcție și dispozitivului de avertizare sonoră;b) manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce privește siguranța rutieră:1. așezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin și deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;3. executarea a cel puțin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinație cu frâna, echilibrului, direcției vizuale și poziției pe motocicletă, precum și a poziției picioarelor pe rezemătoarele de picior;4. executarea a cel puțin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puțin 30 km/h, și o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenței privind poziția pe motocicletă, direcția vizuală, echilibrul, tehnici de menținere a direcției și de schimbare a vitezelor;5. frânare: se execută cel puțin două exerciții de frânare, inclusiv frânarea de urgență la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenței privind manevrarea frânei din față și a frânei din spate, direcția vizuală și poziția pe motocicletă.(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) și alin. (4) lit. b) este prezentată în anexele nr. 6 și 7.(6) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidații care parcurg traseul în cel mult 3 minute și 30 secunde și nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare. (la 11-06-2013, Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. ) (7) Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:- a căzut cu motocicleta;- nu a respectat traseul în poligon.(8) Candidatului nu i se permite susținerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (4). (la 05-10-2015, Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (9) Susținerea probei practice în poligon și traseu pentru categoriile A1, A2 și A se face numai pe motociclete fără ataș, cu excepția candidaților cu dizabilități fizice, care susțin cu autovehiculele prevăzute la art. 13 alin. (4). (la 11-06-2013, Alin. (9) al art. 15 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 15^1La susținerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 și A, candidatul va conduce însoțit, pe același autovehicul, de un instructor din cadrul școlii de conducători auto. Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparținând școlii de conducători auto și condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator și candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicații. (la 11-06-2013, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 15^2(1) Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate având dimensiunile și dotările conform schiței prevăzute în anexa nr. 5, cu executarea manevrelor prevăzute în anexa nr. 6, sfârșitul probei consemnându-se la momentul ajungerii în punctul «Sosire».(2) Proba practică de conducere a mopedului în poligon este promovată de candidații care parcurg traseul în cel mult două minute și nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.(3) Prevederile art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a)pct. 2 și (7) se aplică în mod corespunzător.(4) Candidatul care susține proba practică pentru categoria AM trebuie să fie echipat cu cască de protecție. (la 11-06-2013, Art. 15^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 15^3(1) Examinarea la proba practică se susține cu autovehicule cu transmisie manuală sau cu autovehicule cu transmisie automată.(2) În cazul în care proba practică se susține cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obținut se efectuează mențiunea corespunzătoare. (la 05-10-2015, Alin. (2) al art. 15^3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), mențiunea corespunzătoare examinării pe un autovehicul cu transmisie automată nu se efectuează pe permisul de conducere în cazul candidatului care îndeplinește următoarele condiții:a) susține și promovează proba practică pentru obținerea uneia din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E cu autovehicule cu transmisie automată; (la 20-10-2020, Litera a) din Alineatul (2^1) , Articolul 15^3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 149 din 13 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 20 octombrie 2020 ) b) deține deja un permis obținut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel puțin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, în condițiile în care examinarea pentru obținerea acestor categorii s-a efectuat potrivit cerințelor stabilite la art. 16 lit. B.d) pct. 10 sau, după caz, la art. 16 lit. C.c) pct. 10. (la 05-10-2015, Alin. (2^1) al art. 15^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) (3) Posesorii permiselor de conducere în care se găsesc mențiuni privind dreptul de a conduce autovehicule cu transmisie automată, care solicită obținerea dreptului de a conduce autovehicule cu transmisie manuală din aceeași categorie, trebuie să susțină o nouă probă practică, sub condiția prezentării documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, care atestă efectuarea, într-o școală de conducători auto, a unui număr de cel puțin 6 ore de conducere practică a unui autovehicul cu transmisie manuală.(4) Prin autovehicul cu transmisie manuală se înțelege un autovehicul dotat cu pedală de ambreiaj sau, în cazul autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 și A, cu manetă de ambreiaj, care trebuie acționată de către conducător la pornirea sau oprirea autovehiculului și la schimbarea vitezelor.(5) Prin autovehicul cu transmisie automată se înțelege autovehiculul care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4). (la 11-06-2013, Art. 15^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 16În timpul probei practice în traseu, examinatorul urmărește modul de comportare a candidaților, în funcție de categoria autovehiculului, după cum urmează:A. Aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile A1, A2 și A:1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;3. să abordeze curbe;4. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;5. să schimbe direcția: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulație;6. să intre/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieșire pe banda de decelerare;7. să depășească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staționate; să fie depășiți de alte autovehicule, dacă este cazul;8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tuneluri; (la 05-10-2015, Pct. 8 al lit. A a art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) 9. să circule astfel încât să asigure siguranța deplasării și reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum și prin selectarea vitezelor, după caz;10. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea de pe autovehicule.B. Aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B1, B și BE:a) pregătirea și controlul autovehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației; candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti să conducă în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:1. să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și stingătorului de incendiu;2. să controleze elementele legate de securitatea încărcării autovehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE;3. să controleze dispozitivul de cuplare și conexiunile instalației de frânare și ale instalației electrice între autovehicul și remorcă, numai pentru categoria BE;4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcționalitatea direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor;5. să regleze scaunul și tetierele, dacă este nevoie, pentru a obține o poziție corectă;6. să regleze oglinzile retrovizoare și centurile de siguranță, dacă este cazul;7. să se asigure că ușile sunt închise și să elibereze frâna de ajutor;b) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranța circulației, pentru categoria B1 și B; se asigură testarea modului de executare a cel puțin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:1. să efectueze o manevră de mers înapoi menținând o traiectorie rectilinie sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga (în locuri amenajate sau unde există posibilitatea);2. să facă o manevră de întoarcere;3. să parcheze autovehiculul și să se repună în mișcare dintr-un loc de staționare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcția înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgență este facultativă;c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranței circulației, pentru categoria BE:1. să efectueze cuplarea și decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul și remorca sau semiremorca în staționare, aflate unul lângă celălalt în spații amenajate;2. să meargă pe direcția înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;3. să parcheze în siguranță pentru încărcare/descărcare;d) comportamentul în trafic; candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de siguranță completă și cu precauțiile necesare, astfel:1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;3. să abordeze curbe;4. să circule pe drumuri în rampă/pantă;5. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;6. să schimbe direcția: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulație;7. să intre/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieșire pe banda de decelerare;8. să depășească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staționate; să fie depășiți de alte autovehicule, dacă este cazul;9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tuneluri; (la 05-10-2015, Pct. 9 al lit. B.d) a art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) 10. să circule astfel încât să asigure siguranța deplasării și reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum și prin selectarea manuală a vitezelor, după caz;11. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea din autovehicule;12. să fie precauți și să adopte măsurile de siguranță la întâlnirea în trafic a conducătorilor de biciclete, mopede și motociclete.C. Aptitudini și mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb și Tv:a) pregătirea și controlul tehnic al autovehiculului din punctul de vedere al siguranței traficului; candidații trebuie să facă dovada capacității de a se pregăti pentru conducerea în siguranță, prin respectarea următoarelor cerințe:1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roților (starea piulițelor de la roți), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor și ștergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), a blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, a catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și a stingătorului de incendiu; (la 22-07-2014, Pct. 1 al lit. C.a) a art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014. ) 2. să controleze elementele de securitate legate de încărcarea autovehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE și Tr;3. să controleze mecanismul de cuplare și conexiunile instalației de frânare și instalației electrice, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr și Tv;4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcționalitatea mecanismului de direcție, a instalației de frânare, a instalației de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării și a avertizorului sonor;5. să cunoască și să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activității conducătorului auto, astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerința referitoare la cunoașterea și urmărirea aparaturii de înregistrare a activității conducătorului auto nu se aplică solicitanților unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85, precum și în cazul celor care solicită permis de conducere pentru categoria «Tr»; (la 05-10-2015, Pct. 5 al lit. C.a) a art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) 6. să regleze scaunul și tetierele pentru a obține o poziție corectă, după caz;7. să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de siguranță și să elibereze frâna de ajutor;8. să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea autovehiculului, să controleze caroseria remorcii, ușile de serviciu, ieșirile de urgență, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele și alte echipamente de siguranță, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb, Tv și Tr;9. să citească o hartă rutieră, facultativ;b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranța circulației:1. să efectueze cuplarea și decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr și Tv; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul și remorca în staționare unul lângă altul, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea și unde nu se încalcă o regulă de circulație;2. să meargă pe direcția înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalație asemănătoare, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE și Tr;4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranță călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb și Tv;c) comportamentul în trafic; candidații trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situații normale de trafic, în condiții de deplină siguranță și luând toate precauțiile necesare, astfel:1. să părăsească un loc de staționare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;2. să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;3. să abordeze curbe;4. să circule pe drumuri în rampă/pantă;5. să pătrundă și să traverseze intersecții și joncțiuni;6. să schimbe direcția: să vireze la dreapta și la stânga, să schimbe banda de circulație;7. să intre/să iasă de pe autostradă sau de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare și ieșire pe banda de decelerare;8. să depășească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staționate; să fie depășiți de alte autovehicule, dacă este cazul;9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum și circulația în tuneluri; (la 05-10-2015, Pct. 9 al lit. C.c) a art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) 10. să circule astfel încât să asigure siguranța deplasării și reducerea consumului de combustibil și a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum și prin selectarea manuală a vitezelor, după caz;11. să fie precauți și să ia măsurile de siguranță înainte de coborârea din autovehicule;12. să fie precauți și să adopte măsurile de siguranță la întâlnirea în trafic a conducătorilor de biciclete, mopede și motociclete. (la 11-06-2013, Art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 17Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:a) evaluarea ține cont de ușurința candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului și de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranță. Greșelile de conducere sau comportamentul periculos care amenință siguranța imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanți la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenția examinatorului, vor fi sancționate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice;b) în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenție deosebită comportamentului preventiv și calm adoptat de candidați la volan, ținând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat și ferm, în deplină siguranță, în raport cu starea drumului, condițiile meteorologice, acțiunile celorlalte vehicule și ale celorlalți participanți la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliștii și persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ține seama de capacitatea de anticipare și, după caz, de soluționare a situațiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;c) în plus față de elementele prevăzute la lit. a) și b), examinatorul evaluează candidatul cu privire la:1. stăpânirea vehiculului, ținând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor și a centurii de siguranță; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a accelerației, a frânei și menținerea direcției, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1E și DE; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruște, numai pentru categoriile D1, D, D1E, DE, Tb și Tv; (la 12-06-2017, Punctul 1 din Litera C), Articolul 17 a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) 2. conducerea judicioasă și cu grijă pentru mediul înconjurător, ținând cont de turația motorului, de treptele de viteză, de frână și de accelerație, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE și Tr; (la 12-06-2017, Punctul 2 din Litera C), Articolul 17 a fost modificat de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) 3. capacitatea de observație: observația panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanță mare, medie și mică;4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorității în intersecții și joncțiuni, cedarea trecerii în celelalte situații, precum schimbarea direcției de mers sau a benzii de circulație ori executarea manevrelor particulare;5. încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulație, în intersecțiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcție de tipul și de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;6. distanța de siguranță: menținerea unei distanțe adecvate în față și în spate, menținerea unei distanțe adecvate față de ceilalți participanți la trafic;7. viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condițiile meteorologice și de circulație și, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menținerea unei viteze care să permită oprirea la distanță vizibilă și în siguranță; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeași categorie;8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicațiilor polițiștilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificației marcajelor rutiere;9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare și corecte; reacția corectă la toate semnalele date de ceilalți participanți la trafic;10. frânare și oprire; încetinire la timp, frânare și oprire în funcție de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilități de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D și DE.  +  Articolul 18În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligați:a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaților;b) să verifice identitatea candidaților pe baza programatorului de examen și a actului de identitate valabil, dosarul de examen și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13;c) să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, mențiunile referitoare la candidații declarați «admis» la proba teoretică care nu se prezintă la proba practică;d) să explice candidaților modul de desfășurare a probei și să le comunice clar și din timp traseul ce urmează a fi parcurs;e) să asigure prezența în autovehicul cel puțin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat; se interzice depășirea capacității pe locuri a autovehiculului;f) să nu permită accesul în autovehicul al altor persoane, cu excepția candidaților, a martorilor, a persoanelor cu atribuții de control, precum și a lucrătorilor serviciilor publice comunitare care urmează cursul de formare inițială pentru examinatori;g) să nu permită transmiterea de indicații și sfaturi candidatului în timpul examinării;h) să urmărească cu atenție modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului în traseu și să intervină numai în situații deosebite, când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulație, cu excepția examinării pentru categoriile A1, A2 și A;i) să solicite candidaților repetarea, o singură dată, a manevrei speciale executate incorect;j) să nu angajeze cu candidații discuții de altă natură decât cea legată de executarea manevrelor respective;k) să nu indice candidaților efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulație sau semnalizarea rutieră;l) să nu intervină în mod nejustificat asupra aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului;m) să nu întrerupă desfășurarea examenului în mod nejustificat;n) să completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, să marcheze prin încercuire manevrele speciale executate, să menționeze punctele de penalizare corespunzător prevederilor art. 20, să marcheze prin încercuire cazurile în care candidații sunt declarați «respins» în alte situații care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexă, să semneze anexa și să asigure semnarea acesteia de către toate persoanele indicate în formular și să înmâneze candidatului un exemplar al anexei completate;o) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoștințelor și în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată față de candidați. (la 11-06-2013, Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 19Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B și BE și de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanța parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile și comportamentul candidaților. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea autovehiculului, verificarea tehnică a autovehiculului privind siguranța circulației, manevrele speciale și anunțarea rezultatului probei. (la 11-06-2013, Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 20(1) Neîndeplinirea obligațiilor și neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 16 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la testul de examen, a literei "I" în căsuțele corespunzătoare regulii încălcate, ori de câte ori s-a constatat acea greșeală.(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmulțirea punctelor de penalizare cu numărul de greșeli consemnate de examinator.  +  Articolul 21(1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevăzuți la art. 19 este declarat admis la proba practică.(2) Candidatul care a depășit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuți la art. 19 este declarat respins.  +  Articolul 22Contestațiile la probele de examen în vederea obținerii permisului de conducere se soluționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22^1După promovarea examenului de obținere a unei categorii a permisului de conducere, deținătorului i se emite un permis de conducere corespunzător. În cazul în care candidatul solicită concomitent obținerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, după obținerea acestora, sub condiția promovării tuturor examenelor pentru care a fost programat în termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea. (la 11-06-2013, Art. 22^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 23Restricțiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în documentul care face dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, precum și în fișa de școlarizare prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. b), de către medicul autorizat, în condițiile legii. (la 11-06-2013, Art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013. )  +  Articolul 24Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 12-06-2017, Articolul 24 a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )  +  Articolul 25(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.*Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) și e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexei II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), astfel cum a fost modificată prin pct. II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, prin pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere și prin Directiva (UE) 2020/612 a Comisiei din 4 mai 2020 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere. (la 20-10-2020, Mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 149 din 13 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 20 octombrie 2020 )
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  București, 8 decembrie 2010.Nr. 268.  +  Anexa nr. 1
  Instituția Prefectului Județului .................... Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Nr. ............... din .............. (Se completează de reprezentanții instituției prefectului numai în situațiile prevăzute la art. 116 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.)
  Nr. crt. Data programării la examen Gradul profesional, numele și prenumele lucrătorului care a primitși verificat dosarul Rezultatul examenului Categoriaobținută Data obținerii categorieiSemnătura examina- torului
  Proba teoreticăSemnătura lucrătoruluiProba practică
  PoligonTraseu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Domnule șef de serviciu,Subsemnatul/Subsemnata, ......., cu domiciliul/reședința/adresa în localitatea .........., județul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ....... la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|, valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prezentarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria ............... .anul luna ziua anul luna ziuaMenționez că pregătirea necesară susținerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Școlii de conducători auto ....... cu instructorul auto .........Anexez dosarul de examinare.- [] Solicit/[] Nu solicit editarea permisului de conducere.- Solicit examinarea teoretică în limba engleză [] franceză [] germană [] (în cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European ori al cetățenilor Confederației Elvețiene).- Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară [] germană [].[] Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:[] locuiesc în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la adresa sau adresele sus-menționată/menționate din România datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa respectivă/adresele respective, dacă nu am legături profesionale; sau[] revin periodic la adresa sus-menționată din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, deoarece legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau[] locuiesc în mod obișnuit la adresa sus-menționată din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiesc temporar și în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată; sau[] mă aflu la studii în România de cel puțin 6 luni și locuiesc la adresa sus-menționată. Instituția/Instituțiile de învățământ la care mă aflu la studii este/sunt ........................Semnătura ...............NOTA DE INFORMAREServiciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului ......., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. ....., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate în scopul obținerii și eliberării permisului de conducere.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege, cum sunt organele de poliție, parchet, instanțe, și pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea țară, în condițiile legii.Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Instituția Prefectului Județului ....... . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 173 din 27 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014, conform modificării aduse de pct. 7 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2
  - față - Instituția Prefectului Județului_________ Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Nr.______ din_________
  Nr.crtData pro-gramării la examen Gradul profesional, numele și prenumele lucrătorului care a primit și verificat dosarul Rezultatul examenului Categoriaobținută Data obținerii categorieiSemnătură examinator
  Proba teore-tică Semnăturălucrător Proba practică
  PoligonTraseu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ȘCOALA DE CONDUCĂTORI AUTO______________________________________________ (denumirea) ___________________________________________________________ (nr. autorizației, emitent, data eliberării, valabilitatea) FIȘA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR Nr. ______________________ din _________________________ (se înregistrează în registrul de evidență al școlii)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ ││ ││ Motivul emiterii: ││ [] EXAMEN PENTRU OBȚINERE PERMIS ││ [] EXAMEN PENTRU ADĂUGARE CATEGORII PERMIS ││ [] EXAMEN PENTRU OBȚINEREA UNUI NOU PERMIS ││ ││ ││ Numele __________ Prenumele _________ Nume anterior ___________________ ││ Prenumele părinților: Tata _______ Mama ___________ Cetățenie _________ ││ ││ Sex: M [] F [] Data nașterii │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│ , ││ Anul luna ziua ││ ││ Locul nașterii: Țara _______ jud.(sect.) _______ localitatea ______________ ││ Domiciliul/Reședința: jud.(sect.) _______ localitatea ________ str. _______ ││ nr. _____, bl. ______, sc. _______, etaj ______, ap. _____, ││ ││ Act de identitate: _________ seria _________ nr. _______ ││ eliberat de _____ la data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│, ││ Anul luna ziua ││ [] Nu am posedat permis de conducere ││ [] Am posedat permis de conducere categoria________, ││ care a fost anulat în anul │_│_│_│_│ ││ [] Posed permis de conducere categoria _________ numărul________ ││ eliberat de _____ la data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│, ││ Anul luna ziua ││ ││ ││ Semnătura candidatului ___________ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Certific autenticitatea imaginii și corectitudinea datelor: ││ Lucrător serviciul public ││ comunitar __________________________________, Semnătura ___________ ││ (grad profesional, nume și prenume) ││ Operator introducere date (nume și prenume) ______, Semnătura ___________ ││ ││ ││ Chitanța reprezentând contravaloarea permisului ││ de conducere, cu seria ________ nr. ______________ . ││ Taxa prestări servicii ________________ . ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- verso - ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE │ │ │ └─────────────────────────────────┘ Se certifică absolvirea cursurilor de pregătire teoretică și practică învederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducerecategoria __________________, organizate de ____________________________, înperioada ______________ . Data eliberării____________ DIRECTOR SECRETAR ____________ ________________________ ____________ ________________________ (nume, prenume, (nume, prenume și semnătura) semnătura și ștampila) PROFESOR DE INSTRUCTOR MEDIC LEGISLAȚIE AUTO DE APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA RUTIERĂ PREGĂTIRE AUTOVEHICULELOR DIN PRACTICĂ GRUPA ______________ ............... .............. ȘI RESTRICȚII APLICATE (după caz) (nume, prenume, (nume, prenume, .................................... și semnătura) și semnătura) .................................... Nr. atestat/ Nr. atestat/ (parafa, ștampila și semnătura) valabil până valabil până la data de la data de ............... ................. Fișa medicală nr. ... din .... Unitatea medicală emitentă........... .....................................---------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013, potrivit pct. 23 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2^1Operator date:
  FORMULAR
  privind exprimarea consimțământului/depunerea personală a certificatului de cazier judiciar
  Subsemnatul(a) (numele de familie), ............., prenumele ............., numele anterior ............., fiul/fiica lui ...................... și ...................., născut(ă) în anul .................., luna ............, ziua ........., în ......................., județul (sectorul) ......................., cu domiciliul în .........., județul (sectorul) ........., str. .................. nr. ............, bl. ........., ap. ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............ nr. .................., CNP....................... Sunt de acord ca S.P.C.R.P.C.I.V. să îmi prelucreze datele pentru obținerea informațiilor din cazierul judiciar necesare la dosarul de examinare pentru obținerea permisului de conducere.Declar pe propria răspundere că nu am avut și nici nu am folosit alte nume și date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere și îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Depun personal certificatul de cazier judiciar necesar la dosarul de examinare pentru obținerea permisului de conducere.S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituției Prefectului.................................., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. .............., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, cu privire la cazierul judiciar în scopul examinării pentru obținerea permisului de conducere.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor legali.Conform Legii nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.Data.........................Semnătura............................. (la 12-06-2017, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 3Anexă pentru proba practică a examinăriipentru obținerea permisului de conducere
  Penalizarea greșelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelorimpuse/neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare Puncte de penali-zare AM A1,A2 A
  I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI
  - neutilizarea echipamentului de protecție: mănuși, cizme, îmbrăcăminte și casca de protecție (pentru AM, numai casca de protecție); 3
  - neverificarea stării anvelopelor/a comutatorului de oprire în cazde urgență; 3
  - verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau comenzilor autovehiculului, a funcționalității direcției, frânei, transmisiei,a instalației de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a catadioptrilor, a avertizorului sonor. 3
  II. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON (se penalizează executarea incorectă a acestora)
  - așezarea/coborârea vehiculului pe/de pe suportul de sprijin/cric și deplasarea pe jos, pe lângă vehicul; 3
  - pornirea motorului și demararea ușoară, fără bruscarea vehiculului; 3
  - accelerarea progresivă, menținerea direcției de mers, inclusiv laschimbarea vitezelor; 5
  - menținerea poziției pe vehicul, tehnica menținerii direcției (echilibrul permanent fără sprijinirea de carosabil); 5
  - manevrarea ambreiajului în combinație cu frâna, schimbarea vitezelor; 3
  - executarea slalomului printre 5 jaloane; 5
  - executarea de opturi printre 4 jaloane; 5
  - ocolirea jalonului, fără lovirea/răsturnarea acestuia; 3
  - îndemânarea privind manevrarea frânei față/spate la frânarea de urgență (menținerea direcției vizuale, poziția pe vehicul); 5
  - executarea manevrei de evitare a unui obstacol la viteză de peste30 km/h; 5 -
  - executarea manevrei de evitare a unui obstacol la o viteză minimăde 50 km/h; 5 -
  - executarea frânării, inclusiv frânarea de urgență, la o viteză minimă de 50 km/h. 5 -
  Greșeli care atrag acordarea calificativului "RESPINS"
  - a depășit timpul alocat executării manevrelor în poligon; 16
  - a căzut cu mopedul/motocicleta; 16
  - nu a respectat traseul stabilit în poligon. 16
  MENȚIUNI: Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. SemnăturaPunctajpoligon
  Examinat cu moto nr. În prezența martorului: Semnătura martorului
  Durata executării probei: Data executării probei: Gradul profesional, numele și prenumele examinatoruluiîn clar și semnătura CALIFICATIVPOLIGON Semnătura candidatului
  III. COMPORTAMENTUL ÎN TRAFIC
  - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 6 -
  - nemenținerea direcției de mers; 9 -
  - folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6 -
  - manevrarea incorectă la încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 6 -
  - neasigurarea la schimbarea direcției de mers; 9 -
  - executarea neregulamentară a virajelor; 6 -
  - nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers; 6 -
  - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; 3
  - neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcția de mers indicată; 6 -
  - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere); 6 -
  - neasigurarea la pătrunderea în intersecții/la părăsirea zonei de staționare; 9 -
  - folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieșirea pe/de pe autostradă/artere similare; 5 -
  - nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înaintesau vin din sens opus; 9 -
  - conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație excesivă, frânare/accelerare nejustificate); 5 -
  - manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația în tuneluri; 5 -
  - nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depășire; 21
  - ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 6
  - neacordarea priorității de trecere vehiculelor și pietonilor careau acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stație mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); 21 -
  - nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/a semnalelor polițistului rutier/a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare; 21 -
  - nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorii semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
  - nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cucalea ferată; 21 -
  - depășirea vitezei legale maxime admise; 9 -
  - tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate; 6 -
  - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic; 6 -
  - neîndemânarea în conducere în condiții de carosabil alunecos (reducerea vitezei, conduită preventivă); 9 -
  - nerespectarea comenzii examinatorului privind traseul de urmat. 6
  IV. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
  - prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efectesimilare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea candidaților; 21 -
  - intervenția instructorului pentru evitarea unui pericol iminent/producerea unui eveniment rutier. 21 -
  MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ..... șimi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura TOTAL -
  Examinat cu moto nr. În prezența martorului: Semnătura martorului
  Data examinării: ............Ora/minutul începerii: ......Ora/minutul terminării: .....Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIVSemnătura candidatului
  Penalizarea greșelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse/neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare Puncte de penali-zare B, B1 BE
  I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
  - neverificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a funcționării direcției, frânei, a instalației de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a avertizorului sonor; 3
  - neverificarea dispozitivului de cuplare și conexiunilor instalației de frânare/electrice a catadioptrilor (numai BE); 9 -
  - neverificarea elementelor de siguranță legate de încărcătura vehiculului, fixare, închidere uși/obloane (numai BE); 9 -
  - nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor; 3
  - necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului3
  II. COMPORTARE ÎN TRAFIC
  MANEVRAREA ȘI POZIȚIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
  - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 5
  - nemenținerea direcției de mers; 9
  - folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6
  - manevrarea incorectă la încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 6
  - întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens; 5
  - manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația în tuneluri; 5
  - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; 3
  - conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație excesivă, frânare/accelerare nejustificate). 5
  MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI
  - executarea incorectă a mersului înapoi; 5
  - executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi; 5
  - executarea incorectă a parcării cu fața, spatele sau lateral; 5
  - executarea incorectă a frânării cu precizie; 5
  - executarea incorectă a cuplării/decuplării remorcii la/de la autovehiculul trăgător. (numai BE) 5 -
  SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR
  - neasigurarea la schimbarea direcției de mers/la părăsirea locului de staționare; 9
  - executarea neregulamentară a virajelor; 6
  - nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers. 6
  CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI
  - încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers indicată; 6
  - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi); 6
  - neasigurarea la pătrunderea în intersecții; 9
  - folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieșirea pe/de pe autostradă/artere similare; 5
  - nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus. 9
  DEPĂȘIREA
  - ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 3
  - nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acestora în locuri și situații interzise. 21
  PRIORITATEA
  - neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stație de mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, stațiede tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); 21
  - tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate. 6
  NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
  - nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
  - nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/a semnalelor polițistului rutier/a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare. 21
  VITEZA
  - depășirea vitezei maxime admise; 5
  - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. 3
  CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
  - neîndemânarea în conducerea în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
  - deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de drum. 9
  NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ21
  III. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
  - prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efectesimilare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați; 21
  - intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent/ producerea unui eveniment rutier. 21
  MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ....... și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura TOTAL
  Examinat cu auto nr. În prezența martorului: Semnătura martorului
  Data examinării ........................ Ora/minutul începerii ......................... Ora/minutul terminării ......................... Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
  Penalizarea greșelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor impuse/neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin potrivit procedurii de examinare Puncte de pena- lizare C, CE, C1, C1E, Tr D, DE, D1, D1E, Tb, Tv
  I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI DE VEHICULE
  - neefectuarea controlului vizual, în ordine aleatorie, privind: starea anvelopelor, fixarea roților (starea piulițelor), starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a fluidelor (ulei motor, lichid răcire, fluid spălare parbriz), a blocului de lumini/semnalizare față/spate, catadioptrii, trusa medicală, triunghiul reflectorizant, stingătorul de incendiu; 3
  - neefectuarea controlului caroseriei, a învelișului ușilor pentru marfă, a mecanismului de încărcare, a fixării încărcăturii; (numai pentru C, CE, C1, C1E, Tr); 9 -
  - neverificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a funcționării direcției, frânei, a instalației de ungere/răcire, a luminilor, a semnalizării, a avertizorului sonor; 3
  - necunoașterea aparaturii de înregistrare a activității conducătorului auto [cu excepția C1, C1E, Tr, care nu intră în domeniul Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85]; 3
  - neverificarea dispozitivului de cuplare și a conexiunilor instalației de frânare/electrice, a catadioptrilor (numai pentru CE, C1E, D1E, DE, Tr); 9
  - neverificarea caroseriei, a ușilor de serviciu, a ieșirilor de urgență, a echipamentului de prim ajutor, a stingătoarelor de incendiu și a altor echipamente de siguranță (numai pentru D, DE, D1, D1E, Tb, Tv); 5 -
  - nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor; 3
  - necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului 3
  II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI (se penalizează executarea incorectă a acestora)
  - cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător din/cu revenire la poziția inițială în staționare paralel; 5
  - mersul înapoi; 5
  - parcarea în siguranță cu fața/cu spatele/laterală pentru încărcare/descărcare, sau la o rampă/platformă de încărcare, sau la o instalație similară; 7
  - oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/tramvai/troleibuz, în siguranță. 7 -
  III. COMPORTARE ÎN TRAFIC
  MANEVRAREA ȘI POZIȚIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
  - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 5
  - nemenținerea direcției de mers; 9
  - folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje; 6
  - manevrarea incorectă la încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 6
  - executarea incorectă a mersului înapoi, a parcării cu fața, spatele sau lateral; 5
  - executarea incorectă a întoarcerii vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi; 5
  - întoarcerea incorectă pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens; 5
  - manevrarea incorectă la urcarea rampelor/coborârea pantelor lungi, la circulația în tuneluri; 5
  - folosirea incorectă a luminilor de întâlnire/luminilor de drum; 3
  - conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație excesivă, frânare/accelerare nejustificate). 5
  SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR
  - neasigurarea la schimbarea direcției de mers/părăsirea locului de staționare; 9
  - executarea neregulamentară a virajelor; 6
  - nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers. 6
  CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI
  - încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers indicată; 6
  - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi); 6
  - neasigurarea la pătrunderea în intersecții; 9
  - folosirea incorectă a benzilor la intrarea/ieșirea pe/de pe autostradă/artere similare; 5
  - nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înaintesau vin din sens opus. 9
  DEPĂȘIREA
  - ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 6
  - nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acesteia în locuri și situații interzise. 21
  PRIORITATEA
  - neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (la plecarea de pe loc, în intersecții, sens giratoriu, stație de mijloc de transport în comun prevăzută cu alveolă, stațiede tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); 21
  - tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate. 6
  NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
  - nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
  - nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/ semnalelor polițistului rutier/ semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare. 21
  VITEZA
  - depășirea vitezei legale maxime admise; 9
  - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. 6
  CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
  - neîndemânarea în conducere în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
  - deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de drum. 9
  NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ 21
  IV. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
  - prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efectesimilare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați; 21
  - intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent/ producerea unui eveniment rutier. 21
  MENȚIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ....... și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura TOTAL
  Examinat cu auto nr. În prezența martorului: Semnătura martorului
  Data examinării ........................ Ora/minutul începerii ......................... Ora/minutul terminării ......................... Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
  ----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 97 din 19 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015, potrivit pct. 16 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4CARACTERISTICILEcare trebuie îndeplinite de autovehiculelefolosite pentru examinarea la proba practicăCategoria AMMopede cu două roți, a căror viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.Categoria A1Motociclete din categoria A1 fără ataș, cu o putere a motorului de maximum 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteză de cel puțin 90 km/h. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 120 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,08 kW/kg.Categoria A2Motocicleta fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 20 kW, dar de maximum 35 kW și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/KG. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 250 cm^3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,15 kW/kg. (la 20-10-2020, Paragraful Categoria A2 din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 149 din 13 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 20 octombrie 2020 ) Categoria AMotocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 50 kW a cărui masă fără încărcătură este mai mare de 180 kg, fiind admisă o toleranță de 5 kg sub masa minimă obligatorie. Până la 31 decembrie 2018 pot fi folosite motociclete fără ataș cu masa fără încărcătură mai mică de 180 kg și cu motoare cu puterea de minimum 40kw, dar mai mică de 50 kW. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 600 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,25 kW/kg.Categoria BVehicule din categoria B, cu 4 roți, care pot atinge o viteză de cel puțin 100 km/h.Categoria BEAnsamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.000 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu se încadrează la categoria B; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puțin mai îngust decât autovehiculul, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria B1Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h.Categoria CUn vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puțin 12.000 kg, cu lungimea de cel puțin 8 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; care este prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS) și cu un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt precum cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10.000 kg.Categoria CEUn vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă cu lungimea de cel puțin 7,5 m; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul au o masă maximă autorizată de cel puțin 20.000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt precum cabina; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15.000 kg.Categoria C1Un vehicul din categoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu o lungime de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina. (la 12-06-2017, Paragraful Categoria C1 din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) Categoria C1EUn ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din categoria C1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puțin 8 m și poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puțin mai îngust decât cabina, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg. (la 12-06-2017, Paragraful Categoria C1E din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) Categoria DUn vehicul din categoria D cu lungimea de cel puțin 10 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.Categoria DEUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg.Categoria D1Un vehicul din categoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu lungimea de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85. (la 12-06-2017, Paragraful Categoria D1 din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) Categoria D1EUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg. (la 12-06-2017, Paragraful Categoria D1E din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 ) Categoria TbTroleibuze din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.Categoria TvTramvaie din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.Categoria TrAnsamblu format din tractor pe roți, cu cel puțin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este de cel puțin 3.500 kg.Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E care nu respectă criteriile minime menționate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite încă o perioadă care nu depășește 10 ani de la această dată.-----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 110 din 14 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014, conform modificării aduse de pct. 10 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 5---------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013, potrivit pct. 23 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 6 (la 11-06-2013, Anexa 6 a fost modificată de anexa 6 din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013, potrivit pct. 23 al art. I din același act normativ. )  +  Anexa nr. 7---------Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 7 din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013, potrivit pct. 23 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 8Abrogată (la 19-01-2013, Anexa 8 a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 7 din ORDINUL nr. 157 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 28 iunie 2012. )  +  Anexa nr. 9Școala de conducători auto ........(denumirea)...................(nr. autorizației, emitent, data eliberării,valabilitatea) .........ADEVERINȚĂNr. ....... din .........(Se înregistrează în registrul de evidență al școlii.)Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ......., CNP ......, domiciliat(ă) în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......, înregistrat în Registrul unic de evidență al cursanților la nr. ....... din data de ......., a efectuat un număr de ....... ore suplimentare de pregătire practică de conducere auto pentru categoria ....., în perioada ......., cu instructorul auto ............. .S-a eliberat prezenta adeverință pentru o nouă programare la susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere.Director, Secretar,...................................... ................................................................... .............................(nume, prenume, semnătura și ștampila) (nume, prenume și semnătură) (la 11-06-2013, Anexa 9 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 7 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 8 din același act normativ. ) --------