HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 2 decembrie 2010privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 15 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se aprobă încadrarea în categoria de management parc natural pentru Parcul Natural Cefa.  +  Articolul 2 (1) Parcul Natural Cefa se delimitează potrivit anexei nr. 1. (2) Anexa nr. 1 constituie bază pentru realizarea sistemului informaţional al ariilor naturale protejate, secţiunea arii naturale protejate.  +  Articolul 3 (1) Administrarea Parcului Natural Cefa se face conform prevederilor legale în vigoare. (2) Structura de personal a Administraţiei Parcului Natural Cefa este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Limitele Parcului Natural Cefa, prevăzute în anexa nr. 1, vor fi materializate în teren de către administraţia parcului, în termen de 18 luni de la constituirea acesteia, prin aplicarea semnelor distinctive stabilite şi utilizate de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române la distanţe cuprinse între 50 m şi 200 m. (2) Limitele Parcului Natural Cefa constituite prin prezenta hotărâre se pun la dispoziţia tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică, prin intermediul paginii web, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5În vederea dezvoltării ecoturismului, administratorii drumurilor publice vor amplasa indicatoare rutiere pe drumurile pe care le administrează, pentru semnalizarea adecvată a rutelor către Parcul Natural Cefa, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor ariilor naturale protejate constituite prin prezenta hotărâre, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1, în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu administratorii ariilor naturale protejate vor lua măsuri în vederea conservării patrimoniului arhitectonic tradiţional local din ariile naturale protejate şi din vecinătatea acestora, prin elaborarea de proiecte-tip pentru construcţii care să conţină elemente de arhitectură tradiţională locală. (2) Prin vecinătatea unei arii naturale protejate, în sensul prevederilor alin. (1), se înţelege teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în raza căruia se găseşte aria naturală protejată.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul administraţiei şi internelorMihai Capră,secretar de statMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.217.  +  Anexa 1Delimitarea Parcului Natural CefaA. Descrierea narativă a limitelor Parcului Natural CefaLimita nordică: porneşte din punctul de intersecţie a canalului Ugra cu graniţa României cu Ungaria şi se continuă de-a lungul acestuia, pe malul sudic, până în punctul în care acesta se varsă în canalul colector al Crişului.Limita estică: de-a lungul canalului colector al Crişului (Canalul Crişului în toponimia locală) se continuă spre sud, pe o distanţă de aproximativ 10 km, până în dreptul unei văi seci care face legătura între canalul colector şi canalul care mărgineşte la est pescăria. Limita este pe malul stâng, astfel încât albia canalului se află în interiorul parcului.Limita sudică: se continuă de-a lungul văii seci până în dreptul canalului care mărgineşte pescăria în partea ei estică, după care se continuă de-a lungul malului nordic al canalului 5, de la est spre vest, până în dreptul graniţei dintre România şi Ungaria.Limita vestică: este reprezentată de graniţa dintre România şi Ungaria, pe o distanţă de aproximativ 17,3 km, între punctul de intersecţie cu canalul 5 la sud şi cel de intersecţie cu canalul Ugra la nord.  +  Anexa 2Structura de personal a Administraţiei Parcului Natural Cefa a) Director al administraţiei parcului b) Şef-rangeri c) Responsabil relaţii cu comunităţile, educaţie ecologică şi turism (specialist în comunicare, sociologie, psihologie, turism etc.) d) Biolog e) Specialist în tehnologia informaţiei (baze de date, tehnologie GIS etc.) f) Economist g) 4 rangeri-------