LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane(actualizată până la data de 9 decembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi protecţia şi asistenţa acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei şi o atingere a demnităţii şi integrităţii acesteia.  +  Articolul 2În prezenta lege, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:1. prin trafic de persoane se înţelege faptele prevăzute la art. 12 şi 13;2. prin exploatarea unei persoane se înţelege: a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forţat ori cu încălcarea normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;----------Lit. a) a pct. 2 al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. b) ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; c) obligarea la practicarea prostituţiei, cerşetoriei, la reprezentări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;----------Lit. c) a pct. 2 al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. d) prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, cu încălcarea dispoziţiilor legale;----------Lit. d) a pct. 2 al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. e) efectuarea unor alte asemenea activităţi prin care se încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.3. prin victimă a traficului de persoane se înţelege persoana fizică, subiect pasiv al faptelor prevăzute la art. 12, 13, 15, 17 şi 18, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de parte vătămată.----------Pct. 3 al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Capitolul II Prevenirea traficului de persoane  +  Articolul 3Pentru o lupta eficienta împotriva traficului de persoane autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în prezentul capitol, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor desfăşura, separat sau, după caz, în cooperare, o activitate susţinută de prevenire a traficului de persoane, în special de femei şi copii.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte organisme guvernamentale cu atribuţii în domeniul traficului de persoane iau măsurile necesare pentru aplicarea, în domeniile lor de activitate, a Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea acesteia.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Afacerilor Externe întocmeşte o lista cu statele care prezintă potenţial ridicat sub aspectul traficului de persoane, care va fi comunicată, la cerere, instituţiilor interesate. (2) Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor adoptă măsurile necesare, în baza legislaţiei care reglementează regimul străinilor în România, pentru a împiedica accesul pe teritoriul României al cetăţenilor străini în legătură cu care există indicii temeinice că ar fi implicaţi în traficul de persoane, în sensul prezentei legi.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, elaborează şi aplica măsuri speciale de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate, în special pentru femeile din zonele defavorizate şi pentru persoanele marginalizate social. (2) Pentru persoanele cu risc ridicat de a fi traficate Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă dezvolta programe de informare privind piaţa muncii şi drepturile angajaţilor, programe de formare profesională, precum şi de informare a agenţilor economici, pentru angajarea acestora cu prioritate. (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice studiază oportunitatea elaborării unor măsuri de stimulare a agenţilor economici care angajează atât persoane cu risc ridicat de a fi traficate, cat şi victime ale traficului, care au absolvit cursuri de formare profesională, făcând propuneri în acest sens.  +  Articolul 7Inspectoratul General al Poliţiei Române realizează şi difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potenţiale victime ale traficului de persoane.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului realizează, individual ori în parteneriat cu celelalte ministere implicate şi/sau cu organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative în vederea prevenirii traficului de persoane, după cum urmează: a) activităţi educative în zona educaţiei formale şi nonformale destinate elevilor din învăţământul preuniversitar şi studenţilor din învăţământul universitar; b) activităţi de informare şi consiliere a părinţilor şi elevilor asupra consecinţelor traficului de persoane; c) seminare de informare a cadrelor didactice în domeniul drepturilor copiilor şi al traficului de persoane.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 9 (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul altor instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniu, realizează şi actualizează baza de date privind fenomenul traficului de persoane, monitorizează şi evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât făptuitorii, cât şi victimele traficului de persoane, precum şi persoanele juridice implicate în săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane. (2) Constituirea şi actualizarea bazei de date privind fenomenul traficului de persoane se realizează prin grija fiecărei instituţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor prevăzute la alin. (1), pe domeniul specific de activitate. (3) Publicarea semestrială a informaţiilor statistice şi publicarea anuală a raportului privind fenomenul traficului de persoane se fac de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 10Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul altor instituţii şi organizaţii cu atribuţii în domeniu, efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determină şi a condiţiilor ce favorizează traficul de persoane.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 11Pentru prevenirea traficului de persoane, Inspectoratul General al Poliţiei Române, în cooperare cu instituţiile interesate, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile angajaţi în prevenirea traficului de persoane, în protecţia şi asistarea victimelor acestuia, organizează campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane şi riscurile la care sunt supuse victimele acestuia.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Capitolul III Infracţiuni  +  Secţiunea 1 Infracţiuni privind traficul de persoane  +  Articolul 12 (1) Constituie infracţiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea ori primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (2) Traficul de persoane săvârşit în una dintre următoarele împrejurări: a) de două sau mai multe persoane împreună; b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; c) de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciuconstituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 287 din 11 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 13 octombrie 2005, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 13 (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, constituie infracţiunea de trafic de minori şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită prin ameninţare, violenţă sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2) sau de către un membru de familie, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), şi închisoare de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2).-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (4) Dacă faptele prevăzute în prezentul articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 ani la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 14^1Fapta de a utiliza serviciile prevăzute la art. 2 pct. 2, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.----------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 15 (1) Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 12-14 se pedepseşte. (2) Organizarea săvârşirii infracţiunilor prevăzute în prezentul capitol constituie infracţiune şi se pedepseşte ca şi infracţiunea organizată.  +  Articolul 16Consimţământul persoanei, victima a traficului, nu înlătura răspunderea penală a făptuitorului.  +  Secţiunea a 2-a Infracţiuni în legătură cu traficul de persoane  +  Articolul 17 (1) Fapta de a determina sau de a permite, cu ştiinţa, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau rămânerea pe teritoriul tarii a unei persoane care nu este cetăţean român, supusă traficului de persoane în sensul prezentei legi: a) folosind faţă de aceasta mijloace frauduloase, violenta sau ameninţări ori alta forma de constrângere; sau b) abuzand de starea specială în care se găseşte acea persoana, datorită situaţiei sale ilegale ori precare de intrare sau şedere în ţara, ori datorită sarcinii, unei boli sau infirmităţi ori unei deficiente, fizice sau mintale, constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea de trafic de persoane.----------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 18 (1) Fapta de a expune, a vinde sau de a răspândi, a închiria, a distribui, a confecţiona ori de a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispoziţie ori de a deţine în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziţii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implica minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, constituie infracţiunea de pornografie infantila şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi importul ori predarea de obiecte dintre cele prevăzute la alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea comercializării ori distribuirii lor.------------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de art. 34 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003.-----------Art. 18 a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 24 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002.  +  Articolul 18^1Dacă una dintre faptele prevăzute la art. 12, 13, 15, 17 şi 18 a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice sau a suspendării activităţii ori a uneia dintre activităţile persoanei juridice, după caz.----------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii speciale  +  Articolul 19 (1) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârşirii infracţiunilor prevăzute în prezenta lege ori cele care au servit la săvârşirea acestor infracţiuni, precum şi celelalte bunuri prevăzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, în condiţiile stabilite de acel articol. (2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvârşirea infracţiunii şi mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum şi imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă aparţin faptuitorilor.  +  Articolul 20 (1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârşit, ca urmare a exploatării sale, infracţiunea de prostituţie, de cerşetorie, trecere frauduloasă a frontierei unui stat ori donare de organe sau ţesuturi ori celule de origine umană, în condiţiile prevăzute la art. 157 alin. (1) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pedepseşte pentru aceste infracţiuni.-----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (2) Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005.  +  Capitolul IV Dispoziţii speciale privind procedura judiciară  +  Articolul 21Urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de către procuror şi se judeca în prima instanţa de către tribunal.  +  Articolul 22În vederea strangerii datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folosiţi investigatori sub acoperire, în condiţiile legii.  +  Articolul 23 (1) Când exista date sau indicii temeinice ca o persoană care pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de telecomunicaţii ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces, pentru o perioadă determinata, la aceste sisteme şi să le supravegheze. (2) Dispoziţiile art. 91^1 -91^5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 24 (1) Şedinţele de judecată în cauzele privind infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 şi de pornografie infantila prevăzută la art. 18 nu sunt publice. (2) La desfăşurarea judecăţii în condiţiile alin. (1) pot asista părţile, reprezentanţii acestora, apărătorii, reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române specializaţi în prevenirea traficului de persoane, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară de instanţă.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (3) În cauzele privind infracţiunile prevăzute în prezenta lege, ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenţa a cel puţin unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal, fiind totodată obligatorie şi citarea unui psiholog, respectiv a unui reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.---------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 25La judecarea infracţiunilor prevăzute la art. 12 şi 17, la cererea părţii vătămate, instanţa poate declara şedinţa secreta.  +  Capitolul V Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane  +  Articolul 26 (1) Persoanelor vătămate prin infracţiunile prevăzute în prezenta lege, precum şi altor victime ale acestor infracţiuni li se acordă în mod special protecţie şi asistenţă fizică, psihologică, medicală, juridică şi socială. (2) Victimele traficului de persoane, în condiţiile în care furnizează organelor de urmărire penală sau instanţei de judecată date şi informaţii cu caracter determinant pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorilor, pot fi incluse în Programul de protecţie a martorilor, potrivit legii. (3) Viaţa privată şi identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite potrivit prezentei legi. (4) Victimele infracţiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizică, psihologică şi socială. (5) Minorilor, victime ale infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, li se acordă protecţie şi asistenţă specială, în raport cu vârsta lor. (6) Femeilor, victime ale infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, precum şi celor care sunt supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale acestor infracţiuni li se acordă o protecţie şi o asistenţă socială specifice.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 27 (1) La cererea organelor judiciare, Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură protecţia fizică pentru victimele traficului de persoane, precum şi pentru membrii grupurilor, fundaţiilor, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă a acestora, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (2) Inspectoratul General al Poliţiei Române, în cooperare cu instituţiile interesate, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale şi reprezentanţi ai societăţii civile angajaţi în protecţia şi asistarea victimelor traficului de persoane, asigură acestora suportul psihologic şi asistenţa necesare integrării sociale. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române monitorizează asistenţa acordată victimei traficului de persoane şi susţine participarea acesteia la activitatea de urmărire penală şi judecată, desfăşurând activităţi destinate facilitării actului de justiţie.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 27^1Asistenţa medicală pentru victimele traficului de persoane se asigură în conformitate cu actele normative care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate.---------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 27^2 (1) În vederea îmbunătăţirii accesului victimelor traficului de persoane la serviciile de asistenţă şi protecţie, instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu cooperează în vederea aplicării Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. (2) Mecanismul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor externe, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului justiţiei şi are ca obiect stabilirea modalităţilor de identificare a victimelor traficului de persoane şi a procedurii de încredinţare a acestora către furnizorii de servicii de protecţie şi asistenţă. (3) Monitorizarea funcţionării Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane este asigurată de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.----------Art. 27^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 28(1) Cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul altor tari, victime ale traficului de persoane, li se acordă, la cerere, asistenţa de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în acele tari. (2) În vederea repatrierii cetăţenilor români victime ale traficului de persoane, Ministerul Afacerilor Externe asigură transportul acestora.-----------Alin. (2) al art. 28 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 29Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, eliberează, în caz de necesitate, în vederea repatrierii, documente de identitate cetăţenilor români care au fost victime ale traficului de persoane, într-un timp rezonabil, fără întârzieri nejustificate.  +  Articolul 30 (1) Ministerul Afacerilor Externe asigura difuzarea către cei interesaţi, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României în străinătate, a unor materiale de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului de persoane, potrivit legislaţiei române şi a statului de reşedinţa. (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate asigura informarea organelor judiciare străine cu privire la reglementările române în materie. (3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate publică, prin mijloace electronice proprii, informaţii referitoare la legislaţia naţională şi a statului străin în domeniu, datele de contact ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi ale unităţilor teritoriale subordonate acestuia.-----------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (4) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României în străinătate vor desemna un diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetăţenilor români, victime ale traficului de persoane, în sensul prezentei legi. (5) Metodologia de repatriere a cetăţenilor români, victime ale traficului de persoane, se elaborează de către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei legi.  +  Articolul 31Ministerul de Interne asigura, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei României, personal special instruit pentru identificarea şi preluarea victimelor, în vederea îndrumării acestora către instituţiile specializate.  +  Articolul 32 (1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, denumite în continuare centre, sau în locuinţe protejate pentru victimele traficului de persoane, înfiinţate prin prezenta lege, denumite în continuare locuinţe protejate. (2) Centrele funcţionează în subordinea consiliilor judeţene Arad, Botoşani, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Satu Mare şi Timiş. (3) Locuinţa protejată reprezintă aşezământul social, fără personalitate juridică, dezvoltat pentru a asigura victimelor traficului de persoane găzduire de tip familial în sistem protejat şi asistenţă, în vederea reintegrării sociale a acestora. (4) Locuinţele protejate sunt organizate şi funcţionează în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. (5) Durata cazării în centre, respectiv în locuinţele protejate este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru cel mult 90 de zile. (6) Durata cazării în centre sau în locuinţele protejate poate fi prelungită, prin hotărâre a consiliului judeţean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, după caz, până la finalizarea procesului penal. (7) Centrele şi locuinţele protejate sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii civilizate de cazare şi igienă personală, hrană, asistenţă psihologică şi medicală. (8) În cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului se înfiinţează servicii de asistenţă pentru victimele adulte ale traficului de persoane. (9) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru centrele prevăzute la alin. (2), precum şi pentru locuinţele protejate prevăzute la alin. (4) se realizează de la bugetele locale ale judeţelor pe a căror rază administrativ-teritorială funcţionează. (10) Costurile referitoare la cazarea, asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, precum şi la transportul acestora între unităţile administrativ-teritoriale unde au fost identificate şi cele în care se află centrul sau locuinţa protejată unde urmează să fie cazate/asistate se suportă de la bugetul local al judeţului pe a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează centrul sau locuinţa protejată. (11) În funcţie de evoluţia fenomenului traficului de persoane în România, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot înfiinţa centre în condiţiile alin. (7), (9) şi (10).-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 33Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigura de către asistenţii sociali din aparatul consiliului local în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea centrele informaţii şi consiliere pentru a beneficia de facilităţile asigurate prin lege persoanelor marginalizate social.  +  Articolul 34 (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor şi locuinţelor protejate, precum şi structura organizatorică a acestora se aprobă de consiliul judeţean sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (2) Personalul încadrat în centre este salarizat potrivit legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din unităţile bugetare.----------Alin. (3) al art. 34 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 35 (1) Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă organizează gratuit, în condiţiile legii, programe speciale de scurtă durată pentru formarea profesională a victimelor cazate. (2) De asemenea, agenţiile prevăzute la alin. (1) asigură gratuit, cu prioritate, victimelor traficului de persoane servicii de consiliere şi mediere a muncii, în vederea identificării unui loc de muncă. (3) Persoanele cu risc ridicat de a fi traficate şi victimele traficului de persoane, care au dreptul de a munci în România, beneficiază gratuit, cu prioritate, de serviciile oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit normelor legale privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.----------Art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 36Victimelor traficului de persoane, cetăţeni români, li se pot acorda locuinţe sociale, cu prioritate, de către consiliile locale din localitatea de domiciliu.  +  Articolul 37România le facilitează cetăţenilor străini, victime ale traficului de persoane, întoarcerea în ţara lor de origine fără nici o întârziere nejustificată şi le asigura transportul în deplina securitate până la frontiera statului român, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile bilaterale.  +  Articolul 38 (1) Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazaţi în centrele special amenajate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare, fără a mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora. În acest scop, administraţia centrelor amenajează spaţii speciale, separate de cele destinate cazării străinilor luaţi în custodie publică. (2) Străinii victime ale traficului de persoane, solicitanţi ai unei forme de protecţie în România, pot fi cazaţi în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 122/2006privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cazarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de directorul general al Oficiului Român pentru Imigrări, la solicitarea scrisă a autorităţilor competente. (4) Străinii victime ale traficului de persoane sunt informaţi în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înţeleg, cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicate şi pot beneficia de consiliere psihologică, de asistenţă medicală şi socială, precum şi de medicamente şi hrană în aceleaşi condiţii ca şi victimele cetăţeni români.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 38^1Prevederile referitoare la victimele traficului de persoane cetăţeni români se aplică şi victimelor traficului de persoane cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 39În cazul în care străinii, victime ale traficului de persoane, nu posedă niciun document de identitate sau acesta a fost pierdut, furat ori distrus, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate solicita ambasadelor acreditate în România eliberarea unui nou paşaport sau titlu de călătorie, după caz, pentru aceştia, cu excepţia cazului solicitanţilor de azil ori al beneficiarilor de protecţie în România.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 39^1 (1) Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de persoane beneficiază de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, pentru a se reface, a ieşi de sub influenţa făptuitorilor şi a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente, timp în care li se acordă de către Oficiul Român pentru Imigrări, la solicitarea procurorului sau a instanţei, tolerarea rămânerii pe teritoriul României. În perioada de recuperare şi reflecţie, străinii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 38.------------Alin. (1) al art. 39^1 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010. (2) În timpul sau la expirarea perioadei de reflecţie, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un permis de şedere temporară, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Perioada de reflecţie încetează în oricare dintre următoarele cazuri: a) se constată că victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie iniţiativă, contactul cu infractorii; b) există un pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională; c) statutul de victimă a fost invocat în mod nejustificat.---------Alin. (3) al art. 39 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.---------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 39^2 (1) Cetăţenii români cu privire la care există motive temeinice să se considere că sunt victime ale traficului de persoane beneficiază de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, fie pentru a li se permite să se recupereze, fie pentru a evita influenţa traficanţilor, fie pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente. (2) În perioada de recuperare şi reflecţie, cetăţenii români beneficiază de consiliere psihologică, de asistenţă medicală şi socială, de medicamente şi hrană, precum şi de cazare, la cerere, în centrele sau locuinţele protejate şi sunt informaţi cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile. (3) Perioada de reflecţie încetează în oricare dintre următoarele cazuri: a) se constată că victimele traficului de persoane restabilesc, din proprie iniţiativă, contactul cu infractorii; b) există un pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională; c) statutul de victimă a fost invocat în mod nejustificat.----------Art. 39^2 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 40În cazul aducerii în România de către o companie de transport de victime ale traficului, cunoscând caracterul ilicit al acestuia, compania de transport respectiva este obligată să asigure cazarea şi întreţinerea acestora pe perioada stabilită de Ministerul de Interne şi sa suporte transportul lor până la frontiera română, conform legii.  +  Articolul 41Minorilor cetăţeni străini care însoţesc victimele traficului de persoane sau care sunt ei înşişi victime li se aplică, în mod corespunzător, prevederile referitoare la regimul străinilor în România.---------Art. 41 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 42Asociaţiile şi fundaţiile care fac dovada că desfăşoară programe de servicii de asistenţa socială pentru victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrana, consiliere psihică, psihologică şi juridică, asistenţa medicală, vor putea beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în condiţiile legii.  +  Articolul 43Victimele infracţiunilor prevăzute în prezenta lege sunt informate cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile.---------Art. 43 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Articolul 44 (1) Persoanelor prevăzute la art. 43 li se asigură asistenţă juridică obligatorie pentru a putea să îşi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului penal, şi să îşi susţină cererile şi pretenţiile civile faţă de persoanele care au săvârşit infracţiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt implicate. (2) Prevederile cap. IV din Legea nr. 211/2004privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la asistenţa juridică gratuită a victimelor unor infracţiuni se aplică în mod corespunzător şi victimelor traficului de persoane.---------Art. 44 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 30 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 6 decembrie 2010.  +  Capitolul VI Cooperarea internaţionala  +  Articolul 45Prin prezenta lege se instituie ofiţeri de legătura în cadrul Ministerului de Interne, precum şi magistraţi de legătura la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, care să asigure consultarea reciprocă cu ofiţeri de legătura sau, după caz, cu magistraţi de legătura care funcţionează în alte state, în scopul coordonării acţiunilor acestora în cursul urmăririi penale.  +  Articolul 46În vederea schimbului de date şi de informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se va stabili un punct de contact în cadrul Ministerului de Interne şi al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie cu instituţii similare din alte state.  +  Articolul 47 (1) Societăţile de transport internaţional sunt obligate sa verifice la emiterea documentului de călătorie dacă pasagerii sunt în posesia documentelor de identitate cerute pentru intrarea în ţara de tranzit sau de primire. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi conducătorului mijlocului de transport internaţional rutier la urcarea pasagerilor, precum şi personalului abilitat sa controleze documentele de călătorie.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 48Pentru identificarea victimelor traficului de persoane lucrătorii Ministerului de Interne pot organiza controale în instituţii publice ori particulare, precum şi în incinta agenţilor economici, indiferent de proprietar sau de deţinător, în condiţiile legii.  +  Articolul 49În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-----------