ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010  Notă
  Conform alineatului (1) al articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, prevederile art. I se aplică începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, cu excepția punctului 13, care se aplică după 30 de zile de la această dată.
  În MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Acest act normativ se aplică începând cu data de 19 septembrie 2023, dată de la care se aplică și prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, cu excepția punctului 13, care se aplică după 30 de zile de la această dată.
  Notă
  Prevederile modificatoare prevăzute la art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 8 aprilie 2021 intră în vigoare la data de 17 mai 2021, odată cu publicarea HOTĂRÂRII nr. 536 din 13 mai 2021 în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021, conform prevederilor art. II și III din OUG 26/2021.
  Datorită dificultăților de susținere a măsurilor de protecție socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, în scopul menținerii totuși a acordării unor drepturi, s-a reglementat diminuarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului cu 15%.În pofida unor ușoare îmbunătățiri ale stării economice, condițiile financiare se mențin în continuare dificile, activitatea economică din România înregistrată în ultimele luni fiind încă marcată de recesiune.În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție lunar, acesta a fost reanalizat ținându-se cont de durata de acordare și de principiile de finanțare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizații similare.Situația economică actuală impune utilizarea eficientă a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea plății indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție lunar, rezultând necesitatea regândirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al condițiilor de eligibilitate, precum și al cuantumurilor acordate.Conform programului cuprinzător anticriză susținut de Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, măsurile luate de România trebuie să conducă la normalizarea condițiilor financiare și la pregătirea redresării economice, măsurile luate urmând a fi puse în aplicare începând cu luna ianuarie 2011.Ținând cont de grupul-țintă vizat de prevederile prezentului act normativ, precum și de termenul minim necesar din punct de vedere administrativ pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse,în considerarea faptului că elementele sus-menționate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului de stat pentru anul 2011, vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prevederile art. 2-29 reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată.  +  Articolul 2(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară. (la 17-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 232 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 27 mai 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din același act normativ, sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 27 mai 2021-10 iulie 2021, dispozițiile art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din același act normativ au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 11 iulie 2021, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (1^1) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (1^1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. (la 16-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 ) Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017, alin. (2) al art. 2 se modifică începând cu drepturile lunii ianuarie 2018.
  (2^1) Valoarea indicatorului social de referință este cea prevăzută la art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-11-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 ) Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017, art. 2 se completează începând cu drepturile lunii ianuarie 2018.
  (3) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (4) Abrogat. (la 01-01-2012, Alin. (4) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații:a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap; (la 14-10-2012, Lit. h) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;i^1) au beneficiat de concediu de acomodare și indemnizația lunară aferentă acestuia; (la 19-09-2023, Alineatul (5), Articolul 2 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;k) au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate; (la 01-07-2011, Lit. k) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011. ) l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua șansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației Naționale, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale; (la 14-10-2012, Lit. m) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; (la 14-10-2012, Lit. n) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere; (la 01-07-2011, Lit. r) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011. ) s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor; (la 01-07-2011, Lit. t) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011. ) u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.x) au fost trimiși în misiune permanentă în străinătate. (la 09-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost completat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) y) au beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizația prevăzută de art. 1 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și/sau de prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare. (la 20-01-2022, Litera y) din Alineatul (5) , Articolul 2 a fost modificată de Articolul 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2022 ) (6) În vederea acordării drepturilor prevăzute la alin. (1), persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta.(7) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (7) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. )
   +  Articolul 3(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru persoanele îndreptățite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare sunt:a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;b) veniturile rezultate după scăderea contribuțiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă persoanele îndreptățite s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6), se iau în calcul veniturile lunare încasate, aferente acestor perioade, calculate, potrivit legii, de către plătitorii acestora. (la 19-09-2023, Alineatul (3), Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (4) În cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.(5) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară.(5^1) Dacă, în aceeași lună, o persoană realizează venituri atât în țară, cât și în statele în care se aplică Regulamentul, fără suprapunerea perioadelor de activitate, se iau în calcul veniturile realizate în ambele țări, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) din același regulament. (la 19-09-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (6) Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate.(7) Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizației pe baza unor hotărâri judecătorești definitive, adeverințe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor prevăzute la alin. (1) care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente. Noul cuantum se acordă de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, de la data prezentării documentelor de rectificare a veniturilor. (la 19-09-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (8) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, cuantumul indemnizației lunare stabilit prin decizia de acordare a indemnizației se recalculează în baza actelor doveditoare eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plății anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declarația pe propria răspundere. (la 19-09-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (9) Dacă în urma recalculării prevăzute la alin. (8) rezultă un cuantum mai mare al indemnizației lunare față de cel stabilit inițial, diferența se acordă pentru întreaga perioadă începând cu data stabilirii dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului. (la 19-09-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (10) Dacă în urma recalculării prevăzute la alin. (8) rezultă un cuantum mai mic al indemnizației lunare față de cel stabilit inițial, sumele acordate în plus, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiar, potrivit prevederilor art. 24. (la 19-09-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (la 17-09-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 )  +  Articolul 4(1) În calculul celor 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) se includ și fracțiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum și cele în care solicitanții s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6), considerate lună întreagă.(2) Prin fracțiune de lună se înțelege efectuarea a cel puțin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptățită a realizat venituri supuse impozitului ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6).(3) Prin excepție, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracțiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (2).(4) În situația în care nașterea copilului se produce înainte de termen, perioada prevăzută la art. 2 alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data nașterii copilului și data prezumată a nașterii, certificată de medicul de specialitate.  +  Articolul 5Cuantumul indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației pentru creșterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (2). (la 19-09-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. )  +  Articolul 7(1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 536 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021:
  Articolul IIÎn situația persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se află în plata stimulentului de inserție prevăzut de art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar copilul nu a împlinit vârsta de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, stimulentul de inserție se acordă, din oficiu, în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2021.
  (2) Persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. b) după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități. Acest stimulent de inserție se acordă inclusiv persoanelor prevăzute la alin. (1).(3) Stimulentul de inserție acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani în cazul copilului cu dizabilități nu se cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2).(4) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata acestei indemnizații se suspendă. Indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) nu se cumulează cu stimulentul de inserție. (5) Stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2) se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. (6) În situația persoanei îndreptățite care beneficiază de stimulentul de inserție în cuantumul prevăzut la alin. (2), al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.(7) În situația prevăzută la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptățită și a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.(8) Cuantumul stimulentului de inserție se majorează prin hotărâre a Guvernului. (la 17-05-2021, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021:
  Articolul IV
  (1) Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor și/sau de stimulentul de inserție;b) realizează venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;c) copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.
  (2) În vederea acordării stimulentului de inserție potrivit alin. (1) de la data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanță de urgență, persoanele depun o nouă cerere în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată.
  (3) În situația în care se depășește termenul prevăzut la alin. (2), stimulentul de inserție se acordă de la data depunerii cererii.
   +  Articolul 8(1) De indemnizația lunară și stimulentul de inserție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, oricare dintre persoanele cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au adoptat copilul, dacă îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (2) Beneficiază de aceleași drepturi și una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum și persoana care a fost numită tutore. (la 19-09-2023, Alineatul (2), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (3) În situația persoanelor cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au adoptat copilul, precum și a celor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ținându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, a fost făcută încredințarea, s-a aprobat adopția ori s-a instituit plasamentul sau tutela. (la 19-09-2023, Alineatul (3), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condițiile pentru a beneficia de concediul și de indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserție, părintele supraviețuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, după cum urmează:a) de drepturile părintelui decedat, în situația în care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă îndeplinește condițiile de acordare. (la 01-07-2016, Lit. b) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (la 01-01-2012, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 9(1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 5, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2). (la 01-07-2016, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept.(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.(4) Pe perioada suprapunerii situațiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației pentru creșterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (2). (la 19-09-2023, Alineatul (4), Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (4^1) Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulentul de inserție se acordă persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, dacă la momentul solicitării îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 19-09-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, prevederile art. I pct. 8 se aplică pentru persoanele care au depus cereri începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, precum și pentru persoanele care au depus cereri anterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II și care nu au fost soluționate până la această dată.
  În MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Acest act normativ se aplică începând cu data de 19 septembrie 2023, dată de la care se aplică și prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, cu excepția punctului 13, care se aplică după 30 de zile de la această dată.
  (4^2) În situația în care copilul/copiii este/sunt încadrat/ încadrați în grad de handicap, pentru acesta/aceștia concediul și indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil/copii a vârstei de 3 ani, astfel: a) în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare, dacă cererea de prelungire este depusă înainte de încetarea dreptului anterior; b) în cazul în care încadrarea în grad de handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani și pentru acesta/aceștia a fost acordat anterior concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, prin acordarea unui nou concediu și a unei noi indemnizații de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data încadrării; c) prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii în cazul în care au fost depășite termenele prevăzute la lit. a) și b). (la 19-09-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, prevederile art. I pct. 8 se aplică pentru persoanele care au depus cereri începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, precum și pentru persoanele care au depus cereri anterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II și care nu au fost soluționate până la această dată.
  În MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Acest act normativ se aplică începând cu data de 19 septembrie 2023, dată de la care se aplică și prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, cu excepția punctului 13, care se aplică după 30 de zile de la această dată.
  (4^3) În situația prevăzută la alin. (4^2), indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în cuantumul plătit anterior. În cazul în care sunt încadrați în grad de handicap mai mulți copii rezultați în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) se va acorda și suma prevăzută la art. 5, în raport cu numărul copiilor. (la 19-09-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, prevederile art. I pct. 8 se aplică pentru persoanele care au depus cereri începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, precum și pentru persoanele care au depus cereri anterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II și care nu au fost soluționate până la această dată.
  În MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Acest act normativ se aplică începând cu data de 19 septembrie 2023, dată de la care se aplică și prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, cu excepția punctului 13, care se aplică după 30 de zile de la această dată.
  (5) Abrogat. (la 17-05-2021, Alineatul (5) din Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )
   +  Articolul 9^1În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior. (la 06-05-2019, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 89 din 2 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 03 mai 2019 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 14-10-2012, Art. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care introduce pct. 11^1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 11(1) Dacă ambii părinți dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) îndeplinesc cerințele de acordare a concediului pentru creșterea copilului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, acesta se acordă astfel încât:a) cel puțin 2 luni de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept;b) în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 11 a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.(3) În cazul în care persoana care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului optează pentru concediu fără plată, acesta constituie perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) lit. i). (la 01-07-2016, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (la 01-01-2012, Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 12(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.(2) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (3) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (4) Abrogat. (la 01-07-2016, Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (5) Prevederile alin. (1) se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptățite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. (la 01-07-2016, Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită și în situația în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar reședința în altă țară. (la 17-05-2021, Articolul 12 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înțelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situațiile, cu excepția celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) și x), pentru care condiția prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoțire ori în care se află în misiune. (la 17-05-2021, Articolul 12 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )  +  Articolul 13(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele; (la 01-07-2011, Lit. a) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011. ) b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2);c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2;d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central; (la 17-09-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 ) e) dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;f) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.(2) Cererea se completează potrivit modelului care se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) La stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptățită, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6).(4) Baza de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului stabilită potrivit alin. (3) se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului împărțită la 12.(5) În cazul veniturilor din activități independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărțite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.(6) În situația persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (6), pentru conversia în moneda națională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României în ziua anterioară depunerii cererii.  +  Articolul 14(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința. (la 01-01-2012, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (2) Până la data de 5 a fiecărei luni, primăriile au obligația de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoțite de documentele justificative, la agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale. (la 01-01-2012, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (3) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenția teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă, inclusiv poșta electronică sau orice alt mijloc de comunicare. (la 17-05-2021, Alineatul (4) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (5) Contestațiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență reprezentând indemnizații și stimulent de inserție se stabilesc după cum urmează:a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;c^1) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată; (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-c^1). (la 17-05-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 15 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (1^1) Abrogat. (la 17-05-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (2) Abrogat. (la 01-01-2012, Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 16 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (3) Pentru fracțiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cererea și documentele doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.  +  Articolul 16(1) Dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) încetează începând cu ziua următoare celei în care:a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;b) a avut loc decesul copilului;c) au trecut 3 luni de la data expirării certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, iar un certificat nou nu a fost depus în această perioadă. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 16 a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (2) Dreptul la indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care: (la 19-09-2023, Partea introductivă a alineatului (2), Articolul 16 a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintești;b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;c) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;d) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;g) beneficiarul a decedat;h) în situația în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12;i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului și copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; (la 01-07-2016, Lit. i) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate.k) abrogată; (la 01-07-2016, Lit. k) a alin. (2) al art. 16 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care se constată că certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului este expirat, plata indemnizației prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) se suspendă pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna următoare celei în care a expirat certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului. Neprezentarea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap în termenul de 3 luni conduce la încetarea dreptului. (la 19-09-2023, Articolul 16 a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (2^2) În situația reîncadrării copilului în grad de handicap în perioada de suspendare prevăzută la alin. (2^1) plata indemnizației prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) se reia, începând cu ziua următoare reîncadrării în grad de handicap. (la 19-09-2023, Articolul 16 a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:a) primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu;b) primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora;c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 8 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2). (la 19-09-2023, Litera c), Alineatul (3), Articolul 16 a fost modificată de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (4) Plata indemnizației pentru creșterea copilului se suspendă și în situația în care:a) agenția teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 17-05-2021, Articolul 16 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )  +  Articolul 17(1) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează începând cu ziua următoare celei în care:a) copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;b) a avut loc decesul copilului.(2) Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se constată:a) una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), cu excepția lit. i);b) beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3 și solicită concediul pentru creșterea copilului;c) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități și beneficiarul nu mai realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 3.(3) În situația persoanelor îndreptățite aflate în plata stimulentului de inserție care solicită concediile medicale prevăzute la art. 2 alin. (1), cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, plata stimulentului de inserție nu se suspendă.  +  Articolul 18(1) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) și (3), acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Notă
  Începând cu data de 19-10-2023, potrivit pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, la articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, mai puțin cele prevăzute la art. 11 alin. (1).În MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2023 a fost publicată HOTĂRÂREA nr. 865 din 14 septembrie 2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Acest act normativ se aplică începând cu data de 19 septembrie 2023, dată de la care se aplică și prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022, cu excepția punctului 13, care se aplică după 30 de zile de la această dată.
  (2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-a produs suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.(3) Reluarea plății drepturilor suspendate în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2) și (3) se face la cerere, după cum urmează:a) începând cu ziua următoare pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) și art. 17 alin. (2) lit. b), dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la acea dată; (la 17-05-2021, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 18 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) b) cu data depunerii cererii pentru toate celelalte situații.(4) În situația de suspendare prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. b), plata stimulentului de inserție se reia în cuantumul prevăzut de art. 7 alin. (1) și (2), în funcție de vârsta copilului. (la 17-05-2021, Articolul 18 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (5) În situația de suspendare prevăzută la art. 16 alin. (4), agenția teritorială verifică, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, cauzele care au condus la suspendarea plății. În situația în care în urma verificărilor nu se constată una din cauzele care conduc la încetarea dreptului, atunci plata indemnizației pentru creșterea copilului se reia cu ziua următoare finalizării termenului, în cuantumul anterior sau, după caz, în cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare. (la 17-05-2021, Articolul 18 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )
   +  Articolul 19(1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie agenției teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.  +  Articolul 19^1(1) În vederea solicitării concediului pentru creșterea copilului, persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) au obligația să anunțe angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, de intenția de a-și exercita dreptul la concediul pentru creșterea copilului prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului.(2) În cazul în care persoana îndreptățită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a concediului pentru creșterea copilului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1). (la 19-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 )  +  Articolul 20(1) Indemnizația pentru creșterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) poate fi urmărită și executată silit indiferent de natura creanțelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie. Celelalte drepturi, prevăzute la art. 5, 7, 9, art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5), nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 20 a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege.(3) Abrogat. (la 01-01-2012, Alin. (3) al art. 20 a fost abrogat de pct. 25 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 21(1) În perioada în care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5), persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului. (la 13-03-2018, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 22(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.(2) Perioada concediului pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2016, Art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. )  +  Articolul 23(1) Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(2) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale. (la 13-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 23 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 ) (3) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.(4) În cazul achitării drepturilor prin mandat poștal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condițiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat. (la 01-01-2012, Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (5) În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cont curent personal sau în cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.(6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agențiile teritoriale și unitățile bancare.(7) Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor.  +  Articolul 24(1) Sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenției teritoriale. (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 24 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, încasate necuvenit de către angajații sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999. (la 17-05-2021, Articolul 24 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (2) În situația în care, pe perioada concediului pentru creșterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenței dintre cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului încasate, stabilit în condițiile art. 2, și nivelul lunar al stimulentului de inserție la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfășurat o activitate. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (3) În situația în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizații pentru creșterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (2) au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenție, a unor documente despre care cunoștea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realității sau nedeclararea unor informații, prevederile alin. (2) nu se aplică. (la 01-07-2016, Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (3^1) Nu se consideră culpă a persoanei, în sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana îndreptățită și-a îndeplinit obligațiile fiscale prevăzute de lege, situație în care se aplică dispozițiile alin. (2). (la 06-05-2019, Articolul 24 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 89 din 2 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 03 mai 2019 ) (4) Pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condițiile legii.(5) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-05-2021, Alineatul (5) din Articolul 24 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc. (la 27-09-2014, Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 126 din 23 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014. )  +  Articolul 25(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (1) lit. a). (la 19-09-2023, Alineatul (1), Articolul 25 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (2) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) și (2);c) salariatei/salariatului care se află în concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a).(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii, și nici în situațiile prevăzute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul persoanei îndreptățite care are calitatea de salariat și care se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu. (la 19-09-2023, Alineatul (4), Articolul 25 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (4^1) În situația prevăzută la alin. (4), precum și la încetarea concediului pentru creșterea copilului, persoanei îndreptățite i se aplică prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiind de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul. (la 19-09-2023, Articolul 25 a fost completat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (4^2) Drepturile în legătură cu locul de muncă dobândite de persoana îndreptățită la data aprobării concediului pentru creșterea copilului sau care sunt în curs de a fi dobândite la data la care începe concediul se mențin pe toată durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia, în condițiile prevăzute de legislația în baza căreia aceste drepturi au fost acordate, de contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă. (la 19-09-2023, Articolul 25 a fost completat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 ) (5) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție, dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4). (la 17-05-2021, Articolul 25 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )  +  Articolul 26(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a prevederilor art. 14 alin. (2) și art. 19 alin. (2).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 25.(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către beneficiari a prevederilor art. 19 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către inspectorii sociali.(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii și justiției sociale, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii și Justiției Sociale are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) În situația contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2), procesele-verbale întocmite de către personalul prevăzut la alin. (4) și (5) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată. (la 01-01-2017, Articolul 26 a fost modificat de Articolul 20, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 27În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 01-07-2011, Art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011. )  +  Articolul 28Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 29(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și tuturor categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională.(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2011, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 132 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011. ) (4) Modalitățile de depunere și de soluționare a cererilor de acordare a drepturilor, în situația persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 30Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 30 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. )  +  Articolul 31(1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani, după cum urmează:a) în continuarea concediului prevăzut la art. 2 alin. (1); (la 01-07-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 31 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) b) oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data nașterii copilului;c) oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condițiile prevăzute la lit. a) și b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin. (1), (5) și (6).(2) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1) se acordă o indemnizație lunară egală cu cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2). (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (3) Concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la alin. (1), se acordă pe bază de cerere de către angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana îndreptățită.(4) În situația persoanelor îndreptățite care realizează venituri profesionale din activități independente sau agricole și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea activității în perioada de până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 7 ani.(5) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică corespunzător prevederile art. 21 și 22.(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) și b), condițiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se consideră îndeplinite indiferent care dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru creșterea copilului. (la 01-01-2012, Art. 31 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (7) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul prevăzut la alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decât cele prevăzute de art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de inserție, în cuantum egal cu cel prevăzut la art. 7 alin. (2). (la 17-05-2021, Articolul 31 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )  +  Articolul 32(1) Oricare dintre părinții firești sau persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) care au în întreținere un copil cu dizabilitate beneficiază, după caz, de următoarele drepturi:a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți sau pentru persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 14-10-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) b) concedii medicale, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani;c) sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2), acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2) pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani; (la 01-07-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) d) sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2), acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2) pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. (la 01-07-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (2) Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2) până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2) pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani. (la 01-07-2016, Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar au obligația de a comunica acest fapt agenției teritoriale și beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. d).(4) Persoanele care au în plasament sau tutelă un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocație lunară de plasament, acordată în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, în cuantum majorat cu 50%. (la 01-01-2012, Art. 32 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (5) Persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) beneficiază de o indemnizație egală cu 50% din cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2). (la 01-07-2016, Alin. (5) al art. 32 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (6) Persoanele care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) pot opta între acordarea indemnizației prevăzute la alin. (5) și acordarea stimulentului prevăzut la art. 31 alin. (7). (la 17-05-2021, Articolul 32 a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 )  +  Articolul 33(1) De drepturile prevăzute la art. 31 și 32 nu poate beneficia părintele sau persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) care, pentru același copil, are în același timp și calitatea de asistent personal ori care primește indemnizația acordată în condițiile art. 42 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-10-2012, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele singure care au în întreținere un copil cu dizabilitate gravă și care pot beneficia cumulat și de indemnizația acordată în condițiile art. 42 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-10-2012, Alin. (1^1) al art. 33 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (3) se acordă pentru fiecare dintre copiii aflați în întreținerea persoanelor. (la 14-10-2012, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012, care modifică pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. ) (3) Indemnizația prevăzută la art. 31 alin. (2), precum și cea prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. d) și alin. (2) se cumulează cu drepturile de concediu și indemnizație, respectiv de stimulent, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de prezenta ordonanță de urgență. (la 01-01-2012, Art. 33 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 34(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și 32 se acordă cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 12.(2) Drepturile prevăzute la art. 31 și 32, cu excepția prevăzută la art. 32 alin. (3), se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare, prevederile art. 13 alin. (1) și art. 14 aplicându-se corespunzător.(3) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute la art. 31 și 32 se fac cu respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7) și art. 24. (la 01-01-2012, Art. 34 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 35(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) se acordă după cum urmează:a) pentru situația prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. a), începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordate anterior, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată;b) pentru situația prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b) și c), de la data depunerii cererii;c) pentru situația prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată;d) pentru situația prevăzută la art. 32 alin. (2), începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, dacă încadrarea în grad de dizabilitate a persoanei îndreptățite a fost efectuată înaintea acestei date, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptățite în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele menționate;d^1) de la data realizări veniturilor supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la acea dată; (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 35 a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) e) pentru celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d), de la data depunerii cererii sau, după caz, începând cu luna următoare depunerii cererii.(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la alin. (1) se aplică ținând cont de data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării. (la 01-01-2012, Art. 35 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 36(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) încetează în următoarele situații:a) nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 12;b) copilul a împlinit vârsta de 7 ani;c) copilul sau, după caz, persoana îndreptățită nu mai este încadrat/încadrată într-un grad de dizabilitate;d) persoanele realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități, caz în care se aplică prevederile art. 32 alin. (3);e) a avut loc decesul copilului;f) abrogată. (la 01-07-2016, Lit. f) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) (2) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) încetează începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se înregistrează una dintre situațiile prevăzute la alin. (1). (la 01-01-2012, Art. 36 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 37(1) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) se suspendă începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se produce una din următoarele situații:a) persoana îndreptățită este decăzută din drepturile părintești;b) persoana îndreptățită este îndepărtată, conform legii, de la exercitarea tutelei;c) persoana îndreptățită nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea încredințării copilului spre adopție;d) persoana îndreptățită nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea menținerii măsurii de plasament;e) persoana îndreptățită execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv o perioadă mai mare de 30 de zile;f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată;g) persoana îndreptățită a decedat;h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de dizabilitate sau, după caz, persoana îndreptățită este încadrată în alt grad de dizabilitate;i) timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate;j) abrogată. (la 01-07-2016, Lit. j) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) k) persoana îndreptățită nu mai realizează venituri supuse impozitului și solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului. (la 17-05-2021, Alineatul (1) din Articolul 37 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (2) Drepturile prevăzute la art. 31 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului.(3) Drepturile prevăzute la art. 31 nu se suspendă în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (3).(4) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 31, suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), se face la cerere, prevederile art. 18 alin. (1)-(3) aplicându-se corespunzător. (la 17-05-2021, Alineatul (4) din Articolul 37 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 08 aprilie 2021 ) (5) Reluarea acordării drepturilor prevăzute la art. 32, suspendate în situațiile prevăzute la alin. (1), se face la cerere, începând cu ziua sau, după caz, cu luna următoare celei în care se depune cererea.(6) Reluarea plății drepturilor suspendate în condițiile alin. (1) lit. i) se face începând cu luna următoare efectuării verificării cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare, dacă situația constatată nu conduce la încetarea sau la modificarea dreptului.(7) În situațiile de suspendare a drepturilor prevăzute la art. 31 și 32, acestea pot fi solicitate și de către o altă persoană îndreptățită, dacă îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(8) Drepturile prevăzute la art. 31, art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) se cuvin și se acordă noului beneficiar cu respectarea prevederilor art. 35. (la 01-01-2012, Art. 37 a fost introdus de pct. 31 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011. )  +  Articolul 37^1Pentru drepturile prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (4), art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2), (4) și (5), dacă din calcul rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului. (la 07-08-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 07 august 2017 )  +  Articolul 37^2Ministerul Muncii și Solidarității Sociale asigură informarea corespunzătoare atât a salariaților, cât și a angajatorilor cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin publicarea informațiilor relevante pe website-ul instituției, dar și prin alte mijloace de comunicare accesibile salariaților și angajatorilor. (la 19-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 38 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. )  +  Articolul 39Abrogat. (la 01-07-2016, Art. 39 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 66 din 19 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016. ) Prezenta ordonanță de urgență asigură transpunerea integrală a art. 1 lit. a), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 8 alin. (1) și (3), art. 10, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19 și art. 20 și parțială a art. 11 din cuprinsul Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, cu referire la concediul pentru creșterea copilului. (la 19-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1173 din 7 decembrie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 8 decembrie 2010.Nr. 111.---