ORDIN nr. 844 din 30 noiembrie 2010pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 9 decembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 11^2 şi 11^3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11^2 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al AgenţieiNaţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Mihai BusuiocBucureşti, 30 noiembrie 2010.Nr. 844.  +  Anexa REGULAMENTprivind înscrierea din oficiuîn cartea funciarădupă finalizarea lucrărilor de cadastru  +  Articolul 1În baza art. 11^2 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 2 (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare oficiul teritorial, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. În termen de 30 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni urmează a solicita reînnoirea înscrierii acestor sarcini în cărţile funciare, prin formularea de contestaţii care au ca obiect rectificarea registrului cadastral. (2) Cărţile funciare noi se deschid în format electronic şi au la bază informaţiile din registrul cadastral al imobilelor, care sunt preluate inclusiv din vechile cărţi funciare, cărţile funciare deschise în perioada în care s-au desfăşurat aceste lucrări şi registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, acolo unde acestea există.  +  Articolul 3 (1) Toate contestaţiile privitoare la acelaşi imobil se soluţionează printr-o singură încheiere de carte funciară, cu respectarea termenului prevăzut de Lege de la înregistrarea primei contestaţii. (2) După finalizarea perioadei de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu art. 11^2 alin. (2) din Lege, înscrierea în cartea funciară se dispune prin încheiere, în baza: a) registrului cadastral al imobilelor şi a actelor juridice cuprinse în acesta; b) planului cadastral recepţionat.  +  Articolul 4Fiecărui imobil care poate fi înscris în cartea funciară i se atribuie din registrul general de intrare câte un număr de înregistrare.  +  Articolul 5Pentru imobilele ai căror proprietari nu sunt identificaţi, dar există posesori, înscrierea posesiei în cartea funciară se efectuează în condiţiile art. 11^1 alin. (1) din Lege.  +  Articolul 6 (1) Imobilele ai căror proprietari/posesori nu au fost identificaţi se înscriu în cărţile funciare cu menţiunea "proprietar neidentificat". (2) În aceste cărţi funciare nu se pot efectua înscrieri până la intabularea dreptului de proprietate, în condiţiile art. 11^1 alin. (2) din Lege. (3) Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate sau evidenţele de publicitate imobiliară şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate ca urmare a lucrărilor privind introducerea lucrărilor de cadastru, se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin aceste lucrări. (4) Cărţile funciare noi se întocmesc în conformitate cu informaţiile registrului cadastral al proprietarilor, definitivat în urma soluţionării contestaţiilor. (5) Fiecare imobil se înscrie în câte o carte funciară. (6) Biroul teritorial emite pentru fiecare imobil o încheiere de carte funciară şi un extras de carte funciară pentru informare, având anexat un extras din planul cadastral. Acestea se comunică persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară cu privire la imobilul în cauză.  +  Articolul 7Înscrierea în cărţile funciare electronice cuprinde: a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare sub care se face înscrierea; b) poziţia din registrul cadastral al imobilelor şi înscrisurile menţionate în acesta; c) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie; d) titularul dreptului sau al faptului înscris, respectiv menţiunea "proprietar neidentificat"; e) cota de proprietate; f) preţul.  +  Articolul 8Încheierea de carte funciară, emisă ca urmare a deschiderii noilor cărţi funciare, cuprinde: a) arătarea instituţiei emitente; b) înscrisul pe care se întemeiază cererea - registrul cadastral al proprietarilor, precum şi poziţia la care este individualizat imobilul; c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, înscrierea posesiei sau notare; d) determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris; e) modalităţile drepturilor înscrise; f) cota-parte din întreg, după caz; g) unitatea administrativ-teritorială în care se află situat imobilul; h) numărul cadastral actual; i) numărul de carte funciară; j) persoanele în folosul şi cele împotriva cărora se efectuează înscrierea; k) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea; l) sarcini, dacă este cazul; m) temeiul juridic; n) calea de atac, termenul în care se poate exercita aceasta şi instituţia la care se depune; o) semnătura registratorului şi a asistentului-registrator.  +  Articolul 9 (1) În urma finalizării lucrărilor de cadastru, planul cadastral este unicul suport grafic valabil în vederea înscrierilor în cartea funciară. (2) Registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare deschise la cerere, precum şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale în care se deschid cărţi funciare din oficiu, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. (3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate, evidenţele de publicitate imobiliară şi planurile anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.  +  Articolul 10Oficiul teritorial transmite cu titlu gratuit reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale un exemplar din planurile şi registrele cadastrale care stau la baza deschiderii cărţilor funciare din oficiu.  +  Articolul 11Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară poate emite instrucţiuni cu privire la procedura care face obiectul prezentului regulament.----------