ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 martie 2010pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi României, semnat la Tokyo la 10 martie 2010*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 6 decembrie 2010  --------- Notă *) Traducere.Acordul de împrumut nr. ROM-P5Acordul de împrumut nr. ROM-P5 din 10 martie 2010dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi RomâniaÎn baza schimbului de note dintre Guvernul Japoniei şi Guvernul României din 10 martie 2010 cu privire la un împrumut japonez care urmează să fie acordat cu scopul de a promova stabilizarea economică şi eforturile de dezvoltare ale României,Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (denumită în continuare JICA) şi România (denumită în continuare Împrumutatul) încheie următorul Acord de împrumut (denumit în continuare Acordul de împrumut, care include toate înţelegerile suplimentare la prezentul acord).  +  Articolul IÎmprumutul  +  Secţiunea 1 Valoarea şi scopul împrumutuluiJICA este de acord să acorde Împrumutatului un credit în sumă de maximum patruzeci şi unu de miliarde opt sute şaptezeci de milioane yeni japonezi (Y 41.870.000.000) drept principal pentru implementarea Proiectului privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti, descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul), cu privire la termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de împrumut şi în conformitate cu legile şi reglementările relevante ale Japoniei (denumit în continuare împrumutul), cu condiţia totuşi că, atunci când totalul cumulat al tragerilor din cadrul Acordului de împrumut atinge limita menţionată, JICA nu va mai face nicio tragere suplimentară.  +  Secţiunea 2 Utilizarea sumelor din împrumut1. Împrumutatul se va asigura că sumele împrumutului vor fi folosite pentru finanţarea deficitului generat de implementarea Proiectului, prin bugetul de stat, şi confirmă că sumele din împrumut sunt exclusiv pentru implementarea Proiectului.2. Împrumutatul se va asigura ca alocaţiile bugetare, inclusiv sumele din împrumut, să fie utilizate pentru achiziţionarea de bunuri eligibile şi servicii necesare pentru implementarea Proiectului de la furnizori, contractori sau consultanţi (denumiţi în continuare furnizori) din ţări sursă eligibile, descrise în secţiunea 2 din anexa nr. 4 (denumite în continuare ţări sursă eligibile), în conformitate cu alocarea descrisă în anexa nr. 2 la prezentul acord.3. Tragerea finală, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, se efectuează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Acordului de împrumut şi aceeaşi zi şi lună la 11 (unsprezece) ani de la data intrării în vigoare a Acordului de împrumut, cu excepţia unor dispoziţii contrare convenite între JICA şi Împrumutat (denumită în continuare perioada de tragere), şi nicio tragere suplimentară nu se efectuează de către JICA după ce perioada de tragere a expirat.4. Prin excepţie de la prevederile subsecţiunii 2 de mai sus, în cazul în care data de expirare a perioadei de tragere nu este o zi de afaceri bancară în Japonia, ziua imediat următoare care este zi de afaceri bancară în Japonia se consideră ca data de expirare a perioadei de tragere.  +  Articolul IIRambursarea împrumutului, dobânda şi comisionul de angajament  +  Secţiunea 1 Rambursarea capitaluluiÎmprumutatul va rambursa JICA valoarea principalului din împrumut, în conformitate cu graficul de amortizare, aşa cum este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord.  +  Secţiunea 2 Dobânzi şi modalitatea de plată1. Împrumutatul va plăti dobândă la JICA semestrial, la o rată de unu şi şaptezeci de zecimi la sută (1,70%) pe an pentru sumele care corespund principalului tras, prevăzut la lit. a) şi b) de mai jos [denumit în continuare principal (I)] şi rămas în sold: a) principalul tras din împrumut alocat pentru categoriile (A) (prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul acord); b) orice principal realocat de la categoria (C) (prevăzută în secţiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul acord) şi tras, în ceea ce priveşte alin. 1 lit. a) de mai sus.2. Împrumutatul va plăti dobândă la JICA semestrial, la o rată de o sutime de procent (0,01%) pe an pentru sumele care corespund principalului tras, prevăzut la lit. a) şi b) de mai jos [denumit în continuare principal (II)] şi rămas în sold: a) principalul tras din împrumut alocat pentru categoria (B) (prevăzută în secţiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul acord); b) orice principal realocat de la categoria (C) (prevăzută în secţiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul acord) şi tras, în ceea ce priveşte alin. 2 lit. a) de mai sus.3. Împrumutatul va plăti JICA: (i) înainte de data de finalizare a tragerilor sumelor din împrumut (denumită în continuare data de finalizare), pe data de 20 aprilie a fiecărui an, dobânda care s-a acumulat de la data de 20 septembrie a anului precedent până la data de 19 martie a acelui an şi pe data de 20 octombrie a fiecărui an, dobânda care s-a acumulat de la data de 20 martie până la data de 19 septembrie a acelui an; şi (îi) după data de finalizare, pe data de 20 martie a fiecărui an, dobânda care s-a acumulat de la data de 20 septembrie a anului precedent până la data de 19 martie a anului respectiv, iar pe data de 20 septembrie a fiecărui an, dobânda care s-a acumulat de la data de 20 martie până la data de 19 septembrie a anului respectiv.4. Fără a aduce atingere subsecţiunii de mai sus, atunci când data de finalizare este nu mai devreme de trei (3) luni de la 20 aprilie sau 20 octombrie, prima plată a dobânzii după data de finalizare se va face în 20 aprilie sau 20 octombrie, oricare dintre aceste date survine prima.  +  Secţiunea 3 Comision de angajament şi modalitatea de plată1. Împrumutatul va plăti JICA un comision de angajament (denumit în continuare comision de angajament) calculat semestrial, la o rată de o zecime la sută (0,1%) pe an la soldul total neutilizat din suma care se încadrează în categoriile (A), (B) şi (C), aşa cum sunt prezentate în anexa nr. 2, bazat pe metoda de calcul, aşa cum este prezentată în secţiunea 1 alin. 4 din art. III, pentru perioada de la o sută douăzeci (120) de zile de la data semnării Acordului de împrumut până la data de finalizare, cu condiţia ca, în cazul în care data finalizării nu este o zi bancară de afaceri în Japonia, ziua bancară imediat următoare în Japonia va fi considerată data de finalizare.2. Împrumutatul va plăti JICA: (i) pe data de 20 aprilie a fiecărui an, comisionul de angajament care s-a acumulat de la data de 20 septembrie a anului precedent până la data de 19 martie a acelui an, înainte de data de finalizare, şi pe data de 20 octombrie a fiecărui an, va plăti comisionul de angajament care s-a acumulat de la data de 20 martie a anului respectiv până la 19 septembrie, înainte de data de finalizare; şi (îi) de la ultima plată a comisionului de angajament, fie pe 20 martie sau 20 septembrie, imediat după data de finalizare care are loc prima, care s-a acumulat până la data de finalizare, fie de la 20 septembrie sau 20 martie, imediat înainte de data de finalizare, în funcţie de care este ultima.3. Prin derogare de la subsecţiunea 2 de mai sus, ultima plată a comisionului de angajament se realizează fie pe 20 aprilie, atunci când data de finalizare se încadrează în perioada dintre 20 ianuarie şi 19 martie din acel an, fie pe 20 octombrie, atunci când data de finalizare se încadrează în perioada dintre 20 iulie şi 19 septembrie din acel an.  +  Secţiunea 4 Plata insuficientăÎn cazul în care valoarea oricărei plăţi efectuate de către Împrumutat în temeiul Acordului de împrumut este mai mică decât suma totală datorată şi plătibilă, Împrumutatul este de acord că suma de plată va fi aplicată şi însuşită în următoarea ordine: (i) dobândă de întârziere; (îi) comisionul de angajament; (iii) dobânzi; şi (iv) principal. Prin derogare de la cele de mai sus, JICA poate aplica şi dispune asupra sumei de plată primite în ordinea stabilită de către aceasta, la propria sa discreţie.  +  Articolul IIIAngajamente speciale  +  Secţiunea 1 Termeni şi condiţii generaleCeilalţi termeni şi condiţii generale aplicabile la Acordul de împrumut trebuie să fie stabilite în baza termenilor JICA şi Condiţiilor generale pentru credite ODA din martie 2009 (denumite în continuare "Termeni şi condiţii generale"), cu următoarele prevederi suplimentare:1. Termenul de "principal", ori de câte ori se menţionează în "Termeni şi condiţii generale", se înlocuieşte cu "principal (I) şi principal (II)".2. Secţiunea 3.02 (2) din "Termeni şi condiţii generale" se citeşte după cum urmează:"Când toate tragerile care urmează să fie făcute în cadrul Acordului de împrumut au fost finalizate: a) în cazul în care a existat o realocare între categorii care a provocat orice modificări în valoarea principalului (I) şi a principalului (II), graficul de amortizare anexat la Acordul de împrumut se va recalcula şi se va modifica de JICA pe baza sumelor de principal (I) şi principal (II), după o astfel de realocare (denumit în continuare grafic recalculat);şi b) în cazul în care totalul cumulat al tuturor tragerilor este mai mic decât valoarea integrală a creditului, diferenţa dintre valoarea totală a creditului şi valoarea totală cumulată a tuturor plăţilor se scade proporţional din toate ratele de rambursare a principalului ulterioare, astfel cum este indicat în graficul de amortizare anexat la Acordul de împrumut sau în graficul recalculat, în cazul în care nicio realocare nu a fost făcută aşa cum este prevăzut la lit. a), după caz, excluzând orice rată de rambursare a principalului pentru care JICA a furnizat deja anunţul prevăzut în secţiunea 3.08 (denumite în continuare rate ulterioare); c) cu condiţia ca, totuşi, toate fracţiunile mai mici de o mie de yeni japonezi (Y 1000) ale unor astfel de rate ulterioare, după calculele efectuate în conformitate cu lit. a) şi/sau b) de mai sus, se adaugă la prima din ratele ulterioare."3. Secţiunea 3.04 (1) din "Termeni şi condiţii generale" se citeşte după cum urmează:"În cazul în care rambursarea capitalului sau plata unei dobânzi sau a oricărei alte taxe, cu excepţia comisionului de angajament, cerute în conformitate cu Acordul de împrumut, ar fi amânată, dobânda specificată în secţiunea 3.03 din "Termeni şi condiţii generale" încetează să se acumuleze pe valoarea astfel restantă de principal de la şi după data scadenţei şi un comision de întârziere calculat la o rată de două procente (2%) pe an peste rata dobânzii specificate în Acordul de împrumut se plăteşte la valoarea restantă a principalului, a dobânzilor sau a oricăror altor taxe, cu excepţia comisionului de angajament, în conformitate cu Acordul de împrumut, pentru o perioadă de la data scadenţei până în ziua imediat precedentă zilei plăţii efective, ambele inclusive."4. Secţiunea 3.05 din "Termeni şi condiţii generale" se citeşte după cum urmează:"Secţiunea 3.05. Calculul dobânzii, comisionului de angajament şi comisionului de întârziereDobânda, comisionul de angajament şi comisionul de întârziere se acumulează zilnic şi vor fi calculate pe baza anului de trei sute şaizeci şi cinci (365) de zile şi numărului efectiv de zile scurse."5. În ceea ce priveşte secţiunea 3.06 din "Termeni şi condiţii generale", Împrumutatul va face toate plăţile de principal şi dobânzi şi alte comisioane prin creditarea contului "JICA-împrumut" nr. 0207787 la The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Head Office, Japonia.6. Primul paragraf din secţiunea 5.06 (1) din "Termeni şi condiţii generale" se citeşte după cum urmează:"Când: (i) suma totală a categoriilor (A), (B) şi (C), aşa cum sunt prezentate în secţiunea 1 din anexa nr. 2, în conformitate cu Acordul de împrumut, au fost trase; (îi) termenul de finalizare a expirat; sau (iii) Împrumutatul notifică JICA că nicio tragere suplimentară nu este necesară pentru realizarea Proiectului, astfel cum sunt stabilite în alineatul următor, iar JICA va trimite Împrumutatului un aviz de finalizare a plăţii (formularul nr. 3 anexat), în dublu exemplar."7. Al doilea paragraf din secţiunea 5.06 (1) din "Termeni şi condiţii generale" se citeşte după cum urmează:"În cazul în care totalul cumulat al decontărilor este mai mic decât valoarea totală a categoriilor (A), (B) şi (C), aşa cum sunt prezentate în secţiunea 1 din anexa nr. 2 din Acordul de împrumut, şi nicio tragere suplimentară nu este necesară pentru Proiect, Împrumutatul va notifica despre aceasta în scris JICA cu nu mai puţin de treizeci (30) de zile înainte de data de finalizare la care a fost solicitată plata."8. Secţiunea următoare se adaugă la art. V din "Termeni şi condiţii generale":"Secţiunea 5.07. Condiţii precedente pentru efectuarea plăţii:JICA nu este obligată să facă plata, cu excepţia cazului în care toate condiţiile prevăzute în fiecare din următoarele elemente sunt îndeplinite în momentul efectuării fiecărei plăţi. Îndeplinirea unor astfel de condiţii se stabileşte de către JICA. a) documentele prevăzute în secţiunile 5.03 şi 5.04 din «Termeni şi condiţii generale» îndeplinesc cerinţele prevăzute în aceste secţiuni (şi sunt satisfăcătoare pentru JICA); b) niciun ataşament provizoriu, ataşament de prezervare sau de fixare (inclusiv orice astfel de procedură efectuată în afara Japoniei) nu a fost trimis cu privire la orice creanţe deţinute de către Împrumutat împotriva JICA; c) niciun eveniment care declanşează căile de atac ale JICA prevăzute în secţiunea 6.01 din «Termeni şi condiţii generale» nu a avut loc; d) Împrumutatul nu a încălcat nicio prevedere a Acordului de împrumut şi nu există nicio ameninţare că o astfel de încălcare poate să apară la sau după data plăţii în cauză."  +  Secţiunea 2 Procedura de achiziţiiLiniile directoare pentru achiziţii şi pentru angajarea de consultanţi menţionate în secţiunea 4.01 din "Termeni şi condiţii generale" sunt stipulate în procedura de achiziţii anexată la prezentul acord ca anexa nr. 4.  +  Secţiunea 3 Procedura de tragereProcedura de plată menţionată în secţiunea 5.01 din "Termeni şi condiţii generale" se stabileşte după cum urmează:1. Procedura de refinanţare anexată la prezentul acord ca anexa nr. 5 se poate aplica pentru tragerea tranşelor de împrumut pentru plăţile efectuate către furnizorul/furnizorii din ţara/ţările sursă eligibilă/eligibile.2. Procedura de transfer anexată la prezentul acord ca anexa nr. 6 se poate aplica pentru plata tranşelor de împrumut pentru plăţile efectuate către furnizorul/furnizorii din ţara/ţările sursă eligibilă/eligibile.  +  Secţiunea 4 Administrarea împrumutului1. Împrumutatul autorizează Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti - METROREX - SA (denumită în continuare Agenţia de execuţie) ca agenţie de implementare pentru punerea în aplicare a Proiectului.2. Împrumutatul va determina Agenţia de execuţie să angajeze consultanţi pentru implementarea Proiectului.3. În cazul în care fondurile disponibile din împrumut sunt insuficiente pentru implementarea Proiectului, Împrumutatul va face cu promptitudine aranjamentele necesare pentru punerea la dispoziţie a fondurilor, după cum va fi necesar.4. Împrumutatul va determina Agenţia de execuţie să furnizeze JICA rapoarte de progres pentru Proiect trimestrial (martie, iunie, septembrie şi decembrie în fiecare an), până la finalizarea Proiectului, într-o formă şi conform detaliilor pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil.5. Cu promptitudine, dar în orice caz nu mai târziu de şase (6) luni de la finalizarea Proiectului, Împrumutatul va determina Agenţia de execuţie să furnizeze JICA într-un raport informaţii privind realizarea Proiectului, într-o formă şi conform detaliilor pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil.6. Împrumutatul se va asigura că un audit ex-post va fi efectuat de auditori independenţi care urmează să fie angajaţi de JICA, pentru a asigura corectitudinea şi competitivitatea procedurii de achiziţie, în cazurile în care JICA consideră că un astfel de audit este necesar.  +  Secţiunea 5 Notificări şi solicităriAdresele de mai jos sunt specificate pentru secţiunea 9.03 din "Termeni şi condiţii generale":Pentru JICAAdresa poştală:Agenţia Internaţională de Cooperare a JaponieiJICA France Office8, rue Sainte-Anne, 75001 Paris, France 8În atenţia: reprezentantului-şefPentru ÎmprumutatAdresa poştală:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, RomâniaÎn atenţia: secretarului de stat coordonatorÎn cazul în care adresele de mai sus şi/sau numele sunt modificate, partea în cauză notifică imediat cealaltă parte, în scris, privind noile adrese şi/sau nume.Drept care subsemnaţii, JICA şi Împrumutatul, care acţionează prin reprezentanţii acestora, autorizaţi corespunzător, au agreat prezentul acord de împrumut care urmează să fie executat în mod corespunzător, în numele lor, şi livrat la biroul din Japonia al Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia.
       
    Pentru Agenţia Internaţională de CooperarePentru România,
    a Japoniei,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
    Sadako Ogata,ministrul finanţelor publice
    preşedinte
   +  Anexa 1DESCRIEREA PROIECTULUI  +  Secţiunea 1 Descrierea generală a Proiectului1. ObiectivObiectivul Proiectului este acela de a răspunde cererii în creştere pentru transport în Bucureşti, prin dezvoltarea unui sistem de transport rapid între Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti şi zona centrală a oraşului, contribuind astfel la dezvoltarea economiei regionale şi la îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea congestionării traficului rutier, accidentelor de trafic şi poluării aerului.2. Amplasare: municipiul Bucureşti şi suburbia acestuia3. Agenţia de execuţie: Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti - METROREX - S.A.4. Tipul investiţiei: a) lucrări de construcţii; b) lucrări de cale ferată; c) lucrări de electrificare; d) material rulant şi semnalizare; e) depou; f) servicii de consultanţă.Sumele din împrumut sunt disponibile pentru categoriile a) şi f) de mai sus.Orice sumă rămasă de finanţat din categoriile susmenţionate urmează să fie finanţată de către Împrumutat.  +  Secţiunea 2 Plata în limita creditelor bugetare anuale puse la dispoziţie JICA de către Guvernul JaponieiTragerea sumelor din împrumut se face în limita creditelor bugetare anuale alocate de Guvernul Japoniei pentru JICA.  +  Anexa 2ALOCAREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT  +  Secţiunea 1 Alocarea
  Categoria Valoarea creditului alocat (în milioane yeni japonezi) % din cheltuielile ce urmează a fi finanţate
  (A) Lucrări de construcţii civile 33.243 33%
  (B) Servicii de consultanţă 6.965 100%
  (C) Situaţii neprevăzute 1.662 -
  (D) Sold nedisponibil 0 -
  Total 41.870
  NOTĂ:Poziţiile care nu sunt eligibile pentru finanţare sunt următoarele: a) cheltuielile generale de administrare; b) impozite şi taxe; c) achiziţionarea de terenuri şi alte bunuri imobiliare; d) despăgubirea; e) alte articole indirecte.În ceea ce priveşte tragerile din oricare dintre categoriile (A) şi (B), suma care urmează să fie trasă se calculează din cheltuielile eligibile, prin înmulţirea cu procentul din categoria respectivă stipulată în această secţiune, dacă nu s-a convenit altfel între JICA şi Împrumutat.
   +  Secţiunea 2 Realocarea după modificarea în estimările de cost1. În cazul în care costul estimat al elementelor incluse în oricare dintre categoriile (A) şi (B) va creşte, suma egală cu partea, dacă este cazul, a unei asemenea creşteri, ce urmează a fi finanţată din împrumut, va fi alocată de JICA din alte categorii, la cererea Împrumutatului, la o astfel de categorie, cu excepţia categoriei (D), sub rezerva, totuşi, a necesităţilor pentru situaţii neprevăzute, determinate de JICA, în ceea ce priveşte costurile elementelor din alte categorii.2. În cazul în care costul estimat al elementelor incluse în oricare dintre categoriile (A), (B) şi (C) se reduce, atunci suma alocată şi care nu mai este necesară unei astfel de categorii poate fi realocată de JICA, la cererea Împrumutatului, cu nu mai puţin de treizeci (30) de zile înainte de data solicitată unei astfel de realocări, la categoria (D). Suma de la categoria (D) nu va fi realocată altor categorii.
   +  Anexa 3GRAFIC DE RAMBURSARE1.1. Rambursarea principalului (I)
       
    Data scadenţeiSuma
    (în yeni japonezi)
    La 20 martie 2017943.392.000
    La fiecare 20 martie şi 20 septembrie, începând cu 20 septembrie 2017 până la 20 martie 2035943.378.000
  Suma alocată din împrumut la categoria (C), aşa cum se stipulează în secţiunea 1 din anexa nr. 2, este indicativ inclusă în principalul (I).2.2. Rambursarea principalului (II)
       
    Data scadenţeiSuma
    (în yeni japonezi)
    La 20 martie 2017188.252.000
    La fiecare 20 martie şi 20 septembrie, începând cu 20 septembrie 2017 până la 20 martie 2035188.243.000
  Referinţă la graficul de rambursare: art. III secţiunea 1 alin. 1 şi 2 pentru "Termeni şi condiţii generale" (pagina 5 din Acordul de împrumut).
   +  Anexa 4PROCEDURA DE ACHIZIŢIE  +  Secţiunea 1 Liniile directoare care vor fi utilizate pentru achiziţii în cadrul împrumutului1. Achiziţiile de bunuri şi servicii, cu excepţia serviciilor de consultanţă, care vor fi finanţate din împrumut se vor efectua în conformitate cu Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor japoneze de tip ODA din martie 2009 (denumite în continuare Liniile directoare pentru achiziţii).2. Angajarea de consultanţi care vor fi finanţaţi din împrumut se va face în conformitate cu Liniile directoare pentru angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor japoneze de tip ODA din martie 2009 (denumite în continuare Liniile directoare pentru consultanţi).  +  Secţiunea 2 Ţară/ţările sursă eligibilă/eligibileŢara/Ţările sursă eligibilă/eligibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii (inclusiv servicii de consultanţă) care urmează să fie finanţate din împrumut sunt toate ţările şi zonele.  +  Secţiunea 3 Revizuirea de către JICA a deciziilor referitoare la achiziţiile de bunuri şi servicii (cu excepţia serviciilor de consultanţă)1. În cazul contractelor care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate în cadrul categoriei (A), după cum se specifică în secţiunea 1 din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut, următoarele proceduri vor fi supuse, în conformitate cu secţiunea 4.02 din "Termenii şi condiţiile generale", spre analiză şi obţinerea acordului de conformitate, către JICA. Pentru astfel de contracte se va adopta procedura de selecţie într-o singură etapă: procedura de licitaţie în plic, astfel cum se prevede în secţiunea 2.03 (1) din Liniile directoare pentru achiziţii. a) În ceea ce priveşte orice contract a cărui valoare este estimată a fi nu mai puţin de cinci sute de milioane yeni japonezi (Y 500.000.000):(i) în cazul în care Împrumutatul doreşte să adopte procedurile de achiziţii publice, altele decât procedura de licitaţie internaţională competitivă, Împrumutatul JICA trebuie să prezinte o cerere de revizuire a metodei de achiziţii (conform formularului nr. 1 anexat). Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru referinţă, orice alte documente referitoare la procedurile de achiziţii publice pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Dacă JICA nu are nicio obiecţie, JICA va informa Împrumutatul cu privire la acordul său prin intermediul unui anunţ cu privire la metoda de achiziţie;(ii) în cazul în care firmele precalificate au fost selectate, Împrumutatul va prezenta JICA, pentru revizuire, o listă a firmelor şi un raport privind procesul de selecţie, cu motivele pentru alegerea făcută, însoţite de toate documentele relevante, împreună cu o cerere de reexaminare a rezultatului precalificării. Împrumutatul va prezenta JICA, pentru referinţă, orice alte documente legate de precalificare, solicitate în mod rezonabil de către JICA. Când JICA nu are nicio obiecţie faţă de documente, aceasta va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, în ceea ce priveşte rezultatul precalificării;(iii) împrumutatul, înainte de a deschide propunerile de preţ, va prezenta JICA, pentru revizuire, analiza propunerilor tehnice, împreună cu o cerere de reexaminare a acestora. Împrumutatul va prezenta JICA, pentru referinţă, orice alte documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către JICA. Când JICA nu are nicio obiecţie, aceasta va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, cu privire la analiza propunerilor tehnice;(iv) înainte de a trimite un anunţ de atribuire către ofertantul declarat câştigător, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, o analiză a ofertelor şi propunerilor de atribuire, împreună cu o cerere de reexaminare a analizei propunerilor de preţ. Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru referinţă, orice alte documente legate de atribuire, cum ar fi documentele de licitaţie pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA nu are nicio obiecţie faţă de documente, aceasta va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, în ceea ce priveşte analiza propunerilor de preţ;(v) astfel cum este prevăzut în secţiunea 5.10 din Liniile directoare pentru achiziţii, atunci când Împrumutatul doreşte să respingă toate ofertele sau să negocieze cu cel mai scăzut ofertant evaluat (sau, în lipsa un rezultat satisfăcător de negociere, cu următorul ofertant evaluat ca fiind cel mai scăzut), în vederea obţinerii unui contract satisfăcător, Împrumutatul va informa JICA cu privire la motivele sale, solicitând revizuirea prealabilă din partea acesteia. Când JICA nu are nicio obiecţie, aceasta informează Împrumutatul cu privire la acordul său. În caz de relicitare, toate procedurile ulterioare trebuie să fie în mod substanţial în conformitate cu subpunctele (i)-(iv);(vi) imediat după executarea unui contract, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, o copie certificată în mod corespunzător a contractului, împreună cu o cerere de reexaminare a contractului (conform formularului nr. 2 anexat). Împrumutatul va transmite JICA, pentru referinţă, orice alte documente legate de contract pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA consideră că contractul este în concordanţă cu Acordul de împrumut, JICA va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, cu privire la contract;(vii) orice modificare sau anulare a unui contract revizuit de către JICA necesită acordul prealabil scris al acesteia, cu condiţia ca, totuşi, în cazul în care o modificare nu constituie o modificare importantă a contractului şi nu afectează preţul contractului, aceasta să nu necesite acordul JICA. b) În ceea ce priveşte orice contract a cărui valoare este estimată a fi nu mai puţin de un miliard de yeni japonezi (Y 1.000.000.000):În plus faţă de toate procedurile prevăzute la lit. a) subpct. (i)-(vii) de mai sus trebuie parcurşi următorii paşi:Înainte de publicitate şi/sau de notificarea de precalificare, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA documentele de precalificare, pentru revizuire, împreună cu o cerere de reexaminare a documentelor de precalificare. Împrumutatul prezintă JICA orice alte documente referitoare la documentele de precalificare, solicitate în mod rezonabil de către JICA. Când JICA nu are nicio obiecţie faţă de documente, aceasta va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, cu privire la documentele de precalificare. În cazul în care Împrumutatul doreşte să facă o modificare importantă la oricare dintre documentele amintite, acordul JICA trebuie să fie obţinut înainte ca documentele să fie trimise solicitanţilor potenţiali. c) În ceea ce priveşte orice contract a cărui valoare este estimată a fi nu mai puţin de trei miliarde de yeni japonezi (Y 3.000.000.000):În plus faţă de toate procedurile prevăzute la lit. a) subpct. (i)-(vii) şi b) de mai sus trebuie parcurşi următorii paşi:Înainte de solicitarea de oferte, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, documentele de licitaţie, cum ar fi anunţurile şi instrucţiunile pentru ofertanţi, formularele de licitaţie, proiectul de contract propus, specificaţii, desene tehnice şi toate celelalte documente referitoare la licitaţie, împreună cu o cerere de reexaminare a documentelor de licitaţie. Împrumutatul prezintă JICA orice alte documente referitoare la documentele de licitaţie, pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA nu are nicio obiecţie faţă de documente, aceasta va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, cu privire la documentele de licitaţie. Când Împrumutatul doreşte să facă o modificare importantă la oricare dintre documentele amintite, acordul JICA trebuie să fie obţinut înainte ca documentele să fie trimise către potenţiali ofertanţi. d) În ceea ce priveşte orice contract a cărui valoare este estimată la mai puţin de cinci sute de milioane yeni japonezi (Y 500.000.000):(i) Împrumutatul, imediat după executarea unui contract, va prezenta JICA, pentru revizuire, o copie certificată în mod corespunzător a contractului, împreună cu o cerere de reexaminare a contractului (conform formularului nr. 2 anexat). Când JICA consideră că contractul este în concordanţă cu Acordul de împrumut, JICA va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, cu privire la contract. Împrumutatul va prezenta JICA, pentru referinţă, orice alte documente legate de contract pe care aceasta le poate solicita în mod rezonabil;(ii) orice modificare sau anulare a unui contract revizuit de către JICA necesită acordul prealabil scris al acesteia, cu condiţia că pentru orice modificare care nu constituie o modificare importantă a contractului şi care nu afectează preţul contractului nu trebuie să se solicite un astfel de acord din partea JICA.  +  Secţiunea 4 Revizuirea de către JICA a deciziilor referitoare la angajarea de consultanţiÎn cazul contractelor care vor fi finanţate din sumele împrumutului alocate în cadrul categoriei (B), după cum se specifică în secţiunea 1 din anexa nr. 2 anexată la Acordul de împrumut, următoarele proceduri, în conformitate cu secţiunea 4.02 din "Termeni şi condiţii generale", sunt supuse revizuirii JICA:1. Înainte ca propunerile să fie solicitate de la consultanţi, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, o listă scurtă de consultanţi şi cererea de ofertă, împreună cu o cerere de reexaminare a acestor documente. Împrumutatul prezintă JICA orice alte documente pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA nu are nicio obiecţie faţă de documente, aceasta va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ, cu privire la lista scurtă de consultanţi şi de cererea de ofertă. Orice modificare ulterioară de către Împrumutat a documentelor necesită acordul prealabil al JICA.2. Când metoda de selecţie bazată pe calitate şi cost (QCBS) este adoptată, astfel cum este prevăzut în secţiunea 3.02 din Liniile directoare pentru consultanţi, Împrumutatul, înainte de a deschide ofertele financiare, trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, analiza sa asupra propunerilor tehnice, împreună cu o cerere de reexaminare a evaluării propunerilor tehnice. Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru referinţă, orice alte documente pe care aceasta le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA nu are nicio obiecţie, JICA va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ în ceea ce priveşte evaluarea propunerilor tehnice.3. Înainte de a iniţia negocierile contractului cu cel mai bine clasat consultant, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, rezultatele evaluării de către Împrumutat a propunerilor, împreună cu o cerere de reexaminare a raportului de evaluare a propunerilor privind consultanţii. Împrumutatul va prezenta JICA, pentru referinţă, orice alte documente pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA nu are nicio obiecţie faţă de documente, JICA va informa Împrumutatul în consecinţă, prin intermediul unui anunţ în ceea ce priveşte raportul de evaluare a propunerilor privind consultanţii.4. În cazul în care Împrumutatul doreşte, astfel cum este prevăzut în secţiunea 3.02 alin. (4) din Liniile directoare pentru consultanţi, să utilizeze selecţia din sursă unică, Împrumutatul va informa JICA, în scris, cu privire la motivele sale, pentru revizuire JICA, împreună cu transmiterea scrisorii de invitaţie şi a termenilor de referinţă. După obţinerea acordului JICA, Împrumutatul poate trimite scrisoarea de invitaţie şi termenii de referinţă către consultantul în cauză. Împrumutatul, în cazul în care consideră că propunerea consultantului este satisfăcătoare, poate negocia apoi condiţiile contractului (inclusiv termenii financiari).5. Imediat după executarea unui contract, Împrumutatul trebuie să prezinte JICA, pentru revizuire, o copie certificată în mod corespunzător a contractului, împreună cu o cerere de reexaminare a contractului (conform formularului nr. 3 anexat). Împrumutatul va prezenta JICA, pentru referinţă, orice alte documente pe care JICA le poate solicita în mod rezonabil. Când JICA consideră că acest contract este în conformitate cu Acordul de împrumut, JICA va informa în mod corespunzător Împrumutatul prin intermediul unui anunţ privind contractul.6. Orice modificare sau anulare a contractului revizuit de JICA va necesita acordul prealabil în scris al JICA, cu condiţia că pentru orice modificare care nu constituie o modificare importantă a contractului şi care nu afectează preţul contractului nu trebuie să se solicite un astfel de acord din partea JICA.  +  Formularul nr. 1Data: .............Ref. nr. ..............AGENŢIA INTERNAŢIONALĂ DE COOPERARE A JAPONIEIJICA FRANCE OFFICEÎn atenţia: directorului generalDoamnelor şi domnilor,CEREREpentru revizuirea metodei/metodelor de achiziţieReferinţă: Acordul de împrumut nr. ROM-P5, datat 10 martie 2010, pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti.În conformitate cu prevederile relevante din Acordul de împrumut, vă supunem pentru revizuire metoda/metodele de achiziţie în conformitate cu anexa.Vă suntem recunoscători dacă ne înştiinţaţi de acordul dumneavoastră.Al dumneavoastră,Pentru ........................(numele Împrumutatului)De către .......................(semnătura autorizată)  +  Anexăla Formularul nr. 11. Numele proiectului ....................................2. Metoda/metodele de achiziţie( ) Licitaţie internaţională (locală) restrânsă( ) Cumpărare internaţională (locală)( ) Contractare directă( ) Altele ( )3. Fundamentarea alegerii metodei/metodelor de achiziţie în detaliu(de exemplu: consideraţii tehnice, factori economici, experienţă şi capabilităţi)4. Numele şi naţionalitatea furnizorului[în situaţiile licitaţiilor internaţionale (locale) restrânse şi contractării directe]5. Valoarea estimată a contractuluiValutăMoneda locală6. Principalele componente acoperite de contract7. Tipul contractului( ) Contract la cheie( ) Achiziţii de bunuri/echipamente/materiale( ) Contract de construcţii civile( ) Achiziţii de servicii( ) Altele8. Programul(i) Data execuţiei contractului(ii) Data transportului şi/sau data începerii lucrărilor/serviciilor(iii) Data finalizării (pentru livrare sau construcţie)  +  Formularul nr. 2Data: .............Ref. nr.: ..............AGENŢIA INTERNAŢIONALĂ DE COOPERARE A JAPONIEIJICA FRANCE OFFICEÎn atenţia: directorului generalDoamnelor şi domnilor,CEREREde revizuire a contractuluiReferinţa: Acordul de împrumut nr. ROM-P5, datat 10 martie 2010, pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti.În conformitate cu prevederile relevante din Acordul de împrumut, vă supunem pentru revizuire o copie certificată a contractului anexat. Detaliile contractului sunt următoarele:1. Numărul şi data contractului: ....................................2. Numele şi naţionalitatea furnizorului: ...........................3. Adresa furnizorului: .............................................4. Numele cumpărătorului: ...........................................5. Preţul contractului: .............................................6. Cheltuieli eligibile: ............................................7. Suma finanţării aplicată pentru: .................................(reprezentând ....... % din cheltuieli eligibile)8. Descrierea şi originea bunurilor: .......................9. În cazul în care furnizorul este o societate mixtă, numele, naţionalitatea şi adresa fiecărei companii componente:(compania A): ...............................................(compania B): ...............................................Vă rămânem recunoscători dacă ne înştiinţaţi în legătură cu aprobarea contractului prin transmiterea unei înştiinţări referitoare la acesta.Al dumneavoastră,Pentru .........................(numele Împrumutatului)De către .......................(semnătura autorizată)  +  Formularul nr. 3Data: .............Ref. nr.: ..............AGENŢIA INTERNAŢIONALĂ DE COOPERARE A JAPONIEIJICA FRANCE OFFICEÎn atenţia: directorului generalDoamnelor şi domnilor,CEREREde revizuire a contractului(pentru servicii de consultanţă)Referinţa: Acordul de împrumut nr. ROM-P5, datat 10 martie 2010, pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti.În conformitate cu prevederile relevante din Acordul de împrumut, vă supunem pentru revizuire o copie certificată a contractului anexat. Detaliile contractului sunt următoarele:1. Numărul şi data contractului: ................................2. Numele şi naţionalitatea consultantului: .....................3. Adresa consultantului: .......................................4. Numele angajatorului: ........................................5. Preţul contractului: .........................................6. Cheltuieli eligibile: ........................................7. Suma finanţării aplicată pentru: .............................(reprezentând ..... % din cheltuieli eligibile)8. Descrierea şi originea bunurilor: .....................9. În cazul în care consultantul este o societate mixtă, numele, naţionalitatea şi adresa fiecărei companii componente:(compania A): ..................(compania B): ..................Vă rămânem recunoscători dacă ne înştiinţaţi în legătură cu aprobarea contractului prin transmiterea unei înştiinţări referitoare la acesta.Al dumneavoastră,Pentru ...............................(numele Împrumutatului)De către .............................(semnătura autorizată)  +  Anexa 5PROCEDURA DE REFINANŢAREProcedura de refinanţare pentru împrumuturile japoneze ODA din octombrie 2008 (astfel cum a fost modificată) (denumită în continuare procedura de refinanţare), se va aplica mutatis mutandis pentru tragerile făcute din împrumut pentru plăţile efectuate către furnizorul (îi) din ţara (ţările) sursă eligibilă(e), cu următoarele prevederi suplimentare:1. Banca desemnată pentru schimb valutar în Tokyo, ori de câte ori este menţionată în prezenta anexă, inclusiv procedura de refinanţare, trebuie să fie Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo.2. După semnarea acordului de împrumut, Împrumutatul va desemna o bancă autorizată de schimb valutar pentru rata de schimb valutar utilizată pe teritoriul Împrumutatului. Suplimentar, Împrumutatul va desemna o bancă de schimb valutar pe teritoriul Împrumutatului menţionată în această anexă drept banca agent care să întreprindă orice acţiune sau să încheie orice acord necesar sau permis prin procedura de refinanţare şi, fără întârziere, să transmită către JICA o notificare cu privire la denumirea băncii autorizate de schimb valutar, precum şi a băncii agent.3. Documentele justificative care atestă fiecare plată şi utilizarea acesteia, după cum se menţionează la pct. 2, se stabilesc după cum urmează: (1) Pentru plăţile către furnizor/furnizori în schimbul livrării/transportului de mărfuri: a) factura furnizorului/furnizorilor menţionând mărfurile, cantităţile şi preţurilor acestora, care au fost sau sunt în curs de furnizare/expediere; b) conosamentele sau documentele similare care atestă transportul/livrarea mărfurilor enumerate pe factură; c) cambie sau un document similar, care atestă data şi suma de plată efectuată către furnizor/furnizori; o chitanţă de la furnizor/furnizori, care indică data şi suma de plată, de asemenea, ar fi suficientă. (2) Pentru plăţile către furnizor/furnizori care au fost făcute înainte de livrarea/transportul mărfurilor-cambie sau un document similar care atestă data şi suma de plată efectuată la furnizor/furnizori; o chitanţă de la furnizor/furnizori, care indică data şi suma de plată ar fi, de asemenea, suficientă. (3) Pentru plăţile pentru servicii de consultanţă: a) cererea depusă de către consultant/consultanţi indicând, în detalii suficiente, serviciile prestate, perioada acoperită, precum şi suma datorată acestora; b) cecuri bancare anulate, proiectul de cerere sau un document similar care atestă data şi suma de plată efectuată pentru plata consultantului/consultanţilor; o simplă chitanţă de la consultant/consultanţi, care indică data şi suma de plată ar fi, de asemenea, suficientă. (4) Pentru plăţile pentru alte servicii prestate: a) deviz, cerere sau factură care specifică natura serviciilor prestate şi sumele datorate; b) cecuri bancare anulate, cerere sau un document similar care atestă data şi suma de plată efectuată; o simplă chitanţă care indică data şi suma de plată ar fi, de asemenea, suficientă.În cazul în care astfel de servicii se referă la importul de bunuri (de exemplu, de transport de marfă, plăţi de asigurare), referinţe corespunzătoare se vor acorda pentru a permite JICA să coreleze fiecare dintre aceste elemente pentru produsele specifice al căror cost a fost sau urmează să fie finanţat de JICA. (5) Pentru plăţile efectuate în cadrul contractelor de lucrări civile: a) cerere, deviz sau factura contractantului/contractanţilor care prezintă, cu suficiente detalii, lucrările efectuate de către contractant/contractanţi, precum şi suma solicitată, certificate de către Agenţia de execuţie prevăzută în proiect, în sensul că lucrările efectuate de către contractant/contractanţi sunt satisfăcătoare şi în conformitate cu termenii contractului în cauză; un astfel de certificat făcut separat poate fi suficient; b) cecuri bancare anulate, cererea sau un document similar care atestă data şi suma de plată efectuată contractantului/contractanţilor; o simplă chitanţă de la contractant/contractanţi, care indică data şi suma de plată ar fi, de asemenea, suficientă.4. În ceea ce priveşte procedura de refinanţare, în cererea de refinanţare suma trebuie să fie exprimată în yeni japonezi. Suma plătită în moneda contractului şi cursul de schimb utilizat pentru conversia în yeni japonezi sunt descrise în fişa Rezumatul formularului de plăţi pe formularul JICA-SSP, împreună cu dovezi ale ratei de conversie în cauză.  +  Anexa 6PROCEDURA DE TRANSFERProcedura de transfer, descrisă în cele două tipuri prezentate mai jos, poate fi aplicată pentru tragerea tranşelor de împrumut pentru plăţile ce trebuie să fie efectuate la furnizorul/furnizorii din ţara/ţările sursă eligibilă/eligibile.Oriunde se menţionează în prezenta anexă, banca de schimb valutar desemnată la Tokyo trebuie să fie Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japonia (denumită în continuare Banca plătitoare).După semnarea acordului de împrumut, Împrumutatul va desemna o bancă de schimb valutar pe teritoriul Împrumutatului menţionată în prezenta anexă ca mandatar, în scopul de a întreprinde orice acţiune sau de a ajunge la orice acord necesar sau permis în cadrul prezentei anexe (denumită în continuare Banca agent) şi va furniza JICA, fără nicio întârziere, o notificare cu privire la denumirea Băncii agent.Tipul A: În cazul în care moneda utilizată pentru plata efectivă a furnizorului/furnizorilor este o valută străină tranzacţionată pe plan internaţional acceptabilă pentru JICA, alta decât moneda României.1. Cerere de tragere (1) Când Împrumutatul primeşte solicitarea de plată de la furnizor/furnizori prin intermediul Agenţiei de execuţie (PCP, ca în formularul anexat la prezenta), Împrumutatul va solicita JICA să facă tragerea pentru o sumă care nu depăşeşte suma efectiv solicitată de către furnizor/furnizori, trimiţând la JICA o cerere de tragere, în conformitate cu formularul anexat TRF. Fiecare cerere trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) rezumatul formularului de plăţi, prevăzut în formularul TRF-a, anexat; b) o copie a Instrucţiunilor de transfer de tip B, adresate Băncii agent, ca în formularul anexat JICA-TI-A; c) cererile de plată care atestă suma care trebuie plătită furnizorului/furnizorilor; d) următoarele documente justificative care atestă fiecare plată şi utilizarea acesteia:(i) pentru plăţile către furnizorul/furnizorii de expediere/livrare de bunuri şi/sau servicii:- factura furnizorului/furnizorilor, specificând bunurile, cantităţile şi preţurile acestora, care au fost sau sunt în curs de furnizare/expediere;- conosamentul sau documentul similar de expediere care atestă transportul/livrarea mărfurilor enumerate pe factură;(îi) pentru plăţile pentru servicii de consultanţă:- cererea depusă de către consultant/consultanţi, indicând, cu detalii suficiente, serviciile prestate, perioada acoperită, precum şi suma datorată acestora;(iii) pentru plăţile efectuate în cadrul contractelor de lucrări civile:- cererea, devizul sau factura contractantului/contractanţilor care indică, cu detalii suficiente, lucrările efectuate de către contractant/contractanţi şi, prin urmare, suma solicitată;- un certificat care să ateste că lucrările efectuate de către contractant/contractanţi sunt satisfăcătoare şi în conformitate cu termenii contractului în cauză; un astfel de certificat va fi semnat de către Agenţia de execuţie prevăzută în proiect. (2) Suma înscrisă în cererea de efectuare a plăţilor trebuie să fie într-o valută internaţională acceptabilă pentru JICA, după cum este stipulat de către furnizor/furnizori. (3) Împrumutatul trebuie să transmită Băncii agent Instrucţiunea de transfer de tip B (conform formularului JICA-TI-A), însoţită de copia cererii de tragere şi a solicitărilor de plată.2. Tragerea (1) Când JICA consideră că cererea de tragere este validă şi în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, JICA va face tragerea în yeni japonezi. Tragerea se va face în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii cererii de tragere, prin plata într-un cont nonrezident în yeni al Băncii agent, care va fi deschis în prealabil la Banca plătitoare, în conformitate cu legile şi reglementările relevante din Japonia. (2) În cazul în care suma înscrisă în cererea de tragere este într-o valută forte acceptabilă pentru JICA, alta decât yenul japonez, suma de tragere în yeni japonezi se va calcula la cursul de vânzare T/T cotat de Banca plătitoare cu două (2) zile înainte de ziua în care este făcută tragerea.3. Plata către furnizor/furnizoriImediat după ce sumele împrumutului trase de către JICA au fost creditate în contul nonrezident în yeni al Băncii agent, menţionat la paragraful 2 de mai sus, Împrumutatul va determina Banca plătitoare să transmită o telegramă Băncii agent privitoare la acest transfer.4. Delegarea de autoritate (1) Împrumutatul desemnează Banca agent ca agentul său, în scopul de a întreprinde orice acţiune sau de a ajunge la orice acord necesar sau permis în cadrul acestei proceduri de transfer. (2) Orice acţiune întreprinsă sau acord încheiat de Banca agent, în conformitate cu autoritatea conferită, trebuie să fie complet obligatorie/obligatoriu pentru Împrumutat şi trebuie să aibă aceeaşi putere şi acelaşi efect ca în cazul în care o astfel de acţiune a fost luată sau un astfel de acord a fost încheiat de către Împrumutat. (3) Autoritatea conferită Băncii agent poate fi revocată sau modificată de comun acord între Împrumutat şi JICA.5. ÎnţelegereÎmprumutatul va determina Banca agent să facă o înţelegere cu Banca plătitoare, care conţine următoarele, în conformitate cu autoritatea conferită cu privire la Banca agent, precizată în paragraful 4 de mai sus: (1) să deschidă un cont nonrezident în yeni al Băncii agent în numele Împrumutatului la Banca plătitoare; (2) imediat după ce plata efectuată de JICA a fost creditată în contul nonrezident în yeni al Băncii agent menţionate la paragraful 2 de mai sus, Banca plătitoare va transfera suma trasă în contul/conturile corespondent/corespondente al/ale furnizorului/furnizorilor, în conformitate cu Instrucţiuni de transfer de tip A transmise de Împrumutat; (3) prin derogare de la prevederea din alin. (2) de mai sus, în cazul în care Banca plătitoare nu a primit instrucţiuni de transfer din partea Împrumutatului până în momentul la care JICA face plata, Banca plătitoare poate transfera suma trasă în contul corespondent al furnizorului/furnizorilor, în conformitate cu o copie a Instrucţiunilor de transfer pe care JICA le-a primit din partea Împrumutatului.6. JICA nu va fi răspunzătoare pentru orice pierderi suferite de Împrumutat şi/sau furnizor/furnizori la data de efectuare a schimbului valutar cauzate de orice diferenţă între solicitările de plată de la furnizor/furnizori la Împrumutat şi plăţile efective ale furnizorului/furnizorilor.Tipul B: În cazul în care moneda utilizată pentru plata efectivă la furnizor/furnizori este o monedă acceptabilă pentru JICA.1. Cerere de tragere (1) Când Împrumutatul primeşte solicitările de plată de la furnizor/furnizori prin intermediul Agenţiei de execuţie (CFP, ca în formularul anexat la prezenta), Împrumutatul va solicita JICA să facă tragerea pentru o sumă care nu depăşeşte suma efectiv solicitată de către furnizor/furnizori trimiţând la JICA o cerere de tragere, în conformitate cu Formularul anexat TRF. Fiecare cerere trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) rezumatul formularului de plăţi, prevăzut în Formularul TRF-a, ataşat la prezenta; b) o copie a Instrucţiunilor de transfer de tip B, adresate Băncii agent, ca în formularul anexat JICA-TI-B; c) solicitările de plată care atestă suma care trebuie plătită furnizorului/furnizorilor; d) următoarele documente justificative care atestă fiecare plată şi utilizarea acesteia:(i) pentru plăţile către furnizorul/furnizorii expediere/livrare de bunuri şi/sau servicii:- factura furnizorului/furnizorilor, specificând bunurile, cantităţile şi preţurile acestora, care au fost sau sunt în curs de furnizare/expediere;- conosamentul sau documentul similar de expediere care atestă transportul/livrarea mărfurilor enumerate pe factură;(îi) pentru plăţile pentru servicii de consultanţă:- cererea depusă de către consultant/consultanţi, indicând, cu detalii suficiente, serviciile prestate, perioada acoperită, precum şi suma datorată acestora;(iii) pentru plăţile efectuate în cadrul contractelor de lucrări civile:- cererea, devizul sau factura contractantului/ contractanţilor care indică, cu detalii suficiente, lucrările efectuate de către contractant/contractanţi şi, prin urmare, suma solicitată;- un certificat care să ateste că lucrările efectuate de către contractant/contractanţi sunt satisfăcătoare şi în conformitate cu termenii contractului în cauză; un astfel de certificat va fi semnat de către Agenţia de execuţie prevăzută în proiect. (2) Suma înscrisă în cererea de efectuare a plăţilor trebuie să fie în yeni japonezi sau în altă monedă internaţională forte acceptabilă pentru JICA, convertită la rata de cumpărare T/T cotată de Banca agent în ziua imediat anterioară datei la care a fost făcută cererea de tragere. Suma care trebuie plătită în moneda plăţii efective şi cursul de schimb utilizat pentru conversia în yeni japonezi sau în altă monedă internaţională forte, acceptabilă pentru JICA trebuie să fie detaliată în rezumatul formularului de plăţi, ca în formularul TRF-o, însoţit de dovada unei astfel de rate de conversie. (3) Împrumutatul trebuie să transmită Băncii agent Instrucţiunea de transfer de tip B (conform formularului JICA-TI-B), însoţită de copia cererii de tragere şi a solicitărilor de plată.2. Tragerea (1) Când JICA consideră că cererea de tragere este validă şi în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, JICA va face tragerea în yeni japonezi. Tragerea se va face în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii cererii de tragere, prin plata într-un cont nonrezident în yeni al Băncii agent, care va fi deschis în prealabil la Banca plătitoare, în conformitate cu legile şi reglementările relevante din Japonia. (2) În cazul în care suma înscrisă în cererea de tragere este în altă monedă internaţională forte acceptabilă pentru JICA, suma de tragere în yeni japonezi se va calcula la cursul de vânzare T/T cotat de Banca plătitoare cu două zile înainte de ziua în care este făcută tragerea.3. Plata către furnizor/furnizoriImediat după ce sumele împrumutului trase de către JICA au fost creditate în contul nonrezident în yeni al Băncii agent, menţionat la paragraful 2 de mai sus, Împrumutatul va determina Banca plătitoare să transmită o telegramă Băncii agent. După primirea telegramei de la Banca plătitoare, Împrumutatul va determina Banca agent să transfere imediat suma efectiv solicitată de către furnizor/furnizori în contul/conturile corespunzător/corespunzătoare al/ale furnizorului/furnizorilor după cum se specifică în solicitările de plată.4. Delegarea de autoritate (1) Împrumutatul desemnează Banca agent ca agentul său, în scopul de a întreprinde orice acţiune sau de a ajunge la orice acord necesar sau permis în cadrul acestei proceduri de transfer. (2) Orice acţiune întreprinsă sau acord încheiat de Banca agent, în conformitate cu autoritatea conferită trebuie să fie complet obligatorie/obligatoriu pentru Împrumutat şi trebuie să aibă aceeaşi putere şi acelaşi efect ca în cazul în care o astfel de acţiune a fost luată sau un astfel de acord a fost încheiat de către Împrumutat (3) Autoritatea conferită Băncii agent poate fi revocată sau modificată de comun acord între Împrumutat şi JICA.5. Înţelegere (1) Împrumutatul va determina Banca agent să facă o înţelegere cu Banca plătitoare, care conţine următoarele, în conformitate cu autoritatea conferită cu privire la Banca agent, precizată în paragraful 4 de mai sus: a) să deschidă un cont nonrezident în yeni al Băncii agent în numele Împrumutatului la Banca plătitoare; b) să permită Băncii plătitoare să transmită Băncii agent telegrama referitoare la tragerea de către JICA. (2) Împrumutatul se va înţelege cu Banca agent în conformitate cu autoritatea conferită Băncii agent precizată în paragraful 4 de mai sus.Imediat după primirea telegramei din partea Băncii plătitoare, Banca agent va credita imediat suma cerută de furnizor/furnizori în contul/conturile corespunzător/corespunzătoare al/ale furnizorului, în baza Instrucţiunilor de transfer de tip B transmise de Împrumutat. (3) JICA nu va fi răspunzătoare pentru orice pierderi suferite de Împrumutat şi/sau furnizor/furnizori la data de efectuare a schimbului valutar cauzate de orice diferenţă dintre solicitările de plată de la furnizor/furnizori la Împrumutat şi plăţile efective ale furnizorului/furnizorilor.Formular TRFCERERE DE TRAGEREData: .................Nr. acord de împrumut: .............Nr. aplicaţiei: ...................Către:AGENŢIA INTERNAŢIONALĂ DE COOPERARE A JAPONIEIJICA FRANCE OFFICEÎn atenţia: directorului generalDoamnelor şi domnilor,1. În conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. ROM-P5, datat 10 martie 2010, pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti între Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (denumită în continuare JICA) şi România, subsemnatul solicită tragerea în cadrul Acordului de împrumut menţionat a sumei de ........... (de .............) pentru plăţi de costuri, după cum sunt precizate în rezumatul formularului (lor) de plăţi ataşate la prezenta.2. Subsemnatul nu a solicitat anterior tragerea niciunei sume din împrumut pentru scopul acoperirii costurilor prezentate în rezumatul formularului de plăţi. Subsemnatul nu a obţinut şi nici nu va obţine sume în acest scop din cadrul sumelor împrumutului, creditului sau finanţării nerambursabile la dispoziţia subsemnatului.3. Subsemnatul certifică anume că: a) cheltuielile descrise în rezumatul formularului de plăţi sunt făcute în conformitate cu scopul specificat în Acordul de împrumut; b) bunurile şi serviciile cumpărate cu aceste sume au fost procurate în conformitate cu procedurile de achiziţie aplicabile agreate de JICA în urma acestui Acord de împrumut şi costurile şi termenii de achiziţie sunt rezonabili; c) bunurile şi serviciile au fost sau vor fi furnizate de furnizorul menţionat în rezumatul formularului de plăţi şi au fost sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizat din) ţările eligibile pentru împrumuturi ODA acordate de Japonia.4. Vă rugăm plătiţi suma astfel solicitată plătind în contul nonrezident în yeni al ................ la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japonia.5. Această cerere cuprinde ....... pagină(i) şi ....... rezumat formular de plăţi semnate şi numerotate.Cu stimă,Pentru ........................(numele beneficiarului)De ...........................(semnătura autorizată)Formular TRF-aData: ..............Nr: ..............Rezumatul formularului de plăţi(Tip A sau B)Rezumatul formularului de plăţi(Tip A sau B)
                     
    123456   78
    JICA nr.Descrierea bunurilor şi/sau serviciilorNumele şi adresa furnizoruluiCategoriaSuma contractuluiSuma de plată În valuta de contract   Suma acumulatăObservaţii
            Suma confirmată de JICASuma solicitată pentru finanţare JICA (sumă cerută acum)Suma de plătit în valută pentru a fi primită de furnizorSuma acumulată din finanţarea JICA deja plătită  
  NOTE:1. Suma cerută la JICA se calculează după cum urmează: ...................(Dacă se foloseşte o rată de tragere pentru calcul, vă rugăm specificaţi.)2. Suma aplicată pentru finanţarea JICA = RON echivalent a .............. yeni (rata de schimb leu/yen)(pentru moneda locală).3. Suma aplicată pentru finanţarea JICA este echivalentul sumei solicitate indicate în copia anexată a solicitării de plată (formularul CFP).4. Rata de schimb va fi rotunjită la 4 zecimale. A nu se lua în vedere zecimalele yenului.5. Coloana 8 indică dacă plata este o plată în avans sau o plată directă sau tranşă (în acest caz numărul tranşelor şi luna/perioada corespunzătoare) sau plata finală pentru reglare.Pentru ......................(numele împrumutatului)De: ..........................(semnătura autorizată)Formular JICA-TI-AINSTRUCŢIUNI DE TRANSFER DE TIP AData: .............Acord de împrumut nr. ROM-P5 ....................Nr. aplicaţiei .......................Către: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, JaponiaÎn conformitate cu acordul bancar încheiat între The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo, Japonia şi Banca agent, datat ............, vă solicităm să transferaţi suma trasă de JICA în baza Cererii de tragere nr. ..............., datată ........., în contul furnizorului relevant menţionat în Solicitarea de plată nr. ............., datată ........ , ataşată la cererea de tragere mai sus menţionată.Pentru.......................................(numele şi adresa împrumutatului)De către.......................................(semnătura autorizată)Anexat:Cerere de tragereSolicitare de platăFormular JICA-TI-BINSTRUCŢIUNI DE TRANSFER DE TIP BData: ...........Acord de împrumut nr. ROM P5 ................Nr. aplicaţiei ..............Către: Banca agentÎn urma primirii mesajului de plată din partea Băncii plătitoare, Banca agent va credita imediat suma în xxx (valuta cerută) solicitată efectiv de furnizor în contul corespondent al furnizorului.Pentru.......................................(numele şi adresa împrumutatului)De către......................................(semnătura autorizată)Anexat:Cerere de tragereSolicitare de platăFormular CFPSOLICITARE DE PLATĂData: .................Acord de împrumut nr. ROM-P5 ...............Nr. aplicaţiei .............................Către: METROREXBd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 010873Bucureşti, RomâniaVă transmitem anexat solicitarea de plată referitoare la progresul lucrărilor cu următorul conţinut:1. Numele beneficiarului2. Nr. contractului şi data3. Notificare privind nr. contractului şi data (în caz că se aplică)4. Descrierea bunurilor şi/sau a serviciilor furnizate5. Suma solicitată pentru finanţare de la JICA6. Suma acumulată plătită deja7. Suma totală (5 + 6)Va rugăm plătiţi suma de la pct. 5 în următorul cont:Număr de cont: ..................Numele titularului contului: ...................Numele băncii furnizorului: ........................Adresa sau numele sucursalei băncii furnizorului: .....................Telex: ..........Pentru .........................(numele furnizorului)De către: ......................(semnătura autorizată)-------