REGULAMENT din 24 septembrie 1998(*actualizat*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.(actualizată până la data de 17 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 noiembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRAREA nr. 72 din 23 ianuarie 2003; HOTĂRAREA nr. 2.340 din 14 decembrie 2004; HOTĂRAREA nr. 57 din 19 ianuarie 2006; HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006; HOTĂRAREA nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumita în continuare A.R.R., este înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 2A.R.R. este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral din venituri extrabugetare obţinute din prestaţii de servicii specifice şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3A.R.R. are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 4A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale: a) exercită inspecţia şi controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere; b) exercită controlul respectării normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora; c) controlează utilizarea de către operatorii de transport şi întreprinderi a autorizaţiilor de transport la autovehiculele care efectuează transport rutier în trafic internaţional de mărfuri şi de persoane, în punctele de control de trecere a frontierei, în trafic şi la sediul acestora, conform legislaţiei în vigoare; d) controlează respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi; e) controlează starea fizică a infrastructurii rutiere şi propune măsuri de înlăturare a pericolelor privind securitatea rutieră; f) controlează modul de utilizare a licenţelor de transport şi a certificatelor de transport în cont propriu, precum şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier de către operatorii de transport rutier şi întreprinderi, conform legislaţiei în vigoare; g) controlează modul în care se efectuează pregătirea profesională din cadrul şcolilor de conducători auto; h) opreşte şi imobilizează, dacă este cazul, vehiculele rutiere care efectuează activităţi de transport rutier, în conformitate cu prevederile legii; i) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier pentru orice vehicul, indiferent de capacitate, care efectuează activităţi de transport rutier, în cazurile prevăzute de lege; j) acordă licenţe de transport şi certificate de transport în cont propriu, în trafic naţional şi/sau internaţional, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor legale în vigoare; k) acordă licenţe pentru traseu, conform prevederilor legale; l) elaborează programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate; m) înregistrează operatorii de transport în Registrul operatorilor de transport rutier şi întreprinderile în Registrul întreprinderilor; n) asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe şi de certificate de transport în cont propriu, care execută transport rutier şi/sau activităţi conexe acestuia, centralizează şi valorifică informaţiile, în vederea întocmirii unei baze de date privind operatorii de transport sau întreprinderile; o) eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; p) autorizează funcţionarea şcolilor de conducători auto şi avizează programele de pregătire din cadrul lor, conform reglementărilor în vigoare; q) acordă certificate/atestate pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto; r) acordă atestate/certificate de competenţă profesională pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport cu vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t sau cu vehicule care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; s) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor publice şi modul de acordare a licenţelor şi certificatelor de transport şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu şi pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiilor de transport internaţional şi a documentelor de transport specifice; ş) analizează şi sancţionează, în limita competenţelor, abaterile de la reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi ia măsuri de retragere a licenţelor şi certificatelor de transport în cont propriu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier şi de suspendare a copiilor conforme ale licenţei de transport public sau ale certificatelor de transport în cont propriu, în cazuri justificate; t) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului norme şi reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier; ţ) acordă consultanţă în probleme privind aplicarea normelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere şi servicii de informare a operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor; u) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora; v) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; w) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; x) exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.  +  Capitolul II^1Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor de trafic-----------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.  +  Articolul 4^1Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de legislaţia în domeniu se efectuează în trafic de către inspectorii de trafic, în condiţiile legii.--------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.  +  Articolul 4^2 (1) Potrivit legii, inspectorul de trafic are următoarele atribuţii: a) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport şi/sau întreprinderi; b) să controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control; c) să verifice existenţa, autenticitatea, precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate; d) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză; e) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar, aparţinând atât operatorilor de transport şi întreprinderilor româneşti, cât şi operatorilor de transport străini, atunci când, la efectuarea controlului, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere, cu excepţia vehiculelor care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată; f) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare, să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor înmatriculate în România, care nu îndeplinesc condiţiile de operare, până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru continuarea transportului; g) să reţină copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, dacă aceasta ori acesta a fost înstrăinat(ă), modificat(ă) sau deteriorat(ă) ori nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia sau acestuia; h) să verifice ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de expediţie şi ambalare sau în vederea prelevării de mostre, în cazul mărfurilor periculoase; i) să verifice activitatea vehiculelor utilizate de şcolile de conducători auto în trafic; j) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. (2) Inspectorii de trafic au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României, republicată, de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările legale în domeniu; b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora; c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu, al acţiunilor de control, al informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, şi să nu le facă publice, în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul; d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei; e) de a purta uniforma de serviciu; f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare; g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare, pe timpul efectuării acţiunilor de control; h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic; i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. (3) În exercitarea atribuţiilor, personalul A.R.R. desemnat cu supravegherea, inspecţia şi controlul modului de respectare a normelor şi reglementărilor prevăzute de legislaţia în domeniu are sarcina să îşi facă cunoscută, în prealabil, calitatea şi să prezinte legitimaţia de control, este obligat să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată faţă de cetăţeni, fermă şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorul de trafic are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate; b) să oprească orice vehicul care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control, semnalizând regulamentar din poziţie statică, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers; c) să pătrundă, când situaţia o impune, în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderile şi operatorii de transport, în vehiculele deţinute de acestea, precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi în spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pentru efectuarea controlului şi a verificărilor care se impun; d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor şi operatorilor de transport, de către aceştia; e) să verifice legitimaţiile de călătorie, în cazul transportului public de persoane prin servicii regulate, şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii; f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mărfuri periculoase, când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate; g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activităţi de transport rutier; i) să apeleze şi să fie ajutat de forţele de ordine, atunci când este cazul, pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii; j) să i se permită accesul la documentele necesare pentru efectuarea verificării legalităţii activităţii de transport şi a activităţilor conexe; cu acordul prealabil al operatorilor de transport sau al întreprinderilor, să facă copii după acestea, iar dacă copierea nu poate fi făcută pe loc, să poată ridica documentele pentru o perioadă scurtă, determinată de timp, în baza unui proces-verbal; k) să controleze autovehiculele în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă împreună cu ofiţerii şi subofiţerii din cadrul poliţiei de frontieră; l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum şi să verifice unele sesizări ale instituţiilor abilitate, cu excepţiile stabilite prin lege; m) să aplice, după verificarea mărfurilor, sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. (5) Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage aplicarea de sancţiuni disciplinare, contravenţionale sau penale, după caz.-----------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea A.R.R. pe toată durata de existenta a acesteia, care pot fi înstrăinate în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 6Structura organizatorică a A.R.R. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 7 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatorică departamente, direcţii şi Inspectoratul rutier organizat la nivel de direcţie. (2) La nivel teritorial, A.R.R. are în structura sa organizatorică agenţii teritoriale, fără personalitate juridică.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 9 (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat şef.  +  Articolul 10Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 11Salarizarea directorului general - inspector de stat şef, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 12Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 13Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente; a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aproba regulamentul de ordine interioară; c) aproba strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R.; d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a A.R.R.; e) numeşte şi revoca personalul de conducere al A.R.R.; f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; g) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi asigura execuţia acestuia după aprobare; h) aproba sau propune spre aprobare, după caz, documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor ce urmează a se realiza de către A.R.R., în condiţiile legii; i) propune modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în condiţiile legii; k) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestaţiile de servicii; l) analizează raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfăşurata şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; m) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul A.R.R.; n) analizează şi propune Ministerului Transporturilor proiecte de noi acte normative sau modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; o) aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri aflate în administrarea A.R.R.; p) aproba scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.; q) elaborează şi/sau avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme şi reglementări specifice obiectului sau de activitate; r) exercita orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare, din regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 14Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.  +  Articolul 15Preşedintele consiliului de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente; a) asigura conducerea operativă a A.R.R.; b) reprezintă A.R.R. în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor A.R.R.; d) numeşte şi, după caz, revoca personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.; e) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul A.R.R.; f) exercita orice atribuţii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte. (3) şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenta a cel puţin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 17Consiliul de conducere prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii din perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 18 (1) A.R.R. întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se avizează de către consiliul de conducere şi se aproba de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului A.R.R. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul VII Personalul  +  Articolul 20 (1) Personalul A.R.R. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al A.R.R. (2) Personalul A.R.R. cu atribuţii de inspecţie şi control poarta uniforma de serviciu. (3) Forma, însemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R. (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Capitolul VIII Relaţiile A.R.R.  +  Articolul 21A.R.R. poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu agenţi economici, din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate.