REGULAMENT din 24 septembrie 1998(*actualizat*)de organizare şi functionare a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.(actualizat până la data de 3 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRAREA nr. 72 din 23 ianuarie 2003; HOTĂRAREA nr. 2.340 din 14 decembrie 2004.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumita în continuare A.R.R., este înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 2A.R.R. este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral din venituri extrabugetare obţinute din prestaţii de servicii specifice şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3A.R.R. are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 4A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi are următoarele atribuţii: a) exercita inspecţia şi controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale specifice transporturilor rutiere, referitoare la condiţiile de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului; b) acorda licenţe de transport şi de execuţie pentru operatorii de transport şi licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, conform prevederilor legale; c) controlează respectarea normelor obligatorii de securitate rutieră, stabilite de Ministerul Transporturilor; d) controlează existenta autorizaţiilor de transport la autovehiculele în trafic internaţional de mărfuri şi de călători în punctele de control de trecere a frontierei, conform legislaţiei în vigoare; e) controlează respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de către operatorii de transport; f) controlează, în trafic, starea tehnica a autovehiculelor şi remorcilor, precum şi legalitatea transporturilor, în comun cu Direcţia Generală a Poliţiei Rutiere şi cu Registrul Auto Roman, după caz; g) controlează activitatea comisiilor de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi categorii; h) controlează punerea în aplicare a normelor şi reglementărilor specifice transporturilor rutiere de către operatorii de transport; i) asigura controlul, conform actelor normative în vigoare, al achitării de către contribuabili a obligaţiilor privind constituirea Fondului special al drumurilor publice; j) asigura executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice; k) controlează starea fizica a infrastructurii rutiere şi propune măsuri de înlăturare a pericolelor privind securitatea rutieră; l) controlează modul de utilizare a licenţelor de transport şi de execuţie şi a autorizaţiilor de transport internaţional ale operatorilor de transport; m) atribuie licenţe pentru trasee judeţene, după avizarea lor de către Delegaţia permanenta a consiliului judeţean, pentru trasee interjudetene, precum şi licenţe pentru transportul public rutier internaţional de persoane prin servicii regulate;m^1) autorizează activităţile de transport rutier internaţional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;-----------Lit. m^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 72 din 23 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003. n) elaborează programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate; o) înregistrează operatorii de transport în Registrul operatorilor de transport rutier; p) tine evidenta deţinătorilor de licenţe pentru executarea de transporturi rutiere şi/sau de activităţi conexe acestuia, centralizează şi valorifica informaţiile, în vederea întocmirii unei baze de date privind operatorii de transport; q) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor normele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier şi controlează respectarea acestora de către operatorii de transport; r) avizează îndeplinirea condiţiilor de funcţionare a şcolilor de pregătire a conducătorilor auto, precum şi a programei şcolare; s) avizează programa de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului care efectuează transporturi periculoase, agabaritice şi perisabile şi programa de pregătire şi perfecţionare profesională a persoanelor desemnate sa conducă activităţi de transport rutier, conform reglementărilor în vigoare; s) atesta persoanele desemnate sa conducă activităţi de transport rutier, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor; t) efectuează verificarea şi atestarea profesională periodică a instructorilor şi profesorilor din cadrul procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a persoanelor desemnate sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi/sau activităţile conexe acestuia; t) analizează şi rezolva reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor publice şi modul de acordare a licenţelor de transport, a licenţelor de execuţie şi a autorizaţiilor de transport internaţional; u) analizează şi sancţionează, în limita competentelor, abaterile de la reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi ia măsuri de retragere a licenţelor de transport sau de execuţie în cazuri justificate; v) acorda consultanţa în probleme privind normele şi reglementările interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere şi servicii de informare şi îndrumare a operatorilor de transport rutier; w) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participa la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea lor; x) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamatiilor, sesizarilor, şi analizează propunerile privind calitatea serviciilor şi a siguranţei transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal; y) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere; z) exercita alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea A.R.R. pe toată durata de existenta a acesteia, care pot fi înstrăinate în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 6Structura organizatorică a A.R.R. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 7Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, la nivel central şi în teritoriu, A.R.R. poate avea în structura sa organizatorică agenţii şi puncte de control.  +  Articolul 8A.R.R. are în structura sa organizatorică Inspectoratul rutier, organizat la nivel de direcţie.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 9 (1) Conducerea A.R.R. este asigurata de către un consiliu de conducere compus din 9 persoane. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat şef.  +  Articolul 10Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 11Salarizarea directorului general - inspector de stat şef, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 12Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 13Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente; a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aproba regulamentul de ordine interioară; c) aproba strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R.; d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a A.R.R.; e) numeşte şi revoca personalul de conducere al A.R.R.; f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; g) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi asigura execuţia acestuia după aprobare; h) aproba sau propune spre aprobare, după caz, documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor ce urmează a se realiza de către A.R.R., în condiţiile legii; i) propune modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în condiţiile legii; k) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestaţiile de servicii; l) analizează raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfăşurata şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; m) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul A.R.R.; n) analizează şi propune Ministerului Transporturilor proiecte de noi acte normative sau modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; o) aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri aflate în administrarea A.R.R.; p) aproba scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.; q) elaborează şi/sau avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme şi reglementări specifice obiectului sau de activitate; r) exercita orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare, din regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 14Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.  +  Articolul 15Preşedintele consiliului de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente; a) asigura conducerea operativă a A.R.R.; b) reprezintă A.R.R. în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor A.R.R.; d) numeşte şi, după caz, revoca personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.; e) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul A.R.R.; f) exercita orice atribuţii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte. (3) şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenta a cel puţin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 17Consiliul de conducere prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii din perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 18 (1) A.R.R. întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se avizează de către consiliul de conducere şi se aproba de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului A.R.R. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul VII Personalul  +  Articolul 20 (1) Personalul A.R.R. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al A.R.R. (2) Personalul A.R.R. cu atribuţii de inspecţie şi control poarta uniforma de serviciu. (3) Forma, însemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R. (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Capitolul VIII Relaţiile A.R.R.  +  Articolul 21A.R.R. poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu agenţi economici, din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate.