LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*)privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate(actualizată până la data de 20 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 5 din 19 ianuarie 2006; LEGEA nr. 50 din 8 martie 2006; RECTIFICAREA nr. 248 din 20 iulie 2005; RECTIFICAREA nr. 50 din 8 martie 2006; LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007; LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008; LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009; LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte condiţiile în care cetăţenii români îşi pot exercita dreptul la liberă circulaţie în străinătate, precum şi limitele exercitării acestui drept.  +  Articolul 2 (1) Cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României. (2) Cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul parinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.  +  Articolul 3 (1) Limitarea exercitării dreptului cetăţenilor români la liberă circulaţie în străinătate se poate face numai temporar, în cazurile şi în condiţiile prevăzute în prezenta lege, şi constă în suspendarea sau, după caz, restrângerea exercitării acestui drept. (2) Suspendarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate reprezintă interdicţia temporară de părăsire a teritoriului României, instituită de drept sau, după caz, de către autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi. Această măsura are caracter individual, cu excepţia situaţiilor în care este instituită prin lege specială, în cazul apariţiei unor situaţii de natură să o justifice în raport cu necesitatea asigurării apărării ţării sau a securităţii naţionale. (3) Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate reprezintă interdicţia temporară de a călatori în anumite state, dispusă de autorităţile competente române, în condiţiile prezentei legi. (4) Autorităţile competente au obligaţia să informeze în scris, în condiţiile prezentei legi, persoana împotriva căreia s-a instituit o măsură de limitare a exercitării dreptului de liberă circulaţie, asupra motivelor care au determinat această masură, precum şi asupra perioadei pentru care s-a limitat exerciţiul acestui drept.  +  Articolul 4 (1) Pe perioada şederii în străinătate orice cetăţean român are dreptul la asistenţă şi protecţie din partea misiunilor diplomatice, precum şi a oficiilor consulare ale României. (2) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate au obligaţia să acorde sprijin şi asistenţă, în condiţiile legii, cu sprijinul instituţiilor competente din ţară, cetăţenilor români aflaţi în dificultate sau care solicită ajutorul în vederea întoarcerii în ţară, precum şi de a întreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetăţenilor români asupra apariţiei unor situaţii de natură să le pună în pericol siguranţa ori sănătatea. (3) Pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, organele poliţiei de frontieră sunt obligate să îi informeze pe cetăţenii români care urmează să călătorească în străinătate asupra apariţiei, pe teritoriile statelor de tranzit şi de destinaţie, a unor situaţii de natură să le puna în pericol siguranţa ori sănătatea.  +  Articolul 5Pe perioada şederii lor în străinătate, cetăţenii români au următoarele obligaţii: a) să respecte legislaţia României şi să nu desfăşoare activităţi de natură să compromită imaginea României ori care să contravină obligaţiilor asumate de România prin documente internaţionale; b) să respecte legislaţia statului în care se află, precum şi scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul statului respectiv, în condiţiile stabilite prin legislaţia acestuia sau prin documentele internaţionale încheiate cu România; c) să depună toate diligenţele în vederea acordării de ajutor cetăţenilor români aflaţi în dificultate pe teritoriul statului pe care se află, informând cu privire la astfel de situaţii misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din statul respectiv; d) în cazul stabilirii reşedintei sau a domiciliului în străinătate, să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României; e) să informeze cea mai apropiată misiune diplomatica sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare intervenită în starea lor civilă.  +  Capitolul II Documente de călătorie în străinătate  +  Secţiunea 1 Tipuri de documente de călătorie  +  Articolul 6 (1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate, eliberate în condiţiile prezentei legi, sunt următoarele: a) paşaport diplomatic*); b) paşaport de serviciu*); c) paşaport simplu; d) paşaport simplu temporar; e) titlu de călătorie. (2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (3) Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care paşapoartele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor cuprinde un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei şi a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată şi se vor elibera, în mod etapizat, ca: «paşaport diplomatic electronic», «paşaport de serviciu electronic» şi «paşaport simplu electronic». De la aceeaşi dată se eliberează şi paşaportul simplu temporar prevăzut la alin. (1) lit. d). (4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate. (5) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte. (6) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 6^1 (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene. (2) Regimul juridic al cărţii de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune altfel.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.  +  Secţiunea 1^1 Stocarea datelor persoanei------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Datele biometrice incluse în paşapoarte sunt imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete. (2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004. (3) Procedura preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane: a) minorii sub vârsta de 6 ani; b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Secţiunea a 2-a Pasaportul diplomatic*)------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 8 (1) Paşaportul diplomatic*) este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane, în scopul facilitării reprezentării de către acestea a intereselor statului român în străinătate:------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". a) preşedintele României; b) preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor; c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaţilor şi membrii Parlamentului European;------------Litera c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. d) primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate miniştrilor; e) preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale; f) avocatul poporului şi adjuncţii acestuia; g) preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; h) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; i) preşedintele şi vicepreşedintii Curţii de Conturi; j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorul general financiar al Curţii de Conturi şi adjuncţii acestora; k) preşedintele şi preşedintii de secţie ai Consiliului Legislativ; l) guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României; m) preşedintele şi vicepreşedintii Academiei Române; n) patriarhul, cardinalul, mitropoliţii şi şefii cultelor din România, recunoscute de stat; o) secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora; p) membrii corpului diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare membrilor corpului diplomatic şi consular;------------Litera p) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Litera q) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. r) ataşaţii militari şi ataşaţii de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă, judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncţii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale;------------Litera r) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. s) curierii diplomatici; t) soţul, soţia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la lit. a)-r); u) persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susţinerea unor interese naţionale, pe bază de mandat şi pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe; v) foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor şi foştii prim-miniştri. (2) Paşapoartele diplomatice*) se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), după cum urmează: a) la inceputul mandatului cu care au fost investiţi, în cazul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), i), j), l) şi m); b) înaintea primei deplasări care necesită utilizarea paşaportului diplomatic, în cazul celorlalte persoane prevăzute la alin. (1).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 9 (1) Paşapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor sau a autorităţilor publice interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) În cazul în care structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8, poate refuza eliberarea paşaportului diplomatic, informând în acest sens instituţia solicitantă.  +  Articolul 10 (1) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează, de regulă, cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, prin înlocuirea denumirii "paşaport diplomatic" cu denumirea "paşaportul diplomatic electronic". (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), o)-r) şi u), paşapoartele diplomatice*) se pot elibera şi pentru o perioadă solicitată de instituţiile din care acestea fac parte, fără a se putea depăşi perioada maximă prevăzută la alin. (1).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (3) Paşapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani.------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 11 (1) Titularii paşapoartelor diplomatice*) sunt obligaţi să le predea instituţiei din care fac parte, după cum urmează: a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu excepţia primului-ministru, e), g), i), j), l), m) şi o), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, la încheierea mandatului cu care au fost învestite; b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) şi n), precum şi soţul, soţia şi copiii minori ai acestora, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic*).------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (2) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. u) sunt obligate să predea pasaportul diplomatic*) la Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul diplomatic*) Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v).------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Secţiunea a 3-a Paşaportul de serviciu*)------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 12Paşaportul de serviciu*) este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane: a) magistraţilor, când călătoresc în misiuni oficiale; b) prefecţilor şi subprefecţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale; c) funcţionarilor din aparatul central al administraţiei publice şi ai Parlamentului, când călătoresc în misiuni oficiale; d) personalului tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentanţelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, lectorilor trimişi în misiune de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi soţului, soţiei şi copiilor minori ai acestora; e) preşedinţilor şi vicepreşedinţilor organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale; f) preşedinţilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, când se deplasează în străinătate în interes de serviciu; g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiuni oficiale.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 13 (1) Paşapoartele de serviciu*) se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituţiilor, autorităţilor publice sau organizaţiilor interesate, care achită taxele prevăzute de lege şi precizează scopul şi calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie. (2) Paşapoartele de serviciu*) se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii. (3) Paşapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 14 (1) Paşapoartele de serviciu*) pot fi folosite de titularii acestora numai atunci când se deplasează în străinătate în calitate oficială, în interesul autorităţii sau instituţiei publice din care face parte. (2) În termen de 5 zile de la întoarcerea în ţară, titularul are obligaţia de a preda paşaportul de serviciu*), spre păstrare, la autoritatea sau instituţia publică din care face parte. Pe cale de excepţie, seful autorităţii sau instituţiei publice poate dispune ca paşaportul de serviciu*) să rămână în posesia titularului atunci când acesta, prin natura activităţii desfăşurate, se deplasează frecvent în străinătate, cu condiţia ca perioada de şedere pe teritoriul României, între două deplasări, să nu depăşească 30 de zile. (3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 12, autoritatea sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul de serviciu*) Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Secţiunea a 4-a Paşaportul simpluPaşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. II a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 15 (1) Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. (2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (3) În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (5) Paşapoartele simple se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare prevăzute de lege. (6) Eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este supusă plăţii unui tarif suplimentar de 100 lei. Prin excepţie, în cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgenţă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este scutită de plată tarifului suplimentar. (7) În situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul ca datele înscrise în paşaportul simplu sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5) şi, după caz, la alin. (6). (8) Prevederile alin. (1), (2), (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se primesc de către serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor prevăzute la alin. (2), numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare. (9) După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente de călătorie vor putea fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile prevăzute la alin. (3).------------Alin. (9) al art. 15 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care completează pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 16*) (1) Cetăţenii români nu pot deţine în acelaşi timp decât câte un singur paşaport simplu valabil, cu excepţia cazurilor care justifică deţinerea simultană a două sau mai multe paşapoarte, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Cetăţenii români care sunt titulari ai mai multor paşapoarte valabile, în condiţiile prezentei legi, au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea cazurilor prevăzute la alin. (1), să predea autorităţilor competente paşapoartele deţinute suplimentar. (3) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, la data de 1 iulie 2009, prevederile art. 16 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 17 (1) Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate li se eliberează paşapoarte simple sau paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii: a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal; b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal. (2) Emiterea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 17^1 (1) Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. a) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic; b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil; f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.------------Alin. (2) al art. 17^1 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se depun la autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (2), cu excepţia serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor. Prevederile art. 15 alin. (3)-(5) şi (7), respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, şi cu privire la cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.------------Alin. (4) al art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (5) Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (5) al art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 17^2 (1) Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d), pot deţine, concomitent, şi un paşaport simplu temporar. (2) Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar.------------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 18 (1) Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani; c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani. (2) Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează: a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 6 ani; b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani. (3) Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de 12 luni.------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) - (3) încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 20 (1) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei. (2) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi. (3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi reţinute numai de organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi cele pentru evidenţa persoanelor, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a păstra paşapoartele în condiţii care să nu implice riscul deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora. (5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (6) Titularii paşapoartelor simple, ai paşapoartelor simple electronice ori ai paşapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a preda paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice ori paşapoartele simple temporare la solicitarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (3).------------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 21 (1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori a paşaportului simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Decizia de respingere a cererii, precum şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică solicitantului în scris, în termenul stabilit pentru soluţionarea cererii. (3) Decizia de respingere a cererii este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  +  Secţiunea a 5-a Titlul de călătorie  +  Articolul 22 (1) Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îşi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se întoarce în ţară. (2) Minorilor aflaţi în străinătate neînsoţiţi de părinţi li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în vederea întoarcerii în ţară.------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 23Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de cel mult un an. Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România.  +  Articolul 23^1 (1) Începând de la data punerii în circulaţie a paşapoartelor simple temporare, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.------------Alin. (1) al art. 23^1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului în România.-------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006.  +  Articolul 24Prevederile art. 20 referitoare la obligaţia neînstrăinării şi condiţiile păstrării paşapoartelor simple, a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se aplică în mod corespunzător şi în cazul titlurilor de călătorie.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Secţiunea a 6-a Pierderea, distrugerea şi furtul documentelor de călătorie  +  Articolul 25 (1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (2) Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport. (3) Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv. (4) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului paşapoartelor diplomatice*) şi de serviciu*), titularul are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Afacerilor Externe şi, după caz, instituţia din care face parte. (5) Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 26 (1) Documentele de călătorie găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau autorităţii emitente sau celei mai apropiate unităţi de poliţie, care are obligaţia de a le transmite autorităţii emitente. (2) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente, pot fi restituite titularilor, dacă mai sunt valabile şi dacă nu li s-au eliberat noi documente în locul acestora, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 27 (1) Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prevăzute la art. 25. (2) În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituţia din care fac parte. (3) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia. (4) Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Capitolul III Exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate  +  Secţiunea 1 Condiţiile exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate de către cetăţenii români  +  Articolul 28 (1) Organele poliţiei de frontieră permit cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani şi minorilor căsătoriţi în condiţiile legii, care sunt titulari de documente de călătorie valabile, să iasă de pe teritoriul României, dacă nu se află în una dintre situaţiile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate. (2) Cetăţenilor români împotriva cărora s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate li se poate permite ieşirea din România numai dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) declară că nu călătoresc în statul/statele cu privire la care s-a instituit această masură; b) din documentele de transport nu rezultă faptul că urmează să călătorească în statul/statele cu privire la care s-a instituit această masură; c) punctul de trecere a frontierei în care se prezintă nu este unul situat la frontiera comună cu statul cu privire la care s-a instituit această măsură. (3) În cazul în care se permite ieşirea din România în condiţiile prevăzute la alin. (2), cetăţeanului român i se pune în vedere de către organele poliţiei de frontieră faptul că, pe perioada deplasării în străinătate, nu are dreptul să călătorească în statul/statele cu privire la care s-a instituit măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, pe perioada pentru care s-a dispus această restrângere. (4) Prevederile alin. (2) referitoare la situaţiile în care se permite ieşirea din România a cetăţeanului român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate nu se aplică persoanelor care se legitimează în punctul de trecere a frontierei cu paşaport diplomatic*) sau de serviciu*), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 lit. a)-c).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic". (5) Cetăţeanul român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate poate călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură numai în situaţii excepţionale, determinate de motive obiective care necesită prezenţa acestuia în statul respectiv, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.---------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.  +  Articolul 29 (1) La întoarcerea pe teritoriul României, cetăţenii români au obligaţia să prezinte organelor poliţiei de frontieră documentele de călătorie în străinătate valabile, emise de autorităţile competente române din ţară sau din străinătate. (2) Organele poliţiei de frontieră pot permite intrarea pe teritoriul României a cetăţeanului român care se legitimează cu un document de călătorie emis de autorităţile competente române, a cărui valabilitate a încetat, numai după efectuarea verificărilor corespunzătoare în evidenţele specifice, cu privire la identitatea şi cetăţenia titularului. În acest caz durata verificărilor efectuate nu poate depăşi 24 de ore din momentul prezentării solicitantului în punctul de trecere a frontierei. (3) În cazul în care persoana care se prezintă în punctul de trecere a frontierei pentru a intra pe teritoriul României declară ca este cetăţean român, dar nu posedă documente eliberate de autorităţile române, valabile sau expirate, care să ateste identitatea acesteia, organele poliţiei de frontieră efectuează în cel mai scurt timp posibil verificările necesare pentru stabilirea identităţii şi cetăţeniei persoanei respective. (4) În situaţia în care persoana prevăzută la alin. (3) este titulara a unui document de călătorie eliberat de un alt stat şi îndeplineşte condiţiile de intrare pe teritoriul României, potrivit legii, organele poliţiei de frontieră permit intrarea acesteia în ţară în calitate de străin, şi o îndrumă totodată să se adreseze Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru clarificarea situaţiei privind cetăţenia română. (5) Organele poliţiei de frontieră sunt obligate să permită intrarea pe teritoriul României persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3), de îndată ce stabilesc identitatea acestora, precum şi faptul că sunt cetăţeni români. (6) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), în funcţie de intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor corespunzătoare de către organele poliţiei de frontieră, persoana poate fi cazată, cu acordul acesteia, într-un spaţiu special amenajat în incinta punctului de trecere a frontierei, pus la dispoziţie de administratorul acestuia.  +  Articolul 30 (1) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv.--------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau, după caz, declarat dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se află în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b)-d), organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a minorilor însoţiţi, numai în următoarele situaţii: a) în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal; b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinţi.-------------Litera b) a alin. (3) al art. 30 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 191 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 26 ianuarie 2006. (4) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), declaraţia părinţilor, a parintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a parintelui supravieţuitor sau a reprezentantului legal, după caz, trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: a) scopul deplasării; b) ruta urmată până în statul de destinaţie; c) indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, caz în care trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, sau dacă urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoţitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, în cazul în care acesta este o altă persoană decât cea cu care iese din România. (5) Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. (6) Organele poliţiei de frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respectă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi la alin. (4), referitoare la însoţitor, perioada deplasării şi ruta care trebuie urmată, iar în situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în raport cu destinaţia, respectiv cu perioada deplasării. (7) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se pastrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul minorului.  +  Articolul 31 (1) În situaţia în care organele poliţiei de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia. Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi, vor proceda la informarea imediată a acestora, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, organele poliţiei de frontieră vor anunţa de îndată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii. (2) Organele poliţiei de frontieră vor întrerupe, de asemenea, călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 30, în următoarele situaţii: a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deşi în declaraţia părinţilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor; b) însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare, cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune:1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav;2. infracţiuni privitoare la viaţa sexuală;3. cerşetorie;4. lipsire de libertate în mod ilegal;5. sclavie;6. prostituţie;7. proxenetism;8. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;9. infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legatură cu traficul de persoane;10. trafic de migranţi;11. trafic de ţesuturi sau organe umane;12. infracţiuni de terorism; c) însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte, dat în condiţiile prevăzute la art. 30; d) însoţitorului sau, după caz, minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezentei legi, exerciţiul dreptului la liberă circulaţie în străinătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună; e) însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului, atunci când faţă de acesta s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale; f) minorul refuză să iasă din ţară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani. (3) Ieşirea din România a minorilor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) şi (3), se permite numai după soluţionarea neînţelegerilor de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) În vederea constatării de către organele poliţiei de frontieră a situaţiei prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instanţei prin care s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate se comunică Poliţiei de Frontieră Română şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 32 (1) Până la preluarea minorului de către părinte sau, după caz, de către o altă persoană, în condiţiile prezentei legi, însoţitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care călătoreşte în străinătate în condiţiile prezentei legi împreună cu acesta, are următoarele obligaţii: a) să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toata durata deplasării; b) să nu abandoneze minorul; c) să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori; d) să respecte scopul, ruta şi durata deplasării menţionate în declaraţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d), cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite; e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens; f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal; g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c), să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-g), misiunea diplomatică sau oficiul consular sesizat are obligaţia de a informa imediat, direct sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, atât Inspectoratul General al Poliţiei Române, cât şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea anunţării părinţilor ori a reprezentantului legal al minorului în legatură cu evenimentul produs.  +  Articolul 33Minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsura educativă a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea domiciliului în străinătate  +  Articolul 34 (1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii: a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv; b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat; c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv; d) a dobândit cetăţenia statului respectiv; e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională. (2) Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat. (3) În cazul solicitării unui paşaport simplu sau a unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), cererile pentru eliberarea paşaportului simplu, respectiv a paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.------------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu ori a paşaportului simplu electronic cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de Direcţia Generală de Paşapoarte. (5) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României. (6) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române. (7) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor privind eliberarea paşapoartelor cu menţionarea ţării de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 35Cetăţeanului român care are domiciliul în străinătate şi solicită autorităţilor competente române eliberarea documentelor de identitate, de călătorie sau de stare civilă, dar nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează documentele respective, în condiţiile legii, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea acestor autorităţi, faptul că solicitantul este cetăţean român.  +  Articolul 36 (1) Cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani şi minorului căsătorit cu respectarea legii, care şi-au stabilit domiciliul în România, li se anulează menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate sau, după caz, paşapoartele prevăzute la art. 34 şi li se eliberează carte de identitate, în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate şi a fost returnat în baza unui acord de readmisie sau, după caz, a fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în România, să declare autorităţilor competente locul unde şi-a stabilit domiciliul, în condiţiile legii.  +  Articolul 37Minorul îşi stabileşte domiciliul în străinătate sau, după caz, în România, în condiţiile Codului familiei şi ale altor legi speciale care cuprind reglementări în această materie.  +  Secţiunea a 3-a Limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate  +  Articolul 38Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la următoarele categorii de persoane:----------Lit. a) a art. 38 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II alin. (1) lit. a) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate încetează de drept toate măsurile de restrângere a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, dispuse până la acea dată de instanţele competente în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în curs de executare;De asemeni, potrivit art. II alin. (1) lit. a) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate inceteaza de drept toate procedurile judiciare aflate în curs de desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate începute în temeiul:- art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 40 lit. d) şi, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege. b) cu privire la persoana a cărei prezenţă pe teritoriul unui stat, prin activitatea pe care o desfaşoară sau ar urma să o desfăşoare, ar aduce atingere grava intereselor României sau, după caz, relaţiilor bilaterale dintre România şi acel stat.  +  Articolul 39-----------Alin. (1) al art. 39 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II alin. (1) lit. a) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate încetează de drept toate măsurile de restrângere a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, dispuse până la acea dată de instanţele competente în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în curs de executare.De asemeni, potrivit art. II alin. (1) lit. a) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate inceteaza de drept toate procedurile judiciare aflate în curs de desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate începute în temeiul:- art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 40 lit. d) şi, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege. (2) În situaţia prevăzută la art. 38 lit. b), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale care deţine date ori informaţii cu privire la activitatea pe care persoană o desfaşoară sau urmează să o desfăşoare în străinătate, de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestei persoane, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti.--------------Alin. (2) al art. 39 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 126 din 5 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007 de către LEGEA nr. 115 din 16 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), instanţa se pronunţă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităţilor competente şi comunică hotărârea părţilor, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, precum şi serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, competent să elibereze paşaportul simplu persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.-----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. (4) Hotărârea prevăzută la alin. (3) este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, la curtea de apel competenţa teritorial. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. (5) Hotărârea curtii de apel este supusă recursului, termenul de recurs, precum şi cel de judecată fiind cele prevăzute la alin. (4). (6) Exercitarea cailor de atac prevăzute la alin. (4) şi (5) nu suspenda executarea hotărârii instanţei. (7) Prezenta procurorului la toate sedintele de judecată este obligatorie.------------Alin. (8) al art. 39 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.  +  Articolul 40Exercitarea de către o persoană a dreptului la libera circulatie în strainatate se suspenda numai în urmatoarele situaţii: a) este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala şi a fost dispusa instituirea unei măsuri preventive în condiţiile Codului de procedura penala; b) a fost condamnata şi are de executat o pedeapsă privativa de libertate; c) este internata într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, în condiţiile legii penale; d) nu a respectat măsura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate, dispusa în condiţiile prezentei legi.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II alin. (1) lit. b) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate încetează de drept toate măsurile de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, aflate în curs de executare, dispuse de instanţele competente până la acea dată în temeiul art. 40 lit. d) şi, după caz, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege.De asemeni, potrivit art. II alin. (1) lit. a) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate inceteaza de drept toate procedurile judiciare aflate în curs de desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate începute în temeiul:- art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 40 lit. d) şi, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege.  +  Articolul 41 (1) În vederea punerii în executare de către autorităţile competente a masurii de suspendare a exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate, autorităţile care au dispus masurile prevăzute la art. 40 lit. a)-c) au obligaţia de a le comunică Directiei Generale de Pasapoarte, Inspectoratului General al Politiei Române şi Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. (2) Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate inceteaza de drept la data la care inceteaza măsura dispusa în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 40 lit. a)-c).  +  Articolul 42 (1) În situaţia prevăzută la art. 40 lit. d), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, prevăzută la art. 39 alin. (2), de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei împotriva căreia a fost instituită măsura suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.-----------Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II alin. (1) lit. b) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate încetează de drept toate măsurile de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, aflate în curs de executare, dispuse de instanţele competente până la acea dată în temeiul art. 40 lit. d) şi, după caz, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege.De asemeni, potrivit art. II alin. (1) lit. a) din LEGEA nr. 206 din 11 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010, la data intrării în vigoare a legii mai sus menţionate inceteaza de drept toate procedurile judiciare aflate în curs de desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate începute în temeiul:- art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 40 lit. d) şi, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege.  +  Articolul 43Pe durata suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, cetăţeanului român i se poate refuza temporar eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi pot fi retrase de către autorităţile competente să pună în executare măsura.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.  +  Articolul 44 (1) La cererea persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura prevăzută la art. 40, în condiţiile art. 42, instanţa de judecată care a instituit această măsură poate dispune suspendarea temporară a executării acesteia şi înlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la liberă circulaţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 39 alin. (3)-(7), în următoarele cazuri: a) persoana urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, prezentând documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale române; b) în cazul decesului în străinătate al soţului sau al unei rude de până la gradul al IV-lea inclusiv; c) în alte situaţii obiective care necesită prezenţa temporară a persoanei pe teritoriul altui stat, fără de care interesele legitime ale acesteia sau ale altui cetăţean ar fi în mod grav afectate. (2) În cazul în care instanţa admite cererea prevăzută la alin. (1), prin hotărârea pe care o pronunţă trebuie să stabilească perioada exactă, precum şi statul/statele în care persoana poate călători. (3) Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din ţară a persoanei prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) şi (3), dacă prezintă hotărârea instanţei de judecată, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care se suspendă temporar executarea măsurii prevăzute la art. 40.  +  Capitolul IV Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 45Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativă a persoanei vinovate.  +  Articolul 46Următoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea obligaţiei de predare a paşapoartelor diplomatice*), în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1); b) nerespectarea de către titularii paşapoartelor diplomatice*) a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2); c) folosirea paşapoartelor de serviciu*) în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 14 alin. (1); d) nerespectarea de către titularii pasapoartelor de serviciu*) a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2); e) nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei de a preda paşaportul suplimentar, conform art. 16 alin. (2) sau, după caz, art. 17^2 alin. (2);-------------Litera e) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.e^1) folosirea de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a paşapoartelor care au încetat să mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);-------------Litera e^1) a art. 46 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. f) nerespectarea de către titularii paşapoartelor simple a obligaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1); g) nerespectarea condiţiei privind păstrarea paşapoartelor simple, paşapoartelor simple electronice sau a paşapoartelor simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani de către părinţi, reprezentanţi legali sau însoţitori, prevăzută la art. 20 alin. (2);-------------Litera g) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. h) reţinerea paşaportului aparţinând unei persoane, de către alte persoane decât cele autorizate, în condiţiile art. 20 alin. (3); i) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) a obligaţiei prevăzute la alin. (4); j) nerespectarea obligaţiei de a nu folosi paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar declarat furat ori pierdut, de către persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2);-------------Litera j) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. k) folosirea paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar declarat furat ori pierdut, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 27 alin. (3);-------------Litera k) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^1) nerespectarea de către titular sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (4);-------------Litera k^1) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^2) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (5) a obligaţiei de predare a paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar în termen de 5 zile;-------------Litera k^2) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008.k^3) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (6) a obligaţiei de a preda paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar autorităţilor prevăzute la art. 20 alin. (3);-------------Litera k^3) a art. 46 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. l) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. d) de către însoţitorul minorului, cu excepţia situaţiei în care a existat acordul părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (2) de către persoana returnată/expulzată de pe teritoriul statului unde îşi stabilise domiciliul;-------------Litera m) a art. 46 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. n) pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), în mod repetat, într-un interval de 3 ani.-----------Lit. n) a art. 46 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008, în tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la "paşaportul diplomatic" şi "paşaportul de serviciu", cu excepţia celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute şi la "paşaportul diplomatic electronic", respectiv "paşaportul de serviciu electronic".  +  Articolul 47 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 46 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30 lei la 50 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), g) şi i); b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), j) şi k); c) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, cele prevăzute la lit. m) şi n); d) cu amendă de la 150 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. l); e) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. e^1), h), k^1), k^2) şi k^3).-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor actualiza prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ori, după caz, de către agenti constatatori anume desemnaţi ai altor instituţii sau autorităţi, potrivit competenţelor.  +  Articolul 49Contravenţiilor prevăzute la art. 46 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 50 (1) Împiedicarea de orice fel, fără drept, a exercitării de către cetăţeanul român a dreptului la liberă circulaţie în străinătate, prin refuzul eliberării sau reţinerea documentului de călătorie ori prin refuzul permiterii de a ieşi şi de a intra din/în România în alte situaţii decât cele expres prevăzute de lege, constituie infracţiune şi se pedepşeste cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Acţiunea penală pentru fapta prevăzuta la alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  +  Articolul 51 (1) Fapta persoanei prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) de a fi lăsat minorul într-un alt stat, cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), e) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Acţiunea penală pentru fapta prevăzută la alin. (1) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părintelui sau, după caz, a reprezentantului legal al minorului.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 52Până la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul returnării unui cetăţean român în baza unui acord de readmisie încheiat între România şi un stat membru al Uniunii Europene, măsura restrângerii dreptului la liberă circulaţie în străinătate, instituită în condiţiile art. 38*), trebuie să se refere la teritoriile tuturor acestor state, cu excepţia celor cu privire la care persoana în cauză face dovada că are drept de intrare.---------------*) Conform RECTIFICĂRII nr. 248 din 20 iulie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 7 aprilie 2006, la articolul 52, în loc de: "... în condiţiile art. 40,..." se va citi: "...în condiţiile art. 38,...".  +  Articolul 53Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 54 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu următoarele excepţii: a) Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001; b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului de interne nr. 177/2001 pentru stabilirea cuantumului sumei minime în valută liber convertibilă pe care cetăţenii români trebuie să o deţină la ieşirea din ţară, când călătoresc în scopuri particulare în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie 2001, care se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 55 (1) Măsurile de suspendare a dreptului de a folosi paşaportul, dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân în vigoare sau, după caz, încetează după cum urmează: a) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. a)-c) rămân în vigoare în aceleaşi condiţii; b) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. d) încetează de drept; c) cele dispuse în temeiul art. 14 alin. (1) lit. e) încetează de drept, cu excepţia celor dispuse cu privire la cetăţenii români returnaţi în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state, care rămân în vigoare pentru o perioadă de 6 luni, putând fi transformate, înainte de expirarea acestui termen, în măsuri de restrângere a dreptului la liberă circulaţie în străinătate, în condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) şi (3)-(8), precum şi, după caz, la art. 44 din prezenta lege, la solicitarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră sau, după caz, a Direcţiei Generale de Paşapoarte. (2) Cererile pentru eliberarea sau prelungirea documentelor de călătorie, precum şi cele pentru includerea oricăror menţiuni în aceste documente, depuse la autorităţile competente înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997, cu modificările şi completările ulterioare.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III-art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008 prevăd:Art. III (1) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice, vor primi şi vor soluţiona atât cererile privind eliberarea paşapoartelor electronice, cât şi a paşapoartelor simple temporare, potrivit competenţelor. (2) Autorităţile competente care, la data prevăzută la alin. (1), nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor electronice vor primi şi vor soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009. (3) Pe măsura dotării cu echipamentele tehnice necesare eliberării paşapoartelor simple electronice, instituţiile prefectului în subordinea cărora funcţionează serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple procedează potrivit alin. (1), având obligaţia de a înştiinţa cetăţenii şi de a notifica Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la eliberarea noilor documente de călătorie.------------Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.Art. III^1Guvernul va stabili prin hotărâre condiţiile în care se vor prelua datele biometrice, precum şi condiţiile tehnice de preluare a acestor date, astfel încât acestea să se realizeze cu respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal.------------Art. III^1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009.Art. IVCererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităţile competente şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit dispoziţiilor aplicabile la data depunerii cererii.Art. V (1) Paşapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, retrăgându-se treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor cetăţenilor. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi menţiunilor efectuate în cuprinsul acestor paşapoarte."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 iulie 2005.Nr. 248.------------