ORDIN nr. 1.384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 16 noiembrie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.659/2010 al Direcției asistență medicală,având în vedere prevederile art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de management încheiat între managerul spitalului public și Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie, după caz, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Utilizarea acestui model de contract este obligatorie. În cuprinsul contractelor încheiate pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante, conform și în limita prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Se aprobă lista indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 10 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, spitalele publice, precum și persoanele care ocupă funcția de manager în cadrul spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 6(1) Prezentul ordin se aplică și contractelor de management aflate în derulare la data intrării în vigoare a dispozițiilor acestuia, prin completarea și/sau modificarea corespunzătoare a acestora, după caz.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), părțile vor încheia, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului ordin, un act adițional la contractele de management.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  București, 4 noiembrie 2010.Nr. 1.384.  +  Anexa nr. 1
  CONTRACT DE MANAGEMENT
  nr. ........ data .............
  I. Părțile contractului 1. Ministerul Sănătății sau ministerul/instituția cu rețea sanitară proprie, după caz, reprezentat prin ministru, conducătorul instituției cu rețea sanitară proprie, primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București ori președintele Consiliului Județean ......................................., pe de o parte,și2. Managerul sau, după caz, comandantul/directorul general al Spitalului ..................., cu sediul în localitatea ..............., județul ................/municipiul București, str. .................. nr. ......., telefon: fix/mobil ............../.............., e-mail ....................:a) persoană fizică, domnul/doamna ............................, domiciliat/domiciliată în ...................., str. .................. nr. ...., județul/sectorul ......................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ....... nr. ............, codul numeric personal ........................., în calitate de manager al Spitalului ..........................., cu sediul în localitatea .................., județul ........................./municipiul București;saub) persoana juridică ............................., având sediul în localitatea .................., sectorul/județul .................., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului .......................... sub nr. ..............., reprezentată prin domnul/doamna ..................., domiciliat/domiciliată în ...................., str. .................... nr. ......., județul/sectorul ........................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ....... nr. ............, codul numeric personal .............................., pe de altă parte,am convenit încheierea prezentului contract de management.II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea și administrarea Spitalului ......................................, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acestuia, pe baza obiectivelor și a indicatorilor de performanță a activității, prevăzuți în anexa la prezentul contract de management, în scopul asigurării serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare și/sau paleative, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.III. Durata contractului  +  Articolul 2(1) Prezentul contract de management este valabil până la data de ...................... (maximum 4 ani de la data încheierii acestuia).(2) La încetarea mandatului, prezentul contract de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, prin act adițional încheiat cu acordul părților, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, respectiv licitație publică, după caz.(3) Contractul de management conferă titularului vechime în muncă și specialitate.IV. Durata muncii  +  Articolul 3(1) Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislația muncii în vigoare.(2) Programul de lucru este următorul [se menționează explicit repartizarea timpului de lucru prevăzut la alin. (1) pe zile, precum și intervalul orar corespunzător acestora]:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................(3) Respectarea duratei timpului de lucru și a programului de lucru prevăzute la alin. (1) și (2) este obligatorie.V. Drepturile și obligațiile părților  +  Articolul 4Drepturile managerului sunt următoarele:1. primirea unei sume lunare brute de ............ lei, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând:a) salariul de bază lunar brut: .......................................... lei;b) alte drepturi salariale, după caz .................................. lei;2. dreptul la concediu de odihnă anual, de .............. zile lucrătoare, conform prevederilor legale;3. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege;4. dreptul la securitate și sănătate în muncă;5. dreptul la formare profesională, în condițiile legii;6. dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului și acces la toate documentele privind activitatea medicală și economico-financiară a acestuia;7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administrație în rezolvarea problemelor de strategie, organizare și funcționare a spitalului, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creșterea veniturilor spitalului, în condițiile legii;8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităților pentru îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică, în monitorizarea și evaluarea activității medicale, precum și întărirea disciplinei economico-financiare;9. dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum și de alte comisii pe care le înființează, ale căror atribuții și responsabilități sunt aprobate de comitetul director și sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuțiilor ce le revin;11. dreptul de a revoca șefii de secții în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puțin un an;12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractului individual de muncă și de reluare a raporturilor de muncă pe postul deținut anterior încheierii prezentului contract de management;13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii;14. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;15. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;16. dreptul de a desfășura activitate medicală în spital, în condițiile legii;17. dreptul de a angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii;18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanță a activității asumați prin prezentul contract de management;19. dreptul de a participa la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.  +  Articolul 5(1) Obligațiile managerului în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sunt următoarele:1. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;6. numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;11. numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate;13. deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13;15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune;21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii;23. în situația în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;24. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;25. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii;26. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.(2) Obligațiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;5. elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în cazul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;6. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați prin prezentul contract;8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;9. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;12. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific;13. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;15. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;17. poate încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;20. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.(3) Obligațiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:1. răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;4. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;5. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli unităților deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătății și, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, în funcție de subordonare, precum și de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii;6. răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale;7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;8. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.(4) Obligațiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, direcția medicală sau structura similară acesteia din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie ori Ministerul Sănătății, după caz;2. reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;8. răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;10. transmite direcției de sănătate publică județene/a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;16. propune spre aprobare Ministerului Sănătății, direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;17. informează Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele sau instituțiile cu rețea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;18. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București ori președintele consiliului județean, după caz, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public;20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;22. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;24. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;25. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale;26. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării Ministerului Sănătății.(5) Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese sunt următoarele:1. depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie;2. actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;4. depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.  +  Articolul 6Drepturile Ministerului Sănătății, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, după caz, sunt următoarele:1. dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului;2. dreptul de a solicita spitalului, indiferent de rețeaua de care aparține, documente referitoare la întreaga activitate a acestuia, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;3. dreptul de a controla activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar ale spitalului;4. dreptul de a revoca managerul spitalului din rețeaua proprie, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin ori decizie sau act administrativ al/a/al miniștrilor și conducătorilor instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz;5. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea spitalului;6. dreptul de a controla activitatea managerului spitalului din rețeaua proprie, ori de câte ori consideră necesar;7. în cazul Ministerului Sănătății, dreptul de a verifica, de a controla și de a sancționa, potrivit legii, activitatea spitalului, indiferent de rețeaua de care aparține, în exercitarea funcției de autoritate centrală în domeniul sănătății publice.  +  Articolul 7Obligațiile Ministerului Sănătății, ministerului sau instituției cu rețea sanitară proprie, după caz, sunt următoarele:1. asigură managerului spitalului libertate în conducerea și organizarea activității spitalului, în condițiile legii;2. poate pune la dispoziția managerului, la solicitarea scrisă a acestuia, informații cu privire la performanța altor spitale publice;3. urmărește modul de realizare de către managerul spitalului a obiectivelor și indicatorilor de performanță a activității acestuia, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli;4. analizează și evaluează periodic și ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului activitatea spitalului din rețeaua proprie, care este în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, numind o comisie de evaluare;5. analizează, direct ori prin intermediul direcției de sănătate publică din aria administrativ-teritorială a spitalului din rețeaua proprie, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, a investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli;6. acordă managerului spitalului din rețeaua proprie toate drepturile ce decurg din prezentul contract de management, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;7. asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal ale managerului.VI. Incompatibilitățile și conflictul de interese  +  Articolul 8(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (4);b) desfășurarea de activități didactice sau de cercetare științifică finanțate de către furnizori de bunuri și servicii ai spitalului respectiv;c) exercitarea oricărei activități sau oricărei altei funcții de manager, inclusiv a celor neremunerate;d) exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;e) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil;f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic;g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.(3) Managerul răspunde, în condițiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități și conflict de interese.(4) Persoanele care îndeplinesc funcția de manager pot desfășura activitate medicală în instituția respectivă, cu respectarea programului de lucru prevăzut în prezentul contract de management, fără a afecta buna funcționare a unității sanitare.  +  Articolul 9Constituie conflict de interese:a) deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;b) deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager;c) alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care managerul sau soțul/soția, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de manager.  +  Articolul 10(1) Incompatibilitățile și conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât și reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită funcția de manager de spital.(2) În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, prezentul contract de management este reziliat de plin drept.(3) Managerul răspunde, în condițiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități și conflict de interese. VII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11(1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de management părțile răspund în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(2) Forța majoră apără părțile de răspundere.  +  Articolul 12Managerul răspunde civil, contravențional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.  +  Articolul 13(1) Contractul de management se suspendă în următoarele situații:a) concediu de maternitate;b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai mare de o lună;c) managerul este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică;d) managerul este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Suspendarea contractului de management nu împiedică încetarea acestuia în situațiile prevăzute la art. 184 alin. (1) lit. i), s) și ș) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pe perioada suspendării contractului de management ministrul sănătății, conducătorul ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau primarul unității administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București sau președintele consiliului județean ori rectorul universității de medicină și farmacie, după caz, numesc un manager interimar, respectiv membrul comitetului director interimar.VIII. Forța majoră  +  Articolul 14Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de lege.  +  Articolul 15(1) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la data producerii și încetării evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.(2) Dacă nu procedează la anunțarea în termenul prevăzut la alin. (1) a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.  +  Articolul 16Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Articolul 17Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.IX. Corespondența  +  Articolul 18(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.(3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.(4) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.X. Modificarea contractului  +  Articolul 19(1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți care este parte integrantă a prezentului contract.(3) În situații temeinic justificate, notificarea scrisă a intenției de modificare a anexei nr. 2 poate fi făcută până la data de 1 martie a anului curent pentru indicatorii de performanță ai anului precedent.(4) Prin situații temeinic justificate se înțelege orice act juridic, act administrativ aprobat de forul ierarhic superior sau alte documente prevăzute de lege, care stau la baza calculului indicatorilor pentru perioada la care acestea sunt aplicabile.  +  Articolul 20În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contractuale se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin încheierea unui act adițional la prezentul contract, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.  +  Articolul 21Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă satisfăcător înțelesului contractului.XI. Încetarea contractului  +  Articolul 22Prezentul contract de management încetează în următoarele situații:a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;b) la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managerului spitalului public, prevăzuți în contractul de management, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligații ale managerului;c) prin acordul de voință al părților semnatare;d) la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzut la art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;g) în cazul falimentului persoanei juridice, manager al spitalului, potrivit legii;h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;i) în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienților sau a salariaților;j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;k) în cazul în care se constată de către organele de control și instituțiile abilitate în condițiile legii abateri de la legislația în vigoare care sunt imputabile managerului și care, deși remediabile, nu au fost remediate în termenul stabilit de organele sau instituțiile respective;l) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătății în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sau, după caz, a măsurilor dispuse de ministrul/conducătorul instituției pentru spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;m) dacă se constată că managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru exercitarea funcției de manager;n) în cazul existenței a 3 luni consecutive de plăți restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situația în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate;o) în cazul nerespectării graficului de eșalonare a plăților arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situația în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate;p) în cazul denunțării unilaterale a contractului de către manager, cu condiția unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului;q) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;r) când printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea managerului pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției.  +  Articolul 23Contractul de management încheiat de managerul spitalului din rețeaua autorităților administrației publice locale încetează în condițiile legii, la propunerea consiliului de administrație, în cazul în care acesta constată existența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 22.XII. Litigii  +  Articolul 24Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.  +  Articolul 25Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă sunt de competența instanțelor de judecată.XIII. Alte clauze  +  Articolul 26Managerul nu poate transmite altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul contract de management.  +  Articolul 27(1) La data încheierii prezentului contract de management, spitalul are înregistrate obligații de plată neachitate după cum urmează:a) în termenul de scadență ............................................. lei;b) peste termenul de scadență ........................................ lei.(2) Obligațiile de plată neachitate, prevăzute la alin. (1), vor fi lichidate după cum urmează (se vor menționa explicit posibilitățile, precum și intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii):..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Articolul 28Dacă managerul nu înlătură motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora, este obligat să plătească despăgubiri Ministerului Sănătății sau, după caz, ministerului, instituției publice ori primarului unității administrativ-teritoriale, primarului general al municipiului București sau președintelui consiliului județean, după caz, părți semnatare ale contractului de management.  +  Articolul 29Părțile contractante au negociat următoarele clauze suplimentare, conform și în limita prevederilor legale în vigoare:...............................................................................................XIV. Legislație aplicabilă  +  Articolul 30Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.Prezentul contract de management a fost încheiat astăzi, .............., în două exemplare a câte ............ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  Manager
  sau, după caz,
  comandant/director general
  .......................................
  (numele în clar și semnătura)
  Ministerul Sănătății/ministerul sau
  instituția cu rețea sanitară proprie,
  reprezentat/reprezentată prin
  ........................................
  (numele în clar și semnătura)
  (la 13-06-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 730 din 5 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 13 iunie 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
  A. Indicatori de management al resurselor umane1. proporția medicilor din totalul personalului;2. proporția personalului de specialitate medico-sanitar din totalul personalului angajat al spitalului;3. gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.B. Indicatori de utilizare a serviciilor1. durata medie de spitalizare pe spital;2. rata de utilizare a paturilor pe spital;3. indicele de complexitate a cazurilor pe spital;4. numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări.C. Indicatori economico-financiari1. execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat;2. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma „venituri proprii“ înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate);3. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;4. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;5. costul mediu/zi de spitalizare pe spital.D. Indicatori de calitate1. rata mortalității intraspitalicești pe total spital (din cauza complicațiilor survenite în timpul spitalizării);2. rata infecțiilor asociate asistenței medicale pe total spital (la 100 de pacienți externați);3. sancțiuni/măsuri de remediere dispuse de către Inspecția Sanitară de Stat în urma acțiunilor de inspecție a măsurilor igienico-sanitare, activităților de sterilizare și dezinfecție în spital;4. numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu;5. rata de screening pentru germeni cu risc epidemic (enterobacterii rezistente la carbapenem, enterococi rezistenți la vancomicină, enterobacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacienții internați în secțiile ATI, oncologie, hematologie;6. realizarea anuală a unui studiu de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și a consumului de antibiotice pe baza metodologiei elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică;7. rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic în profilaxia antibiotică perioperatorie constatată la studiul de prevalență de moment;8. sistem de comunicare cu aparținătorii/reprezentanții legali ai pacienților, procedurat și implementat;9. sistem de evaluare a gradului de satisfacție a pacienților, procedurat și implementat.E. Indicatori de integritate1. proporția angajaților unității sanitare care au fost instruiți prin intermediul programelor de formare profesională pe tema conflictelor de interese și a incompatibilităților;2. gradul de realizare a măsurilor preventive pentru limitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților:a) respectarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;b) existența unui ghid privind conflictele de interese și incompatibilitățile, precum și documentarea faptului că a fost adus la cunoștință angajaților;c) existența unei proceduri în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;d) funcționarea Consiliului etic. (la 26-05-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.743 din 19 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 26 mai 2023 )