HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999(*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice(actualizată până la data de 26 noiembrie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 noiembrie 1999, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRAREA nr. 804 din 30 septembrie 1999; HOTĂRAREA nr. 981 din 24 noiembrie 1999.În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 noiembrie 1999, se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.De la aceeaşi dată, pentru facturi cu valori mai mari de 100 milioane lei, compensarea datoriilor neplătite la termenele scadente se va realiza numai în conformitate cu prevederile regulamentului de compensare aprobat prin prezenta hotărâre, iar pentru suma reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 100 milioane lei, inclusiv compensarea reciprocă între contribuabili, persoane juridice, se poate efectua şi în afară cadrului instituţional creat de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 77/1999, dar pe baza aceloraşi formulare.Documentele de compensare, altele decât cele emise de serviciul de compensare şi neoperate până la data de 1 noiembrie 1999 vor fi finalizate până la data de 31 decembrie 1999 prin grija emitenţilor, data după care îşi pierd valabilitatea.----------Paragraful 3 al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRAREA nr. 981 din 24 noiembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 26 noiembrie 1999.----------Art. 3 a fost modificat de art. unic din HOTĂRAREA nr. 804 din 30 septembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 septembrie 1999.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 135/1998 privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici din industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 aprilie 1998, şi Hotărârea Guvernului nr. 912/1998 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agenţilor economici la care statul este acţionar majoritar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 22 decembrie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1NORMA 23/08/1999  +  Anexa 2REGULAMENT 23/08/1999