LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 (*actualizată*)privind medierea şi organizarea profesiei de mediator(actualizată până la data de 25 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:1 octombrie 2012 prin LEGEA nr. 115 din 4 iulie 2012;9 ianuarie 2013 prin LEGEA nr. 115 din 4 iulie 2012;1 februarie 2013 prin LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012.------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 noiembrie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009; ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.  +  Articolul 2 (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor. (3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege. (4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege. (5) În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.  +  Articolul 3Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.  +  Articolul 4 (1) Medierea reprezintă o activitate de interes public. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.  +  Articolul 5 (1) Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi. (2) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul. (3) Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori.  +  Articolul 6*)Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009, dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 192/2006, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, intră în vigoare la 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul II Profesia de mediator  +  Secţiunea 1 Dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii de mediator  +  Articolul 7Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:-------------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. a) are capacitate deplină de exerciţiu; b) are studii superioare; c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;-------------Litera c) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;-------------Litera f) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 8 (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de către Consiliul de mediere, după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2). (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (3) Documentele de calificare obţinute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condiţiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilităţile şi cunoştinţele nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de mediere ia în considerare şi experienţa profesională dobândită de solicitant şi îi poate cere să dovedească faptul că îndeplineşte toate aceste cerinţe.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi cetăţenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, după caz, într-un stat terţ.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (5) Cetăţeanul unui stat terţ, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate şi doreşte să desfăşoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândeşte acces la profesie în următoarele condiţii: a) prezintă titlul de studii, însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; b) prezintă conţinutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii şi, după caz, documentele care atestă dobândirea calităţii de mediator. Consiliul de mediere evaluează conţinutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoştinţele şi abilităţile atestate de aceste documente cu cerinţele stabilite conform legii române, şi hotărăşte, dacă este cazul, accesul în profesie. Condiţiile de echivalare ori compensare a calificării, în situaţia în care cunoştinţele şi abilităţile atestate nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2). (6) Mediatorul străin poate desfăşura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de provenienţă, fiind exceptat de la cerinţele de autorizare şi de înscriere prevăzute în lege, având însă obligaţia înştiinţării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfăşurarea acestei activităţi. (7) Cetăţenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obţinut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(6).-------------Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (8) Cetăţenii prevăzuţi la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfăşura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calităţi nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.-------------Alin. (8) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (9) Pentru mediatorii autorizaţi în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competenţelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul de mediere în condiţiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.-------------Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (10) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.-------------Alin. (10) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 8^1 (1) Autorizaţia se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condiţiilor stabilite de lege şi de regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2). (2) Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (3) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege. (4) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizaţiei de mediator poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 9 (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către furnizorii de formare şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate. (2) Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta. (3) Structura cursului de formare profesională va fi întocmită conform prevederilor privind formarea adulţilor. (4) Consiliul de mediere va emite documentele care atestă competenţa profesională a mediatorilor.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 10Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfăşoară, conform art. 9, programe de formare a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de mediere are dreptul să verifice modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi de aplicare a standardelor de formare iniţială şi continuă şi poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizaţiei, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliul de mediere.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (2) Retragerea autorizaţiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la art. 10.  +  Articolul 12 (1) Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date: a) numele şi prenumele mediatorului; b) sediul profesional; c) pregătirea de bază a mediatorului, instituţiile la care s-a format şi titlurile cu care le-a absolvit; d) domeniul medierii în care acesta este specializat; e) durata experienţei practice în activitatea de mediere; f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea; g) calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, după caz, al altor organizaţii; h) existenţa unei cauze de suspendare. (3) Consiliul de mediere are obligaţia să actualizeze periodic şi cel puţin o dată pe an Tabloul mediatorilor şi să îl pună la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia. (4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.-------------Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 13Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.  +  Articolul 14 (1) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă: a) în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să încunoştinţeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate; b) la cerere, făcută în scris de către mediator; c) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c). (2) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive, până la soluţionarea procesului penal, potrivit legii.  +  Articolul 15Calitatea de mediator încetează: a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către mediator; b) prin deces; c) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a) şi d); d) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d); e) în cazul condamnării definitive pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie.  +  Articolul 16 (1) Suspendarea, precum şi încetarea calităţii de mediator se dispun sau, după caz, se constată de către Consiliul de mediere. (2) În caz de încetare a calităţii de mediator, numele acestuia se radiază din tabloul mediatorilor.  +  Articolul 16^1În ceea ce priveşte procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.-------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de mediere  +  Articolul 17 (1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare. (3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani.-------------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.(4^1) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.-------------Alin. (4^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (5) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2). (6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere*).-------------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regăseşte pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispoziţiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. (7) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.-------------Alin. (7) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 18 (1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an. (2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2). (4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, în condiţiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).  +  Articolul 19 (1) Consiliul de mediere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. (2) Şedinţele Consiliului de mediere sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.-------------Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (5) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.  +  Articolul 20Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale: a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;-------------Litera a) a art. 20 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie; c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;-------------Litera c) a art. 20 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;-------------Litera d) a art. 20 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;-------------Litera e) a art. 20 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.e^1) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;-------------Litera e^1) a art. 20 a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. f) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi; g) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi; h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii; i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;-------------Litera i) a art. 20 a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. j) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora; k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora; l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea; m) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;m^1) organizează alegerea următorului consiliu de mediere, în condiţiile prevăzute de lege;-------------Litera m^1) a art. 20 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.-------------Litera n) a art. 20 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 21Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum urmează: a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor; b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii; c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare; e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.  +  Capitolul III Organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor  +  Articolul 22 (1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere. (3) În exercitarea profesiei, mediatorii autorizaţi pot fi angajaţi cu contract individual de muncă numai în cadrul formelor prevăzute la art. 22 alin. (1).-------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 23În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar-contabilă.  +  Articolul 24Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile mediatorului  +  Secţiunea 1 Drepturile mediatorului  +  Articolul 25Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţialităţii. Condiţiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.  +  Articolul 26 (1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere. (2) Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului. (3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de art. XV din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.  +  Articolul 27 (1) Fiecare mediator are dreptul să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate în prezenta lege. (2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 28 (1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil. (2) Percheziţia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusă numai de judecător şi se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile mediatorului  +  Articolul 29 (1) Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului. (2) Mediatorul trebuie să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor.  +  Articolul 30 (1) Mediatorul are îndatorirea să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil. (2) Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor şi să asigure un permanent echilibru între părţi.  +  Articolul 31Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice împrejurare ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.  +  Articolul 32Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.  +  Articolul 33 (1) Mediatorul este obligat să respecte normele de deontologie şi să răspundă, cu respectarea dispoziţiilor art. 32, cererilor formulate de autorităţile judiciare. (2) Mediatorul este obligat să comunice Consiliului de mediere orice modificare a condiţiilor, care face necesară actualizarea menţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2).  +  Articolul 34Mediatorul are obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă, în condiţiile stabilite de Consiliul de mediere.  +  Articolul 35Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul procedurii de mediere.  +  Articolul 36Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.  +  Articolul 37 (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi, dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate. (2) Calitatea de martor are întâietate faţă de aceea de mediator, cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz. (3) În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea de mediere în cauza respectivă.  +  Secţiunea a 3-a Răspunderea mediatorului  +  Articolul 38Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri: a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate; b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege; c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict; d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.  +  Articolul 39 (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în: a) observaţie scrisă; b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON); c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni; d) încetarea calităţii de mediator. (2) Limitele amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 40 (1) Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul de mediere, în scris şi sub semnătură, în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38. (2) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită dintr-un membru al Consiliului de mediere şi 2 reprezentanţi ai mediatorilor, desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului de mediere. Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să îşi formuleze apărarea. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit. (3) Dosarul de cercetare cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.  +  Articolul 41 (1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. (2) Acţiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate. (3) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b), rămasă definitivă potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.  +  Articolul 42Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.  +  Capitolul V Procedura de mediere  +  Secţiunea 1 Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere  +  Articolul 43 (1) Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (2) În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii. În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de mediere.-------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.(2^1) În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.-------------Alin. (2^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (3) Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, medierea ori nu răspunde invitaţiei menţionate la alin. (1) ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.-------------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (4) Mediatorul poate face şi alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părţilor la mediere, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 44 (1) Este interzisă desfăşurarea şedinţelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere. (2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.-------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Secţiunea A 2-a Contractul de mediere  +  Articolul 45Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sancţiunea anulării, următoarele clauze:-------------Partea introductivă a art. 45 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor; b) menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;-------------Litera b) a art. 45 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. c) declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile;-------------Litera c) a art. 45 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. d) obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz;-------------Litera d) a art. 45 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii; f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii în interesul părţilor, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal; g) înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea. h) numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisă, corespunzător numărului părţilor semnatare ale contractului de mediere;-------------Litera h) a art. 45 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. i) obligaţia părţilor de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea.-------------Litera i) a art. 45 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 46 (1) În contractul de mediere pot fi prevăzute şi alte clauze, în condiţiile legii. (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice. (3) Dacă, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părţilor şi cu acordul acestora, se va încheia o anexă la contractul de mediere.  +  Articolul 47 (1) Contractul de mediere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. Acesta se semnează de către părţile aflate în conflict şi de mediator şi se întocmeşte în atâtea exemplare originale câţi semnatari sunt. (2) Părţile aflate în conflict pot da procură specială unei alte persoane, în condiţiile legii, pentru a încheia contractul de mediere.  +  Articolul 48Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligaţia părţilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.  +  Articolul 49Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.  +  Secţiunea a 3-a Desfăşurarea medierii  +  Articolul 50 (1) Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. (2) Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict. (3) Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.  +  Articolul 51Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.  +  Articolul 52 (1) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord. (2) În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 53Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.  +  Articolul 54 (1) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere. (2) Mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie mediatorul este obligat să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere.-------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 55 (1) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. (2) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor.  +  Secţiunea a 4-a Închiderea procedurii de mediere  +  Articolul 56 (1) Procedura de mediere se închide, după caz: a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului; b) prin constatarea de către mediator a eşuării medierii; c) prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părţi. (2) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei judecătoreşti sau arbitrale competente.  +  Articolul 57La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.  +  Articolul 58 (1) Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.-------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (2) Înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice, dispoziţiile art. 2 fiind aplicabile. (3) Înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii. (4) În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privată privind bunurile imobile, părţile vor prezenta acordul redactat de către mediator notarului public sau instanţei de judecată pentru îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă impuse de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute.-------------Alin. (4) al art. 58 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se aplică în toate situaţiile în care legea impune, sub sancţiunea nulităţii, îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă.-------------Alin. (5) al art. 58 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (6) În cazul în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti în Cartea Funciară.-------------Alin. (6) al art. 58 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 59Înţelegerea părţilor poate fi supusă autentificării notarului public ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 63.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 60 (1) În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, încunoştinţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul. (2) Mediatorul ia act de denunţarea unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştinţării, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. (3) Dacă una dintre părţile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere în condiţiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.  +  Secţiunea a 5-a Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instanţelor de judecată  +  Articolul 61 (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recomandarea instanţei, acceptată de părţi, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. (2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris instanţa de judecată dacă părţile au ajuns sau nu la o înţelegere în urma procesului de mediere.  +  Articolul 62 (1) Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă. (2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.  +  Articolul 63 (1) În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 271 din Codul de procedură civilă. (2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia.-------------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (3) Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.-------------Alin. (3) al art. 63 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Capitolul VI Dispoziţii speciale privind medierea unor conflicte  +  Secţiunea 1 Dispoziţii speciale privind conflictele de familie  +  Articolul 64 (1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. (2) Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.  +  Articolul 65Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.  +  Articolul 66 (1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită. Dispoziţiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător. (2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii speciale privind medierea în cauzele penale  +  Articolul 67 (1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. (2) Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.  +  Articolul 68 (1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea. (2) În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, şi în cadrul procedurii de mediere.  +  Articolul 69 (1) În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată. (2) Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.  +  Articolul 70 (1) În cazul în care medierea se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere. (2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. (3) Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere. (4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2). (5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa acestora.-------------Alin. (5) al art. 70 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009. (6) Dispoziţiile art. 61 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care medierea este recomandată de către organele judiciare.-------------Alin. (6) al art. 70 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 71 (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa, precum şi standardele de formare în domeniul medierii, ce vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnaţi de comun acord de către organizaţiile legal constituite din domeniul medierii, avându-se în vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activităţii organizaţiei în acest domeniu conform prevederilor statutului, numărul de membri specializaţi, precum şi pregătirea şi experienţa practică în mediere ale reprezentanţilor acestor organizaţii. (3) Pentru organizarea şi funcţionarea primului consiliu de mediere, în primul an de la începerea activităţii se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare; b) salariile secretariatului tehnic al acestuia. (4) După expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finanţarea să se asigură în condiţiile art. 21.  +  Articolul 72 (1) În termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere, începe procedura de autorizare a mediatorilor. (2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmează un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile prezentei legi, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul de mediere va decide autorizarea după evaluarea conţinutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregătirii. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 73 (1) Dispoziţiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile în termen de o lună de la data întocmirii tabloului mediatorilor autorizaţi. (2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor de drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de muncă.-------------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 74 (1) Instituţiile şi celelalte persoane juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au în derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul începerii cursurilor. (2) Acordarea avizului prevăzut la art. 9 de către Consiliul de mediere devine aplicabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a standardelor de formare în domeniul medierii.  +  Articolul 75Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde îşi exercită activitatea.-------------Art. 75 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 370 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 3 decembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. V şi VI din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010 prevăd:"Art. VAutorizarea interpreţilor şi traducătorilor, mediatorilor, experţilor tehnici judiciari şi experţilor criminalişti este exceptată de la procedura aprobării tacite, astfel cum aceasta este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003.Art. VIProcedurile şi formalităţile de autorizare pentru interpreţi şi traducători, mediatori, experţi tehnici judiciari şi experţi criminalişti pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operaţionalizării punctului de contact unic."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 mai 2006.Nr. 192.----------