ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*actualizată*)privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare**)(actualizată până la data de 25 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 octombrie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 25 decembrie 2004, cu modificările aduse de: ORDONANŢA nr. 48 din 30 ianuarie 2000 respinsă de LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 20 aprilie 2000 respinsă de LEGEA nr. 599 din 22 decembrie 2003; LEGE nr. 387 din 30 septembrie 2003; LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 599 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 40, Cap. VI din LEGEA nr. 387 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 6 octombrie 2003, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile cu privire la regimul de control al exporturilor şi importurilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu modificările ulterioare.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:-------------Partea introductivă a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. a) exportul şi importul, inclusiv reexportul şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afară teritoriului României; b) operaţiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv sau temporar, din sau în afară teritoriului României; c) activitatea de intermediere;-------------Litera c) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. d) tranzitul internaţional prin România; e) transbordarile efectuate pe teritoriul României. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, tranzitul internaţional şi transbordările de produse militare efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a eşaloanelor militare ale celorlalte state membre ale NATO.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 2Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor persoanelor care efectuează operaţiunile prevăzute la art. 1. (2) Prin persoana se înţelege orice persoană fizica sau juridică rezidenţă în România, inclusiv autorităţile publice. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române aflate în afară teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional.  +  Articolul 4Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţa sau prin permis, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora; b) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral; c) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c); d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat; e) activitatea de intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:- negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau- cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 6Listele cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 7 (1) Exportul, reexportul şi transmisia de software şi tehnologie, inclusiv prin mijloace electronice, de produse militare care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul este informat de către agenţie că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la: a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea sau utilizarea de produse militare; sau b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea sau utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă. (2) Dacă exportatorul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în listele cuprinzând produsele militare stabilite prin hotărâre a Guvernului sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze agenţia, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul respectiv. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se comunică persoanelor interesate.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 8Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea: a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României; b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României; c) principiilor şi criteriilor Codului de conduită al Uniunii Europene privind exporturile de arme; d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind transferurile de arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de state membre NATO; e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare; f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor; g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 9Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, reglementată prin Legea nr. 387/2003privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, ca autoritate naţională în domeniul controlului exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, denumită în continuare agenţie, preia în responsabilitate controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi răspunde de aplicarea politicii Guvernului şi în acest domeniu.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Capitolul II Regimul de autorizare  +  Articolul 10Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai pe baza autorizaţiei eliberate de către agenţie sau de către alte organe abilitate, potrivit legii.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 11 (1) Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 lit. a) şi c) persoanele juridice prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite agenţiei eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 12. (2) Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 lit. b) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite agenţiei eliberarea de permise pentru operaţiuni necomerciale. (3) Operaţiunile prevăzute la art. 1 lit. d) şi e) se autorizează prin permise de tranzit, respectiv permise de transbordare, eliberate de către agenţie.  +  Articolul 12 (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii: a) licenţă individuală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeaşi categorie, către sau de la un singur partener extern; b) licenţă globală - se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi parteneri externi. (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se efectuează în baza unei licenţe individuale.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 13 (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite agenţiei autorizaţie, licenţa de export, licenţa de import sau permis, după caz, în nume propriu. (2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei, licenţei sau a permisului, după caz, se stabilesc prin norme metodologice de aplicare, elaborate conform prevederilor art. 42. (3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare agenţiei destinaţia produselor militare, precum şi destinatarul sau utilizatorul final al acestora.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (4) Cererile de autorizaţie se soluţionează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentaţiei în vederea autorizării. (5) Cererile de licenţa sau de permis, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6), se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei necesare. În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile. (6) Cererile de permis de tranzit sau de permis de transbordare se soluţionează în termen de maximum 5 zile de la data depunerii documentaţiei. În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu doua zile. (7) Cererile de autorizaţie, de licenţă sau de permis, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate.-------------Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul cererii revine solicitantului.  +  Articolul 14Titularii autorizaţiilor, ai licenţelor sau ai permiselor sunt obligaţi să declare agenţiei orice modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în autorizaţii, licenţe, respectiv permise, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări ori diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia, licenţa sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări ori diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizaţie, licenţă sau permis, după caz.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 15 (1) Valabilitatea autorizaţiei este de un an de la data emiterii. (2) Valabilitatea licenţelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum un an.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (3) Valabilitatea permiselor de tranzit sau a permiselor de transbordare este de maximum 45 de zile de la data emiterii. (4) Autorizaţiile, licentele şi permisele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.  +  Articolul 16 (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale stabilite în documentele eliberate de agenţie. (2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile vamale stabilite potrivit alin. (1).-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Capitolul III Regimul de control în relaţiile cu partenerii externi  +  Articolul 17 (1) În cazul exporturilor de produse militare, exportatorul este obligat să solicite partenerului extern certificatul internaţional de import ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor române abilitate potrivit legii. Certificatul internaţional de import sau documentul echivalent, în original, se anexează în mod obligatoriu la cererea de licenţă de export. (2) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie. (3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agenţiei, în original, în termenul prevăzut la alin. (2).-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 18 (1) În cazul importurilor de produse militare, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului internaţional de import ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agenţiei eliberarea certificatului de control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului. (3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Naţională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 19În cazul operaţiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obţină de la partenerul extern documente cuprinzând garanţiile acestuia, din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligaţiile sau angajamentele internaţionale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operaţiuni necomerciale.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 20În cazul operaţiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor militare, solicitantul de permis trebuie să obţină de la agenţie documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din ţara acestuia.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea sistemului de control  +  Articolul 21 (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, agenţia coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare. (2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, agenţia are următoarele atribuţii principale: a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3, altele decât cele menţionate la art. 26 alin. (1), să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare; c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora; d) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1; e) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import ori documentele echivalente, emise sau certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori, în vederea eliberării licenţelor de export de produse militare; f) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile de produse militare; g) examinează şi aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licenţă privind exportul sau importul de produse militare; h) eliberează licenţele de export sau de import de produse militare; i) examinează şi aprobă cererile de permis pentru operaţiuni necomerciale, de tranzit internaţional şi de transbordare pe teritoriul României; j) eliberează permise pentru operaţiuni necomerciale, permise de tranzit internaţional, permise de transbordare pe teritoriul României, precum şi documentele solicitate de partenerii externi pentru operaţiuni necomerciale de transfer în teritoriul României; k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea ori interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări; l) informează anual Guvernul asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă; m) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a agenţilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul exporturilor şi importurilor de produse militare; n) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import sau a altor operaţiuni cu produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă; o) controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu; p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor şi importurilor de produse militare; q) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:- informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de licenţă sau al permisului pentru produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;- actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse militare;- sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară; r) iniţiază, împreună cu instituţiile competente, actualizarea listelor de produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România; s) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii interesate, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor şi importurilor de produse militare; ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării şi controlului exporturilor şi importurilor de produse militare.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 22 (1) Agenţia îşi exercită atribuţiile de control prin corpul de control, format din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi, atestaţi de aceasta. (2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor, efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu, în vederea clasificării sau nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, se suportă financiar de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare. În situaţii deosebite, legate de fapte care pot aduce atingere securităţii naţionale, cheltuielile de expertiză tehnică se suportă din bugetul agenţiei.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (3) Corpul de control al agenţiei, în exercitarea atribuţiilor sale de control, are acces neingradit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora. (4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agenţiei, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare.-------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.-------------Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii.-------------Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 23 (1) În cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ai agenţiei.-------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (2) Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurata de agenţie prin preşedintele acesteia. (3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurata de agenţie. (4) Consiliul interministerial examinează şi avizează cererile de licenţă pentru: a) exportul şi importul de produse militare; b) activitatea de intermediere.-------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 24Cererile de autorizaţie, de licenţă şi de permis pentru operaţiunile cu produse militare se aprobă prin ordin al preşedintelui agenţiei.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.-------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 26 (1) Soluţionarea cererilor de licenţă ale agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţională pentru exportul sau importul de produse militare este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a autorizaţiei de export sau de import, emisă de Ministerul Apărării Naţionale.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (2) Soluţionarea cererilor de licenţă ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de produse militare, este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a avizului Ministerului Apărării Naţionale.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2), privind obligativitatea obţinerii avizului, agenţii economici producători infiintati prin hotărâre a Guvernului, prin care aceştia pot comercializa la extern produsele şi serviciile de tehnica militară aflate în obiectul lor de activitate.  +  Articolul 27Rezolvarea cererilor de licenţă pentru exportul sau importul de produse militare, altele decât cele prevăzute la art. 26, este condiţionată şi de prezentarea de către solicitantul de licenţă a autorizaţiei de a efectua operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, eliberată de către agenţie.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 28Rezolvarea cererilor de permis este condiţionată şi de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate.  +  Articolul 28^1 (1) Agenţia refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare dacă statul destinatarului final este supus unui embargo privind transferurile de arme instituit printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene ori decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. (2) Agenţia poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de state membre NATO.-------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 29 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă agenţia este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi informative. (2) Agenţia are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare, precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.-------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (3) Autorităţile publice abilitate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi informative sunt obligate sa transmită agenţiei datele obţinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) La solicitarea agenţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau alte instituţii abilitate efectuează verificări specifice şi o informează în vederea luării măsurilor legale.-------------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţie agenţiei, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi la alte operaţiuni cu produse militare.-------------Alin. (5) al art. 29 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 30Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la operaţiunile cu produse militare, precum şi a celor privind sinceritatea declaraţiilor, care constituie infracţiuni potrivit legii, se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 31Eliberarea autorizaţiilor, licenţelor de export sau de import de produse militare, precum şi a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 32Nerespectarea destinaţiei şi utilizării finale ale produselor militare, înscrise în documente în baza declaraţiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 33 (1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) şi (3) şi ale art. 22 alin. (5) şi (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 14 şi ale art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 34 (1) Contravenţiile se constata şi amenda se aplică de corpul de control al agenţiei, precum şi de alte organe abilitate, potrivit legii. (2) Agenţia sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracţiuni.-------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 35Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 36Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termen de un an de la data săvârşirii faptei.  +  Articolul 37Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 38Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului exporturilor şi importurilor de produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, agenţia poate suspenda sau retrage autorizaţiile, licenţele ori permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 39Agenţia face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul produselor militare.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 40 (1) Agenţia este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internaţionale de control al exporturilor de produse militare, al interzicerii armelor chimice, precum şi în ţările cu care România desfăşoară curent operaţiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detaşat în Ministerul Afacerilor Externe.-------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 595 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004. (2) Numărul persoanelor detaşate şi atribuţiile acestora se stabilesc împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. (3) Lista cuprinzând organismele şi ţările prevăzute la alin. (1), numărul posturilor alocate în acest scop din organigrama Ministerului Afacerilor Externe, precum şi nivelul acreditarilor diplomatice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 40 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI nr. 48 din 30 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 24 decembrie 2003. (4) Cheltuielile aferente activităţilor desfăşurate de personalul prevăzut la alin. (1) se asigura din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.-------------Alin. (4) al art. 40 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI nr. 48 din 30 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000 de către LEGEA nr. 594 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 41Formularele de autorizaţie, licenţa, permis şi alte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 42 (1) Agenţia elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în termen de 15 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al preşedintelui agenţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 şi aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Plangu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Ion Pascu,secretar de statMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentruintegrare europeană,Aurel Ciobanu Dordea,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Reforma AdministraţieiPublice Centrale,Petrica DiaconuSecretar de stat,preşedintele Agenţiei Naţionalede Control al ExporturilorStrategice şi al InterziceriiArmelor Chimice,Marius Petrescup. Ministru de interne,Mircea Muresan,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesDirectorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Costin GeorgescuDirectorul Serviciului deInformaţii Externe,Catalin HarnageaMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuSecretar de stat,preşedinteleComisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Dan Cutoiu-------------