LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010  (la 11-05-2015, Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015. ) (la 14-06-2018, Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 7 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 11 iunie 2018 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 10 și 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora. (la 14-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 123 din 7 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 11 iunie 2018 ) (1^1) Transmiterea drumurilor forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Sumele necesare pentru finanțarea măsurătorilor topografice se asigură de la bugetul de stat, anual, de către Ministerul Finanțelor Publice. (la 14-06-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 7 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 11 iunie 2018 ) (2) Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 2(1) Drumurile forestiere, căile ferate forestiere și lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile aferente acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenților și terenurilor forestiere aferente acestora care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului și zonele turistice și de agrement situate în perimetrul unei unități administrativ-teritoriale. (la 25-04-2019, Articolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 65 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2019 )  +  Articolul 2^1(1) Lucrările de corectare a torenților realizate în fondul forestier național sunt de interes național și de utilitate publică.(2) Execuția și întreținerea investițiilor efectuate pentru corectarea torenților în fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate pe care este realizat sau urmează să fie realizat obiectivul, se execută din fonduri publice și/sau fonduri europene. (la 11-05-2015, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 99 din 7 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015. )  +  Articolul 3Orice restricție de circulație pe drumurile forestiere și pe căile ferate forestiere se poate face numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. (la 14-06-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 7 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 11 iunie 2018 )  +  Articolul 4(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Drumurile forestiere, căile ferate forestiere și lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile forestiere aferente acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.(2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a destinației pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 2, cu excepția terenurilor necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări: drumuri de interes național, județean sau local. Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (3) și art. 41 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile forestiere trecute în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora vor putea fi utilizate în scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii rutiere în zonă de interes național, județean sau local. (la 14-06-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 123 din 7 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 11 iunie 2018 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 14 octombrie 2010.Nr. 192.-------