ORDIN nr. 791 din 5 octombrie 2010privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 12 octombrie 2010    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,având în vedere cerinţele menţionate în raportul auditului USOAP pentru România, efectuat de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale în anul 2009, referitoare la necesitatea stabilirii unui mecanism consistent privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f), art. 5 alin. (1) şi art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1-4.4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În scopul asigurării supervizării siguranţei zborului în aviaţia civilă, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, efectuează prin inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului, nominalizaţi şi împuterniciţi în condiţiile prezentului ordin, activităţi specifice de inspecţie şi/sau audit la agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi aeronautice civile pe teritoriul României. (2) Termenii utilizaţi în prezentul ordin au sensul stabilit în Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul aerian civil.  +  Articolul 2Inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului efectuează activităţile de inspecţie şi/sau audit în domeniul supervizării siguranţei zborului pentru: a) personalul aeronautic civil şi centrele de pregătire ale acestuia (PEL); b) operaţiuni aeriene civile (OPS); c) aeronavele civile înmatriculate în România, agenţii aeronautici civili din domeniul navigabilităţii aeronavelor şi procesele conexe acesteia (AIR); d) furnizorii de servicii de navigaţie aeriană pentru aviaţia civilă şi tehnica aeronautică aferentă (ANS); e) aerodromurile civile, agenţii aeronautici aeroportuari civili şi tehnica aeronautică aferentă (AGA); f) aeronavele civile din ţări terţe care utilizează aerodromurile civile din România şi echipajele acestor aeronave (SAFA).  +  Articolul 3 (1) Nominalizarea unui inspector aeronautic pentru supervizarea siguranţei zborului se face prin decizie a directorului general al AACR, în condiţiile îndeplinirii următoarelor cerinţe: a) să facă dovada unei calificări profesionale şi/sau a absolvirii unui curs sau program de instruire/pregătire corespunzătoare domeniului de supervizare, în conformitate cu legislaţia, reglementările şi procedurile aplicabile în vigoare; b) să aibă experienţă relevantă de minimum 5 ani în domeniul specific de supervizare, în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile în vigoare, precum şi cu procedurile elaborate de AACR în acest sens. (2) Pentru fiecare inspector aeronautic pentru supervizarea siguranţei zborului nominalizat conform alin. (1), AACR emite o împuternicire în regim de document nominal securizat, care va conţine: numele titularului, numărul împuternicirii, domeniul de competenţă conform art. 2 şi zonele de acces codificate A, B, C şi D. Împuternicirea este nominală, netransmisibilă şi trebuie să fie utilizată numai în interes de serviciu. Formatul împuternicirii este prezentat în anexa nr. 1. (3) Zonele de acces prevăzute la alin. (2) permit următoarele:- A - accesul la bordul aeronavelor aflate în zbor;- B - accesul la şi în aeronavele aflate la sol, inclusiv la cele din zonele de securitate ale aeroporturilor;- C - accesul în zonele operaţionale ale agenţilor aeronautici civili, cu excepţia accesului la şi în aeronavele aflate în zbor sau la sol. Prin zone operaţionale se înţelege zonele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţile aeronautice civile supuse certificării şi supravegherii conform reglementărilor de aviaţie civilă aplicabile;- D - accesul în sediile şi spaţiile administrative utilizate de agenţii aeronautici civili, cu excepţia zonelor operaţionale. (4) Evidenţa inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului şi a împuternicirilor emise conform alin. (2) se realizează prin înscrierea acestora în Registrul unic al AACR de evidenţă a inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului, document gestionat de AACR conform procedurii elaborate în acest sens.  +  Articolul 4Pe toată durata efectuării activităţilor de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului au următoarele obligaţii şi competenţe: a) să respecte prevederile legale aplicabile activităţilor aeronautice civile pentru care sunt împuterniciţi; b) să verifice şi/sau să evalueze, în limitele competenţelor acordate, conformarea agenţilor aeronautici civili şi a personalului aeronautic civil la prevederile reglementărilor aeronautice civile aplicabile; c) să utilizeze principii, proceduri şi tehnici de inspecţie şi audit aplicabile activităţilor supuse supervizării; d) să asigure informarea operativă şi corectă, conform procedurilor interne ale AACR, cu privire la neconformităţile constatate în cadrul activităţilor supuse supervizării; e) să întocmească rapoartele de inspecţie/audit specifice şi să asigure difuzarea şi păstrarea corespunzătoare a acestora; f) să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor şi informaţiilor la care au acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu; g) să respecte limitele de competenţă şi de acces stabilite prin împuternicirea acordată; h) să aplice imediat măsurile prevăzute de legislaţia şi reglementările de aviaţie civilă în cazul constatării abaterilor de la prevederile acestora, dacă prin continuarea activităţii/activităţilor respective se pune în pericol siguranţa zborului, cum ar fi:(i) suspendarea temporară a activităţii specifice a agenţilor aeronautici civili sau a personalului aeronautic civil inspectat, inclusiv măsura opririi de la zbor a unei aeronave şi/sau a membrilor echipajului acesteia până la remedierea corespunzătoare a deficienţelor constatate;(îi) suspendarea sau limitarea privilegiilor asociate licenţelor/calificărilor/autorizărilor în cazul personalului aeronautic civil licenţiat în România;(iii) impunerea de condiţii, limitări sau restricţii activităţilor agenţilor aeronautici civili până la remedierea corespunzătoare a deficienţelor constatate;(iv) luarea măsurilor prevăzute la art. 62^1 din Codul aerian civil pentru aeronavele şi echipajele străine care utilizează aerodromurile civile din România, cu respectarea legislaţiei şi procedurilor aplicabile în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi aeronautice civile pe teritoriul României sunt obligaţi să asigure inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului, posesori ai împuternicirii nominale prevăzute la art. 3 alin. (2), următoarele: a) accesul nerestricţionat în cadrul organizaţiilor lor, la sediile şi spaţiile administrative, în zonele operaţionale care trebuie inspectate, precum şi accesul la bordul aeronavelor, în cazul efectuării unor inspecţii la platformă sau în zbor, indiferent de regimul de proprietate al acestora, conform zonelor de acces menţionate în împuternicire şi cu respectarea reglementărilor în vigoare privind securitatea aeronautică; b) accesul la toate documentele/informaţiile solicitate de inspectorii aeronautici pentru realizarea scopului inspecţiei/ auditului şi furnizarea de copii la cererea acestora. (2) Măsurile dispuse de către inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului prevăzute la art. 4 lit. h) sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici civili. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către un agent aeronautic civil român sau de către personalul aeronautic civil poate atrage, după caz, suspendarea sau restricţionarea de către AACR a documentelor de certificare deţinute de acesta, amendă contravenţională ori sesizarea organului de urmărire penală, conform legii. (4) Administratorii aerodromurilor şi furnizorii de servicii de navigaţie aeriană din România au obligaţia de a colabora cu inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului, pentru punerea în practică a măsurilor dispuse de către aceştia în conformitate cu prevederile art. 4 lit. h).  +  Articolul 6 (1) Se împuternicesc inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului să acţioneze ca agenţi constatatori pentru constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. a), b) şi d)-j) din Codul aerian civil şi la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, precum şi pentru aplicarea amenzilor aferente, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Lista inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului împuterniciţi potrivit prevederilor prezentului ordin şi care acţionează ca agenţi constatatori conform prevederilor alin. (1) se publică pe site-ul AACR. În listă se vor menţiona pentru fiecare inspector: numele şi prenumele, numărul împuternicirii, domeniile pentru care a fost împuternicit, precum şi zonele de acces. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a amenzilor, ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 2. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, AACR va elabora un program de pregătire a inspectorilor pentru supervizarea siguranţei zborului în domeniul legislaţiei privind contravenţiile.  +  Articolul 7În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, AACR va stabili, prin decizie a directorului general, cerinţele de calificare/pregătire/instruire pentru nominalizarea ca inspectori pentru supervizarea siguranţei zborului, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), precum şi procedura prevăzută la art. 3 alin. (4).  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.931/2001 privind acordarea unor împuterniciri inspectorilor Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", care efectuează inspecţii specifice pentru asigurarea siguranţei zborului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 24 ianuarie 2002, şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 410/2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, se abrogă.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11AACR, inspectorii aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului, agenţii aeronautici civili şi personalul aeronautic civil care desfăşoară activităţi specifice pe teritoriul României vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 5 octombrie 2010.Nr. 791.  +  Anexa 1  +  Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIREGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ"Sediul: Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1Telefon ......., fax .........., e-mail .....................PROCES - VERBALde constatare a contravenţiilor şi aplicare a amenzilorNr. ............- model -Încheiat în ziua .... luna .... anul ...., în localitatea ........, judeţul ........, la ...../(sediul).....Subsemnatul/Subsemnaţii, ........, în calitate de agent constatator/agenţi constatatori împuternicit/împuterniciţi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în baza Împuternicirii nr. ......., eliberată de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", cu ocazia:......................................................................................................................................................................................................................................................., am constatat următoarele (descrierea faptei: data şi ora comiterii, locul unde s-a comis, prezentarea tuturor acelor aspecte, împrejurări ce pot servi la evidenţierea gravităţii faptei)*:...........................................................................................................................................................................................................................Faptele prezentate mai sus constituie contravenţii prevăzute de: ......., săvârşită/săvârşite de persoana juridică/fizică ......., cu sediul/domiciliul în localitatea ......, str. ..... nr. ...., sectorul/judeţul ......., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ........, C.U.I. ......, reprezentată de dl/dna ..........., CNP ........, posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaport seria ....... nr. ...., eliberat de ...... la data de ........., având funcţia/ocupaţia de ........, locul de muncă ......., cu domiciliul în localitatea ......, str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ....... .Faţă de contravenţiile constatate, contravenientul se sancţionează cu amendă de: ......., în conformitate cu art. .... alin. .... lit. .... din ........ .___________* În situaţia în care spaţiul alocat prezentării faptei este insuficient, scrierea se continuă separat, pe alte file, în 3 exemplare, semnate pe fiecare pagină de toate părţile, acestea constituind anexă - parte integrantă a prezentului proces-verbal.Agent(i) constatator(i),................................................(semnături)Martor(i),..........................................(semnături)Alte menţiuni:1. Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia, în condiţiile legii.2. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi ....../....../......... contravenientului sau i se va comunică acestuia împreună cu înştiinţarea de plată prin poştă, cu aviz de primire, în cel mult o lună de la data încheierii.3. Obiecţiile contravenientului:............................................................................................................................................Contravenient,......................(semnătura)Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze/nu poate semna ......., împrejurarea fiind confirmată de martorul:numele/prenumele ......., cu domiciliul în localitatea ....., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., CNP ........, posesor al BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat de ......... la data de ....................... .Martor(i),........................................(semnături)Motivele pentru care prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa martorilor:........................................................................................................................................................................................................................Înştiinţare de platăPrin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ..... nr. ...., încheiat în ziua ..... luna ..... anul ..... la ....., sunteţi obligat la plata unei amenzi contravenţionale în valoare de ............... .Plata se va efectua în contul nr. ......., deschis la ........., urmând ca, în termenul de 15 zile precizat mai sus, să procedaţi la predarea sau comunicarea prin poştă, cu aviz de primire, a unei copii a chitanţei de plată sau a unui alt document doveditor al efectuării plaţii la sediul Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".În situaţia neachitării amenzii contravenţionale în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se va proceda la executarea silită, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.Agent(i) constatator(i),................................................(semnături)Contravenient,..................................(semnătura)_____________