ORDIN nr. 2.237 din 30 septembrie 2010pentru aprobarea reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 octombrie 2010  Notă
  Conform alin. (1) al art. II din Ordinul nr. 996/2016, astfel cum a fost modificat prin ORDINUL nr. 2.185 din 18 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 18 iulie 2019, în vederea exercitării dreptului de practică, auditorii energetici pentru clădiri, atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobat prin prezentul ordin, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcții sau instalații, pot solicita, până la data de 31 decembrie 2019, înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data înregistrării cererii la autoritatea competentă.
  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2) și (4), coroborate cu prevederile lit. A i) din anexele nr. 2 și 3 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 5 pct. IV lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) și art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-ÎNCERC", cu modificările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (3) din Normele metodologice privind performanța energetică a clădirilor, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 691/1.459/288/2007,în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 20 noiembrie 2002, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 550/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 357/2009 pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 1 iunie 2009, precum și orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 5 zile de la data publicării.
  p. Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  București, 30 septembrie 2010.Nr. 2.237.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri