ORDIN nr. 530 din 5 august 2010privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.  +  Articolul 2Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială devenite executorii până la 31 decembrie 2009 se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.  +  Articolul 3Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii până la 31 decembrie 2009, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 4Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013 şi 2014 şi vor fi cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică de către structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite.  +  Articolul 6 (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţare. (2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei economice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (3) Direcţia economică va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţare, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor Publice modificările corespunzătoare pentru proiectul de buget.  +  Articolul 7În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din ordonanţa de urgenţă, propunerile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar în anul 2011.  +  Articolul 8 (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.  +  Articolul 9Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din cadrul Secretariatului General al Guvernului au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 5 august 2010.Nr. 530.----