HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti(actualizată până la data de 17 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 august 2010, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 652 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 9 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010, se elimină referirile la funcţiile de director general din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Ministerul contribuţie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 3În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituţional cu celelalte ministere, cu Administraţia Prezidenţială şi Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizaţiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) şi exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  +  Capitolul II Funcţiile şi atribuţiile principale  +  Articolul 4În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.  +  Articolul 5Ministerul are următoarele funcţii principale: a) planifică strategic realizarea programului de guvernare prin elaborarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul justiţiei; b) planifică strategic realizarea reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia şi de prevenire şi combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate; c) reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public; d) coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa; e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public; f) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări; g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări; h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene; i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinţă specifice din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul şi guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare.  +  Articolul 6Ministerul are următoarele atribuţii principale:I. în domeniul planificării strategice şi al funcţionării sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public:1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;2. elaborează, coordonează şi evaluează aplicarea strategiilor şi programelor şi asigură promovarea acestora;3. negociază, implementează, monitorizează şi evaluează programele internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru sistemul justiţiei şi pentru prevenirea criminalităţii şi a corupţiei, indiferent de instituţia beneficiară sau care le implementează;4. exercită competenţele prevăzute de Constituţie şi de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar şi buna funcţionare a justiţiei ca serviciu public;5. exercită competenţele şi procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament;II. în domeniul reglementării cadrului normativ şi al îmbunătăţirii acestuia:1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale acestora;2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susţinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;3. evaluează legislaţia, în sfera de competenţă, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al tehnicii legislative şi al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar şi tratatele şi convenţiile internaţionale, ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi propune Guvernului, altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;5. participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice;6. analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;7. participă, de la caz la caz, în condiţiile legii, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea şi asistenţa juridică generală a Guvernului, inclusiv în situaţiile de conflict constituţional ori de altă natură şi la negocieri ale unor acorduri internaţionale;8. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative complexe;III. în domeniul internaţional, al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:1. exercită competenţele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi cele prevăzute de tratatele şi acordurile internaţionale interesând domeniul justiţiei;2. îndeplineşte formalităţile pentru negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale interesând domeniul justiţiei;3. fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile sale de competenţă, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;4. sprijină, la solicitarea instituţiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competenţă;5. participă la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne şi la alte reuniuni internaţionale în domeniul de competenţă;6. formulează propuneri privind cererile de graţiere;7. supraveghează respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi exercită competenţele de sesizare privind încălcarea acestora de către alte instituţii;IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:1. coordonează serviciile de probaţiune, inclusiv selecţia, recrutarea şi pregătirea profesională a personalului;2. coordonează executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a măsurilor educative aplicate minorilor şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor acestora;3. verifică modul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-au luat măsuri de siguranţă cu caracter medical;4. întocmeşte lucrările pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţiere şi comutare a pedepselor;V. în domeniul organizării, coordonării şi controlului unor profesii şi servicii juridice conexe:1. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt încredinţate prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătoreşti, executorii bancari şi executorii organizaţiilor cooperatiste de credit, instituţiilor financiare nebancare şi ai societăţilor de microfinanţare;2. autorizează operatorii şi agenţii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;3. autorizează interpreţii şi traducătorii folosiţi în activitatea judiciară;4. coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti;5. coordonează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;6. coordonează activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;7. gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi îndeplineşte atribuţiile privind verificarea disponibilităţii de denumire, în condiţiile legii;8. exercită atribuţiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenţei judiciare în materie penală şi a asistenţei juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă şi penală;VI. în domeniul cetăţeniei:1. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege cu privire la acordarea, redobândirea, renunţarea şi, după caz, retragerea cetăţeniei române;2. adoptă sau, după caz, propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative şi alte măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii şi cadrului de reglementare în aceste domenii;VII. în domeniul gestionării resurselor:1. exercită atribuţiile ce îi revin privind recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului propriu şi a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, precum şi privind gestionarea carierei acestora;2. exercită atribuţiile prevăzute de lege în legătură cu funcţionarii cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP);3. asigură fondurile necesare, fundamentează şi elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituţiilor publice din sistemul justiţiei pentru care ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti are calitatea de ordonator principal de credite şi a unităţilor subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite şi urmăreşte modul de utilizare a acestora;4. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate Ministerului, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;5. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile sale de activitate şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia şi programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică a instanţelor şi unităţilor subordonate;7. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern; coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea de audit intern a instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor subordonate Ministerului;8. asigură controlul cu privire la tipărirea şi circulaţia timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;9. gestionează, în condiţiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum şi din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti;10. asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;11. asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finanţare internaţională în domeniul său de competenţă;12. realizează lucrări de statistică judiciară;VIII. alte atribuţii:1. asigură condiţiile necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, potrivit legii; coordonează metodologic activitatea de asistenţă medicală desfăşurată la nivelul ANP atât pentru persoanele private de libertate, cât şi pentru personalul acesteia; controlează activitatea de asistenţă medicală la locurile de deţinere;2. ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;3. asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiţiei; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităţi hoteliere şi alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreţinere şi reparaţii;4. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de Guvern sau de primul-ministru.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare instituţională cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte autorităţi publice, cu asociaţiile judecătorilor şi procurorilor şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale, prezervând însă obiectivele şi politicile sale în domeniul de competenţă.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului  +  Secţiunea 1 Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti  +  Articolul 8Conducerea şi reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, denumit în continuare ministrul.  +  Articolul 9Ministrul îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale Ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 11Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau altor angajaţi ai Ministerului.  +  Articolul 12Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia şi de unităţile aflate în coordonarea acestuia.  +  Articolul 13În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni scrise.  +  Articolul 14Ministrul este ordonator principal de credite, preşedinţii curţilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori terţiari de credite.  +  Articolul 15 (1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justiţie, de politică legislativă a statului, constituţionale sau de politică generală, din perspectiva funcţionării sistemului judiciar ca serviciu public şi a asigurării supremaţiei legii şi bunei funcţionări a statului de drept. (2) Ministrul poate acorda diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performanţă profesională în domeniul juridic.  +  Secţiunea a 2-a Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi colegiul de conducere al Ministerului  +  Articolul 16Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum şi de secretarul general al Ministerului.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010.  +  Articolul 17 (1) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi desfăşoară activităţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de către ministru, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea. (2) Ministrul poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministru şi secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalţi secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului şi îi va îndruma în realizarea acestora.  +  Articolul 18 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor administrative ale Ministerului şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor administrative din Minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplineşte şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.  +  Articolul 19Secretarii de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.  +  Articolul 20 (1) Pe lângă ministru funcţionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, consilieri şi conducătorii compartimentelor administrative. (2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune. (3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului şi politicile acestuia. (4) Convocarea şi agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop. (5) Colegiul are un rol consultativ. (6) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 21 (1) Pe lângă ministru funcţionează Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de serviciu şi condus de un inspector-şef. (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Capitolul IV Organizarea Ministerului  +  Secţiunea 1 Aparatul propriu  +  Articolul 22 (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 295 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE).------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010. (2) Structura organizatorică a Ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Structura organizatorică la nivel de servicii şi birouri, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente administrative asimilate sunt stabilite prin ordin al ministrului, emis în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 23 (1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt direcţiile generale, direcţiile, serviciile şi birourile. (2) Direcţiile generale grupează minimum 25 de angajaţi şi sunt conduse de un director general*). (3) Direcţiile grupează minimum 15 angajaţi şi sunt conduse de un director. (4) Serviciile grupează minimum 7 angajaţi şi sunt conduse de un şef de serviciu. (5) Birourile grupează minimum 5 angajaţi şi sunt conduse de un şef de birou. (6) Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 825 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 17 august 2010, se elimină referirile la funcţiile de director general din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24Prin ordin sau instrucţiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Ministerului.  +  Articolul 24^1 (1) În cadrul Direcţiei cetăţenie funcţionează un număr de 5 birouri teritoriale, câte unul în următoarele oraşe: Iaşi, Suceava, Galaţi, Cluj-Napoca şi Timişoara. (2) La birourile teritoriale se vor înregistra cererile de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în temeiul dispoziţiilor art. 10^1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru birourile teritoriale prevăzute la alin. (1) este alocat un număr de 15 posturi. Repartizarea posturilor şi structura organizatorică se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 22 decembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 22 decembrie 2009, pentru anul 2010, posturile aferente birourilor teritoriale din cadrul Direcţiei cetăţenie nu sunt finanţate.  +  Articolul 25Direcţia instanţelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Naţionale, iar bugetul necesar funcţionării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 26 (1) În structura Ministerului funcţionează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 27 (1) În structura Ministerului funcţionează Unitatea de implementare a proiectelor (UIP), organizată la nivelul Direcţiei programe europene (DPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. DPE asigură coordonarea programării, implementării tehnice, raportării şi monitorizării asistenţei financiare nerambursabile pre- şi postaderare acordate de Uniunea Europeană şi alte state, având ca beneficiar Ministerul şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestuia. (2) Structura organizatorică, numărul de personal, funcţiile şi atribuţiile UIP se stabilesc prin ordin al ministrului, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE.  +  Articolul 28 (1) În structura Ministerului funcţionează Unitatea de management public şi planificare strategică (UMPPS), organizată la nivel de serviciu. (2) Numărul de posturi, precum şi atribuţiile UMPPS se stabilesc prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.  +  Articolul 29Personalul Ministerului are obligaţia să urmeze programele de pregătire profesională continuă şi este evaluat profesional în condiţiile legilor speciale.  +  Articolul 30Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Unităţile subordonate şi cele aflate în coordonarea Ministerului  +  Articolul 31Unităţile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 32Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare.  +  Articolul 33 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 34 (1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" funcţionează în subordinea Ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, în subordinea Ministerului funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 35 (1) Serviciile de probaţiune funcţionează pe lângă fiecare tribunal, aflându-se în coordonarea Ministerului, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Serviciile de probaţiune sunt finanţate din bugetul Ministerului, prin ordonatorii terţiari de credite, pe baza propunerilor formulate în acest sens de serviciile de probaţiune.  +  Articolul 36 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de reorganizare a Ministerului  +  Articolul 37Structura organizatorică a Ministerului se reduce cu 60 de posturi vacante, care se repartizează sistemului instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 38 (1) Structura organizatorică a Ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3). (2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va fi emis în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va stabili noua structură a serviciilor şi birourilor Ministerului şi realocarea personalului în cadrul noilor direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri sau compartimente asimilate. (4) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 22 alin. (3), Ministerul şi personalul acestuia vor funcţiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 39 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Ministerul va desfăşura activitatea de statistică judiciară. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul va desfăşura, prin direcţia de specialitate, formarea profesională a specialiştilor, pregătirea metodologică a componentelor sistemului pentru participarea la activitatea de statistică judiciară şi elaborarea instrucţiunilor şi programelor de lucru pentru colectarea şi agregarea datelor statistice.  +  Articolul 40În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul va înainta Guvernului un memorandum cu privire la măsurile de reorganizare şi transformare a Direcţiei cetăţenie în considerarea sarcinilor estimate ca urmare a aplicării în timp a noilor reglementări în materie.  +  Articolul 41 (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la o evaluare a capacităţii administrative şi profesionale a aparatului Ministerului, cu excepţia demnitarilor şi consilierilor, potrivit criteriilor şi procedurilor stabilite prin ordin al ministrului, cu respectarea legilor speciale care guvernează regimul juridic al angajaţilor. (2) În funcţie de rezultatele evaluării şi de prevederile legale speciale care guvernează regimul juridic al angajaţilor Ministerului, se vor înainta Guvernului propunerile ministrului pentru optimizarea activităţii Ministerului, creşterea standardelor şi performanţelor profesionale ale personalului.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum şi de un parc auto pentru activităţile specifice, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 43Datele de la care vor începe să funcţioneze instanţele judecătoreşti care vor fi înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi localităţile în care acestea îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul conform al CSM.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 12 alin. (2) şi a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Cătălin Marian Predoiup. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana Nedelcu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 652.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti*Font 7*    Nr. maxim de posturi: 424    (exclusiv demnitarii,    cabinetul ministrului, DIPFIE)          ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐          │COLEGIUL MINISTERULUI│───┐ ┌───┤ CABINET MINISTRU │          └─────────────────────┘ │ │ └─────────────────────┘          ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐          │CORPUL DE CONTROL AL ├───┼──────┤ MINISTRU ├───────┼───┤CORPUL DE CONSILIERI │          │ MINISTRULUI*) │ │ └─────────┬─────────┘ │ │ AI MINISTRULUI │          └─────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────┘          ┌─────────────────────┐ │ │ │ ┌─────────────────────┐          │ DEPARTAMENTUL DE ├───┘ │ └───┤ BIROUL MASS─MEDIA │          │AUDIT PUBLIC INTERN*)│ │ └─────────────────────┘          └─────────────────────┘ │                                                     │┌────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────────────────┬───────────────┼────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐ ││ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ │ │ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ││ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │ ┌─────────┴─────────┐ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ ││ └────────────────┘ └────────────────┘ │ │SUBSECRETAR DE STAT│ └────────────────┘ └────────────────┘ ││ │ └───────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                     │                                                     │ ┌────────────────┐                                                     ├─────────────────────┤SECRETAR GENERAL│                                                     │ └────────────────┘                                                     │                ┌─────────────────────────────┬──────┴───────────────────────┬─────────────────────────────┐                │ │ │ │┌───────────────┴────────────┐ ┌──────────────┴──────────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐ ┌─────────────┴────────────────┐│Direcţia Generală Legislaţie│ │ Direcţia Generală Cooperare │ │ Direcţia Generală │ │ Direcţia Generală ││ şi Afaceri Juridice │ └──────────────┬──────────────┘ │ Sprijin Logistic │ │ Dezvoltare şi Management │└───────────────┬────────────┘ │ └─────────────┬─────────────┘ └─────────────┬────────────────┘                │ │ │ │                └────────────┐ └──────────────┐ └─────────────┐ └────────────────┐                             │ │ │ │┌────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA ELABORARE ├─┐ │ │ DIRECŢIA PENTRU REFORMA │ │ │ DIRECŢIA INVESTIŢII ├─┐ │ │ UNITATEA DE MANAGEMENT │ ││ ACTE NORMATIVE │ │ │ │ SISTEMULUI JUDICIAR ŞI ├─┐ │ └───────────────────────┘ │ │ │ PUBLIC ŞI PLANIFICARE ├─┐ │└────────────────────────┘ │ │ │ COMBATEREA CORUPŢIEI │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ │ STRATEGICĂ*) │ │ │┌────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────┘ │ │ │ DIRECŢIA ├─┤ │ └──────────────────────────┘ │ ││ DIRECŢIA AVIZARE ACTE ├─┤ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ FINANCIAR─CONTABILĂ │ │ │ ┌──────────────────────────┐ │ ││ NORMATIVE │ │ │ │DIRECŢIA AFACERI EUROPENE├─┤ │ └───────────────────────┘ │ │ │DIRECŢIA PROGRAME EUROPENE├─┼─┘└────────────────────────┘ │ │ │ ŞI DREPTURILE OMULUI │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────┘ │┌────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────┘ ├─┘ │ DIRECŢIA TEHNOLOGIA ├─┤ │ ┌──────────────────────────┐ ││ DIRECŢIA CONTENCIOS ├─┤ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ INFORMAŢIEI │ │ │ │ DIRECŢIA DE IMPLEMENTARE │ │└────────────────────────┘ ├─┘ │ DIRECŢIA DREPT ├─┤ └───────────────────────┘ ├─┘ │ A PROIECTELOR FINANŢATE ├─┘┌────────────────────────┐ │ │INTERNAŢIONAL ŞI TRATATE │ │ ┌───────────────────────┐ │ │DIN IMPRUMUTURI EXTERNE**)││DIRECŢIA SERVICII CONEXE├─┤ └─────────────────────────┘ │ │DIRECŢIA RESURSE UMANE ├─┤ └──────────────────────────┘└────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────┐ │ └───────────────────────┘ │┌────────────────────────┐ │ │ DEPARTAMENTUL PENTRU │ │ ┌───────────────────────┐ ││ DIRECŢIA CETĂŢENIE ├─┤ │ COMUNICARE ŞI RELAŢII ├─┘ │SERVICIUL DE ASISTENŢĂ ├─┤└────────────────────────┘ │ │ PUBLICE*) │ │ MEDICALĂ │ │┌────────────────────────┐ │ └─────────────────────────┘ └───────────────────────┘ ││DIRECŢIA DE PROBAŢIUNE ├─┘ ┌───────────────────────┐ │└────────────────────────┘ │ SERVICIUL INFORMAŢII ├─┘                                                               │ CLASIFICATE │                                                               └───────────────────────┘-------------    *) Se organizează la nivel de serviciu    **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.------------Numărul maxim de posturi din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 22 decembrie 2009.  +  Anexa 2 INSTITUŢIILE PUBLICEdin sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat,pentru care ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneştiare calitatea de ordonator principal de crediteA. Curţile de apel, circumscripţiile acestora şi localităţile de reşedinţă*)---------*) Ordonator secundar de credite.┌────┬────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │Tribunalele │ ││crt.│Curtea de apel │cuprinse în │ ││ │ │circumscripţia │ ││ │ │curţii de apel │Localitatea de reşedinţă│├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 1.│Curtea de Apel Alba Iulia │Alba │Municipiul Alba Iulia ││ │ │Sibiu │ ││ │ │Hunedoara │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 2.│Curtea de Apel Piteşti │Argeş │Municipiul Piteşti ││ │ │Vâlcea │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 3.│Curtea de Apel Bacău │Bacău │Municipiul Bacău ││ │ │Neamţ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 4.│Curtea de Apel Oradea │Bihor │Municipiul Oradea ││ │ │Satu Mare │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 5.│Curtea de Apel Suceava │Suceava │Municipiul Suceava ││ │ │Botoşani │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 6.│Curtea de Apel Braşov │Braşov │Municipiul Braşov ││ │ │Covasna │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 7.│Curtea de Apel Bucureşti │Bucureşti │Municipiul Bucureşti ││ │ │Călăraşi │ ││ │ │Giurgiu │ ││ │ │Ialomiţa │ ││ │ │Ilfov │ ││ │ │Teleorman │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 8.│Curtea de Apel Cluj-Napoca │Cluj │Municipiul Cluj-Napoca ││ │ │Bistriţa-Năsăud │ ││ │ │Maramureş │ ││ │ │Sălaj │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 9.│Curtea de Apel Constanţa │Constanţa │Municipiul Constanţa ││ │ │Tulcea │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 10.│Curtea de Apel Craiova │Dolj │Municipiul Craiova ││ │ │Gorj │ ││ │ │Mehedinţi │ ││ │ │Olt │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 11.│Curtea de Apel Galaţi │Galaţi │Municipiul Galaţi ││ │ │Brăila │ ││ │ │Vrancea │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 12.│Curtea de Apel Iaşi │Iaşi │Municipiul Iaşi ││ │ │Vaslui │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 13.│Curtea de Apel Târgu Mureş │Mureş │Municipiul Târgu Mureş ││ │ │Harghita │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 14.│Curtea de Apel Ploieşti │Prahova │Municipiul Ploieşti ││ │ │Buzău │ ││ │ │Dâmboviţa │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 15.│Curtea de Apel Timişoara │Timiş │Municipiul Timişoara ││ │ │Arad │ ││ │ │Caraş-Severin │ │└────┴────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘B. Tribunalele şi localităţile de reşedinţă ale acestora**)------------**) Ordonator terţiar de credite.┌───────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┐│ Judeţul │ Tribunalul │Localitatea de reşedinţă │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Alba │Alba │Municipiul Alba Iulia │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Arad │Arad │Municipiul Arad │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Argeş │Argeş │Municipiul Piteşti │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bacău │Bacău │Municipiul Bacău │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bihor │Bihor │Municipiul Oradea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bistriţa-Năsăud│Bistriţa-Năsăud │Municipiul Bistriţa │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Botoşani │Botoşani │Municipiul Botoşani │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Braşov │Braşov │Municipiul Braşov │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Brăila │Brăila │Municipiul Brăila │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Buzău │Buzău │Municipiul Buzău │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Caraş-Severin │Caraş-Severin │Municipiul Reşiţa │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Călăraşi │Călăraşi │Municipiul Călăraşi │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Cluj │Cluj │Municipiul Cluj-Napoca │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Constanţa │Constanţa │Municipiul Constanţa │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Covasna │Covasna │Municipiul Sfântu Gheorghe │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Dâmboviţa │Dâmboviţa │Municipiul Târgovişte │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Dolj │Dolj │Municipiul Craiova │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Galaţi │Galaţi │Municipiul Galaţi │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Gorj │Gorj │Municipiul Târgu Jiu │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Harghita │Harghita │Municipiul Miercurea-Ciuc │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Hunedoara │Hunedoara │Municipiul Deva │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Ialomiţa │Ialomiţa │Municipiul Slobozia │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Iaşi │Iaşi │Municipiul Iaşi │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Ilfov │Ilfov │Oraşul Buftea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Maramureş │Maramureş │Municipiul Baia Mare │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Mehedinţi │Mehedinţi │Municipiul Drobeta-Turnu Severin│├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Mureş │Mureş │Municipiul Târgu Mureş │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Neamţ │Neamţ │Municipiul Piatra-Neamţ │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Olt │Olt │Municipiul Slatina │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Prahova │Prahova │Municipiul Ploieşti │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Satu Mare │Satu Mare │Municipiul Satu Mare │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Sălaj │Sălaj │Municipiul Zalău │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Sibiu │Sibiu │Municipiul Sibiu │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Suceava │Suceava │Municipiul Suceava │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Teleorman │Teleorman │Municipiul Alexandria │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Timiş │Timiş │Municipiul Timişoara │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Tulcea │Tulcea │Municipiul Tulcea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Vaslui │Vaslui │Municipiul Vaslui │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Vâlcea │Vâlcea │Municipiul Râmnicu Vâlcea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Vrancea │Vrancea │Municipiul Focşani │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bucureşti │Bucureşti │Municipiul Bucureşti │└───────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┘C. Tribunalele specializate şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)--------***) Nu sunt ordonatori de credite.┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Tribunalul specializat │Localitatea de reşedinţă│├────┬──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1.│Tribunalul Comercial Mureş │Municipiul Târgu Mureş │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2.│Tribunalul Comercial Argeş │Municipiul Piteşti │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3.│Tribunalul Comercial Cluj │Municipiul Cluj-Napoca │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 4.│Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov│Municipiul Braşov │└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘D. Judecătoriile şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)--------***) Nu sunt ordonatori de credite.┌───────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────┐│ Judeţul │ Judecătoria │Localitatea de reşedinţă │├───────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤│Alba │Alba Iulia │Municipiul Alba Iulia ││ │Câmpeni │Oraşul Câmpeni ││ │Aiud │Municipiul Aiud ││ │Blaj │Municipiul Blaj ││ │Sebeş │Municipiul Sebeş ││Arad │Arad │Municipiul Arad ││ │Ineu │Oraşul Ineu ││ │Lipova │Oraşul Lipova ││ │Gurahonţ │Comuna Gurahonţ ││ │Chişineu-Criş │Oraşul Chişineu-Criş ││Argeş │Piteşti │Municipiul Piteşti ││ │Câmpulung │Municipiul Câmpulung ││ │Curtea de Argeş │Municipiul Curtea de Argeş ││ │Costeşti │Oraşul Costeşti ││ │Topoloveni │Oraşul Topoloveni ││Bacău │Bacău │Municipiul Bacău ││ │Oneşti │Municipiul Oneşti ││ │Moineşti │Municipiul Moineşti ││ │Podu Turcului │Comuna Podu Turcului ││ │Buhuşi │Oraşul Buhuşi ││Bihor │Oradea │Municipiul Oradea ││ │Beiuş │Municipiul Beiuş ││ │Marghita │Municipiul Marghita ││ │Aleşd │Oraşul Aleşd ││ │Salonta │Municipiul Salonta ││Bistriţa-Năsăud│Bistriţa │Municipiul Bistriţa ││ │Năsăud │Oraşul Năsăud ││ │Beclean │Oraşul Beclean ││Botoşani │Botoşani │Municipiul Botoşani ││ │Dorohoi │Municipiul Dorohoi ││ │Săveni │Oraşul Săveni ││ │Darabani │Oraşul Darabani ││Braşov │Braşov │Municipiul Braşov ││ │Făgăraş │Municipiul Făgăraş ││ │Rupea │Oraşul Rupea ││ │Zărneşti │Oraşul Zărneşti ││Brăila │Brăila │Municipiul Brăila ││ │Făurei │Oraşul Făurei ││ │Însurăţei │Oraşul Însurăţei ││Buzău │Buzău │Municipiul Buzău ││ │Râmnicu Sărat │Municipiul Râmnicu Sărat ││ │Pătârlagele │Oraşul Pătârlagele ││ │Pogoanele │Oraşul Pogoanele ││Caraş-Severin │Reşiţa │Municipiul Reşiţa ││ │Caransebeş │Municipiul Caransebeş ││ │Oraviţa │Oraşul Oraviţa ││ │Moldova Nouă │Oraşul Moldova Nouă ││ │Bozovici │Comuna Bozovici ││ │Bocşa │Oraşul Bocşa ││Călăraşi │Călăraşi │Municipiul Călăraşi ││ │Olteniţa │Municipiul Olteniţa ││ │Lehliu-Gară │Oraşul Lehliu-Gară ││Cluj │Cluj-Napoca │Municipiul Cluj-Napoca ││ │Turda │Municipiul Turda ││ │Dej │Municipiul Dej ││ │Huedin │Oraşul Huedin ││ │Gherla │Municipiul Gherla ││Constanţa │Constanţa │Municipiul Constanţa ││ │Medgidia │Municipiul Medgidia ││ │Hârşova │Oraşul Hârşova ││ │Mangalia │Municipiul Mangalia ││ │Cernavodă │Oraşul Cernavodă ││ │Băneasa │Oraşul Băneasa ││Covasna │Sfântu Gheorghe │Municipiul Sfântu Gheorghe ││ │Târgu Secuiesc │Municipiul Târgu Secuiesc ││ │Întorsura Buzăului│Oraşul Întorsura Buzăului ││Dâmboviţa │Târgovişte │Municipiul Târgovişte ││ │Găeşti │Oraşul Găeşti ││ │Pucioasa │Oraşul Pucioasa ││ │Răcari │Oraşul Răcari ││ │Moreni │Municipiul Moreni ││Dolj │Craiova │Municipiul Craiova ││ │Băileşti │Municipiul Băileşti ││ │Filiaşi │Oraşul Filiaşi ││ │Segarcea │Oraşul Segarcea ││ │Calafat │Municipiul Calafat ││ │Bechet │Oraşul Bechet ││Galaţi │Galaţi │Municipiul Galaţi ││ │Tecuci │Municipiul Tecuci ││ │Târgu Bujor │Oraşul Târgu Bujor ││ │Lieşti │Comuna Lieşti ││Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu ││ │Bolintin-Vale │Oraşul Bolintin-Vale ││ │Comana │Comuna Comana ││Gorj │Târgu Jiu │Municipiul Târgu Jiu ││ │Târgu Cărbuneşti │Oraşul Târgu Cărbuneşti ││ │Novaci │Oraşul Novaci ││ │Motru │Municipiul Motru ││Harghita │Miercurea-Ciuc │Municipiul Miercurea-Ciuc ││ │Odorheiu Secuiesc │Municipiul Odorheiu Secuiesc ││ │Topliţa │Municipiul Topliţa ││ │Gheorgheni │Municipiul Gheorgheni ││Hunedoara │Deva │Municipiul Deva ││ │Hunedoara │Municipiul Hunedoara ││ │Petroşani │Municipiul Petroşani ││ │Orăştie │Municipiul Orăştie ││ │Brad │Municipiul Brad ││ │Haţeg │Oraşul Haţeg ││Ialomiţa │Slobozia │Municipiul Slobozia ││ │Urziceni │Municipiul Urziceni ││ │Feteşti │Municipiul Feteşti ││Iaşi │Iaşi │Municipiul Iaşi ││ │Paşcani │Municipiul Paşcani ││ │Hârlău │Oraşul Hârlău ││ │Răducăneni │Comuna Răducăneni ││Ilfov │Buftea │Oraşul Buftea ││ │Cornetu │Comuna Cornetu ││Maramureş │Baia Mare │Municipiul Baia Mare ││ │Sighetu Marmaţiei │Municipiul Sighetu Marmaţiei ││ │Vişeu de Sus │Oraşul Vişeu de Sus ││ │Târgu Lăpuş │Oraşul Târgu Lăpuş ││ │Dragomireşti │Oraşul Dragomireşti ││ │Şomcuta Mare │Oraşul Şomcuta Mare ││Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ ││ │Severin │Municipiul Drobeta-Turnu Severin││ │Strehaia │Oraşul Strehaia ││ │Orşova │Municipiul Orşova ││ │Vânju Mare │Oraşul Vânju Mare ││ │Baia de Aramă │Oraşul Baia de Aramă ││Mureş │Târgu Mureş │Municipiul Târgu Mureş ││ │Sighişoara │Municipiul Sighişoara ││ │Reghin │Municipiul Reghin ││ │Târnăveni │Municipiul Târnăveni ││ │Luduş │Oraşul Luduş ││ │Sângeorgiu de │ ││ │Pădure │Oraşul Sângeorgiu de Pădure ││Neamţ │Piatra-Neamţ │Municipiul Piatra-Neamţ ││ │Roman │Municipiul Roman ││ │Târgu-Neamţ │Oraşul Târgu-Neamţ ││ │Bicaz │Oraşul Bicaz ││Olt │Slatina │Municipiul Slatina ││ │Caracal │Municipiul Caracal ││ │Corabia │Oraşul Corabia ││ │Balş │Oraşul Balş ││ │Scorniceşti │Oraşul Scorniceşti ││Prahova │Ploieşti │Municipiul Ploieşti ││ │Câmpina │Municipiul Câmpina ││ │Vălenii de Munte │Oraşul Vălenii de Munte ││ │Mizil │Oraşul Mizil ││ │Sinaia │Oraşul Sinaia ││ │Urlaţi │Oraşul Urlaţi ││Satu Mare │Satu Mare │Municipiul Satu Mare ││ │Carei │Municipiul Carei ││ │Negreşti-Oaş │Oraşul Negreşti-Oaş ││Sălaj │Zalău │Municipiul Zalău ││ │Şimleu Silvaniei │Oraşul Şimleu Silvaniei ││ │Jibou │Oraşul Jibou ││Sibiu │Sibiu │Municipiul Sibiu ││ │Mediaş │Municipiul Mediaş ││ │Agnita │Oraşul Agnita ││ │Avrig │Oraşul Avrig ││ │Sălişte │Oraşul Sălişte ││Suceava │Suceava │Municipiul Suceava ││ │Câmpulung │ ││ │Moldovenesc │Municipiul Câmpulung Moldovenesc││ │Rădăuţi │Municipiul Rădăuţi ││ │Fălticeni │Municipiul Fălticeni ││ │Vatra Dornei │Municipiul Vatra Dornei ││ │Gura Humorului │Oraşul Gura Humorului ││Teleorman │Alexandria │Municipiul Alexandria ││ │Roşiori de Vede │Municipiul Roşiori de Vede ││ │Turnu Măgurele │Municipiul Turnu Măgurele ││ │Videle │Oraşul Videle ││ │Zimnicea │Oraşul Zimnicea ││Timiş │Timişoara │Municipiul Timişoara ││ │Lugoj │Municipiul Lugoj ││ │Deta │Oraşul Deta ││ │Sânnicolau Mare │Oraşul Sânnicolau Mare ││ │Făget │Oraşul Făget ││ │Jimbolia │Oraşul Jimbolia ││Tulcea │Tulcea │Municipiul Tulcea ││ │Babadag │Oraşul Babadag ││ │Măcin │Oraşul Măcin ││Vaslui │Vaslui │Municipiul Vaslui ││ │Bârlad │Municipiul Bârlad ││ │Huşi │Municipiul Huşi ││ │Murgeni │Oraşul Murgeni ││Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Municipiul Râmnicu Vâlcea ││ │Drăgăşani │Municipiul Drăgăşani ││ │Horezu │Oraşul Horezu ││ │Brezoi │Oraşul Brezoi ││ │Bălceşti │Oraşul Bălceşti ││Vrancea │Focşani │Municipiul Focşani ││ │Panciu │Oraşul Panciu ││ │Adjud │Municipiul Adjud ││Bucureşti │Judecătoria │ ││ │Sectorului 1 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 2 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 3 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 4 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 5 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 6 │Municipiul Bucureşti │└───────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┘NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.910 posturi.  +  Anexa 3 UNITĂŢILEsubordonate Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti-------