ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 23 septembrie 2010  Având în vedere prevederile:– Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 4 alin. (1) pct. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare,luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției organizare și politici salariale nr. Cs.A. 9.806 din 16 septembrie 2010,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Normativele de personal pentru asistența medicală spitalicească pe categorii de personal și tipuri de activități sunt prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normarea personalului din secțiile și compartimentele cu paturi de anestezie și terapie intensivă și de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu completările ulterioare.  +  Articolul 3Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale din unitățile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare.  +  Articolul 4Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 375/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală.  +  Articolul 5Normarea personalului din structurile de primire urgență - UPU-SMURD, UPU și CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă, se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) determinat potrivit normativului de personal la limita minimă poate fi majorat la propunerea motivată a direcției de sănătate publică sau a unităților sanitare, în funcție de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătății, respectiv la propunerea motivată a unităților sanitare, cu aprobarea Primăriei Municipiului București/autorităților administrației publice locale, pentru spitalele din rețeaua autorităților administrației publice locale, în condițiile legii, și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.  +  Articolul 7(1) Numărul de posturi determinat potrivit cap. I din anexa nr. 9 poate fi majorat cu 15% pentru spitalele care au 800 de paturi și peste.(2) Pentru spitalele care au mai puțin de 51 de paturi, normativul de personal prevăzut în anexa nr. 9 pct. 1 este diminuat cu 30%.(3) Competența de majorare a numărului de posturi potrivit prevederilor alin. (1) revine managerului cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare publice.(4) Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele funcționale potrivit prevederilor alin. (2) este de competența managerului.(5) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar excedentar poate fi redistribuit potrivit competenței profesionale în cadrul altor structuri din cadrul unității sanitare unde încadrarea cu personal este sub limita medie a normativului.  +  Articolul 8Un procent de 10% din numărul de posturi stabilit potrivit normativului, pe tipuri de unități sanitare, potrivit cap. I din anexa nr. 9, poate fi redistribuit de managerul unității, pe compartimente funcționale, în funcție de particularitățile existente în organizarea și funcționarea unității sanitare publice.  +  Articolul 9În funcție de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul anual de venituri și cheltuieli, prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (1) și de la numărul de posturi stabilit potrivit cap. I din anexa nr. 9, unitățile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, pe perioade determinate, cu acordul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.  +  Articolul 10Ordonatorul de credite al unității sanitare publice are obligația ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul anual de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 11Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexele nr. 1-7 se abrogă.2. Anexele nr. 9, 16 și 17 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 12-14.  +  Articolul 12Orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 13Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, Primăria Municipiului București/autoritățile administrației publice locale, unitățile sanitare publice cu personalitate juridică din rețeaua Ministerului Sănătății și din rețeaua autorităților administrației publice locale vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  București, 16 septembrie 2010.Nr. 1.224.  +  Anexa nr. 1
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru asistența medicală spitalicească
  A. Medici și personal sanitar mediu
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Asistență la paturi număr de paturi/1 post 5-15 8-12 (pe tură)
  2. Posturi fixe generale*1) număr de paturi/post 15-30 9-22 (pe tură)
  3. Secții sau compartimente pentru transplant de organe număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
  4. Secții și compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă și a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 4-6 2-4 (pe tură)
  5. Secții și compartimente de chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă, arși, neonatologie, toxicologie clinică număr de paturi/1 post 3-5 1-3 (pe tură)
  6. Compartimente de urmărire postoperatorii, de terapie intensivă, terapie acută număr de paturi/1 post 3-5 2-4 (pe tură)
  7. Secții și compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie neuromotorie și neuromusculară, îngrijiri paliative număr de paturi/1 post 10-12 4-8 (pe tură)
  8. Activități medicale de înaltă performanță:
  a) culturi de țesuturi număr de posturi/unitate - 2
  b) genetică medicală număr de posturi/unitate 1 3
  c) imunologie și alergologie număr de posturi/unitate 1 3
  d) enzimologie număr de posturi/unitate - 3
  e) endoscopie exploratorie număr de posturi/unitate 1 3
  f) angiografie și cateterism cardiac număr de posturi/unitate 2 4
  g) explorări funcționale în specialitățile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco- pulmonară, urologie, neurochirurgie număr de posturi/unitate - 4
  h) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/aparat/tură 1 2
  i) terapie prin hiperbarism număr de posturi/unitate - 4
  j) operații endoscopicenumăr de posturi/unitate- 3
  k) terapie cu energii înaltenumăr de posturi/aparat/tură 1 3
  l) medicină experimentalănumăr de posturi/unitate-3
  9. Serviciu de anatomie patologică*2) număr de paturi/1 post 100-200 50-100
  10. Aparatură de laborator de înaltă performanță: tomograf, angiograf, PET, RMN etc. număr de posturi/aparat 1/tură 1/tură
  11. Unități sanitare fără personalitate juridică ce funcționează în structura spitalelor și acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie: a) dispensare TBC b) cabinet de stomatologie urgență număr de locuitori/postnumăr de posturi/cabinet 50.000 1/tură 25.000 1/tură
  B. Alt personal
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de paturi/1 post 40-50 20-30
  2. Psiholog, logoped, sociolog asistent social*6): a) asistență la paturi număr de posturi/unitate 1 1
  b) spitale de pediatrie - până la 200 de paturi - peste 200 de paturi număr de posturi/unitate 1 21 1
  c) secții și compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă și de oncologie număr de paturi/1 post 70-90-
  d) chirurgie maxilo-facială și chirurgie funcțională ORL număr de paturi/1 post 40-60-
  e) secții sau compartimente de nou-născuți, pediatrie, obstetrică ginecologienumăr de posturi/secție, compartiment1-
  3. Asistent social din secții sau compartimente de nou-născuți, pediatrie, obstetrică-ginecologie îngrijiri paliative*6) număr de posturi secție/compartiment - 1
  4. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/salăde kinetoterapie*3) 1/tură -
  5. Fizician, fizician medical: a) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/unitate de lucru 1 -
  b) terapii cu energii înalte număr de posturi/unitate de lucru1-
  c) betatronumăr de posturi unitate de lucru1-
  6. Farmacist*4): - farmacia cu circuit închis număr de paturi/1 post 110-170 40-60
  C. Personal auxiliar sanitar
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
  I. Infirmiere: a) pentru asistența la paturi număr de paturi/1 post 20-25 (pe tură)
  b) secții și compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă și a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, toxicologie clinică, chirurgie cardiovasculară număr de paturi/1 post 6-10 (pe tură)
  c) secții și compartimente de transplant de organe, arși, cardiologie intervențională, terapie intensivă număr de paturi/1 post 2-6 (pe tură)
  d) secții și compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie, neuromotorie neuromusculară, recuperare, medicină fizică și balneologie, îngrijiri paliative, terapie acută, compartimente de îngrijire postoperatorie număr de paturi/1 post 4-8 (pe tură)
  e) săli de operațienumăr de posturi/sală1 (pe tură)
  II. Spălătorese Kg lunar/1 post 600-800
  III Îngrijitori: a) pentru curățenie b) farmacii număr de mp/1 post număr de posturi/farmacie 250-300 1
  IV. Brancardieri*5) număr de paturi/1 post 40-60 (pe tură)
  V. Garderobier - unități sanitare până la 400 de paturi - unități sanitare peste 400 de paturi număr de posturi/garderobă 1/tură 2/tură
  Notă

  *1) La posturi fixe generale se includ următoarele activități și locuri de muncă: laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcționale, sălile de operație, sălile de nașteri, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare și statistică medicală, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfășurată de bioingineri medicali etc.
  *2) În unitățile sanitare cu mai puțin de 100 de paturi se normează câte un post de medic și câte un post de asistent medical pe unitate.
  *3) Spațiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puțin 8 mp.
  *4) În unitățile sanitare cu mai puțin de 110 paturi se normează un post de farmacist pe unitate.
  ^5) Se normează pe unitate și se repartizează, în funcție de necesități, pe secțiile/compartimentele cu paturi, de către comitetul director. (la 07-06-2019, Nota^5) din Litera C, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 808 din 27 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 07 iunie 2019 )
  *6) Funcția de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexă care au în structură secții sau compartimente de nou-născuți și/sau pediatrie cu respectarea ordinului ministrului sănătății pentru eficientizarea activității de asistență socială desfășurată în cadrul unităților sanitare care au în structură secții de nou-născuți și/sau de pediatrie.
  Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secțiile și compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activității, tură sau tură-contratură.Pentru compartimentul de evaluare și statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în această structură.
   +  Anexa nr. 2
  NORMATIVE DE PERSONAL
  în unitățile de epurare extrarenală
  Nr. crt. Tipul unității Categoria de personal Numărul de posturi de personal
  I. Stațiile de dializă cu până la 8 aparate
  1. Medic nefrolog*1) 1 post/tură
  2. Psiholog 1 post/stație
  3. Asistent medical 1 post/aparat/tură
  4. Infirmieră 2 posturi/tură
  5. Îngrijitoare 1 post/tură
  6. Subinginer sau tehnician 1 post/tură
  7. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
  8. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
  9. Statistician medical (pentru stațiile cu mai mult de 30 de bolnavi tratați) 1 post/stație
  II. Centrul de dializă cu peste 8 aparate
  1. Medic nefrolog*1) 1 post/ 5 aparate*2)
  2. Medic anestezie și terapie intensivă 1 post/centru
  3. Medic chirurgie vasculară 1 post/centru
  4. Psiholog 1 post/centru
  5. Asistent medical 1 post/2 aparate/ tură
  6. Asistent dietetician 1 post/centru
  7. Infirmieră 1 post/9 aparate/ tură
  8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/ tură
  9. Inginer aparatură medicală sau subinginer*3) 1 post/centru
  10. Tehnician aparatură medicală 1 post/10 aparate/ tură
  11. Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice 1 post/tură
  12. Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist) 1 post/tură
  13. Statistician medical 1 post/centru
  14. Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substanțe 1 post/tură
  III. Compartimentul de dializă peritoneală
  1. Medic nefrolog (competență în dializă) 1 post/ compartiment
  2. Asistent medical 1 post/10 pacienți tratați prin dializă peritoneală
  3. Asistent medical 1 post/ compartiment/tură
  4. Infirmieră 1 post/tură
  5. Îngrijitoare 1 post/tură
  Notă

  *1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, anestezie și terapie intensivă, cu competență în dializă.
  *2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport cu numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.
  *3) Cu diplomă de licență și curs de formare profesională în domeniul aparaturii medicale.
   +  Anexa nr. 3
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru unități, secții și compartimente de cronici
  A. Medici și personal sanitar mediu
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1.a)Unități, secții și compartimente de cronici: asistență la paturi număr de paturi/1 post 18-25 12-20 (pe tură)
  b)posturi fixe generale*1) număr de posturi/unitate număr de paturi/1 post 2 - - 22*2) (pe tură)
  B. Alt personal
  Nr. crt Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de posturi/unitate 1 1
  2. Psiholog, logoped, sociolog număr de posturi/unitate 1 -
  3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut*3) număr de posturi/unitate 1/unita- te/tură -
  4. Farmacist: - farmacia cu circuit închis număr de posturi/unitate 1 2
  C. Personal auxiliar sanitar
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Personal auxiliar
  I. Infirmiere: a) asistență la paturi număr de paturi/1 post 8-10 (pe tură)
  II. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800
  III Îngrijitori număr de mp/1 post 200-300
  IV. Brancardieri număr de posturi/unitate 1/tură
  Notă

  *1) La posturi fixe generale se includ următoarele activități și locuri de muncă: laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare și statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfășurată de bioingineri medicali etc.
  *2) Un post se va încadra cu asistent social.
  *3) Numai pentru unitățile care au încadrat medic în specialitatea medicină fizică, balneologie și recuperare medicală.
  Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secțiile și compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activității, tură sau tură-contratură.Pentru compartimentul de evaluare și statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în această structură.
   +  Anexa nr. 4
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru sanatorii și preventorii
  A. Medici și personal sanitar mediu
  Nr. crt. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Sanatorii: a) asistență la paturi b) posturi fixe generale *1) număr de paturi/ /1 post număr de paturi/ /1 post 30-45 60-70 20-30 (pe tură) 60-70 (pe tură)
  2. Preventorii număr de paturi/ /1 post 70-100 30-50 (pe tură)
  B. Alt personal
  Nr. crt. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist: - sanatorii număr de paturi/ /1 post 80-120 80-120
  2. Psiholog, logoped, sociolog: a) sanatorii b) preventorii număr de posturi/ /unitate număr de posturi/ /unitate 1 1 - -
  3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/ sală de kinetoterapie*2) 1/tură -
  4. Farmacist*3): - farmacia cu circuit închis număr de paturi/ /1 post 80-150 80-120
  C. Personal auxiliar sanitar
  Nr. crt. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Număr de posturi
  I. Infirmiere
  1. Sanatorii: - adulți - copii număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post 40-50 (pe tură) 20-25 (pe tură)
  2. Preventorii: - adulți - copii număr de paturi/1 post număr de paturi/1 post 45-50 (pe tură) 25-35 (pe tură)
  II. Îngrijitoare număr de mp/1 post 200-300
  III. Spălătorese kg lunar/1 post 600-800
  Notă

  *1) La posturi fixe generale se includ următoarele activități și locuri de muncă: laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare și statistică medicală, camera de gardă, tehnicienii de aparatură medicală, activitatea de bioinginerie desfășurată de bioingineri medicali etc.
  *2) Spațiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puțin 8 mp.
  *3) Pentru sanatoriile cu mai puțin de 80 de paturi se normează un post de farmacist și un post de asistent medical profil farmacie pe unitate.
  Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul integrat care au corespondent în secțiile și compartimentele cu paturi, la normarea medicilor stabilită conform prezentei anexe se adaugă normarea pentru cabinetele din ambulatoriu corespunzător modului de organizare a activității, tură sau tură-contratură.Pentru compartimentul de evaluare și statistică sanitară, normarea posturilor se face la posturi fixe generale, iar încadrarea va fi corespunzătoare categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în această structură.
   +  Anexa nr. 5
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru servicii județene/cabinete de medicină legală
  Nr. crt. Categoria de personal Criteriul de normare Normativ
  I. Serviciile județene de medicină legală
  1. Medici număr de locuitori/1 post 1/75.000
  2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitate număr de locuitori/1 post 1/100.000
  3. Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare număr de locuitori/1 post 1/50.000
  4. Autopsieri număr de locuitori/1 post 1/100.000
  5. Brancardieri număr de posturi/unitate 1 post/tură
  II. Cabinete de medicină legală
  1. Medici număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet
  2. Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare număr de posturi/cabinet 1 post/cabinet
  NOTE:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curățenie: 1 post la 250-300 mp.2. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmaciști, chimiști, biochimiști, biologi, psihologi etc.3. Pentru serviciile județene de medicină legală, normativul se calculează la populația județului.
   +  Anexa nr. 6
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru asistența medicală de specialitate din ambulatoriu
  Ambulatorii de specialitateI. Medici și personal sanitar mediu
  Nr. crt. Asistență medicală de specialitate în ambulatoriu Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Cabinete medicale de specialitate număr de posturi/ cabinet 1 post/ cabinet/ tură 1 post/cabinet/tură
  2. Cabinete medicale de medicină dentară număr de posturi/ cabinet 1 post/ cabinet/ tură 1 post/cabinet/tură
  3. Laborator număr de posturi/ laborator/tură 1 post/ labora- tor/tură 2 posturi/laborator /2 ture
  II. Alt personal
  Nr. crt. Asistență medicală de specialitate în ambulatoriu Criteriul de normare Alt personal superior Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  1. Chimist, biolog, biochimist, farmacist număr de posturi/ laborator 2 posturi 4 posturi
  2. Pentru radiologie și imagistică medicală număr de posturi/ aparat - 2 posturi/tură
  3. Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/ sală de kinetoterapie*) 1/tură -
  Notă
  *) Spațiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puțin 8 mp.
   +  Anexa nr. 7
  NORMATIV DE PERSONAL
  pentru dispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicale conform
  Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  Tipul de asistență medicală Criteriul de normare Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  Asistență medicală primară:
  a) în zone cu condiții normale număr de locuitori/1 post 1.000
  b) în zone izolate, cu condiții grele sau foarte grele număr de locuitori/1 post 300
   +  Anexa nr. 8
  ALTE ACTIVITĂȚI MEDICALE
  A. Medici și personal sanitar mediu
  Tipul de activitate medicală sau unitatea sanitară Criteriul de normare Medici Personal sanitar mediu și asistenți medicali cu studii superioare
  Asistență medicală de reabilitare a sănătății – stațiuni balneoclimaterice număr de paturi tratament/post 80-90 80-90
  Proceduri de fizio-electro- termo-balneo-terapie număr de proceduri*1)/ 1 post - 30-50
  B. Alt personal
  Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Normativ
  Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de proceduri*1)/1 post 10-20
  C. Personal auxiliar sanitar
  Tipul de asistență medicală Criteriul de normare Număr de posturi
  Proceduri de fizio-electro- termo-balneo-terapie număr de posturi/2 posturi personal sanitar mediu 1
  Notă

  *1) Numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 8a la ordin.
  NOTĂ:Unitatea sanitară publică are obligația să țină evidența procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   +  Anexa nr. 8a
  CALCULUL
  numărului de proceduri pentru bazele de tratament fizio-electro-termo-balneo-terapie
   +  Capitolul I Electroterapia1. Galvanizări2. Ionizări3. Galvanostimulări4. Galvanizări decontracturante5. Băi hidroelectrice parțiale și generale6. Faradizări7. Masă vibratorie8. Diadinamici9. Curenți exponențiali10. Curenți stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)11. Miodinaflux12. Nemectrodin13. Nemectron14. Neuroexponeflux15. Magnetodialux16. Diatermie17. Ultrascurte18. Microunde19. Ultrasunete  +  Capitolul II Fototerapie20. Solux (infraroșii)21. Ultraviolete22. Băi de lumină parțiale și generale23. Fototerapie în fotarii (colective)  +  Capitolul III Pneumoterapie24. Aerosoli25. Inhalații26. Pulverizații individuale27. Pulverizații colective28. Cameră pneumatică29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra și sub presiune  +  Capitolul IV Hidro-termo-kinetoterapie30. Fricțiuni parțial complete și complete reci și alternante31. Împachetări umede complete sau parțiale32. Împachetări uscate33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante34. Împachetări cu parafină35. Băi de abur complete și parțiale36. Băi medicinale cu ingrediente chimice37. Saună38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.39. Băi kineto la bazin individual (cadrul mediu lucrează în bazin cu bolnavul)40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO(2)41. Băi la bazin kineto colective42. Băi parțiale ascendente, descendente de umeri, picioare, șezut, calde, reci sau alternante etc.43. Proceduri prin mofete  +  Capitolul V Balneoterapie44. Băi de nămol natural complete și parțiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.45. Împachetări cu nămol (sapropelic și turbă)46. Cataplasme cu nămol47. Tampoane vaginale cu nămol48. Irigații cu ape minerale49. Duș - masaj50. Duș scoțian51. Dușuri alternante verticale52. Duș subacval53. Duș cu aer cald (se asociază cu masaj)54. Duș de abur (se asociază cu masaj)55. Afuziuni generale și parțiale reci sau alternante  +  Capitolul VI Masoterapie56. Masaj uscat57. Masaj cu nămol58. Masaj recuperator  +  Capitolul VII Kinetoterapie59. Kinetoterapie individuală60. Kinetoterapie colectivă61. Kinetoterapie cu aparatură specială62. Manipulări vertebrale și articulații perifericeNOTĂ:La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:Fiecare dintre procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepții:1. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:– cap. I pct. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 19;– cap. III pct. 29;– cap. IV pct. 30 și 42;– cap. V pct. 49, 53 și 54;– cap. VI pct. 56, 57 și 58;– cap. VII pct. 59 și 60;2. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca 3 proceduri:– cap. I pct. 6;– cap. IV pct. 38;– cap. V pct. 50 și 52;– cap. VI pct. 57;3. o procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca 4 proceduri:– cap. IV pct. 39;– cap. VI pct. 58;4. la cap. IV pct. 41 și 43 - 10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă și 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofete se calculează la normare ca o procedură.Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărțirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 de zile).
   +  Anexa nr. 9
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ și de deservire
  Nr.crt. Număr de posturi
  I. Personalul din aparatul funcțional (tehnic, economic, informatică și administrativ)
  1. Unități cu până la 100 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul de informatică 11 2 2 2 1 1 1 1 1
  2. Unități între 100 și 300 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul de informatică 16 3 3 2 3 1 1 1 1 1
  3. Unități între 301 și 500 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnicCompartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul audit Compartimentul de informatică 26 4 5 3 3 3 1 2 1 1 3
  4. Unități între 501 și 800 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relații cu publicul 39 6 7 4 5 3 2 3 2 2 4 1
  5. Unități între 801 și 1.000 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relații cu publicul 46 78 5 6 4 2 4 2 2 5 1
  6. Unități între 1.001 și 1.199 de paturi Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relații cu publicul 53 8 9 6 6 5 2 5 2 2 7 1
  7. Unități cu 1.200 de paturi și peste Total posturi, din care: RUNOS Financiar-contabilitate Aprovizionare, transport, administrativ Achiziții publice, contractare Compartimentul juridic Compartimentul tehnic Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență Compartimentul audit Compartimentul de informatică Compartimentul relații cu publicul 59 9 10 6 7 6 2 7 2 2 7 1
  II. Personal de deservire*)
  1. Pentru toate tipurile de unități % din numărul de posturi aprobate în statul de funcții 1%
  Notă
  *) Se utilizează numai pentru unitățile care asigură paza cu personal propriu.
  NOTE:1. În cazul unităților sanitare care funcționează în sistem pavilionar, pentru personalul de deservire normativul este de 1,5% din numărul de posturi aprobat în statul de funcții.2. Comitetul director face parte din categoria personalului TESA, dar nu se include în normativul stabilit potrivit prezentei anexe.3. Preotul nu face parte din categoria personalului TESA.4. Nu se introduce în categoria personalului TESA personalul de informatică ce își desfășoară activitatea în farmacia cu circuit închis.5. Pentru unitățile sanitare clinice, institutele și centrele medicale clinice numărul de posturi la compartimentul/biroul/serviciul RUNOS se majorează cu un post.
   +  Anexa nr. 10
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru activitățile de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină, încălzire, de deservire a posturilor fixe
  și de preparare a hranei în blocurile alimentare
  I. Dispoziții generale1. Prin prezentele normative se stabilește numărul maxim de personal muncitor la următoarele activități:a) întreținerea clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire;b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecție, activitate radioficare și telex etc.;c) prepararea hranei în blocurile alimentare;d) meserii specifice unor unități sanitare.Activitatea de întreținere și de deservire a obiectivelor menționate mai sus, precum și de preparare a hranei pentru bolnavi constă în asigurarea condițiilor optime necesare pentru buna desfășurare a activității medicale în unitățile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activități s-au avut în vedere următoarele:– volumul activității de întreținere sau de deservire;– capacitățile unităților sanitare;– folosirea rațională și integrală a timpului de lucru;– asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcționare a unităților sanitare;– încadrarea în alocațiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanțare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unității sanitare va lua următoarele măsuri:– menținerea instalațiilor și a utilajelor în stare permanentă de funcționare;– organizarea rațională a procesului de întreținere și de deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe și de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;– aprovizionarea cu materiile și materialele necesare desfășurării optime a activităților ce fac obiectul prezentelor normative;– organizarea și efectuarea controlului asupra calității muncii și a respectării normelor de protecția muncii;– stabilirea atribuțiilor pentru fiecare muncitor și nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;– organizarea evidenței primare;– urmărirea folosirii raționale a timpului de lucru și analiza periodică a eficienței activității;– organizarea schimburilor II și III numai la activitățile la care se impune aceasta, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei unități sanitare.4. Prezentele normative se aplică în următoarele tipuri de unități: spitale și spitale clinice, institute și centre medicale, sanatorii și preventorii etc. atât din subordinea Ministerului Sănătății, cât și din subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.II. Meseriile ce pot fi utilizate5.a) În activitatea de întreținere a clădirilor, instalațiilor de apă, lumină și încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a) vor putea fi folosite următoarele meserii:
  Indicator tarifar de calificare Meseria
  05.11.05 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
  20.05.01 instalator de apă și canal
  20.05.02 instalator de încălzire centrală și gaze
  05.04.08 electrician de întreținere și reparații
  09.08.00 tâmplar universal
  05.22.01 sudor electric
  05.22.02 sudor cu gaze
  20.12.01 zidar - roșar tencuitor
  20.13.00 zugrav - vopsitor
  05.21.01 strungar la strung paralel și de detalonat
  06.01.02 laborant determinări fizico-chimice numai în unitățile și la locurile stabilite de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (I.S.C.I.R)
  19.00.09 operator hidraulic în alimentările cu apănumai în unitățile în care au stație proprie de alimentare cu apă
  05.04.01 bobinator mașini electrice rotative
  09.05.00 tapițer
  20.00.08 geamgiu
  05.24.01 tinichigiu industrial
  20.05.03 instalator frigorist
  20.09.02 montator de placaje interioare și exterioare
  18.00.03 deratizator, dezinfectator, deparazitor
  20.07.02 instalator termic și fonic
  20.05.04 instalator de ventilare și condiționare
  24.00.01 preparator ser vaccin - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreținerea clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire) ajutând muncitorii calificați
  5.b) În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b) vor putea fi utilizate următoarele meserii:
  Indicator tarifar de calificare Meseria
  25.51.03 fochist la căldări pentru încălzire centrală
  25.51.02 fochist la căldări pentru abur industrial
  25.00.10 liftier
  25.51.11 telefonist
  25.51.12 telegrafist
  24.52.08 proiecționist
  22.51.10 operator radio-radioficare
  20.05.02 instalator de încălzire centrală și gaze
  05.15 optician (confecționer lentile și prisme)
  05.04.08 electrician de întreținere și reparații
  12.04.00 croitor
  12.06.00 lenjer
  18.04.00 frizer
  19.03.00 peisagist floricultor
  05.11.03 lăcătuș montator, agregate energetice și transport cosmetician coafor șofer
  5.c) În activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:– bucătar;– ospătar;– cofetar-patiser;– carmangier;– brutar;– muncitor necalificat.5.d) Meserii specifice unor unități sanitare:Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București03.04. sondor
  III. Normative de personal6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activitățile de întreținere clădiri și instalații de apă, lumină și încălzire, deservire posturi fixe și preparare a hranei în blocurile alimentare, în unități sanitare.a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreținere clădiri și instalații de apă, lumină și încălzire se vor aplica următoarele normative:
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  Număr de paturi convenționale pe întreaga unitate cu personalitate juridică- 115 paturi convenționale/1 post muncitor la unitățile cu personalitate juridică
  Calculul numărului de paturi convenționale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice și a încăperilor fără paturi, astfel:– 1 pat fizic corespunde cu 1 pat convențional la normare;– 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convențional la normare.Prin pat fizic se înțelege paturile din secțiile și compartimentele din spitale și spitale clinice, institute și centre medicale, sanatorii și preventorii.Prin încăpere fără paturi se înțelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, săli de operație, săli de naștere, săli de pansamente, săli de ghips, sterilizare, cabinete de consultații, săli de așteptare, amfiteatre, birouri, săli de ședințe, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uși etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafață de 20 mp ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenționale/1 post de muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5.a) se face de conducerea unității sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate și alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5.a), în funcție de specificul unității.
  b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  Centrale termice:- 1 post de fochist pe fiecare tură și centrală termică cu până la 4 cazane inclusiv- în centralele termice cu peste 4 cazane câte 2 posturi de fochiști pe fiecare tură și centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul inspectoratului teritorial al județului sau municipiului București - I.S.C.I.R.
  Stații centrale de oxigen:- 1 post de muncitor pe tură și stațieStabilirea duratei de funcționare a stației se face cu avizul inspectoratului teritorial al județului sau municipiului București – I.S.C.I.R.
  Lifturi:1 post de liftier/tură, conform programului de funcționare a acestora stabilit de conducerea unității. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiția expresă "cu însoțitor".
  Centrale telefonice:- 1 post de telefonist pe fiecare poziție la pupitru și pe tură, în unități sanitare
  Confecționare, reparare și întreținere inventar moale- 1 post de muncitor la 200 de paturi fizice
  Aprovizionare, manipulare, depozitare și deservire mijloace de transport- 1 post de muncitor la 200 de paturi fizice; unitățile sub 200 de paturi fizice normează 1 post pe unitate
  Îngrijire animale pentru experiență- 1 post de muncitor la 300 de animale mici- 1 post de muncitor la 70 de alte animale
  Frizer**)
  - unități cu personalitate juridică între 100 și 250 de paturi- 1 post de frizer/unitate
  - unități cu personalitate juridică peste 250 de paturi- 2 posturi/unitate
  - Întreținere spații verzi, parcuri- 1 post de muncitor la 10.000 mp***)
  - Întreținere sere pentru flori și răsaduri- 1 post de muncitor/seră***)
  - Cosmetician- 1 post de cosmetician pe unitate/tură la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” București
  - Coafor- 1 post de coafez pe unitate/tură la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan" București
  - Activitatea de conducere auto- 1 post de șofer pe mijloc de transport
  - Supraveghere bolnavi psihici periculoși- 1 post de muncitor/pavilion*)/turăsau- 1 post de muncitor la 60 de paturi/tură*)- 1 post de muncitor/cameră de gardă/tură*)
  - Deservire grup electrogen și stație acumulatori sau baterii- 1 post de muncitor/grup sau stație/tură
  - Deservire stații de epurare ape uzate și reziduale- 1 post de muncitor/tură/stație
  - Deservire stații de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă- 1 post de muncitor/tură/stație
  - Crematoriu*)1 post de muncitor/unitate
  - Personal pentru servirea hranei****)- 1 post de ospătar/40 de persoane servite/tură/2 ture
  Notă
  *) Se utilizează muncitori necalificați.
  **) Nu se iau în calcul paturile de obstetrică-ginecologie și nou-născuți.
  ***) Se utilizează muncitori calificați și necalificați.
  ****) Se utilizează numai în sanatorii și preventorii.
  Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menționate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5.b) de conducerea unității sanitare publice.
  c) Pentru determinarea numărului de posturi necesare preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  - În blocuri alimentare care deservesc până la 500 de paturi convenționale- 1 post de muncitor/40 de paturi convenționale
  - În blocuri alimentare care deservesc peste 500 de paturi convenționale- 1 post de muncitor/50 de paturi convenționale
  Calculul paturilor convenționale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor convenționale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară publică și a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unității (personal din unitate, cursanți la cursuri de specializare sau perfecționare etc.), după cum urmează:– 1 pat fizic corespunde cu 1 pat convențional;– 1 persoană fizică care servește zilnic 3 mese la cantina unității corespunde cu 1 pat convențional;– 1 persoană fizică care servește zilnic 1-2 mese la cantina unității corespunde cu 1/2 pat convențional.Prin blocuri alimentare care deservesc până la 500 de paturi se înțelege bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secții și compartimente din spitale și spitale clinice, institute și centre medicale, din sanatorii și preventorii etc., care însumează un număr mai mic de 500 de paturi convenționale.Prin blocuri alimentare care deservesc peste 500 de paturi se înțelege bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din secțiile și compartimentele acelorași tipuri de unități sanitare publice menționate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 de paturi convenționale.Numărul normat de posturi se determină la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existente la 31 decembrie din anul precedent și a numărului mediu de persoane care au servit masa la cantina unității sanitare publice în anul precedent. Pentru unitățile sanitare nou-înființate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătății.Numărul mediu de persoane care au servit masa la cantina unității ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi convenționale pe baza căruia se normează posturile de muncitori se determină ca medie zilnică a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unității, evidența acestor persoane și a numărului de mese servite ținându-se zilnic.Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor cap. II pct. 5.c).
  d) Meserii specifice unor unități sanitare publice
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  1. Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
  - Activitatea de forare- 1 post pe fiecare policlinică balneară
  IV. Organizarea activităților și conducerea lucrărilor7. Numărul de muncitori din activitatea de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire și al celor de deservire a posturilor fixe și de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unității sanitare publice, pe ture și pe locuri de muncă, în raport cu necesitățile de funcționare a unității sanitare publice respective și cu volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toți muncitorii de întreținere și reparații care supraveghează funcționarea unor instalații (normați la posturi fixe) sau cei care asigură întreținerea și repararea instalațiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitați la intervenții în cadrul unității sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiționări de subansamble, dispozitive etc., precum și să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unității sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie și post se vor stabili în mod concret sarcinile și atribuțiile, precum și răspunderile ce revin acestora prin fișa postului.8. Activitatea de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire și de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă și controlată de responsabilul compartimentului de întreținere și reparații, instalații și aparatură stabilit de conducerea unității sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcționare și deservire a instalațiilor și utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreținere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului - modul în care au funcționat instalațiile, defecțiunile constatate, urgența și remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru și registrele de tură vor fi controlate și vizate de responsabilul compartimentului de întreținere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. Dispoziții finale9. Atribuțiile și sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unității sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcție de condițiile concrete în care se desfășoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) și b) se vor putea utiliza numai la următoarele formații de lucru:– formația de întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor (apă, lumină, încălzire);– formația de întreținere și reparații clădiri.
   +  Anexa nr. 11
  METODOLOGIE
  de aplicare a normativului de personal
  1. Normarea posturilor de personal în unitățile sanitare publice se face pe baza criteriilor de normare aprobate pe locuri de muncă: secții, compartimente, laboratoare, cabinete medicale etc.2. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate, iar repartizarea posturilor pe categorii de personal, pentru locurile de muncă incluse la posturi fixe generale, se face în raport cu necesitățile concrete ale fiecărei unități sanitare publice cu personalitate juridică.3. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul ordin se stabilește în număr întreg cu două zecimale. Fracțiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziții din normativ.4. Pentru locurile de muncă și categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unitățile sanitare publice pot să normeze o fracțiune de 1/2 normă.5. La locurile de muncă unde activitatea se desfășoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activității în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, precum și pe perioada concediului de odihnă, în situația în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedește a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:
  a) acoperirea repausului săptămânal în cursul anului pentru 3 persoaneb) acoperirea concediilor de odihnă3 x 25 = 75 zilec) acoperirea sărbătorilor legale3 x 2 x 52 = 312 zile3 x 25 = 75 zile3 x 9 = 27 zile
  TOTAL zile de efectuat414 zile
  Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul suplimentar de posturi se determină împărțind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414 : 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.
  6. Unitățile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terți pentru serviciile de curățenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activități.
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.778/2006)
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru institute/servicii județene/cabinete de medicină legală
  Categoria de personal Criteriul de normare Normativ
  I. Institute de medicină legală
  1. Medici 2. Alt personal cu pregătire superioară de specialitate 3. Personal sanitar mediu 4. Autopsieri 5. Brancardierinumăr de locuitori/1 post număr de locuitori/1 post număr de locuitori/1 post număr de locuitori/1 post număr de posturi/unitate1/100.000 1/200.000 1/75.000 1/400.000 1 post/tură
  NOTE:1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curățenie: 1 post la 250 mp.2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populația din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările și completările ulterioare.3. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate" se includ farmaciști, chimiști, biochimiști, biologi, psihologi etc.
   +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.778/2006)
  NORMATIVE DE PERSONAL
  pentru activitățile de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină, încălzire și de deservire a posturilor fixe
  I. Dispoziții generale1. Prin prezentele normative se stabilește numărul maxim de personal muncitor pentru următoarele activități:a) întreținerea clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire;b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecție, activitate radioficare și telex etc.;c) meserii specifice unor unități sanitare.Activitatea de întreținere și deservire a obiectivelor menționate mai sus constă în asigurarea condițiilor optime necesare pentru buna desfășurare a activității medicale în unitățile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activități s-au avut în vedere următoarele:– volumul activității de întreținere sau de deservire;– capacitățile unităților sanitare;– folosirea rațională și integrală a timpului de lucru;– asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcționare a unităților sanitare;– încadrarea în alocațiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanțare aprobate.3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unității sanitare va lua următoarele măsuri:– menținerea instalațiilor și a utilajelor în stare permanentă de funcționare;– organizarea rațională a procesului de întreținere și deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe;– aprovizionarea cu materiile și materialele necesare desfășurării optime a activităților ce fac obiectul prezentelor normative;– organizarea și efectuarea controlului asupra calității muncii și a respectării normelor de protecția muncii;– stabilirea atribuțiilor pentru fiecare muncitor și nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;– organizarea evidenței primare;– urmărirea folosirii raționale a timpului de lucru și analiza periodică a eficienței activității;– organizarea schimbului II și III numai la activitățile la care se impune aceasta, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei unități sanitare.4. Prezentele normative se aplică altor tipuri de unități sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătății, cât și din subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.II. Meseriile ce pot fi utilizate5.a) În activitatea de întreținere a clădirilor, instalațiilor de apă, lumină și încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a), vor putea fi folosite următoarele meserii:
  Indicator tarifar de calificare Meseria
  05.11.05 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
  20.05.01 instalator de apă și canal
  20.05.02 instalator de încălzire centrală și gaze
  05.04.08 electrician de întreținere și reparații
  09.08.00 tâmplar universal
  05.22.01 sudor electric
  05.22.02 sudor cu gaze
  20.12.01 zidar - roșar tencuitor
  20.13.00 zugrav - vopsitor
  05.21.01 strungar la strung paralel și de detalonat
  06.01.02 laborant determinări fizico-chimice - numai în unitățile și la locurile stabilite de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.)
  19.00.09 operator hidraulic în alimentările cu apă - numai unitățile în care au stație proprie de alimentare cu apă
  05.04.01 bobinator mașini electrice rotative
  09.05.00 tapițer
  20.00.08 geamgiu
  05.24.01 tinichigiu industrial
  20.05.03 instalator frigorist
  20.09.02 montator de placaje interioare și exterioare
  18.00.03 deratizator, dezinfectator, deparazitor
  20.07.02 instalator termic și fonic
  20.05.04 instalator de ventilare și condiționare
  24.00.01 preparator ser vaccin - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întreținere clădiri și instalații de apă, lumină și încălzire) ajutând muncitorii calificați
  5.b) În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b), vor putea fi utilizate următoarele meserii:
  Indicator tarifar de calificare Meseria
  25.51.03 fochist la căldări pentru încălzire centrală
  25.51.02 fochist la căldări pentru abur industrial
  25.00.10 liftier
  25.51.11 telefonist
  25.51.12 telegrafist
  24.52.08 proiecționist
  22.51.10 operator radio-radioficare
  20.05.02 instalator de încălzire centrală și gaze
  05.04.08 electrician de întreținere și reparații
  19.03.00 peisagist floricultor
  05.11.03 lăcătuș montator, agregate energetice și transport șofer
  5.c) Meserii specifice unor unități sanitare
  1. Serviciile de ambulanță
  Indicator tarifar de calificareMeseria
  05.04.04 electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport
  05.24.02tinichigiu carosier
  05.29.00vopsitor industrial
  25.00.09ungător - gresor
  06.54.04VulcanizatorConducător șalupă, motoristofițer punteofițer mecanic
  2. Direcția de sănătate publicăconducător șalupă, ofițer mecanicmotoristofițer punte
  III. Normative de personal6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activitățile de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire și de deservire a posturilor fixe din unități sanitare.a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreținere clădiri și instalații de apă, lumină și încălzire, se vor aplica următoarele normative:
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  - Număr de paturi convenționale pe întreaga unitate cu personalitate juridică- 115 paturi convenționale/1 post muncitor la unitățile cu personalitate juridică
  Calculul numărului de paturi convenționale pe unitate se face prin echivalarea încăperilor fără paturi, astfel:– 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convențional la normare.Prin încăpere fără paturi se înțelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, de exemplu: laboratoare, sterilizare, cabinete de consultații, săli de așteptare, amfiteatre, birouri, săli de ședințe, magazii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uși etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafață de 20 mp ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenționale/1 post muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 a) se face de conducerea unității sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate și alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 a) în funcție de specificul unității.
  b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  - Centrale termice:- 1 post de fochist pe fiecare tură și centrală termică cu până la inclusiv 4 cazane - în centralele termice cu peste 4 cazane, câte 2 posturi de fochiști pe fiecare tură și centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul inspectoratului teritorial al județului sau municipiului București - I.S.C.I.R.
  - Stații centrale de oxigen:- 1 post de muncitor pe tură și stație.Stabilirea duratei de funcționare a stației se face cu avizul inspectoratului teritorial al județului sau municipiului București – I.S.C.I.R
  - Lifturi:- 1 post liftier/tură, conform programului de funcționare a acestora stabilit de conducerea unității. Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. condiția expresă "cu însoțitor"
  - Centrale telefonice:- 1 post de telefonist pe fiecare poziție la pupitru și pe tură, în unități sanitare- 1 post de telefonist/operator registrator de urgență pe fiecare poziție la pupitru și pe tură, în serviciile de ambulanță
  - Îngrijire animale pentru experiență- 1 post de muncitor la 300 de animale mici- 1 post de muncitor la 70 alte animale
  - Întreținere spații verzi, parcuri- 1 post de muncitor la 10.000 mp**)
  - Întreținere sere pentru flori și răsaduri- 1 post de muncitor pe seră**)
  - Activitatea de întreținere și reparații curente, mijloace de transport auto- 1 post de muncitor la 8 mașini
  - Activitatea de conducere auto- 1 post de șofer pe mijloc de transport
  - Deservire grup electrogen și stație acumulatori sau baterii- 1 post de muncitor pe grup sau stație
  - Deservire stații de epurare ape uzate și reziduale- 1 post de muncitor/tură/stație
  - Deservire stații de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă- 1 post de muncitor/tură/stație
  - Crematoriu*)- 1 post de muncitor/unitate
  Notă
  *) Se utilizează muncitori necalificați.
  **) Se utilizează muncitori calificați și necalificați.
  Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menționate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5 b) de conducerea unității sanitare publice.
  c) Meserii specifice unor unități sanitare publice
  Elemente de normare:Criterii de normare:
  1. Serviciile de ambulanță
  - Activitatea de întreținere și reparații curente mijloace de transport auto- 1 post de muncitor la 8 autosanitare/pe 2 ture*)
  - Conducător șalupă (ofițer punte); motorist (ofițer mecanic)- câte un post pe fiecare șalupă
  2. Direcția de sănătate publică
  - Conducător șalupă (ofițer punte); motorist (ofițer mecanic)- câte un post pe fiecare șalupă
  Notă
  *) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanță, în funcție de aspectele concrete în care se desfășoară activitatea.
  IV. Organizarea activităților și conducerea lucrărilor7. Numărul de muncitori pentru activitatea de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire și al celor de deservire a posturilor fixe, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unității sanitare publice, pe ture și pe locuri de muncă, în raport cu necesitățile de funcționare a unității sanitare publice respective și cu volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toți muncitorii de întreținere și reparații care supraveghează funcționarea unor instalații (normați la posturi fixe) sau cei care asigură întreținerea și repararea instalațiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitați la intervenții în cadrul unității sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiționări de subansamble, dispozitive etc., precum și să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unității sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.Pentru fiecare meserie și post se vor stabili în mod concret sarcinile și atribuțiile, precum și răspunderile ce le revin acestora prin fișa postului.8. Activitatea de întreținere a clădirilor și instalațiilor de apă, lumină și încălzire și de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă și controlată de responsabilul compartimentului de întreținere și reparații, instalații și aparatură stabilit de conducerea unității sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcționare și deservire a instalațiilor și utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreținere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului, modul în care au funcționat instalațiile, defecțiunile constatate, urgența și remedierea acestora etc.Caietele sau bonurile de lucru și registrele de tură vor fi controlate și vizate de responsabilul compartimentului de întreținere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. Dispoziții finale9. Atribuțiile și sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unității sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcție de condițiile concrete în care se desfășoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) și b) se vor putea utiliza numai la următoarele formații de lucru:– formația de întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor (apă, lumină, încălzire);– formația de întreținere și reparații ale clădirilor.
   +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1.778/2006)
  METODOLOGIE
  de aplicare a normativului de personal
  1. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabilește în număr întreg cu două zecimale. Fracțiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziții din normativ.2. Pentru locurile de muncă și categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unitățile sanitare publice pot să normeze o fracțiune de 1/2 normă.3. La locurile de muncă unde activitatea se desfășoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activității în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, precum și pe perioada concediului de odihnă, în situația în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedește a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:
  a) acoperirea repausului săptămânal în cursul anului pentru 3 persoane3 x 2 x 52 = 312 zile
  b) acoperirea concediilor de odihnă3 x 25 = 75 zile
  c) acoperirea sărbătorilor legale3 x 9 = 27 zile
  TOTAL zile de efectuat414 zile
  Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul suplimentar de posturi se determină împărțind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414: 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.
  4. Unitățile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terți pentru serviciile de curățenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activități
  -------