LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate**)(actualizată până la data de 5 septembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 8 decembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 105/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 30 mai 2007 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008.  +  Capitolul III Agenţia Naţională de IntegritateAgenţia Naţională de Integritate  +  Secţiunea 1 Organizare şi funcţionareOrganizare şi funcţionare  +  Articolul 13 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcţionează la nivel naţional, ca structură unică, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Personalul Agenţiei este format din preşedintele Agenţiei, vicepreşedintele Agenţiei, inspectori de integritate, funcţionari publici şi personal contractual. Preşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreşedintele Agenţiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcţia de inspector de integritate este funcţie publică cu statut special.----------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 15 (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin potrivit legii, Agenţia acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale. (2) Agenţia este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi de Senat, pe bază de concurs, organizat de Consiliul Naţional de Integritate. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui se menţin până la sfârşitul perioadei de exercitare a acestora.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (3) Potrivit principiului independenţei operaţionale, preşedintele, vicepreşedintele şi inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziţii referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile de la nicio autoritate publică, instituţie sau persoană.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeşte de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege. (2) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitate de a-şi exercită funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei sau de secretarul general al Agenţiei.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (3) Numărul maxim de posturi pentru Agenţie este de 200, putând fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea preşedintelui Agenţiei. (4) Structura organizatorică a Agenţiei, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al acesteia se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Secţiunea a 2-a Statutul personalului AgenţieiStatutul personalului Agenţiei  +  Articolul 18 (1) Poate fi numită în funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2). (2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre*) a Consiliului Naţional de Integritate, la propunerea preşedintelui Agenţiei, şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei.--------*) A se vedea Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalţi funcţionari publici şi, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Personalului Agenţiei îi este interzis să îşi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agenţiei. (5) Personalul Agenţiei are obligaţia de a nu divulga datele sau informaţiile la care a avut acces altfel decât în condiţiile legii. Această obligaţie se menţine timp de 5 ani şi după încetarea activităţii, sub sancţiunea legii penale. (6) Personalul Agenţiei răspunde civil, disciplinar, contravenţional, administrativ şi penal, în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt numiţi în funcţie de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reînnoit, în urma concursului organizat potrivit prezentei legi. (2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Agenţiei persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) are studii superioare juridice sau economice atestate în condiţiile legii; d) nu face şi nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică; e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii; f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, şi care îl fac incompatibil cu funcţia de demnitate publică, şi nu are cazier fiscal; g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei. (3) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.  +  Articolul 20 (1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui, prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a Agenţiei, în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea concursului sau a examenului în vederea numirii preşedintelui sau a vicepreşedintelui Agenţiei, după caz, se asigură de către aceasta. (2) Candidaturile însoţite de actele doveditoare se depun, în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului, la compartimentul de resurse umane din cadrul Agenţiei.  +  Articolul 21 (1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul Naţional de Integritate va verifica respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) şi va efectua selecţia dosarelor candidaţilor. (2) În termen de 30 de zile de la terminarea verificărilor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) vor susţine un concurs.  +  Articolul 22 (1) Condiţiile şi procedura de desfăşurare a concursului se stabilesc prin regulament. (2) Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre*) a Consiliului Naţional de Integritate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.--------*) A se vedea Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei. (4) Concursul sau examenul constă într-o probă scrisă şi în susţinerea unui interviu. (5) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte atât cunoştinţele de specialitate ale candidaţilor, cât şi calităţile de conducere şi organizare. Subiectele se notează fiecare cu puncte de la 1 la 100. (6) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect. (7) Contestaţiile se depun în termen de două zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere. (8) Candidaţii care au obţinut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susţine un interviu în faţa Consiliului Naţional de Integritate în termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor. (9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul Naţional de Integritate, în termen de 15 zile de la soluţionarea contestaţiilor. (10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul candidatului.  +  Articolul 23Numirea în funcţie a candidaţilor admişi se face de către Senat, în termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.  +  Articolul 24 (1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei depun în faţa Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" sau, după caz, rostesc următoarea formulă: "Mă oblig să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie. (2) Refuzul depunerii jurământului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii în funcţie.  +  Articolul 25Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei pot fi eliberaţi din funcţie în următoarele situaţii: a) demisie; b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2); c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) când se constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităţilor sau când se dispune confiscarea unei părţi din avere ori a unui bun determinat; e) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).  +  Articolul 26 (1) În situaţiile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărâre, eliberarea din funcţie, la propunerea Consiliului Naţional de Integritate. (2) Constatarea situaţiei prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului care, pe baza raportului de audit extern independent prevăzut la alin. (3), asigură evaluarea capacităţii manageriale a funcţiilor Agenţiei. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului şi se înaintează Senatului de către preşedintele Consiliului.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent. (4) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 25 lit. c) şi e) se face de către Consiliul Naţional de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.  +  Articolul 27Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ale Agenţiei sunt incompatibile cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor exclusiv didactice din învăţământul superior.  +  Articolul 28 (1) Principalele atribuţii ale preşedintelui Agenţiei sunt următoarele: a) organizează, coordonează, conduce şi controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenţiei; b) aprobă statul de funcţii şi de personal; c) numeşte, prin ordin, personalul Agenţiei, în condiţiile legii; d) exercită acţiunea disciplinară împotriva personalului din subordine; e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenţiei şi a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenţiei; f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenţiei; g) reprezintă instituţia în raporturile cu orice altă instituţie publică sau privată ori persoană fizică; h) asigură întocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor de către Agenţie, ţinând seama şi de recomandările Consiliului; strategia se întocmeşte anual şi se prezintă pentru aprobare Consiliului;----------Litera h) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 8 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. i) emite ordine şi instrucţiuni; j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Vicepreşedintele Agenţiei exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege ori încredinţate de preşedintele Agenţiei. În cazul în care preşedintele Agenţiei se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia sau funcţia este vacantă, vicepreşedintele exercită toate atribuţiile prevăzute la alin. (1). (3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general al Agenţiei nu îndeplinesc atribuţii operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese şi incompatibilităţile.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 9 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 29 (1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului Agenţiei se stabilesc ţinându-se seama de importanţa, răspunderea, complexitatea şi specificul activităţii desfăşurate, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independenţei şi a autonomiei acestuia, potrivit legii. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt salarizaţi potrivit anexei nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi beneficiază de alte sporuri, premii şi drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate. (3) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile de inspector de integritate sunt cele din anexa nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009. (4) Agenţia suportă, pentru membrii Consiliului, cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul Bucureşti, precum şi celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în ţară şi în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi, în limitele bugetului aprobat. (5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr. 148/2010, respectiv 1% din venitul salarial brut al preşedintelui Agenţiei. Aceste drepturi se impozitează în condiţiile legii.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 10 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 30 (1) Paza sediilor Agenţiei, a bunurilor şi a valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate. (2) Efectivele de jandarmi şi fondurile necesare asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor şi personalului Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Agenţiei. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele şi fondurile financiare necesare prestării acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi personalului Agenţiei se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţie.  +  Articolul 31 (1) Arestarea preventivă a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a unui inspector de integritate al Agenţiei atrage suspendarea de drept din funcţia pe care acesta o deţine.----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 11 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (2) În termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) procurorul sau, după caz, judecătorul comunică soluţia dispusă Agenţiei şi, după caz, Consiliului Naţional de Integritate. (3) Suspendarea din funcţie se constată de Consiliul Naţional de Integritate pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei şi, respectiv, de preşedintele Agenţiei pentru personalul din subordine. Aceasta se comunică persoanei în cauză. (4) Dacă preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt suspendaţi din funcţie, Consiliul Naţional de Integritate deleagă atribuţiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcţie a titularilor sau la data numirii altor persoane. (5) Dacă se dispune revocarea măsurii arestării preventive, suspendarea încetează, iar persoana respectivă va fi reintegrată în funcţia deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.----------Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de pct. 11 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 32 (1) Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr-un audit extern independent. (2) Finanţarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenţiei. Selectarea entităţii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. (3) La procedura de achiziţie publică nu pot participa entităţi din sectorul public sau entităţi din sectorul privat la care statul este acţionar.  +  Articolul 33 (1) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenţiei. (2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate.  +  Capitolul IV Consiliul Naţional de IntegritateConsiliul Naţional de Integritate  +  Articolul 34Consiliul Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 35 (1) Consiliul este numit de Senat şi este format dintr-un număr de membri desemnaţi după cum urmează: a) câte un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor; b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) un reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului; d) un reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului; e) un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului; f) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului; g) un reprezentant al înalţilor funcţionari publici şi un reprezentant al funcţionarilor publici, desemnaţi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociaţiile magistraţilor, legal constituite; i) un reprezentant desemnat de organizaţiile societăţii civile legal constituite, cu activitate în domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar. (2) Entităţile prevăzute la alin. (1) îşi vor desemna reprezentanţii în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnaţi cel puţin jumătate plus unu dintre membri de către entităţile prevăzute la alin. (1). (3) Entităţile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant. (4) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entităţile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă şedinţa de constituire a Consiliului. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.  +  Articolul 35^1 (1) Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului Naţional de Integritate persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) are studii superioare atestate în condiţiile legii; d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii; e) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, în conflict de interese sau că ar fi existat diferenţe semnificative mai mari de 10.000 de euro; f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, şi nu are cazier fiscal; g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei. (2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.----------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 12 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 36 (1) Preşedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puţin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data şedinţei de constituire a Consiliului. (2) Preşedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituţia şi legile ţării sau a executat cu rea-credinţă atribuţiile ce îi revin prin funcţia deţinută.  +  Articolul 37 (1) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.----------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (2) Mandatul de membru al Consiliului încetează la data desemnării noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1). (3) Mandatul de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale, prin demisie ori în caz de deces. Reprezintă neîndeplinirea atribuţiilor legale şi cazul în care un membru al Consiliului absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive sau la oricare 6 şedinţe ale Consiliului în cursul unui an.----------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (4) Supleantul participă cu drepturi depline la şedinţele Consiliului, în absenţa membrului Consiliului pe care îl înlocuieşte. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanţilor acestora se face potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3). (6) Între a 90-a zi şi a 30-a zi înaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.  +  Articolul 38 (1) Şedinţele Consiliului sunt publice. (2) Consiliul are următoarele atribuţii: a) propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei; b) constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei; c) aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită;----------Litera c) a alin. (2) al art. 38 a fost modificată de pct. 14 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. d) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens; e) analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia; f) formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;----------Litera f) a alin. (2) al art. 38 a fost modificată de pct. 14 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33; h) înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei; i) orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 38^1Activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru personalul acesteia se face, în condiţiile prezentei legi, de către o comisie de evaluare din cadrul Consiliului Naţional de Integritate, alcătuită din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului.----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 15 al art. 33, Partea a II-a din LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 39Membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenţiei şi să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.  +  Articolul 40 (1) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. (2) Convocarea Consiliului se face de preşedintele Consiliului sau de un număr de membri care reprezintă cel puţin un sfert din totalul membrilor săi. (3) Consiliul lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. (4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agenţiei. (5) Lucrările Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul Agenţiei.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 58În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflată la comisiile prevăzute de Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se predau, pe bază de proces-verbal, Agenţiei. Cauzele în care verificările sunt în curs vor fi soluţionate în continuare de către comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 59Pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, documentele se depun la Consiliu.  +  Articolul 60În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 10 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi şi vor introduce în regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor şi a incompatibilităţilor, adaptate specificului respectivei instituţii, care vor fi aduse la cunoştinţă tuturor angajaţilor împreună cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 61Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 62 (1) Prezenta lege intră în vigoare: a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*), în ceea ce priveşte cap. III şi IV, referitoare la Agenţia Naţională de Integritate şi la Consiliul Naţional de Integritate;--------*) Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007. b) la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce priveşte cap. I, II şi cap. V-VII. (2) Consiliul Naţional de Integritate va fi desemnat în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). (3) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei vor fi numiţi de către Senat, în condiţiile prezentei legi. (4) Agenţia va funcţiona cu un număr de 28 de posturi până la data când devine operaţională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). Până la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor detaşa persoane care vor desfăşura operaţiuni legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei. La data la care Agenţia devine operaţională, aceste persoane pot opta, cu acordul preşedintelui Agenţiei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Agenţiei, prin transfer, potrivit legii.-------*) Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse s-au înlocuit cu denumirile Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (5) Instituţiile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detaşat, după cum urmează: a) Ministerul Economiei şi Finanţelor - 4 persoane; b) Ministerul Justiţiei - 6 persoane; c) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - 5 persoane; d) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - 4 persoane; e) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 6 persoane; f) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - 3 persoane. (6) În vederea respectării dispoziţiilor alin. (2)-(5), Guvernul alocă resursele financiare, materiale şi logistice în vederea funcţionării Agenţiei, în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). În acelaşi termen, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru asigurarea sediului Agenţiei. (7) Prima evaluare a activităţii Agenţiei se va face începând cu mandatul preşedintelui, numit potrivit art. 23.  +  Articolul 63 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), se abrogă: a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 şi 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) cap. I "Dispoziţii generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) şi (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" şi art. 112 şi 113 din cap. VI "Dispoziţii comune" din titlul IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al cărţii I "Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei" din Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile privind incompatibilităţile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum şi cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare. (3) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese şi de constatare a incompatibilităţilor nu se aplică magistraţilor în activitatea de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităţilor.  +  Articolul 64Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului competent, precum şi direcţiei generale judeţene a finanţelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării."2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Preşedintele curţii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agenţie. Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, va fi întotdeauna citat în instanţă. Participarea procurorului şi a Agenţiei Naţionale de Integritate este obligatorie."3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Sentinţele curţii de apel - secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de părţile interesate, de Agenţie şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal."4. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate".  +  AnexăSALARIILE DE BAZĂpentru personalul încadrat în funcţiile de inspector de integritate┌────┬─────────────────────────┬─────┬────────────┬───────────┬────────────────┐│Nr. │ Funcţia publică │Clasa│ Gradul │Treapta de │Salariul de bază││crt.│ │ │profesional │salarizare │ - lei - │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ 1. │Inspector de integritate │ I │Superior │ 1 │ 3.500 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 3.200 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 3.000 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Principal │ 1 │ 2.700 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Principal │ 2 │ 2.500 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Principal │ 3 │ 2.300 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 2.000 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 1.700 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 1.500 │├────┼─────────────────────────┼─────┼────────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │ │Debutant │ - │ 1.100 │└────┴─────────────────────────┴─────┴────────────┴───────────┴────────────────┘-----