HOTĂRÂRE nr. 932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 27 martie 2006.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și ale Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.Prezentul act normativ transpune art. 1, 2 (parțial), art. 3 alin. (1) lit. d) și alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 5, 6 (parțial), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, 13 (parțial), 14 (parțial), 21 (parțial), 23 (parțial), 48, 49 (parțial), 50 (parțial), 51, 52 (parțial), 53, 54 și 56 (parțial) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, și art. 28 alin. (1) și (2) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006 și anexa (parțial) la Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de circulație a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363/141 din 20 decembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 1 septembrie 2010.Nr. 932.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect