ORDIN nr. 203 din 7 septembrie 2010pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşi de intervenţie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.168 din 2 septembrie 2010
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 203 din 7 septembrie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 15 septembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (7) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă structura-cadru a Planului roşu de intervenţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, inspectorii-şefi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti vor dispune măsurile ce se impun pentru elaborarea planului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în 3 exemplare, şi înaintarea acestuia spre aprobare inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 3Planul roşu de intervenţie are caracter nesecret. Exemplarul nr. 1 se trimite la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Centrul Operaţional Naţional - Serviciul asistenţă psihologică şi medicină la dezastre, exemplarul nr. 2 se trimite la Ministerul Sănătăţii - Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, iar exemplarul nr. 3 se păstrează de unitatea care l-a elaborat.  +  Articolul 4La elaborarea planului participă medicul-şef al serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.), directorul medical al serviciului de ambulanţă, un reprezentant al prefectului şi reprezentanţii locali ai instituţiilor de sprijin (Poliţie, Poliţia de Frontieră, Jandarmerie etc.)  +  Articolul 5Planul roşu de intervenţie se testează periodic prin exerciţii comune planificate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  AnexăSTRUCTURA - CADRUa Planului roşu de intervenţieAprobInspectorul general al Inspectoratului Generalpentru Situaţii de Urgenţă,..............................AvizatPreşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă,Prefect,...........................Scop1. Asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie în cazul producerii unor accidente colective şi/sau calamităţi, cu manifestări deosebit de rapide şi efecte limitate în timp, având ca rezultat victime multiple sau având potenţialul de a produce victime multiple.2. Stabilirea de reguli şi măsuri în vederea mobilizării unor resurse suplimentare din judeţ/municipiul Bucureşti sau din afara acestuia, în situaţia depăşirii capacităţii locale de intervenţie medicală.Referinţe legislativePlanul roşu de intervenţie se întocmeşte în baza următoarelor acte normative:- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:Potrivit art. 3 alin. (8) şi (9) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008:- Planul roşu de intervenţie se elaborează de inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti (I.S.U.) şi se semnează de reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate;- Planul roşu de intervenţie se avizează de prefect şi se aprobă de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.Instituţiile cu atribuţiiInstituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unor accidente colective, calamităţi şi dezastre şi în aplicarea Planului roşu de intervenţie sunt: a) instituţii implicate în aplicarea Planului roşu de intervenţie la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti:- Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă/serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.);- instituţiile prefectului;- componentele locale ale structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice;- spitalele de urgenţă judeţene/ale municipiului Bucureşti şi serviciile publice de ambulanţă judeţene (S.A.J.)/Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (S.A.B.IF.); b) instituţii care cooperează în aplicarea Planului roşu de intervenţie la nivel naţional:- Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General de Aviaţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Jandarmeriei;- Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile Statului Major al Forţelor Aeriene.Domeniul de aplicarePlanul roşu de intervenţie este documentul care prevede modalitatea de răspuns în cazul producerii de accidente colective şi dezastre cu manifestări deosebit de rapide şi efecte limitate în timp, în funcţie de numărul de victime stabilit sau estimat, gravitatea stării acestora, capacitatea de intervenţie aflată la dispoziţie în timpul programului normal de lucru, precum şi în funcţie de gradul de asigurare a continuităţii serviciilor implicate.Activarea Planului roşu de intervenţie1. Planul roşu de intervenţie se activează la solicitarea inspectorului-şef al I.S.U. de către prefectul judeţului/prefectul municipiului Bucureşti, în care are loc evenimentul, în baza informaţiilor obţinute: a) de la dispeceratele de urgenţă prin numărul unic de apel 112; b) de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei; c) de la sistemele de monitorizare conectate la dispeceratele medicale, dispeceratele I.S.U., dispeceratele Poliţiei şi ale Jandarmeriei sau la alte dispecerate cu rol în acest domeniu.Primul echipaj medical sau de prim ajutor sosit la locul intervenţiei, în funcţie de gravitatea evenimentelor, face propunerea de activare a Planului roşu de intervenţie inspectorului-şef al I.S.U., prin intermediul dispeceratului medical sau al celui integrat.2. Din momentul declanşării Planului roşu de intervenţie, serviciile publice de ambulanţă intră sub coordonarea I.S.U.3. Inspectorul-şef al I.S.U. poate solicita pe o durată limitată şi echipajele serviciilor private de ambulanţă, dacă situaţia o impune.Declanşarea Planului roşu de intervenţieDupă obţinerea datelor despre producerea evenimentului, inspectorul-şef al I.S.U. dispune alertarea echipajelor S.M.U.R.D. şi ale celorlalte servicii publice de ambulanţă, în vederea pregătirii resurselor şi alertării personalului aflat în afara programului de gardă.În situaţia în care numărul victimelor sau gravitatea lor depăşeşte capacitatea de intervenţie obişnuită a structurilor locale - S.M.U.R.D. şi S.A.J./S.A.B.IF. -, inspectorul-şef al I.S.U. demarează procedurile de declanşare a Planului roşu de intervenţie, informând prefectul judeţului/al municipiului Bucureşti asupra producerii evenimentului şi solicitând declanşarea Planului roşu de intervenţie. În lipsa prefectului sau în cazul imposibilităţii contactării lui în cel mult 5 minute de la constatarea necesităţii declanşării Planului roşu de intervenţie, acesta se declanşează la ordinul inspectorului-şef al I.S.U.În Planul roşu de intervenţie, cu acordul prefectului, se poate specifică delegarea declanşării acestuia inspectorului-şef al I.S.U.La luarea deciziei de declanşare a Planului roşu de intervenţie se va avea în vedere cunoaşterea următoarelor date:- numărul real sau potenţial al victimelor;- caracteristicile operaţiunilor de salvare necesare;- gradul de dificultate a operaţiunilor de salvare;- potenţialul evolutiv al situaţiei;- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în cazul în care Planul roşu de intervenţie nu ar fi declanşat, respectiv pragul prestabilit de declanşare a acestuia;- capacitatea de intervenţie a diferitelor instituţii în vederea asigurării misiunilor obişnuite pe durata intervenţiei, în cazul în care se declanşează Planul roşu de intervenţie.Declanşarea în totalitate a Planului roşu de intervenţie presupune:● etapa I:- concentrarea structurilor S.M.U.R.D. la locul evenimentului la nivel municipal/judeţean;- alertarea structurilor care cooperează în aplicarea Planului roşu de intervenţie în vederea concentrării forţelor necesare prevăzute în plan;● etapa II: completarea, în funcţie de necesitate, cu până la 30% din ambulanţele S.A.J./S.A.B.IF. aflate în tura de serviciu;● etapa III: alertarea personalului care încadrează echipajele S.M.U.R.D. şi S.A.J./S.A.B.IF. aflat în tura liberă şi prezentarea acestuia la locurile stabilite în plan;● etapa IV: completarea echipajelor ambulanţelor S.A.J./S.A.B.IF. şi deplasarea acestora la structurile I.S.U. sau la locul indicat de I.S.U. în vederea înlocuirii echipajelor S.M.U.R.D. (maximum 60 de minute);● etapa V: asigurarea intervenţiei în zona de competenţă cu structurile rezultate;● etapa VI: alertarea S.M.U.R.D. pe plan regional;● etapa VII: revenirea la normalitate.La I.S.U. unde nu există S.M.U.R.D. pe plan local, Planul roşu de intervenţie se adaptează la nivel judeţean cu prevederea etapei VI.Fluxul informaţional-decizional în declanşarea Planului roşu de intervenţie    ┌────────────────┐ ┌──────────┐    │Locul producerii├──────────→│Dispecerat├───┐    │evenimentului │ │integrat │ │    └────────────────┘ │ sau │ │                                 │ 112 │ │                                 └──────────┘ │                                                │                                                ↓                                        ┌─────────────────────┐     ┌────────────────────┐ ↓ ↓     │Alte structuri - │ ┌──────┐ ┌───────────────┐     │Poliţia, Jandarmeria│ │I.S.U.│ │S.A.J./S.A.B.IF│     │...etc. │ │ │ │ │     └────────────────────┘ └──┬───┘ └────┬──────────┘                                        ↓ ↓                                      ┌─┘ └─┐                                      ↓ ↓                                ┌────────────────┐ ┌────────────────┐                                │ Trimite forţe │ │Trimite forţe şi│                                │ şi mijloace │ │mijloace conform│                                │conform planului│ │ planului │                                └────────────┬───┘ └──┬─────────────┘                                             ↓ ↓                                             └───────┬───────┘                                                     ↓                                      ┌─────────────────────────┐                                      │ Primul echipaj solicită │                                      │ activarea planului roşu │                                      └──────────────┬──────────┘      ┌───────┐ ┌──────┐ ↓      │Prefect│←───┤I.S.U.│←─────────────────────────┘      └──┬────┘ └──┬───┘         │ ↑│         └───────────┘│                      │ ┌───────────────────────────────────────────┐                      ↓ │I.S.U. - intervenţie cu forţe şi mijloace │              ┌─────────────┐ ┌→│ │              │ Activarea │ │ │S.A.J. - intervenţie cu forţe şi mijloace │              │planului roşu├→─┼→│ │              └─────────────┘ │ │Aviaţie - intervenţie cu forţe şi │                      ↑ ├→│ mijloace S.M.U.R.D. │              ┌───────┼────────┤ │Structuri locale ale poliţiei, jandarmeriei│              │ │ │ │şi poliţiei de frontieră │              │ │ │ └───────────────────┬───────────────────────┘              │ │ │ │              │ └────────┼─────────────────────┘              ↓ ↓      ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐      │Solicitare sprijin│ │Solicitare sprijin│      │ suplimentar │ │suplimentar de la:│      │de la aviaţie: │ │- poliţie │      │- M.A.I.; │ │- jandarmerie; │      │- M.Ap.N. │ │- D.S.P.; │      │ │ │- alte structuri. │      └──────────────────┘ └──────────────────┘Responsabilităţile autorităţilorInstituţiile implicate şi cele care cooperează în aplicarea planului desfăşoară următoarele activităţi: a) serviciile publice de asistenţă medicală prespitalicească şi prim ajutor calificat, prin personalul paramedical şi medical desemnat de către directorul operaţiunilor de salvare medicală:- acordă primul ajutor şi asistenţă medicală avansată de urgenţă şi fac pregătiri în vederea evacuării în colaborare cu personalul I.S.U.;- asigură triajul, primul ajutor calificat şi brancardajul la locul incidentului, inclusiv în cazul zonelor cu acces restricţionat;- asigură triajul medical al victimelor la nivelul postului medical avansat;- organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul I.S.U.; b) personalul I.S.U. împreună cu personalul medical care urmează să deservească posturile medicale avansate:- instalează posturile, care pot fi: post medical avansat de categoria I şi post medical avansat de categoria II;- acordă asistenţă medicală avansată de urgenţă în colaborare cu celelalte servicii publice de asistenţă medicală;- organizează triajul de evacuare şi evacuează pacienţii împreună cu personalul celorlalte servicii publice de asistenţă medicală de urgenţă.Postul medical avansat de categoria I este format dintr-un cort de tratament şi unul de triaj, adecvate pentru a trata simultan maximum 10 victime. Corturile sunt transportate într-o rulotă remorcată de o autospecială de descarcerare. Postul medical avansat de categoria I include medicamentele şi materialele sanitare necesare îngrijirii a 15-20 de pacienţi, dintre care cel puţin 5 aflaţi în stare critică.Postul medical avansat de categoria II este format din 3 corturi, unul de triaj şi două de tratament, adecvate pentru a trata simultan cel puţin 30 de victime. Corturile sunt transportate într-un mijloc specific de transport care permite accesul în zonele greu accesibile, având capabilităţile de deplasare ale unui vehicul de teren. Postul medical avansat de categoria II include sisteme de încălzire a cortului şi sisteme de iluminat la exterior şi interior, medicamente, materiale sanitare şi echipamentele necesare acordării asistenţei medicale de urgenţă la un nivel avansat pentru cel puţin 50 de victime. De asemenea, mai include echipamentele proprii de ventilaţie şi monitorizare pentru cel puţin 3 pacienţi simultan; c) autorităţile publice locale, în colaborare cu Poliţia şi Jandarmeria:- identifică şi transportă decedaţii la morga temporară sau cea a institutului de medicină legală (I.M.L.) de pe raza administrativ-teritorială;- asigură cooperarea la faţa locului cu organele de cercetare, inclusiv cu reprezentanţii I.M.L. teritorial;- asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică;- asigură comunicarea cu familiile victimelor şi informarea acestora despre persoanele dispărute;- asigură asistenţa psihologică, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică, prin psihologii din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte structuri, inclusiv voluntari, din cadrul filialelor judeţene ale Colegiului Psihologilor din România, asistând victimele, familiile acestora şi personalul propriu de intervenţie, după caz; d) personalul unităţii de primire a urgenţelor (U.P.U.) împreună cu directorul medical al spitalului sau locţiitorul acestuia:- pregătesc primirea victimelor la nivelul unităţilor şi al compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul spitalelor de urgenţă şi al altor spitale din zona accidentului; e) directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea directorului de salvare medicală, iar în lipsa acestuia, medicul responsabil de gardă din cadrul U.P.U. (cu informarea conducerii spitalului):- declanşează planul alb la nivelul spitalelor implicate.În cazul intervenţiei la accidentele colective şi calamităţi, I.S.U. pun la dispoziţia echipajelor de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat echipamentele şi materialele specifice aflate în înzestrarea acestora, necesare dotării posturilor medicale avansate, personalul medical specializat suplimentar fiind asigurat din cadrul serviciilor de ambulanţă, precum şi din cadrul spitalelor de urgenţă. Transportul personalului de intervenţie se asigură şi cu autospecialele de transport personal şi victime multiple.În situaţia în care evacuarea victimelor de la locul evenimentului nu este posibilă cu mijloacele auto, comandantul operaţiunilor de salvare poate solicita sprijinul elicopterelor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al Statului Major al Forţelor Aeriene din Ministerul Apărării Naţionale, prin inspectorul-şef al I.S.U. Elicopterele pot fi folosite şi pentru transportul de materiale sau personal de intervenţie, dacă acesta nu este posibil pe cale rutieră.Comanda şi controlul în cazul declanşării Planului roşu de intervenţieIntervenţiile executate prin aplicarea Planului roşu de intervenţie sunt conduse de inspectorul-şef al I.S.U. sau de înlocuitorul acestuia, care este numit comandant al operaţiunilor de salvare (C.O.S.). Acesta îndeplineşte atribuţiile comandantului acţiunii şi îl are ca adjunct pe medicul-şef al S.M.U.R.D. sau pe locţiitorul acestuia, care este numit director al operaţiunilor de salvare medicală (D.S.M.).În cazul în care nu există structură a S.M.U.R.D. în cadrul I.S.U., funcţia de D.S.M. este preluată de directorul medical al serviciului judeţean de ambulanţă sau de reprezentantul acestuia.Pentru conducerea intervenţiei, I.S.U. asigură, dacă au în dotare, puncte mobile de comandă, care rămân la locul intervenţiei până la finalizarea ei.ComunicaţiileC.O.S. ţine legătura în mod direct cu prefectul judeţului/al municipiului Bucureşti, precum şi cu comandanţii echipajelor de intervenţie. Comunicaţiile se desfăşoară în baza planurilor de cooperare întocmite la nivelul fiecărui I.S.U.Informarea publicului şi a mass-medieiMăsura de informare a populaţiei şi a mass-mediei se aplică imediat după activarea Planului roşu de intervenţie.Comunicarea cu mass-media se va face doar de către persoanele care au acest drept (purtători de cuvânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al Ministerului Sănătăţii, C.O.S., D.S.M.) şi doar după o informare completă cu date referitoare la cauzele, locul şi gravitatea accidentului.Prin comunicarea cu mass-media se vor transmite populaţiei măsurile ce trebuie luate de către persoanele afectate sau posibil a fi afectate de accident.Pentru evitarea unor situaţii care pot produce panică în rândul populaţiei şi pentru o informare corectă şi operativă a rudelor persoanelor implicate în accidente, cu consecinţe asupra stării generale de linişte în rândul cetăţenilor, se definesc 3 niveluri de informare:- nivelul local - la locul desfăşurării intervenţiei;- nivelul judeţean;- nivelul naţional.Anexe necesareAnexa nr. 1 - Lista echipajelor S.M.U.R.D., organizare şi dotareAnexa nr. 2 - Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale S.A.J./S.A.B.IF.Anexa nr. 3 - Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale serviciilor private de ambulanţăAnexa nr. 4 - Situaţia echipajelor S.M.U.R.D. (tabel similar anexei nr. 1), ale S.A.J./S.A.B.IF (tabel similar anexei nr. 2) şi ale serviciilor private de ambulanţă (tabel similar anexei nr. 3), la nivel regionalAnexa nr. 5 - Harta cu dispunerea echipajelor S.M.U.R.D., ale S.A.J./S.A.B.IF. şi ale serviciilor private de ambulanţă din judeţ/municipiul Bucureşti, precum şi din judeţele limitrofeAnexa nr. 6 - Situaţia cu principalele instituţii/unităţi hoteliere ce pot asigura cazarea temporară a populaţiei ce poate fi evacuată în situaţia activării Planului roşu de intervenţieAnexa nr. 7 - Lista posturilor medicale avansate (P.M.A.) şi a autospecialelor de transport victime multiple, aflate în înzestrarea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului BucureştiAnexa nr. 8 - Datele de contact ale unităţilor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Statului Major al Forţelor Aeriene din Ministerul Apărării Naţionale aflate pe teritoriul judeţuluiAnexa nr. 9 - Datele de contact ale persoanelor, centrelor operative pentru situaţii de urgenţă din cadrul ministerelor, precum şi alte date de contact considerate necesare în cazul declanşării Planului roşu de intervenţieDetalii privind întocmirea anexelorAnexa nr. 1 - Lista echipajelor S.M.U.R.D., organizare şi dotare
    Nr. crt.Subunitatea/ Locul de dispunereNumăr de ambulanţeA.T.P.V.M.P.M.A. categoria IP.M.A. categoria IIM.M.U.Alte mijloace de intervenţieNumăr de mediciNumăr de asistenţi medicaliNumăr de paramediciEchipaje pe tură
    Ambulanţă tip C1Ambulanţă tip B2
  A.T.P.V.M. - autospecială transport personal şi victime multiple;P.M.A. - post medical avansat;M.M.U. - maşină medic de urgenţă.Anexa nr. 2 - Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale S.A.J./S.A.B. IF.
    Nr. crt.Structura (staţie, microstaţie)Localitatea de dispunereNumăr de ambulanţeNumăr de mediciNumăr de asistenţi medicaliEchipaje pe turăTelefoane la locul de dispunere
    Ambulanţă tip C 2Ambulanţă tip B1Ambulanţă tip B2Ambulanţă tip A1Ambulanţă tip A2Alte mijloace de intervenţie
  Anexa nr. 3 - Situaţie privind organizarea, dotarea şi mijloacele de legătură ale serviciilor private de ambulanţă
    Nr. crt.Structura (staţie, microstaţie)Localitatea de dispunereNumăr de ambulanţeNumăr de mediciNumăr de asistenţi medicaliEchipaje pe turăTelefoane la locul de dispunere
    Ambulanţă tip C 2Ambulanţă tip B1Ambulanţă tip B2Ambulanţă tip A1Ambulanţă tip A2Alte mijloace de intervenţie
  Anexa nr. 4 - Situaţia echipajelor S.M.U.R.D. (tabel similar anexei nr. 1), ale S.A.J./S.A.B. IF. (tabel similar anexei nr. 2) şi ale serviciilor private de ambulanţă (tabel similar anexei nr. 3), la nivel regional
    Nr. crt.Structura (staţie, microstaţie)Localitatea de dispunereNumăr de ambulanţeNumăr de mediciNumăr de asistenţi medicaliEchipaje pe turăDistanţa faţă de limita de judeţ
    Ambulanţă tip CAmbulanţă tip B1/2Ambulanţă tip A1/2Alte tipuri
  Anexa nr. 5 - Harta cu dispunerea echipajelor S.M.U.R.D., ale S.A.J./S.A.B. IF. şi ale serviciilor private de ambulanţă din judeţ/municipiul Bucureşti, precum şi din judeţele limitrofeAnexa nr. 6 - Situaţia cu principalele instituţii/unităţi hoteliere ce pot asigura cazarea temporară a populaţiei ce poate fi evacuată în situaţia activării Planului roşu de intervenţie*Font 9* ┌───────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┐ │ Denumirea │Adresa - Localitatea│ Nr. de │ Nr. de │ Capacitate/ │ Capacitate │ │ │ │ camere │ paturi │Nr. de persoane│servit hrana│ └───────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┘Anexa nr. 7 - Lista posturilor medicale avansate (P.M.A.) şi a autospecialelor de transport victime multiple, aflate în înzestrarea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti ┌─────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ Denumirea │Locul dispunerii│ Cantitatea │ Responsabilul │Date de contact│ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┘Anexa nr. 8 - Datele de contact ale unităţilor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Statului Major al Forţelor Aeriene din Ministerul Apărării Naţionale aflate pe teritoriul judeţului ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Denumirea │ Locul dispunerii │ Tipul mijlocului │ Capacitate de │ │ │ │ aerian │transport victime │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘Anexa nr. 9 - Datele de contact ale persoanelor, centrelor operative pentru situaţii de urgenţă din cadrul ministerelor, precum şi alte date de contact considerate necesare în cazul declanşării Planului roşu de intervenţie ┌─────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────┐ │ Denumirea │ Localitatea │Persoana de contact│Tel. fix/mobil/│ Tel IC/S │ │ │ │ (dacă este cazul) │ Radio tetra │ │ │ │ │ │ portabil/ │ │ │ │ │ │ mobil/fix │ │ └─────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────┴─────────────┘Atenţie!La plan se vor anexa şi procedurile specifice comune referitoare la:- modalitatea de alertare a personalului din turele de serviciu şi din turele libere; unităţile care au instalate pagere de alertare a echipelor regionale vor avea în vedere ca acestea să fie incluse în planul de alertare;- colaborarea şi alertarea echipajelor din cadrul serviciilor de sprijin în cazul declanşării Planului roşu de intervenţie;- instalarea posturilor medicale avansate;- triajul şi evacuarea victimelor.ÎntocmitInspector-şef al inspectoratului pentrusituaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti,..................Reprezentanţii instituţiilor implicate,.....................................Reprezentanţii instituţiilor care cooperează,.....................................----