HOTĂRÂRE nr. 1.844 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport(actualizată până la data de 22 mai 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 18 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport, termenul "biodisel" se înlocuieşte cu termenul "biodiesel", iar sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor".În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili în vederea înlocuirii benzinei sau motorinei, pentru a contribui la unele obiective, cum ar fi: îndeplinirea angajamentelor privind schimbările climatice, asigurarea securităţii în aprovizionarea compatibilă cu mediul şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează: a) biocarburanţi - carburanţi lichizi sau gazoşi utilizaţi pentru transport, produşi din biomasă; b) biomasă - partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane; c) alţi carburanţi regenerabili - carburanţi regenerabili, alţii decât biocarburanţii, rezultaţi din surse regenerabile de energie, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare; d) conţinut de energie - puterea calorifică inferioară a unui carburant.  +  Articolul 3Lista produselor considerate biocarburanţi cuprinde cel puţin următoarele: a) bioetanol - etanol produs din biomasă şi/sau fracţia biodegradabilă a deşeurilor, în vederea utilizării ca biocarburant; b) biodiesel - ester metilic, de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal, în vederea utilizării ca biocarburant;--------------Litera b) a art. 3 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea termenului "biodisel" cu termenul "biodiesel". c) biogaz - carburant gazos produs din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a deşeurilor, care poate fi purificat până ajunge la calitatea gazului natural, în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn; d) biometanol - metanol extras din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant; e) biodimetileter - dimetileter extras din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant; f) bio-ETBE (etil-tert-butil-eter) - ETBE produs pe bază de bioetanol. Procentajul volumic de bio-ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%; g) bio-MTBE (metil-tert-butil-eter) - carburant produs pe bază de biometanol. Procentajul volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, este de 36%; h) biocarburanţi sintetici - hidrocarburi sintetice sau amestecuri de hidrocarburi sintetice, care au fost extrase din biomasă; i) biohidrogen - hidrogen extras din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a deşeurilor, în vederea utilizării ca biocarburant; j) ulei vegetal pur - ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut ori rafinat, dar nemodificat din punct de vedere chimic, în cazul în care utilizarea sa este compatibilă cu un tip de motor şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1, cantitatea de biocarburanţi şi alţi carburanţi regenerabili este: a) minimum 2%, calculată pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzină şi motorină utilizate în transport, introduse pe piaţă până la data aderării României la Uniunea Europeană; b) minimum 5,75%, calculată pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzină şi motorină utilizate în transport, introduse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2010. (2) Obiectivul prevăzut la alin. (1) lit. a) se atinge prin utilizarea biocarburanţilor, mai ales pentru transportul în comun.  +  Articolul 4^1 (1) Pentru realizarea obiectivului prevăzut în art. 4 alin. (1) lit. b) operatorii economici introduc pe piaţă numai amestec de biocarburanţi şi carburanţi convenţionali - derivate ale uleiurilor minerale, după cum urmează: a) de la data de 1 iulie 2007 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 2% în volum; b) de la data de 1 ianuarie 2008 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 3% în volum; c) de la data de 1 iulie 2008 motorina cu un conţinut de biocarburant de minimum 4% în volum; d) de la data de 1 iulie 2009 benzina cu un conţinut de biocarburant de minimum 4% în volum. (2) Prevederile alin. (1) se aplică sortimentelor de benzină şi motorină pentru care se admite introducerea pe piaţă cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) sortimentele de motorină destinate utilizării în condiţii de climat arctic sau cu ierni severe. (4) Determinarea conţinutului de biocarburanţi în amestec se face, în cadrul Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, de către organismele recunoscute de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei, potrivit prevederilor Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 907/2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare, cu modificările ulterioare.--------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007.  +  Articolul 5Biocarburanţii pot fi disponibili în oricare dintre următoarele forme: a) biocarburanţi puri sau în concentraţie ridicată în derivatele uleiurilor minerale, în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru utilizarea în transport; b) biocarburanţi amestecaţi în derivate ale uleiurilor minerale, în conformitate cu normele europene adecvate, care descriu specificaţiile tehnice ale carburanţilor utilizaţi în transport - standardele SR EN 228:2004 şi SR EN 590:2004; c) lichide derivate din biocarburanţi, cum ar fi ETBE (etil-tert-butil-eter), în cazul în care procentajul de biocarburant este în conformitate cu prevederile art. 3 lit. f).  +  Articolul 6 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor este autoritatea responsabilă cu:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor". a) monitorizarea efectului utilizării biocarburanţilor în amestec cu motorina în proporţie de peste 5% în volum, la autovehiculele neadaptate;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007. b) informarea autorităţilor competente pentru asigurarea respectării legislaţiei din domeniul mediului, privind standardele emisiilor. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cadrul măsurilor pe care le promovează şi le adoptă, acordă prioritate promovării acelor biocarburanţi, care realizează un foarte bun echilibru cost-beneficiu pentru mediu, ţinând cont de competitivitate, de securitatea aprovizionării şi de modul în care diferitele tipuri de biocarburanţi şi alţi carburanţi regenerabili influenţează climatul general şi mediul.--------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Articolul 7 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor informează publicul în legătură cu avantajele utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili.--------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor".(1^1) Ministerul Economiei şi Finanţelor este autoritatea responsabilă pentru monitorizarea respectării prevederilor art. 4^1 alin. (1).--------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007. (2) Pentru procentajele biocarburanţilor amestecaţi în derivate ale uleiurilor minerale care depăşesc valoarea limită de 5% în volum, pentru esterii metilici ai acizilor graşi sau de 5% în volum pentru bioetanol, se impune o etichetare specifică în punctele de comercializare.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor raportează Comisiei Europene, înainte de data de 1 iulie a fiecărui an:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor". a) măsurile luate pentru promovarea utilizării biocarburanţilor sau a altor carburanţi regenerabili care să înlocuiască benzina sau motorina în transport; b) resursele naţionale alocate producţiei de biomasă pentru alte utilizări energetice în afara transportului; şi c) vânzările totale de carburanţi utilizaţi în transport şi segmentul de piaţă al biocarburanţilor şi al altor carburanţi regenerabili, în stare pură sau amestec, introduşi pe piaţă, în anul precedent. (2) Dacă este cazul, Ministerul Economiei şi Finanţelor raportează în privinţa oricăror condiţii excepţionale, referitoare la aprovizionarea cu ţiţei sau cu produse petroliere, care au afectat piaţa biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Articolul 9În rapoartele prezentate de Ministerul Economiei şi Finanţelor se motivează diferenţa dintre obiectivele naţionale şi valorile de referinţă menţionate în art. 4, pe baza următoarelor elemente:--------------Partea introductivă a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor". a) factori obiectivi, cum ar fi potenţialul limitat pentru producţia biocarburanţilor din biomasă; b) volumul resurselor alocate producerii de biomasă pentru alte utilizări energetice în afara transportului şi caracteristicile tehnice sau climatice specifice ale pieţei naţionale pentru carburanţii utilizaţi în transport; c) politicile naţionale, prin care se alocă resurse comparabile pentru producerea altor carburanţi utilizaţi în transport, pe baza unor surse regenerabile de energie, în concordanţă cu obiectivele prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Ca urmare a progresului tehnic şi a evaluării impactului biocarburanţilor asupra mediului, lista prevăzută la art. 3 se actualizează prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.--------------Art. 10 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Articolul 11Operatorii economici care introduc pe piaţă/comercializează biocarburanţi şi alţi carburanţi regenerabili au obligaţia de a transmite trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor informaţii privind cantităţile de biocarburanţi şi alţi carburanţi regenerabili introduse pe piaţă.--------------Art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4^1 alin. (1), cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în baza rapoartelor de constatare ale organismelor recunoscute de către acest minister, care efectuează activitatea de eşantionare pentru benzină şi motorină. (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 456 din 16 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 22 mai 2007.Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2003/30/EC de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L123/46 din data de 17 mai 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Ionel Manţog,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.844.---------