ORDIN nr. 2.495 din 26 august 2010pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 9 septembrie 2010    În conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Institutul Național al Patrimoniului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.398/2008 privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008, precum și orice alte dispoziții contrare.
    Ministrul culturii și patrimoniului național,
    Kelemen Hunor
    București, 26 august 2010.Nr. 2.495.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejăriimonumentelor istorice