METODOLOGIE din 26 august 2010privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 8 septembrie 2010    Notă
    *) Aprobată prin Ordinul nr. 2.494 din 26 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 8 septembrie 2010.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie cuprinde norme cu privire la procedura de atestare a personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înregistrarea sa în Registrul arheologilor, denumit în continuare Registru, pentru categoriile prevăzute la art. 2.(2) Atestarea se realizează de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cu avizul Comisiei Naționale de Arheologie, denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2Atestarea persoanelor de specialitate și înregistrarea acestora în Registru se face pentru următoarele categorii:a) arheolog debutant;b) arheolog specialist;c) arheolog expert.  +  Articolul 3Încadrarea în una dintre categoriile enumerate la art. 2 se va face pe baza criteriilor de apreciere profesională și experiență practică a solicitantului, prevăzute la art. 7 și 8.  +  Articolul 4Competențele conferite de atestarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 se stabilesc după cum urmează:a) arheolog debutant - are dreptul de a fi membru al unui colectiv de cercetare arheologică;b) arheolog specialist - are dreptul de a conduce un sector din cadrul unui șantier arheologic sistematic sau preventiv ori din cadrul șantierelor de restaurare a monumentelor istorice. În anumite cazuri, Biroul executiv al Comisiei Naționale de Arheologie poate aproba conducerea unei cercetări preventive de către un arheolog specialist;c) arheolog expert - are dreptul de a fi responsabil de șantier arheologic sistematic sau preventiv și de a conduce cercetări în cadrul șantierelor de restaurare a monumentelor istorice.  +  Articolul 5Trecerea de la o categorie la alta este decisă de Comisie și se realizează prin acumularea punctajului minim necesar pentru categoria imediat superioară, potrivit prezentei metodologii.  +  Capitolul II Condiții de atestare  +  Articolul 6(1) Pot solicita atestarea ca arheolog în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții generale:a) au studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul istorie;b) sunt absolvenți ai unei forme de învățământ postuniversitar, în specializările istorie veche și arheologie sau istoria Evului Mediu.(2) De asemenea, pot solicita atestarea și absolvenți ai unei forme de învățământ superior de lungă durată cu specializarea filologie clasică, sub condiția încadrării în criteriile prevăzute la art. 7 și 8.  +  Articolul 7Criteriile de apreciere profesională avute în vedere la încadrarea în una dintre categoriile enumerate la art. 2 sunt:a) absolvirea unor forme de învățământ postuniversitar în istorie veche, arheologie, istoria Evului Mediu;b) doctorat în istorie;c) lucrări publicate și comunicări științifice susținute.  +  Articolul 8Criteriile de apreciere a experienței practice avute în vedere la încadrarea în una dintre categoriile enumerate la art. 2 sunt:a) efectuarea practicii arheologice pe parcursul studiilor;b) calitatea de membru al unui colectiv de cercetare arheologică;c) calitatea de responsabil științific al unui sector din cadrul unui șantier arheologic;d) calitatea de responsabil științific de șantier.  +  Articolul 9Încadrarea în categoriile prevăzute la art. 2 se stabilește conform următoarei grile de punctaj:a) arheolog debutant - minimum 4 puncte acordate în urma evaluării experienței practice, diploma de masterat;b) arheolog specialist - minimum 15 puncte acordate în urma evaluării experienței practice, doctorand sau doctor în istorie, minimum 7 studii/lucrări de specialitate publicate;c) arheolog expert - minimum 25 de puncte acordate în urma evaluării experienței practice, doctorat în istorie, 15 studii/lucrări de specialitate publicate, o carte.  +  Articolul 10Calcularea punctajului corespunzător experienței practice, prevăzut la art. 9, se stabilește după cum urmează:a) 0,5 puncte - pentru fiecare unitate de timp de două săptămâni pe un șantier arheologic pe perioada studiilor superioare de specialitate, adeverite printr-un înscris al responsabilului de șantier;b) un punct - pentru fiecare unitate de timp de două săptămâni în care a participat pe un șantier arheologic după înscrierea în Registru.  +  Capitolul III Procedura de atestare și înscriere în Registru  +  Articolul 11În vederea atestării, persoanele interesate vor depune la secretariatul Comisiei un dosar care va cuprinde:a) cerere de atestare;b) copia actului de identitate;c) memoriu de activitate;d) lista lucrărilor publicate și a comunicărilor științifice susținute;e) copii legalizate ale diplomelor de licență, precum și ale documentelor ce dovedesc formele de învățământ postuniversitar absolvite sau documente de echivalare;f) adeverința de înscriere la doctorat;g) copie a programului de pregătire a doctoratului;h) copie a diplomei de doctor.  +  Articolul 12(1) Pentru atestarea ca arheolog debutant dosarul prevăzut la art. 11 va cuprinde în plus două scrisori de recomandare din partea unor experți sau specialiști cu care a colaborat.(2) Evidența dosarelor de atestare se ține într-un registru special de către secretariatul Comisiei.  +  Articolul 13(1) În cazul în care se constată că dosarul de atestare este întocmit incorect sau este incomplet, Comisia îl va informa pe solicitant cu privire la necesitatea completării acestuia în conformitate cu art. 11, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului.(2) Termenul de depunere a documentelor solicitate potrivit alin. (1) este de 15 zile de la data comunicării.(3) Nedepunerea documentelor în termenul prevăzut la alin. (2) va conduce la respingerea solicitării de atestare.  +  Articolul 14(1) În urma verificării dosarului, Comisia hotărăște, prin decizie, acordarea atestării, respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet. Comisia poate prelungi termenul o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.(2) Decizia de respingere se motivează în scris de către Comisie și poate fi contestată în termen de 5 zile de la data comunicării.  +  Articolul 15(1) Contestațiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o comisie numită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(2) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 16Dosarele de atestare se pot restitui solicitanților respinși, la cerere.  +  Articolul 17(1) În termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind acordarea atestării, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național va elibera un atestat, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 1.(2) Atestatul eliberat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are ca efect înscrierea titularului în Registru.  +  Articolul 18(1) În baza atestatului, personalul de specialitate își confecționează ștampila individuală, potrivit categoriei pentru care a fost atestat, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.(2) Atestatele și ștampilele sunt netransmisibile.  +  Articolul 19Atestarea se face pentru o perioadă nedeterminată.  +  Articolul 20(1) Înscrierea în Registru a persoanelor atestate ca arheologi cu drept de liberă practică în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene se poate face ca urmare a solicitării, însoțită de copii ale documentelor de atestare corespunzătoare pentru una dintre cele 3 categorii prevăzute la art. 2, emise de autoritățile/instituțiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv.(2) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea înscrierii în Registru de către persoanele prevăzute la alin. (1), secretariatul Comisiei contactează autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spațiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).  +  Articolul 21(1) Evidența datelor cuprinse în Registru este asigurată de secretariatul Comisiei.(2) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, prin Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, filială cu personalitate juridică, centralizează și gestionează datele transmise de secretariatul Comisiei cu privire la Registru.  +  Capitolul IV Situații privind suspendarea sau retragerea atestării  +  Articolul 22Comisia poate decide suspendarea sau retragerea atestării, ca urmare a sesizărilor formulate de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau ai direcției de specialitate din minister ori de membrii Comisiei.  +  Articolul 23Atestarea se suspendă în următoarele situații:a) în cazul în care împotriva persoanei atestate s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz, suspendarea certificatului de atestare se dispune până la soluționarea definitivă a cauzei;b) când persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea Codului deontologic al arheologilor din România;c) în cazul în care persoanele atestate efectuează cercetări arheologice neautorizate, potrivit legii.  +  Articolul 24Atestarea se retrage în următoarele cazuri:a) când persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea prevederilor Regulamentului săpăturilor arheologice din România;b) când persoanele atestate au fost suspendate de două ori, iar a treia oară săvârșesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare;c) când persoanele atestate validează, prin semnătură și ștampilă, documente pentru domenii de activitate în care nu au fost atestate sau își continuă activitatea în perioada de suspendare;d) în cazul condamnării definitive pentru fapta penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat.  +  Articolul 25(1) Sesizarea întocmită de persoanele prevăzute la art. 22 alin. (1) va fi supusă analizei Comisiei, care poate dispune clasarea sesizării, suspendarea sau retragerea atestării, după caz.(2) Comisia are obligația analizării sesizărilor în termen de 30 de zile de la depunerea lor.  +  Articolul 26(1) Prin decizia de suspendare Comisia va stabili perioada pentru care se suspendă atestarea, precum și condițiile necesare anulării suspendării.(2) Îndeplinirea condițiilor dispuse potrivit alin. (1) se constată de către Comisie și determină încetarea suspendării atestării.  +  Articolul 27(1) Suspendarea, respectiv retragerea atestării se motivează, în scris, de către Comisie.(2) Decizia de suspendare sau de retragere a atestării se comunică persoanelor în cauză de către secretariatul Comisiei și poate fi contestată, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare.  +  Articolul 28Atestatul suspendat, respectiv retras se predă de către deținător secretarului Comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. Suspendarea, respectiv retragerea atestării se menționează în Registru.  +  Articolul 29(1) Decizia de retragere a atestării are ca efect radierea înscrierii personalului de specialitate atestat din Registru.(2) Radierea se face în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei Comisiei.  +  Articolul 30Pierderea calității de persoană de specialitate atestată și înscrisă în Registru poate interveni și în următoarele situații:a) la cerere, înaintată în scris președintelui Comisiei;b) deces.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31(1) Comisia organizează sesiuni de atestare lunar și anunță data și ora de desfășurare a acestora prin afișare la sediul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și/sau pe site-ul propriu.(2) Comisia se poate reuni și în afara sesiunilor lunare, în scopul analizării situațiilor de suspendare sau retragere a atestării, precum și în alte cazuri.  +  Articolul 32(1) Degradarea, distrugerea sau pierderea atestatului ori a ștampilei, după caz, se declară, în scris, la secretariatul Comisiei, în termen de 48 de ore de la constatare și totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către persoana în cauză.(2) După publicarea anunțului prevăzut la alin. (1), Comisia eliberează un duplicat al certificatului de atestare sau aprobă, după caz, confecționarea unei noi ștampile, pe baza unei cereri scrise, însoțită de copia anunțului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 33(1) Atestatele eliberate până în prezent își păstrează valabilitatea.(2) Personalul de specialitate atestat și înregistrat în Registru poate solicita Comisiei actualizarea atestatelor.  +  Articolul 34Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 35Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieCERTIFICAT DE ATESTARE  +  Anexa nr. 2la metodologie            ──────────────────────────────────────────────────────►  │ 37 mm  │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ │ │  │ │ ROMÂNIA │  │ │ │  │ │ MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL │  │ │ │  │13 │ │  │mm │ │  │ │ Registrul Arheologilor │  │ │ │  │ │ │  │ │ ARHEOLOG EXPERT │  │ │ │  │ │ AM - E │  │ │ │  ▼ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘            ──────────────────────────────────────────────────────►  │ 37 mm  │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ │ │  │ │ ROMÂNIA │  │ │ │  │ │ MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL │  │ │ │  │13 │ │  │mm │ │  │ │ Registrul Arheologilor │  │ │ │  │ │ │  │ │ ARHEOLOG SPECIALIST │  │ │ │  │ │ AM - S │  │ │ │  ▼ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------