ORDIN nr. 2.494 din 26 august 2010pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 8 septembrie 2010    În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Comisia Națională de Arheologie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziții contrare se revocă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și patrimoniului național,
    Kelemen Hunor
    București, 26 august 2010.Nr. 2.494.  +  AnexăMETODOLOGIEprivind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice șiînscrierea sa în Registrul arheologilor