ORDIN nr. 1.162 din 31 august 2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 8 septembrie 2010  Notă
  Articolul III din ORDINUL nr. 1.049 din 5 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 582 din 16 iulie 2019, prevede:
  „Articolul III
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogă”.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A./9.066 din 25 august 2010,având în vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, conducătorii auto se clasifică în două grupe:a) grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE;b) grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.  +  Articolul 3(1) Examinarea medicală în vederea obținerii permisului de conducere a unui autovehicul sau pentru schimbarea acestuia se realizează astfel:a) candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor prevăzute în grupele 1 și 2 sunt obligați să efectueze un examen medical în scopul depistării uneia sau a mai multor afecțiuni prevăzute în normele minime cuprinse în anexă;b) candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligați să efectueze examinările medicale înainte de eliberarea inițială a permisului de conducere; ulterior, conducătorii auto sunt obligați să efectueze examinările medicale ori de câte ori permisul de conducere este reînnoit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Modelul de fișă de examinare medicală a candidaților pentru obținerea permisului de conducere pentru grupele 1 și 2, precum și a conducătorilor de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 16-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 5 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 16 iulie 2019 )  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 26 august 2009.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  București, 31 august 2010.Nr. 1.162.  +  Anexa nr. 1NORME MINIME privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul  +  Anexa nr. 2JUDEȚUL ....................... Nr. ...................LOCALITATEA ...........................UNITATEA SANITARĂ ....................
  FIȘA MEDICALĂ GRUPA I [] II []
  pentru solicitanții permisului de conducere auto și pentru conducătorii
  de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto
  Anul .................... luna ................. ziua ...........
  A. Numele ................................, prenumele .............................Sexul ...., data nașterii: anul .............., luna ..........., ziua ........Locul nașterii: localitatea .............................., județul ..............Fiul/Fiica lui .................................. și al/a ............................Domiciliat în localitatea ........................., str. ...................... nr. ....., județul/sectorul ..........................C.I./B.I. seria ......... nr. ......................, eliberată/eliberat de ........................., la data de .........................B. Rezultatele examinărilor medicale
  SpecialitateaNr. fișă/registru consultațiiData examinăriiAfecțiuni depistateConcluzii*Semnătura și parafa medicului examinatorObservații
  Apt conducere auto grupaInapt conducere auto grupa
  Medicină internă
  Pneumologie**
  Ortopedie și traumatologie
  Neurologie
  Psihiatrie
  Otorinolaringologie
  Oftalmologie
  * La rubrica „Concluzii“ se va menționa grupa pentru care este apt sau inapt.** Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanții de permise pentru grupa II.
  C. Concluziile coordonatorului unității de asistență medicală ambulatorie autorizată Apt/Inapt conducere auto grupa I  Apt/Inapt conducere auto grupa II Semnătura: .............................D. Mențiuni1. Solicitantul declară în scris, pe propria răspundere, că își dă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, că au fost menționate în fișa medicală toate bolile pe care le-a prezentat în trecut și le prezintă în prezent, că nu se află în evidența unei alte unități sanitare și că în situația în care va urma orice tratament medical se obligă să anunțe că este posesor al permisului de conducere. 2. Fișa medicală se completează în două exemplare; un exemplar se eliberează solicitantului, celălalt exemplar, însoțit de adeverința de boli cronice eliberată de medicul de familie, se arhivează de către unitatea medicală ambulatorie autorizată.3. În cazul în care la una dintre concluziile medicale la specialitățile prevăzute la lit. B solicitantul fișei medicale este menționat ca inapt conducere auto, atunci aceasta va fi și concluzia finală.4. Valabilitatea fișei medicale prevăzute este de 1 an de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată. (la 04-10-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.428 din 19 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 04 octombrie 2019 )
  -------