HOTĂRÎRE nr. 983 din 14 septembrie 1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 14 septembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Mediului este organul central de specialitate al administraţiei de stat care, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, înfăptuieşte, pe baze moderne, gospodărirea raţională şi eficienta a apelor tarii, întreţinerea şi exploatarea pădurilor, supravegherea şi protecţia mediului înconjurător, menţinerea echilibrului ecologic, ameliorarea factorilor de mediu şi controlul activităţilor nucleare.  +  Articolul 2Ministerul Mediului îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru domeniile sale de activitate atît în raport cu unităţile din subordinea proprie, cît şi în raport cu unităţile din subordinea celorlalte organe centrale sau locale, unităţile cu caracter mixt sau privat şi cu cetăţenii tarii.  +  Articolul 3Ministerul Mediului colaborează cu celelalte ministere, avînd dreptul de a solicita acestora documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 4Ministerul Mediului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: A. Prin Departamentul apelor a) acţionează în mod unitar, pe bazine hidrografice, prin lacurile de acumulare, derivatiile de debite, regularizările de albii, alimentarile cu apa complexe, nodurile hidrotehnice şi alte lucrări de gospodărire a apelor, pentru utilizarea optima în complex a apei, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, producerea de energie, piscicultura şi alte folosinţe; b) acţionează pentru amenajarea complexa a cursurilor de apa şi pentru valorificarea unor noi surse de apa în concordanta cu dezvoltarea economico-socială a tarii; c) răspunde de supravegherea meteorologica, hidrologica şi hidrogeologica, asigura informarea permanenta cu date şi prognoze asupra apelor, avertizeaza în caz de fenomene periculoase; d) asigura dezvoltarea şi modernizarea sistemului informaţional decizional în domeniul gospodăririi apelor; e) corelează lucrările de gospodărire a apelor cu cele de combatere a eroziunii solului, de desecare, de impadurire a terenurilor degradate, cu dezvoltarea folosintelor de apa şi cu lucrările de protecţie împotriva poluarii apelor; f) asigura aplicarea legislaţiei pentru folosirea raţională a resurselor de apa, exploatarea coordonata a lucrărilor hidrotehnice, indiferent de deţinători; avizează aceste lucrări, în calitate de proprietar al tuturor albiilor minore ale rîurilor şi a surselor de apa din ţara; g) elaborează norme de consum de apa şi normative în domeniul apelor, asigura aplicarea convenţiilor internaţionale în domeniul utilizării apelor. B. Prin Departamentul pădurilor a) asigura integritatea, conservarea şi gospodărirea unitară a fondului forestier şi a vegetatiei lemnoase din afară acestuia, intensificarea şi diversificarea funcţiilor de protecţie, sociale şi de producţie a pădurilor, în concordanta cu cerinţele menţinerii echilibrului ecologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu; b) răspunde de aplicarea unui regim normal de tăiere în păduri, la nivelul posibilităţii reale de producţie ale acestora, stabilite prin amenajamentele silvice, în condiţii tehnico-economice cît mai avantajoase care să asigure valorificarea integrală şi superioară a masei lemnoase destinată producţiei industriale şi nevoilor locale; initiind în acest sens, din 1991 şi forma de licitare a acesteia; urmăreşte efectuarea sistematica a controlului privind modul de respectare a regulilor silvice de exploatare a lemnului de către beneficiarii acestuia; c) organizează şi îndrumă lucrările de regenerare a pădurilor pe cale naturala şi prin împăduriri şi acţionează împreună cu ceilalţi deţinători de terenuri pentru readucerea în circuitul economic, prin plantaţii forestiere, a terenurilor degradate din afară fondului forestier, inapte altor folosinţe; d) acţionează împreună cu unităţile interesate, pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie, precum şi pentru refacerea şi îngrijirea celor existente; coordonează lucrările de corectare a torenţilor în fondul forestier şi asigură realizarea de astfel de lucrări într-o conceptie unitară, împreună cu alţi factori interesaţi, pe ansamblul bazinelor hidrografice; e) urmăreşte aplicarea întregului complex de măsuri tehnico-organizatorice care asigura o stare de sănătate corespunzătoare pădurilor şi vegetatiei lemnoase din afară fondului forestier; previne prejudicierea acestora prin tăieri ilegale de arbori; f) asigură realizarea efectivelor optime pe toate fondurile de vinatoare şi pescuit în apele de munte, valorificarea superioară a acestora, inclusiv cu vinatori străini, precum şi antrenarea în circuitul economic a tuturor resurselor din fondul forestier cu desfacere asigurata la intern şi export-fructe de padure, ciuperci comestibile, plante medicinale şi aromate şi alte produse ale pădurii; g) urmăreşte coordonarea din punct de vedere tehnic a modului de gospodărire a vinatului pe toate categoriile de fonduri de vinatoare; h) elaborează şi propune guvernului proiecte de acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de gospodărire unitară şi intensiva a fondului forestier şi a vegetatiei lemnoase din afară acestuia, atragerii în circuitul silvoproductiv a tuturor terenurilor degradate inapte folosintelor agricole. C. Prin Departamentul mediului a) asigura protecţia apelor, aerului, solului şi a celorlalţi factori de mediu în condiţiile utilizării rationale a resurselor naturale, prevenirea şi combaterea agresiunii sau a degradării prin activităţi umane, menţinerea echilibrului ecologic, ameliorarea calităţii vieţii; b) asigura prin sisteme de supraveghere cunoaşterea parametrilor de calitate ai tuturor factorilor de mediu, evoluţia acestora şi intervine în situaţii de depasire a valorilor normate; c) coordonează elaborarea de norme privind conţinutul admisibil de noxe în mediul înconjurător, de programe de cercetare, de programe de realizare a investiţiilor în domeniul prevenirii şi combaterii poluarii mediului, precum şi de producere în ţara sau procurare din import a unor utilaje, echipamente, instalaţii, aparatura de măsura şi control; d) promovează studii de impact ale diverselor activităţi asupra factorilor de mediu şi emite acorduri, avize şi autorizaţii de funcţionare pentru toate activităţile care pot afecta condiţiile de calitate a factorilor de mediu; e) avizează producerea şi utilizarea substanţelor chimice, inclusiv pesticide, în condiţii care să nu afecteze mediul ambiant; f) urmăreşte aplicarea măsurilor ce se impun în domeniul apelor de către toţi cei care folosesc apa, deţin lucrări pe apa sau în legătură cu apele; g) urmăreşte modul în care unităţile respecta condiţiile legale impuse prin actele de reglementare şi asigura aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului; h) înfiinţează comisii de supraveghere a calităţii apei pentru cursurile de apa, locurile sau zonele maritime care necesita măsuri deosebite pentru prevenirea şi combaterea poluarii şi numeşte, cu acordul ministerelor, organelor centrale şi locale interesate, membrii acestor comisii; i) asigura relaţii de colaborare cu organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii sau organisme internaţionale; j) organizează şi îndrumă activitatea economică, ştiinţifică, de turism şi agrement în Delta Dunării. D. Prin Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare a) emite norme tehnice şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă la radiatii a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, mediului înconjurător şi bunurilor materiale, protecţia fizica, evidenta, păstrarea şi transportul materialelor radioactive şi materialelor fisionabile speciale, precum şi gestiunea deşeurilor radioactive; b) eliberează autorizaţii de asigurare a calităţii şi de securitate nucleara unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear şi acorda personalului permisul de exercitare a acestor activităţi, în condiţiile prevăzute de lege şi normele tehnice specifice; c) controlează respectarea legii şi a normelor de securitate nucleara cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear de către unităţile şi persoanele autorizate sa exercite aceste activităţi; d) avizează planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa, potrivit legii, la asigurarea intervenţiei; e) controlează aplicarea prevederilor programului de asigurare a calităţii la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi la întreprinderile şi unităţile care proiectează, produc şi monteaza echipamentele, sistemele şi construcţiile cu funcţii de securitate nucleara; f) controlează, la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, listele de furnizori acceptaţi de produse şi servicii şi actualizarea corecta a acestor liste în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii de către beneficiari, furnizori şi subfurnizorii acestora, la toate nivelurile de derulare a raporturilor contractuale, efectuind şi controalele prin sondaj necesare în acest scop; g) aproba planurile anuale de examinari tehnice pentru asigurarea calităţii, elaborate de beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare cu privire la activitatea proprie şi a furnizorilor de produse şi servicii şi inspecteaza modul de aplicare a acestora; h) în îndeplinirea sarcinilor de control, stabileşte măsurile necesare, cu termene de îndeplinire a acestora, şi aplica sancţiunile prevăzute de lege; i) stabileşte şi percepe taxe pentru efectuarea evaluărilor, expertizelor, analizelor şi controalelor în vederea emiterii autorizaţiilor prevăzute de lege; j) stabileşte relaţii cu alte ministere şi organisme naţionale specializate din ţara, precum şi cu organisme naţionale din alte tari şi cu organizaţii internaţionale de profil; k) avizează importul de licenţe, documentaţii, tehnologii de fabricaţie, echipamente, aparatura, surse de radiatii şi asistenţa tehnica necesare obiectivelor şi instalaţiilor nucleare din ţara; l) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia contra radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor; m) avizează proiectele actelor normative care au implicaţii în domeniul nuclear, elaborate de organele competente.  +  Articolul 5 (1) Pentru îndrumarea şi controlul întregii activităţi ştiinţifice, de turism şi agrement din Delta Dunării se înfiinţează "Delta Dunării" - rezervatie a biosferei -, instituţie cu personalitate juridică în subordinea Departamentului mediului. (2) Unităţile agricole şi celelalte activităţi economice existente în cadrul Centralei "Delta Dunării" trec din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în subordinea Prefecturii Tulcea cu activul şi pasivul la 30 septembrie 1990. (3) Teritoriul rezervatiei cuprinde Delta Dunării, Complexul lagunar Razelm - Sinoe, zona Somova - Parches, litoralul Marii Negre de la bratul Chilia pînă la Capul Midia, inclusiv Izobata de 20 m şi Dunarea maritima - pînă la Cotul Pisicii. (4) Rezervatia are următorul obiect de activitate:- redresarea ecologica a Deltei Dunării şi conservarea genofondului (biodiversitatii) ecofondului;- cunoaşterea capacităţii productive şi dimensionarea exploatării resurselor din Delta Dunării, în limitele ecologice admisibile;- coordonarea lucrărilor hidrotehnice pentru asigurarea unei mai bune circulatii a apei pe canale, ghioluri şi lacuri, cît şi pentru împiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei maritime;- cercetarea fenomenelor deltaice;- stabilirea locurilor de vinatoare şi pescuit şi a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi;- stabilirea modului de circulaţie şi acces în Delta Dunării a barcilor, salupelor, a navelor fluviale şi maritime, a persoanelor şi a grupurilor de cercetători;- stabilirea criteriilor de dezvoltare a aşezărilor umane şi dezvoltarea turismului;- prezentarea de propuneri pentru stabilirea de taxe şi tarife pentru sancţionarea abaterilor de la regulile de desfăşurare a activităţii în Delta Dunării. (5) Rezervatia îşi are sediul în municipiul Tulcea şi este condusă de un consiliu ştiinţific, a cărui componenta se aproba de ministrul de stat pentru calitatea vieţii. Preşedintele consiliului ştiinţific este guvernatorul rezervatiei şi, în acelaşi timp, preşedintele consiliului de administraţie a Centralei "Delta Dunării". Funcţia de guvernator este asimilată cu funcţia de inspector de stat şef din Ministerul Mediului. (6) Guvernatorul rezervatiei este reprezentantul părţii române în relaţiile internaţionale legate de activitatea din Delta Dunării. (7) Institutul de cercetări şi proiectari "Delta Dunării" Tulcea şi Institutul român de cercetări marine Constanta trec de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la Ministerul Mediului cu personalul, activul şi pasivul stabilit la 30 septembrie 1990, pastrindu-şi profilul de activitate. (8) Patrimoniul rezervatiei se compune din fondurile Institutului de cercetări şi proiectari "Delta Dunării" Tulcea, Agenţiei de supraveghere şi protecţia mediului Tulcea şi Corpului de paza şi inspecţie Tulcea. (9) Înfiinţarea unităţilor de orice fel - publice, particulare sau mixte - care ar urma să-şi desfăşoare activitatea în Delta Dunării se face numai după obţinerea autorizaţiei prealabile de la guvernatorul rezervatiei.  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Corpul de paza şi inspecţie "Delta Dunării", care va funcţiona în structura organizatorică a rezervatiei. (2) Structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcţii, nivelurile de salarizare, atribuţiile şi sarcinile Corpului de paza şi inspecţie se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, cu acordul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Mediului este asigurata de ministru, consiliul de administraţie şi colegiul de conducere. (2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa nr. 1*). Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate. (2) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului. Statele de funcţii se aproba şi cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu este de 380, exclusiv demnitarii. (4) Numărul maxim al posturilor de conducere este de 20% din numărul total al personalului.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Mediului are în subordine directa unităţile publice prevăzute în anexa nr. 2*). (2) Direcţiile de ape, Întreprinderea "Stîncă" Iaşi, Întreprinderea de exploatare a lucrărilor hidrotehnice Bucureşti, agenţiile pentru supravegherea şi protecţia mediului, "Delta Dunării" - rezervatie a biosferei, Corpul de paza şi inspecţie Tulcea, unităţile şcolare, centrul de calcul al ministerului, oficiul de informare şi documentare sînt unităţi bugetare cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat, şi pot avea în subordine subunitati şi activităţi care funcţionează pe bază de autofinanţare. Pe măsura autofinantarii întregii activităţi, unităţile de mai sus pot fi organizate ca unităţi autofinanţate. (3) Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradele de organizare se aproba de ministrul mediului. (4) Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor finanţate de la bugetul de stat se face cu acordul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 10Numărul posturilor de inginer (economist, meteorolog, hidrolog) principal I va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist, meteorolog, hidrolog) principal II, cel mult 15%, iar cel de inspector general va fi de cel mult 10%, din numărul total de personal cu studii superioare.  +  Articolul 11Ministerul Mediului va utiliza un parc propriu de transport atît pentru aparatul central, cît şi pentru unităţile subordonate, ce se stabileşte prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Mediului coordonează activitatea Comisiei centrale de apărare împotriva inundaţiilor şi gheturilor, Comisiei naţionale pentru evaluarea trofeelor cinegetice, Comisiei pentru protecţia mediului înconjurător, Comitetul Naţional Roman al marilor baraje şi Comitetul Naţional Roman pentru programul hidrologic internaţional al UNESCO. Aceste comisii au cîte un secretariat tehnic permanent ce se asigura în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului. (2) Membrii comisiilor de mai sus sînt salarizaţi de unităţile la care sînt angajaţi.  +  Articolul 13Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, beneficiază de salariul tarifar avut, sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărîrii.  +  Articolul 14În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri ministrul mediului poate emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Resurselor şi Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990. (2) Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne vor sprijini nemijlocit Ministerul Mediului pentru realizarea atribuţiilor sale în legătură cu Delta Dunării.  +  Articolul 16Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 1990. Pe aceeaşi dată se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 778 din 1 iulie 1973, Hotărîrea Guvernului nr. 86 din 29.01.1990, Hotărîrea Guvernului nr. 687 din 14.06.1990 şi Hotărîrea Guvernului nr. 873 din 27.07.1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------