ORDIN nr. 1.117 din 17 august 2010(*actualizat*)pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"(actualizat la data de 23 decembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 1.117 din 17 august 2010
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 2.170 din 20 august 2010
 • ----------Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; b) beneficiar - are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. În cadrul prezentului ordin, pentru proiectele implementate în parteneriat, termenul beneficiar semnifică parteneriatul compus din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene; c) subcontractare (externalizare) - în cazul finanţărilor nerambursabile acordate prin Programul operaţional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013» (POSDRU) în baza unui contract de finanţare, externalizarea (subcontractul) reprezintă acel acord scris/contract încheiat în baza legislaţiei relevante, prin care beneficiarul încredinţează o activitate sau o parte limitată a unei activităţi asumate prin cererea de finanţare unei terţe persoane juridice, alta decât entităţile partenere; d) diurnă - suma forfetară zilnică primită de personalul beneficiarului care participă la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana şi alte cheltuieli diverse, cu excepţia cheltuielilor de cazare; e) cheltuieli eligibile - au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; f) subvenţii (ajutoare, premii, burse) - suport acordat de către beneficiar grupului-ţintă eligibil, sub formă financiară sau în natură; g) personalul administrativ/auxiliar - membri ai echipei de implementare/persoane care desfăşoară activităţi de suport pentru activităţile principale ale beneficiarului/partenerului, cu atribuţii de audit intern, secretariat, casier, contabil, arhivar, respectiv şofer, personal pentru curăţenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, responsabil resurse umane etc.; h) onorariu - contravaloarea unei munci prestate de o persoană fizică în favoarea beneficiarului, în afara unui raport juridic de muncă, pe o durată determinată, care nu presupune subordonare faţă de beneficiar, precum şi contravaloarea muncii prestate în cazul profesiunilor liberale; i) participanţi - persoane care fac parte din grupul-ţintă al proiectului sau persoane - altele decât cele din grupul-ţintă - care participă la activităţile proiectului (de exemplu, conferinţe, caravane, grupuri de lucru etc.).----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. (2) Termenul operaţiune are înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională. (3) Termenul leasing are înţelesul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 90/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În contextul implementării POSDRU, categoria "Cheltuieli cu personalul" cuprinde cheltuielile cu experţii angajaţi de către beneficiar aferente salariilor şi asimilate acestora, cheltuieli cu contribuţii sociale aferente salariilor şi asimilate acestora, respectiv cheltuielile aferente onorariilor. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Articolul 2 (1) În vederea implementării POSDRU se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile:A. Pentru axele prioritare 1-6: a) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului; b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna; c) cheltuieli pentru derularea proiectului; d) cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate); e) taxe; f) taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie socială; g) cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului; h) subvenţii (ajutoare, premii) şi burse; i) subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor de economie socială; j) cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie; k) cheltuieli de informare şi publicitate; l) cheltuieli de tip FEDR.----------Lit. A, alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.B. Pentru axa prioritară 7: a) cheltuieli cu personalul; b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna; c) cheltuieli aferente managementului de program; d) cheltuieli financiare şi juridice; e) cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing; f) cheltuieli generale de administraţie; g) cheltuieli de informare şi publicitate; h) cheltuieli aferente organizării de evenimente; i) cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/Organismul intermediar şi a potenţialilor beneficiari; j) cheltuieli de tip FEDR. (2) Categoriile de cheltuieli enumerate la alin. (1), cu excepţia celei de la lit. A lit. j) şi lit. B lit. f) reprezintă costuri directe, în înţelesul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Articolul 3 (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii cu caracter specific: a) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare, de la data menţionată în contractul de finanţare/decizia de finanţare sau de la data de 1 ianuarie 2007 pentru proiectele retrospective;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 4.387 din 21 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015. b) să nu fi făcut obiectul altor finanţări din fonduri publice, cu excepţia prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare. c) sunt rezonabile, justificate şi respectă principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. (2) Cheltuielile efectuate, în calitate de beneficiar, de către Autoritatea de management, organismele intermediare, pentru implementarea operaţiunilor finanţate în cadrul POSDRU sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Articolul 4Contribuţia beneficiarului la realizarea operaţiunii trebuie să fie realizată sub formă financiară.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile referitoare la următoarele subcontracte (externalizări) nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din POSDRU: a) subcontractele (externalizările) care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare adăugată; b) subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului. (2) Pentru toate subcontractele (externalizările), subcontractorii sunt obligaţi să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. (4) Următoarele tipuri de activităţi pot fi subcontractate (externalizate):- diverse servicii specializate, achiziţionate de pe piaţă pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică;- contractele încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii, cum ar fi: organizarea de evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare pentru participanţi şi/sau personalul propriu, sonorizare, interpretariat, audit financiar extern, expertiză contabilă, editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, editarea şi tipărirea de materiale publicitare.  +  Articolul 6 (1) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor sunt prezentate în anexa nr. 1. (2) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor se aplică doar proiectelor finanţate la nivel regional sau multiregional.  +  Articolul 7 (1) În cadrul unei operaţiuni, cheltuielile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. A lit. j) şi lit. B lit. f) sunt cheltuieli declarate pe baza costurilor reale, dovedite prin documente justificative. (2) În cadrul unei operaţiuni, cheltuielile aferente resursei umane prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. g) se vor deconta proporţional cu norma de muncă alocată pe proiect. Alocarea pe proiect se va reflecta în contractul de muncă/fişa de post.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Articolul 8 (1) În cazul activităţilor de cooperare transnaţională, cheltuielile prezentate în anexa nr. 6 sunt eligibile în cadrul următoarelor tipuri de activităţi: a) organizarea şi/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare; b) desfăşurarea activităţilor de organizare şi/sau de management al reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare; c) activităţile de realizare şi diseminare a studiilor şi/sau a analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor; d) audit; e) alte activităţi aferente proiectului, în conformitate cu rolurile şi responsabilităţile partenerilor stabilite în cererea de finanţare şi în acordul de parteneriat.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. (2) Totalul cheltuielilor cu activităţile transnaţionale va include:- cheltuielile efectuate de partenerii transnaţionali, indiferent de locaţia unde a fost efectiv plătită cheltuiala;- cheltuielile efectuate de beneficiar în ţările din care provin partenerii transnaţionali sau în statele membre ale Uniunii Europene, în cazul în care parteneriatul nu include un partener transnaţional. (3) Cheltuielile efectuate de partenerii transnaţionali aferente auditării proiectului de către o entitate de audit independentă, acreditată în statul membru de provenienţă a partenerului transnaţional, sunt eligibile.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. (4) Auditarea prevăzută la alin. (3) nu derogă de la auditarea financiară generală a proiectului.----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Articolul 9Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate:1. În cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, drepturile acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.2. Pentru personalul beneficiarilor/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 1, se aplică următoarele reguli:----------Partea introductivă a pct. 2 al art. 9 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. a) Pentru cheltuielile de transport se aplică următoarele reguli:(i) avionul, pe orice distanţă, clasa economică;(ii) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;(iii) navele de călători, după tariful clasei I;(iv) mijloace de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;(v) mijloace de transport auto, maximum 7,5 litri combustibil/100 km;(vi) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj/turism intră în cheltuielile eligibile;(vii) sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km;(viii) sunt considerate eligibile şi:- cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, la şi de la aeroport, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare;- cheltuielile de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării;- taxele pentru trecerea podurilor;- taxele de traversare cu bacul;- taxele de aeroport, gară, autogară sau port;- alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. b) Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplică următoarele reguli:(i) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;(ii) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;(iii) maxime de referinţă:- 350 lei pe zi/persoană pentru deplasările externe;- 200 lei pe zi/persoană pentru deplasările interne. c) Pentru cheltuielile de cazare se aplică următoarele reguli:(i) sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalow-uri, cabane, campinguri, sate de vacanţe, pensiuni, popasuri turistice;(ii) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;(iii) în situaţia în care în costul cazării este inclus şi micul dejun, se decontează şi contravaloarea acestuia;(iv) 300 lei inclusiv TVA pe zi/persoană pentru deplasările interne.----------Subpct. (iv), lit. c), pct. 2 al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.(v) Se decontează cheltuieli de cazare pentru deplasări efectuate pe o distanţă mai mare de 50 km faţă de locaţia de reşedinţă.----------Subpct. (v), lit. c), pct. 2 al art. 9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. d) regulile de decontare de la lit. a) şi c) se aplică şi participanţilor.----------Lit. d), pct. 2 al art. 9 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Articolul 10Pentru cheltuielile financiare şi juridice (notariale) se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate: a) Atunci când proiectul necesită deschiderea unui/unor cont/conturi separat/separate pentru punerea în aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea, gestionarea şi operarea contului/conturilor sunt eligibile. b) Cheltuielile aferente eliberării garanţiilor bancare sunt eligibile în măsura în care garanţiile sunt cerute de Autoritatea de management/organismele intermediare POSDRU la acordarea prefinanţării.  +  Articolul 11Pentru cheltuielile privind închirierile, amortizările şi leasingul se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate: a) Cheltuielile cu amortizarea bunurilor sau echipamentelor constituie o cheltuială eligibilă cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca finanţările nerambursabile din fonduri publice să nu fi contribuit la achiziţionarea acestor bunuri sau echipamente. b) Regulile de eligibilitate privind leasingul sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Regulile de eligibilitate privind cheltuielile aferente managementului şi implementării POSDRU sunt prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 13 (1) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de terenuri sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de bunuri imobile sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Se aprobă lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6, prevăzute în anexa nr. 6, şi lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 "Asistenţa tehnică", prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 15Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională pentru operaţiunile derulate în cadrul POSDRU în următoarele axe prioritare: a) axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"; b) axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"; c) axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"; d) axa prioritară 4 "Modernizarea serviciului public de ocupare"; e) axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"; f) axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"; g) axa prioritară 7 "Asistenţă tehnică".  +  Articolul 16Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Mihai Constantin Şeitan

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
   +  Anexa 1REGULI DE ELIGIBILITATEa cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor1. Normă generalăActivităţile finanţate din POSDRU se desfăşoară în mod normal în regiunea/regiunile eligibilă/eligibile.2. Excepţie2.1. În cazul în care regiunea/regiunile unde se implementează proiectul beneficiază total sau parţial de o activitate executată în afara acestei/acestor regiuni, Autoritatea de management/Organismul intermediar poate accepta cofinanţarea operaţiunii în cazul în care este îndeplinită condiţia stabilită la pct. 2.2. Prevederile pct. 2.2 nu sunt aplicabile cheltuielilor aferente activităţilor de cooperare transnaţională şi activităţii de management de proiect.----------Teza a doua a subpct. 2.1, anexa 1 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.2.2. Pentru fiecare proiect, cheltuielile eligibile acceptate în temeiul pct. 2.1 nu trebuie să depăşească 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.  +  Anexa 2REGULI DE ELIGIBILITATEprivind leasingul1. Normă generalăCheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor de leasing sunt eligibile pentru finanţarea din POSDRU în condiţiile stabilite la pct. 2.2. Ajutorul acordat locatarului2.1. Utilizatorul de leasing este beneficiarul finanţării din POSDRU.2.2. Ratele de leasing (exclusiv avansul şi valoarea reziduală) plătite de utilizatorul de leasing locatorului, însoţite de o factură achitată sau de un document contabil cu valoare justificativă echivalentă, constituie o cheltuială eligibilă pentru finanţarea din POSDRU.2.3. Celelalte costuri legate de contractul de leasing (taxe, marja locatorului, costuri de refinanţare, cheltuieli generale, cheltuieli de asigurare) sunt excluse din cheltuielile eligibile, rata de leasing fiind eligibilă pentru finanţare din POSDRU.2.4. Asistenţa financiară nerambursabilă legată de contractele de leasing se plăteşte utilizatorului de leasing în una sau mai multe tranşe, în funcţie de ratele de leasing plătite efectiv. Atunci când durata contractului de leasing depăşeşte data finală prevăzută pentru luarea în calcul a plăţilor cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă, numai cheltuielile legate de ratele de leasing datorate şi achitate de utilizatorul leasingului până la data finală a plăţilor cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă pot fi considerate eligibile.2.5. În cazul unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de leasing sunt eligibile pentru finanţare din POSDRU proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună (nr. zile de utilizare/30 de zile calendaristice) este mai mare de 50% (minimum 16 zile calendaristice/lună), rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de maximum 50% (maximum 15 zile calendaristice/lună), rata de leasing se va deconta proporţional cu gradul de utilizare.----------Subpct. 2.5, anexa 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Anexa 3REGULI DE ELIGIBILITATEprivind cheltuielile aferente managementului şi implementării POSDRUNormă generală1.1. Sunt considerate eligibile cheltuielile cu personalul încadrat, în baza unor raporturi de serviciu sau contract individual de muncă, cu normă parţială sau întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POSDRU în următoarele structuri: a) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; b) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est; c) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est; d) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia; e) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia; f) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest; g) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest; h) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru; i) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov; j) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei Naţionale;----------Lit. j), subpct. 1.1, anexa 3 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. k) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.----------Lit. k), subpct. 1.1, anexa 3 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. l) Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic; m) abrogată;----------Lit. m), subpct. 1.1, anexa 3 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.1.2. Sunt considerate eligibile cheltuielile cu personalul care realizează activităţi adiacente de natură tehnică, financiară, contabilă, juridică sau audit încadrat în structurile precizate la pct. 1.1.1.3. Cheltuielile cu personalul prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 se decontează conform contractului de muncă/raportului de serviciu sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent atribuţiilor specifice gestionării POSDRU sau activităţilor adiacente gestionării POSDRU.1.4. Sunt considerate eligibile cheltuielile privind intervenţiile experţilor şi ale altor participanţi la reuniunile comitetelor de monitorizare, inclusiv participanţi provenind din state membre, în cazul în care preşedintele acestor comitete consideră necesară prezenţa acestora (cazare, transport şi diurnă/onorarii).1.5. Sunt considerate eligibile cheltuielile detaliate în anexa nr. 7 la ordin.  +  Anexa 4REGULI DE ELIGIBILITATEpentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de terenuriNormă generală1.1. Costul achiziţionării de terenuri virane este eligibil pentru cofinanţarea din POSDRU numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele 3 condiţii, fără a aduce atingere aplicării normelor interne mai stricte: a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea de terenuri şi obiectivele operaţiunii cofinanţate; b) partea din suma totală a cheltuielilor eligibile legate de operaţiune, reprezentată de achiziţionarea terenului, să nu depăşească 10% din costul total eligibil al proiectului; c) trebuie să se obţină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism oficial desemnat, care să confirme faptul că preţul de achiziţie nu este superior valorii de piaţă.1.2. În cazul operaţiunilor de ajutor de stat care intră sub incidenţa art. 87 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, eligibilitatea achiziţionării de terenuri trebuie să fie evaluată luând în considerare ansamblul regimului de ajutoare.  +  Anexa 5REGULI DE ELIGIBILITATEpentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de bunuri imobile1. Normă generalăCostul achiziţionării de bunuri imobile, adică de clădiri deja construite şi terenuri pe care se află acestea, este eligibil pentru cofinanţarea din POSDRU în cazul în care există o legătură directă între achiziţie şi obiectivele operaţiunii în cauză, cu respectarea condiţiilor enumerate la pct. 2.2. Condiţii de eligibilitate2.1. Trebuie să se obţină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism desemnat oficial, care să confirme că preţul de achiziţie nu depăşeşte valoarea de piaţă. În plus, această certificare atestă conformitatea clădirii cu legislaţia internă sau precizează aspectele care nu sunt conforme şi pentru care este prevăzută o rectificare din partea beneficiarului în cadrul operaţiunii.2.2. Clădirea nu trebuie să fi făcut în ultimii 10 ani obiectul unei finanţări naţionale sau comunitare care ar putea da naştere unui ajutor dublu în caz de cofinanţare a achiziţiei din POSDRU.2.3. Bunul imobil este utilizat în scopul formulat în cadrul cererii de finanţare, anexa la contractul de finanţare şi avizat de către Autoritatea de management, pentru perioada prevăzută de aceasta.2.4. Clădirea poate fi utilizată numai în conformitate cu obiectivele operaţiunii. Aceasta poate găzdui servicii ale administraţiei publice numai în cazul în care această utilizare este conformă cu activităţile eligibile ale POSDRU.  +  Anexa 6LISTAcheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-61. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului*1):--------*1) Cu excepţia celor încadrate la pct. 8 "Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie"1.1. Salarii şi asimilate acestora: a) salarii b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare (conform legislaţiei în vigoare)1.2. Onorarii (inclusiv taxele şi contribuţiile sociale aferente conform legislaţiei în vigoare)1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare.----------Subpct. 1.3, pct. 1, anexa 6 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna:2.1. Transport de persoane (personal propriu, participanţi, alţi participanţi la activităţile proiectului)2.2. Transport de materiale şi echipamente2.3. Cazare (pentru personal propriu, participanţi şi alţi participanţi la activităţile proiectului)2.4. Diurnă (pentru personalul propriu).----------Pct. 2, anexa 6 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:3.1. Servicii de sonorizare3.2. Traducere şi interpretare3.3. Prelucrare date3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare3.7. Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materii prime şi materiale necesare derulării cursurilor practice; b) materiale direct atribuibile susţinerii activităţilor de educaţie şi formare; c) papetărie.----------Subpct. 3.7, pct. 3, anexa 6 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.3.8. Cheltuieli cu hrana pentru participanţi (grup-ţintă) şi alţi participanţi la activităţile proiectului.----------Subpct. 3.8, pct. 3, anexa 6 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate):4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului, consultanţă juridică necesară implementării activităţilor proiectului, formare profesională, consiliere profesională, medierea muncii, servicii medicale aferente grupului-ţintă în vederea participării la programele de formare profesională etc.----------Subpct. 4.1, pct. 4, anexa 6 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii: a) organizarea de evenimente b) pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu c) audit financiar extern d) expertiză contabilă e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare f) editarea şi tipărirea de materiale publicitare.5. Taxe:5.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)5.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)5.3. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare5.4. Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă5.5. Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maiştri de ucenicie5.6. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe5.7. Taxe de participare la programe de formare/educaţie5.8. Taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă5.9. Taxe de participare la conferinţe şi seminare, pentru doctoranzi şi postdoctoranzi din cadrul grupului-ţintă.----------Pct. 5, anexa 6 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului:6.1. Închiriere (locaţii, bunuri): a) închiriere sedii, inclusiv depozite b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii c) închiriere echipamente d) închiriere vehicule e) închiriere diverse bunuriPentru închirierea de spaţii [lit. a) şi b)], plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună.----------Noul paragraf al subpct. 6.1, pct. 6, anexa 6 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.Pentru închirierea de autovehicule [lit. d)], plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi.----------Noul paragraf al subpct. 6.1, pct. 6, anexa 6 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.6.2. Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: a) echipamente b) vehicule c) diverse bunuri mobile şi imobile.În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU este eligibil doar leasingul operaţional.----------Noul paragraf al subpct. 6.2, pct. 6, anexa 6 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.7. Subvenţii (ajutoare, premii şi burse)7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori: a) subvenţii (ajutoare, premii) pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi; b) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor pentru nou-angajaţi, pe o perioadă stabilită în Ghidul solicitantului; c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare; d) subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor angajaţilor din întreprinderi sociale; e) subvenţii pentru angajatori pentru subvenţionarea locului de muncă.7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate);7.4. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru participanţi şomeri şi persoane inactive;7.5. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;7.6. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor;7.7. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor;7.8. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi);7.9. Subvenţii pentru dezvoltarea carierei cadrelor didactice/personalului didactic din învăţământ (ISCED 0-6), precum şi personalului didactic auxiliar (ISCED 0-6);7.10. Premii în cadrul unor concursuri;7.11. Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi;7.12. Burse postdoctorat;7.13. Burse sociale;7.14. Burse de merit-----------Pct. 7 al anexei 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 4.387 din 21 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015.8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie:8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar8.1.1. Salarii şi asimilate acestora: a) salarii b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare (conform legislaţiei în vigoare)8.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare.----------Subpct. 8.1.2, pct. 8, anexa 6 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.8.1.3. Abrogat----------Subpct. 8.1.3, pct. 8, anexa 6 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.8.1.4. Abrogat----------Subpct. 8.1.4, pct. 8, anexa 6 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.8.1^1. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu.----------Subpct. 8.1^1, pct. 8, anexa 6 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.8.2. Utilităţi: a) apă şi canalizare b) servicii de salubrizare c) energie electrică d) energie termică şi/sau gaze naturale e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date f) servicii poştale şi/sau servicii curierat8.3. Servicii de administrare a clădirilor: a) întreţinerea curentă b) asigurarea securităţii clădirilor c) salubrizare şi igienizare8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: a) întreţinere echipamente b) reparaţii echipamente c) întreţinere mijloace de transport d) reparaţii mijloace de transport8.5. Arhivare documente8.6. Amortizare active8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale): a) prime de asigurare bunuri (mobile şi imobile) şi asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate, prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO).----------Lit. a) a subpct. 8.7, pct. 8, anexa 6 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014. b) cheltuieli aferente deschiderii, gestionării şi operării contului/conturilor bancare al/ale proiectului c) cheltuielile aferente garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare d) taxe notariale8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate8.9. Conectare la reţele informatice8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate8.12. Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materialele auxiliare b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat c) cheltuieli cu alte materiale consumabile9. Cheltuieli de informare şi publicitate: a) producţia materialelor publicitare şi de informare b) tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare d) dezvoltare/adaptare pagini web e) închirierea de spaţiu publicitar f) alte activităţi de informare şi publicitate10. Cheltuieli de tip FEDR10.1. Terenuri10.2. Amenajări de terenuri: a) defrişări b) demontări c) evacuări materiale rezultate d) devieri reţele de utilităţi din amplasament e) drenaje f) amenajări pentru protecţia mediului g) refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare copaci, reamenajare spaţii verzi10.3. Construcţii: a) achiziţie de clădiri b) reabilitare/modernizare clădiri c) construcţie de clădiri10.4. Instalaţii tehnice10.4.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru).----------Subpct. 10.4.1, pct. 10, anexa 6 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.10.4.2. Alte echipamente: a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul b) cablare reţea internă c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţiPentru achiziţia de echipamente se vor deconta cheltuieli în limita următoarelor plafoane maxime:- laptop/notebook - 4.000 lei inclusiv TVA;- computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;- videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;- imprimantă - 3.000 lei inclusiv TVA;- multifuncţională - 12.000 lei inclusiv TVA;- tabletă - 900 lei inclusiv TVA.----------Noul paragraf al subpct. 10.4.2, pct. 10, anexa 6 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.10.4.3. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare10.5. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale----------Subpct. 10.5, pct. 10, anexa 6 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.10.6. Alte cheltuieli pentru investiţii10.6.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii: a) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism b) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie d) obţinerea acordului de mediu e) obţinerea avizului PSI f) obţinerea avizelor sanitare de funcţionare10.6.2. Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria: a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie) b) plata verificării tehnice a proiectului c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament10.6.3. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului10.6.4. Cheltuieli pentru organizarea de şantier: a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier b) cheltuieli conexe organizării de şantier10.6.5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor: a) alimentare cu apă, canalizare b) alimentare cu gaze naturale c) agent termic d) căi de acces e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi f) energie electrică11. Taxe pentru înfiinţarea structurilor de economie socială----------Pct. 11, anexa 6 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.12. Subvenţii pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea structurilor de economie socială12.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială (manageri şi angajaţi ai structurilor de economie socială)12.1.1. Salarii12.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)12.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna personalului structurilor de economie socială12.2.1. Transport de persoane12.2.2. Transport de materiale şi echipamente12.2.3. Cazare12.2.4. Diurnă12.3. Materiale consumabile şi materii prime aferente funcţionării structurilor de economie socială12.4. Utilităţi aferente funcţionării structurilor de economie socială12.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării structurilor de economie socială12.6. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării structurilor de economie socială12.7. Arhivare de documente aferente funcţionării structurilor de economie socială12.8. Amortizare de active aferente funcţionării structurilor de economie socială12.9. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării structurilor de economie socială12.10. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării structurilor de economie socială12.11. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării structurilor de economie socială12.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcţionării structurilor de economie socială12.12.1. Terenuri12.12.2. Amenajări de terenuri12.12.3. Construcţii12.12.4. Instalaţii tehnice12.12.5. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale12.12.6. Alte cheltuieli pentru investiţii----------Pct. 12, anexa 6 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.13. Taxe de autorizare/funcţionare/avizare pentru structuri de economie socială----------Pct. 13, anexa 6 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.14. Taxe pentru înfiinţarea de întreprinderi----------Pct. 14, anexa 6 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.15. Subvenţii pentru înfiinţarea de întreprinderi15.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat15.1.1. Salarii15.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)15.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna personalului întreprinderilor nou-înfiinţate15.2.1. Transport de persoane15.2.1.1. Transport de materiale şi echipamente15.2.2. Cazare15.2.3. Diurnă15.3. Materiale consumabile şi materii prime aferente funcţionării întreprinderilor15.4. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor15.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor15.6. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor15.7. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor15.8. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor15.9. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor15.10. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor15.11. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor15.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcţionării întreprinderilor15.12.1. Amenajări de terenuri15.12.2. Construcţii15.12.3. Instalaţii tehnice15.12.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale15.12.5. Alte cheltuieli pentru investiţii15.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului15.13.1. Prelucrare de date15.13.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice15.13.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic15.13.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare15.14. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)15.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară15.14.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii; a) organizarea de evenimente; b) pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana personalului structurilor de economie socială; c) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare; d) editarea şi tipărirea de materialele publicitare.----------Pct. 15, anexa 6 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.  +  Anexa 7LISTAcheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 "Asistenţă tehnică"1. Cheltuieli cu personalul1.1. Salarii şi asimilate: a) salarii b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislaţiei în vigoare)1.2. Contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare.----------Subpct. 1.2, pct. 1, anexa 7 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.1.3. Sporuri pentru complexitatea muncii (pentru audit/control financiar preventiv propriu)1.4. Servicii pentru medicina muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, sănătatea şi securitatea în muncă pentru personalul propriu.----------Subpct. 1.4, pct. 1, anexa 7 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna2.1. Transport de persoane (personal propriu, alte persoane)2.2. Transport de materiale şi echipamente2.3. Cazare2.4. Diurnă3. Cheltuieli aferente managementului de program3.1. Multiplicare3.2. Traducere şi interpretare3.3. Servicii de sonorizare3.4. Prelucrarea datelor3.5. Conectarea la reţele informatice3.6. Întreţinerea, actualizarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice3.7. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică3.8. Achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate, în format tipărit şi/sau electronic3.9. Abonamente la publicaţii de specialitate3.10. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare3.11. Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materialele auxiliare b) cheltuieli cu combustibilul c) cheltuieli cu materialele pentru ambalat d) cheltuieli cu piesele de schimb e) cheltuieli cu hrana f) cheltuieli cu alte materiale consumabile3.12. Materiale de natura obiectelor de inventar:- birotică, papetărie3.13. Studii, analize, rapoarte şi strategii4. Cheltuieli financiare şi juridice4.1. Asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate4.2. Cheltuieli aferente deschiderii, administrării şi operării conturilor dedicate proiectelor4.3. Consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică4.4. Servicii de evaluare4.5. Taxe notariale4.6. Audit5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing5.1. Închiriere (locaţii, bunuri): a) închiriere sedii administrative şi/sau operative, inclusiv depozite b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii c) închiriere echipamente d) închiriere vehicule e) închiriere diverse bunuri5.2. Amortizare active5.3. Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: a) echipamente b) vehicule c) diverse bunuri6. Cheltuieli generale de administraţie6.1. Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar6.1.1. Salarii şi asimilate acestora: a) salarii b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare, sporuri (conform legislaţiei în vigoare)6.1.2. Contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori): a) contribuţii de asigurări sociale de stat b) contribuţii de asigurări de şomaj c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale e) alte contribuţii6.2. Utilităţi: a) apă şi canalizare b) servicii de salubrizare c) energie electrică d) energie termică şi/sau gaze naturale e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date f) servicii poştale g) servicii de curierat6.3. Servicii de administrare a clădirilor: a) întreţinere curentă b) asigurarea securităţii clădirilor c) salubrizare şi igienizare6.4. Servicii de instalare, întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: a) instalare echipamente b) întreţinere echipamente c) reparaţii echipamente d) întreţinere mijloace de transport e) reparare mijloace de transport6.5. Arhivarea documentelor7. Cheltuieli de informare şi publicitate7.1. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru program: a) producţia materialelor publicitare şi de informare b) tipărirea/multiplicarea, producţia materialelor publicitare şi de informare c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare d) dezvoltare/adaptare pagini web e) producţie, tipărire/multiplicare şi distribuţie de materiale promoţionale f) închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, workshop-uri, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare (difuzarea şi producţia spoturilor publicitare radio şi TV) g) publicitate prin intermediul presei7.2. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente9. Cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare şi a potenţialilor beneficiari10. Cheltuieli de tip FEDR10.1. Reabilitarea/Modernizarea clădirilor10.2. Echipamente: a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul b) cablare reţea internă c) achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi10.3. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor materiale şi a informaţiei.----------Subpct. 10.3, pct. 10, anexa 7 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.10.4. Reabilitarea/Modernizarea utilităţilor: a) alimentare cu apă, canalizare b) alimentare cu gaze naturale c) agent termic d) căi de acces e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi f) energie electrică10.5. Construcţii: a) achiziţie de clădiri; b) reabilitare/modernizare clădiri;----------Subpct. 10.5, pct. 10, anexa 7 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.10.6. Achiziţia de vehicule.----------Subpct. 10.6, pct. 10, anexa 7 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 989 din 29 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014.--------